Views
9 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

1. ES teicu: „Jā,

1. ES teicu: „Jā, jā, Es nu jau zinu, ko tu visvairāk vēlies! Liec tikai tagad nākt pie Manis tavai sievai, bērniem un tavam kalpam, tomēr par to sevišķo, ko tu par Mani zini, viņiem vēl neko nesaki! Bet, kad pret vakaru Es no šejienes atkal aizceļošu, tad pēc viņu uztveres spējām vari galveno arī viņiem pasludināt, un viņiem teikt, ka visiem, kas Man tic, aiz sirsnīgas mīlestības uz Mani tur Manus baušļus, un, tātad, ar padomu un darbiem mīl nabaga tuvākos un tos, kam vajadzīga palīdzība, tam būs mūžīgā dzīvība Manā Valstībā, kurai nav sākums un beigu. Un nu ej un ved viņus šurp!” 2. Pēc tam saimnieks gāja un tūlīt ēdamzālē atveda visus savējos un stādīja viņus Manā priekšā, pie tam savējiem teikdams: „Dziļi paklanieties visas pasaules dziednieku Dziednieka priekšā, un vienīgi Viņam pateicieties par mums parādīto un ar visas pasaules dārgumiem nekad nesamaksājamo labdarību un žēlastību!” 3. Bērni un sieva Mani jau tāpat nu godbijīgi draudzīgā veidā Man tūlīt tuvojās un slavēja Dievu, ka Viņš cilvēkam ir devis tādu patiesi dievišķu varu. Bet izdziedinātā māte un kalps ar žestiem un vārdiem paši sevi pārspēja pateicības un uzslavas apliecinājumos. 4. Bet Es viņiem teicu: „Pateikties par saņemtu labdarību ir skaisti un pavisam taisnīgi, ja tam, kas izrāda mīlestību, atkal arī ir parādā mīlestību un draudzību, bet tā tieši nav pārāk liela dzīvības māksla; lielāka un slavējamāka dzīvības māksla ir turēt Dieva baušļus; bet vislielākā un slavējamākā dzīvības māksla ir: no sirds piedot visiem saviem ienaidniekiem; tiem, kas vēl, grib un arī dara ļaunu, pretī pēc iespējas darīt labu, un, kas mūs nīst un nolād, par viņiem lūgt un viņus svētīt. 5. Kas tā dara, tas pār savu ienaidnieku galvām sakrāj kvēlojošas ogles, kas viņus labo un visdrīzāk padara par viņa nožēlas pilniem draugiem, un caur to viņam pašam visi viņa grēki no Manis un Manā priekšā ir pilnīgi atlaisti, un jau uz zemes [ir] līdzīgs Dieva eņģeļiem. 6. Dariet arī jūs tāpat, tad Dieva žēlastība un svētība nekad nenovērsīsies no jūsu mājas un jums! 7. Bet, ja jūs jau aizdodat naudu, tad aizdodiet arī nabagiem, kas jums nevarēs atdot ar augļiem, par to jūs augļus atradīsiet Debesīs kā lielu dārgumu. 8. Ja jūs vienam vai otram parādāt kādu labdarību, tad nedariet tā, ka cits, kas to var, jums atlīdzina nu ar viņam uzliktiem lielākiem nodokļiem, vai samazinot dienas algu tiem, kuri ir spiesti jums kalpot, bet gan to, ko darāt labu nabagam, to dariet tikai mīlestības dēļ uz Dievu un tuvāko, tad jūs Debesīs atradīsiet atlīdzību. 9. Ja dažkārt nāk neauglīgi gadi, tad neskopojieties, savus graudus nepārdodiet dārgāk, maizi necepiet mazāku un sliktāku, un nesamaziniet algu kalpiem, tad jums būs svētība no augšas. 10. Bet, ja grūtā laikā esat skopi pret saviem tuvākiem, tad arī Dievs būs skops ar Savu svētību pār jūsu laukiem, vīna kalniem un ganāmpulkiem, un ar to jūs sev sakrāsiet maz bagātības Debesīs. To labi ievērojiet, un bez šaubīšanās dariet tā, un jums laicīgi un mūžīgi būs pārpilnībā svētība.” 11. Kad Es šai ģimenei to teicu un ieteicu, tad pēc kāda laika pats saimnieks teica: „Jā, jā, visu redzošo Dieva Gara acu priekšā nekas, arī tas niecīgākais, nepaliek noslēpts! 12. Pie mums un manā mājā kopš seniem laikiem bija pieņemts teikt un arī rīkoties: „Dari katram labu, ja viņam tas vajadzīgs, bet pie tam neaizmirsti savu labumu!” Bet Tavā gaismā, ak, Kungs un Meistar, es nu redzu, ka šis uzskats nav pēc Dieva kārtības., un turpmāk es arī ievērošu pavisam citu kārtību. Es šad un tad pret mēreniem augļiem gan aizdošu naudu, kam tā būs vajadzīga, bet, ja nāks kāds, kas man nevarēs maksāt augļus un man būs zināms, ka viņš patiesi ir trūkumā, tad es viņam katrā laikā nepieciešamo aizdošu arī bez augļiem un galējā vajadzībā arī uzdāvināšu. Ienaidnieku man ir ļoti maz, un tādēļ tad man arī maz ko viņiem piedot. Bet, kas mums iepriekš nav zināms, - ja turpmāk tos iegūšu, tad es darīšu tā kā Tu mums visiem ieteici.” 178

