Views
4 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

dusmas un savu dvēseli

dusmas un savu dvēseli atdod velnam. Bet viņam arī pret pagāniem jāizturas draudzīgi, un viņiem jārāda, ka viņš kā jūds ir labs un draudzīgs cilvēks; tad pagāns viņam drīzāk teiks un jautās: „Draugs, kā skan tava Dieva Mācība, no kuras iziet tik labi cilvēki?” Nekā iepretī viņam es sevi parādu kā cietsirdīgu un, pie tam, naidīgi noskaņotu jūdu. 9. Ja es kādam pagānam izrādu patiesu draudzību, tad tas, ka ar to es pats pāreju viņu tumšā ticībā, kā to māca farizeji, [gan nav patiesība,] bet gan es palieku jūds, un caur manu draudzību tikai pagāniem parādu ceļu, pa kuru arī viņš var kļūt patiess jūds. 10. Patiesa mīlestība un lēnprātība ir labāks skolotājs un vedējs uz labāka ceļa, kā dusmas un naids uz to, kas, kas noteikti bez savas vainas, atrodas gara naktī! Tāpat kā būtu ļoti muļķīgi un necilvēciski ļauni ienīst, atstumt un nicināt cilvēkus, kas zaudējis acu gaismu, un neizrādīt viņam mīlestību. Bet vēl muļķīgā un ļaunāk man šķiet ienīst un nicināt garā aklu cilvēku, kas nevar sev palīdzēt, un nekad necensties viņam parādīt arī tikai nedaudz cilvēciskas mīlestības. 11. Bet, ka mēs, jūdi, svešiniekiem sevi vislabāk parādām bargus un nedraudzīgus, pie tā nav vainīgs nekas cits, kā vienīgi mūsu priesteri, kas mīļāk vēlas, ka viņiem upurētu visus labākos augļus, bet svešiniekus apkalpotu ar ērkšķogām. Bet no šī laika manā namā būs pavisam citādi! Kungs un Meistar, turpmāk Tavs Vārds noteiks visu manu mājinieku rīcības kārtību, un es rūpēšos par to, lai arī mani kaimiņi tālā apkārtnē vadās pēc manis.” 12. ES teicu: „Tu nu runāji labi un pareizi, un tā tas ir. Vienīgi farizeju aklums ir vainīgs pie visa ļaunuma, kas nu ir starp jūdiem. Viņi paši ir aklo akli vedēji, un, nonākot pie grāvja, viņi noteikti abi iekrīt, un tad neviens nevar otram palīdzēt izkļūt ārā. Tādēļ jums no viņiem nevajag uzklausīt un pieņemt neko citu, kā tikai Mozus un praviešu mācību, bet viņu statūtus jums jāienīst, tāpat, kā arī darbus, kas ir tukši [un] ļauni. 13. Ir gan teikts, ka uz Mozus un Arona krēsliem sēž vecākie, rakstu mācītāji un farizeji. Lai tad arī tā ir! Bet tādēļ no viņiem pieņemiet tikai to, ko māca Mozus un Arons. Bet visu citu vērtējiet kā pārbalsinātu kapu, kas no ārpuses gan grezns, bet iekšpusē pilns pretīgas trūdu smakas nāves. 14. Tagad Es pēc pilnākās patiesības jums teicu un rādīju nepieciešamāko. Ja jūs pēc tā dzīvosiet un rīkosieties, tad jūs arī iegūsiet algu, kuru Es jums apsolīju, jo Man Pašam ir vara jums to dot, tāpat kā Man arī ir vara ar Manu Vārdu un gribu pilnīgi izdziedināt visus miesīgi slimos un atdzīvināt mirušos, par o visi, kas ir ap Mani, var jums apliecināt un arī apliecinās pēc Manis, kad Es atgriezīšos tur, no kurienes Es atnācu. – Bet nu pietiek par visu to, un mēs nu nedaudz tuvāk apskatīsim tavu māju!” 121. SENĀ ĶĒNIŅA NAMA APSKATE 1. Saimnieks teica: „Ak, Kungs un Meistar, te manam namam notiek patiesi pārāk liela svētība un nekad nepelnīta žēlastība: jo līdz šim man vēl ir maz nopelnu mūžīgai dzīvībai.” 2. ES teicu: „Draugs, bet Dievs neskatās uz to[, ko] savas iekšējās gaismas un gribas ierobežotībā esi vai neesi darījis, bet Dievs skatās tikai uz to, ko tu nu turpmāk darīsi! Bet tā kā Dievs labi redz tavu nopietno gribu, tad arī jau iepriekš vari priecāties par Viņa žēlastību un īstu, un pilnīgu svētību. Ja Es tevi nebūtu pazinis jau ilgi iepriekš, kā tu Mani, tad Es nebūt nācis tavā namā.” 3. Ar šo Manu apliecinājumu saimnieks bija pilnīgi apmierināts, un kopā ar savējiem Man pateicās par šo mācību, un par visu žēlastību, ko parādīju viņa namam. 4. Tad viņš savējiem teica, lai viņi otrā stāvā, kurā mēs atradāmies, atver visas istabas un telpas, kas tad arī tūlīt notika. 180

5. Vispirms mēs devāmies pa labi esošā lielā zālē, kur pārpilnībā bija dārgumi un seni retumi. Šajā zālē sienā pret dienvidiem atradās liela marmora plātne, uz kuras ar neizdzēšamu krāsu vēl pavisam labi salasāmi bija uzrakstīts Dāvida psalms, kas pārtulkots no ebreju valodas tagadējā vācu valodā skanēja tā (8. ps.): „Kungs, mūsu Valdniek, cik brīnišķīgs ir Tavs Vārds visās zemēs, kur Tev pateicas kā Debesīs! No jauno bērnu un zīdaiņu (pagānu) mutes Tu sev sagatavoji varu Tavu ienaidnieku (farizeju un rakstu mācītāju) dēļ, lai Tu iznīcinātu šos ienaidniekus, šos atriebīgos. Jo es (Dāvids jeb labāk jūdu tauta) redzēšu Debesis, Tavu pirkstu darbu, Mēnesi un zvaigznes, kuras Tu radi („Debesis” nozīmē Mācību, „pirksti” Kunga iemiesošanos miesā, „Mēness” Kunga mīlestību uz cilvēkiem un „zvaigznes” bezgala daudzas patiesības, kas izriet no mīlestības.) 6. Kas ir tas cilvēks, ka Tu viņu atceries, un cilvēka bērns, ka Tu viņu pieņem? (Zem „cilvēks” šeit tiek saprasts viss cilvēku dzimums, un zem „bērns” tā vājums un aklība.) Kādu laiku Tu pielaidīsi, ka viņa ir no Dieva atstāta, bet tad Tu vainagosi ar godu un greznību (Redzi, Babilonijas izvirtības laiks! Zem „viņa” ir saprotami kristieši bez iekšējas Dieva gaismas). Tu viņu padarīsi par Tavu roku darbu kungu; zem viņa kājām viss ir Tevis sodīts. (Zem viņu šeit no Debesu tīras mīlestības viedokļa ir saprotams Kungs, kas beigās visu caurstrāvo un pārvaldīs.) Kopā aitas un vērši, arī mežonīgie zvēri, putni debesīs un zivis, un viss, kas jūrā. (Zem tā saprotami visi zemes cilvēki un dzimumi. Augsts un zems, jauns un vecs, izglītots un neizglītots, spēcīgs un vājš varēs priecīgi baudīt dzīvu darošo Debesu gaismu.) Kungs, cik brīnišķs nu ir Tavs vārds visās zemēs!” 7. Kad Es psalmu no marmora plātnes nolasīju, tad visiem bija liels prieks, un saimnieks lūdza Mani, ka Es vēlētos viņiem dot pavisam īsu šī psalma izskaidrojumu, jo viņam liekas, ka zem tā ir slēpta gudra un pravietiska nozīme. 8. Un Es viņam teicu: „Te tu vēlreiz spried pilnīgi pareizi, un Es tev arī rādīšu patiesības slēpto gaismu. Bet tu to pilnīgi neaptversi, tādēļ, ka Dāvids te runāja un dziedāja par vēl tālu nākotni.” 9. Pēc tam Es izskaidroju psalma slēpto garu tādā veidā – tikai nedaudz plašāk – kā tas šeit nu iekavās īsi un viegli saprotami ir attēlots. Ar to saimnieks un arī citi bija ļoti un pateicīgi apmierināti, jo viņi to atrada pilnīgi saskaņotu arto, ko Es jau citos apstākļos labi saprotamā valodā pareģoju par Manas Mācības likteni un tālo nākotni. 10. Pēc tam saimnieks mūs pieveda pie ļoti sena skapja, kas bija ļoti grezni darināts no ciedra un melnkoka, atvēra to un teica: „Šajā skapī atradās lielā un varenā ķēniņa raksti un piezīmes, no kurām nekas vairs nav atlicis. Bet es to tagad izlietoju visu to dārgumu, kas ir no tiem laikiem, uzglabāšanai.” 11. Pēc tam viņš atvēra vairākas slepenas atvilktnes un rādīja mums stīgas, kuras izgatavoja pats Dāvids, vienu akmens lingu un pāris akmeņus, tad šķēpu un vairākas rakstāmās tāfeles, ko visu romieši ļoti uzmanīgi aplūkoja un apbrīnoja. 12. Bet saimnieks Man jautāja, teikdams: „Kungs un Meistar, vai šīs relikvijas ir īstas no Dāvida laika?” 13. ES teicu: „Draugs, īstas vai neīstas, tas tagad ir vienalga. Jo patiesam cilvēkam, kas tiecas tikai pēc Dieva dzīvības patiesības gara, visam tam nav nekāda vērtība, bet kam, kā gudrā ķēniņa atstātam mantojumam ir vērtība, tas ir gars viņa rakstos un dziesmās, un arī tas, ko hronika cilvēkiem saglabājusi par viņa darbiem. Jo reiz citā dzīvē cilvēks tikai no tā gūs savu svētlaimīgo esamību, cik viņš pēc Dieva gribas darīja labu. 14. Vispār dvēselei, kas caur labiem darbiem kļuvusi cēla un gudra, nenāk par ļaunu, ja tai ir prieks par vēsturiskām senlietām, tikai jāatturas no šādu lietu pārspīlētas godināšanas, jo tam, kas sevī ir miris priekšmets, nevar būt nekāda vērtība jūsu iekšējai dzīvībai. 15. Kas tādas lietas pārāk augstu godātu, tas ar tām atzītu sava veida elkdievību un viegli kristu visādā māņticībā, un tas tieši līdzinātos tumšam pagānismam, kas Dieva Valstības dēļ, kas nāk pie jums, visos virzienos ir apturams, lai tas Jaunajā Mācībā nelaiž saknes, to nepadara 181

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Unbenannt-1 - Till Nowak
AR 1. numuru - Vienotība