120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES teicu: „Tu to darīsi ļoti labi! Bet nu Es tev vēl kaut ko teikšu, un, proti, līdzību veidā tavai sirdij: Redzi, ja tu kādā lietā un darījumā vēlētos doties tālā ceļojumā! Bet tev svešā zemē, jau daudzu ceļojuma dienu attālumā no mājām, atgadītos – kā tas jau ļoti bieži no augšas pielaižot, pasaulē notiek - ka tu zaudētu visu ilgā un tālā ceļojumā līdzņemto īpašumu, un tu svešā zemē un svešā vietā būtu ļoti izmisis, un tu svešā vietā staigātu ar bēdīgu sirdi un noteikti ļoti skumju seju. 2. Bet kāds cilvēks to ievērotu un tev jautātu: „Draugs, šķiet tu esi ļoti bēdīgs un pilnīgi satriekts! Saki man, kas tev kaiš!” 3. Tad tu viņam izstāstītu savu nelaimi un pēc tam viņš tev teiktu: „Draugs, nāc, es gribu tev palīdzēt, bet turpmāk esi uzmanīgs, un labi glabā to, kas ir tavs! Ja tu gadījumā vari man atmaksāt, ko es tev nu dodu, tad tu gan rīkosies labi; un, ja tu to nevarētu, tad tu man neesi neko parādā!” Bet pēc tam tas cilvēks tev dotu, ko tu pazaudēji. 4. Saki nu Man un arī pats sev, cik augstā mērā tas iepriecinātu visu tavu sirdi, un cik ļoti tu par to slavētu un cildinātu Dievu un tādu cēlu cilvēku; un, ja tu tad atkal pavisam laimīgi atgrieztos, vai tu tad nedarītu visu, lai šim cilvēkam un arī Dievam izrādītu vislielāko pateicību? 5. Bet nu padomā arī par kādu citu cilvēku, kas no tālas zemes nāk pie tevis, kuru ir piemeklējusi nelaime, un, kas skumīgs kavējas tavas bagātās viesnīcas priekšā, raud un nezina, ko viņam iesākt. Ja tu pie viņa izej un jautā, teikdams: „Draugs, tu esi ļoti bēdīgs un šķiet esam lielās nepatikšanās? Kas tev kaiš? Saki man to pavisam atklāti; jo, redzi, es esmu cilvēks, kas, ciktāl tas tikai vienmēr ir manos spēkos, ir gatavs tev palīdzēt!” Un tas cilvēks tev tad teiktu: „Ak, cēlais draugs, es darījumos šeit atceļoju no ļoti tālas zemes, bet netālu no šejienes man uzbruka zagļi, un viņi man atņēma visu manu mantu, sastāvošu 20 pfundos zelta, un pie tam vēl 1000 grašus šajā zemē apgrozībā esošās monētās, tagad es te esmu pilnīgi bez naudas un tik tālu no manas zemes un mājām [un] nezinu ko iesākt, un kā sev palīdzēt!” Bet tad tu viņam saki: „Draugs, es gribu tev palīdzēt! Tev pat nevajag man nosaukt savu vārdu, tavu valsti un kur tu dzīvo, bet kā sauc šo valsti, šo apdzīvoto vietu un arī mani, tu jau uzzināsi! Ja tu aizlienēto reiz vari man atdot, tad tu darīsi labi Dieva un visu labo cilvēku priekšā; un, ja tu to nevarētu, tad būs labi arī tā!” Pēc tam tu viņam tad dod, ko viņš zaudēja – kā tu domā, kā Dievs uzlūkotu un atalgotu tādā patiesas tuvākā mīlestības darbu, un kā šis, caur tevi nu atkal laimīgais cilvēks, ja viņš nonāktu mājās, tad noteikti darītu visu, lai tev izrādītu pateicību un atzinību? Un, ja arī iespējams savas zemes laimes reibonī negribētu tevi atcerēties – vai tādā gadījumā Dievs tevi simtkārt neatcerēsies?! 6. Patiesi, kas tādus darbus dara nesavtīgi, tikai aiz tīras tuvākā mīlestības, tas arī ir Dieva lielākais draugs, un jau uz šīs zemes līdzinātos Dieva eņģeļiem, un savā sirdī jau ir Dieva Valstības pārpilnībā. 7. Jo svešinieks nabags ir simtkārt nabagāks, kā kāds vietējais, kas pie visiem tiem, kas labi zina viņa postu, viegli vēl atrod palīdzību; bet svešinieks nabags līdzinās nepilngadīgam bērnam, kas savas bēdas var izteikt tikai ar asarām. Tādēļ arī esiet līdzcietīgi pret svešiniekiem, tad arī jūs Debesīs atradīsiet līdzcietību un uzņemšanu. Jo Debesīm jūs līdz šim vēl esat tikai nabaga svešinieki jūsu laicīgā ceļojumā! Ko tu nu saki uz šo Manu runu?” 8. Saimnieks teica: „Kungs un Meistar, ko kādam no mums uz to jāsaka citu? Tā ir tīrākā patiesība un kādam no mums neatliek nekas cits, kā tamlīdzīgā gadījumā šo tīro, dievišķi patieso izpratni realizēt, jo, kas man būtu labi, ja kādā svešā zemē nokļūtu nelaimē, to manā zemē arī es esmu parādā svešiniekam; jo arī tie, kas dzīvo no manis tālās zemēs un valstīs, ir cilvēki. Ja arī viņiem ir citi tikumi un ticība, tad pēc mana uzskata, tas nav jāņem vērā, un nav jādara pēc mūsu farizeju mācības, kuri saka, ka patiesam jūdam visi svešinieki tik ilgi jāuzskata par suņiem, cik ilgi viņi paliek savā pagānismā, un, ka tas, kas dara labu pagānam, izraisa Dieva 179

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
AR 1. numuru - Vienotība