Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

netīru, nesamaitā nu

netīru, nesamaitā nu izskaidrotā psalma iekšējo nozīmi, pirms laika cilvēkiem neapstiprina, kurā no vienas bezdievības pagrimtu otrā. 16. Tādēļ arī šīs relikvijas rādi tikai tādiem cilvēkiem, kas nav māņticīgi; bet, kas tās aplūko tikai kā tīri vēsturiskas lietas un tām nepiedēvē nekādu tā dēvēto maģisko dziedināšanu. 17. Aplūko kalnus un to akmeņus! Tie ir Dieva varas un gudrības darbi, un tev jau ir neizsakāmi veci, kā tādi noteikti ir daudz ievērojamāki, kā kāda cilvēka roku darbi. Bet kurš saprātīgs cilvēks vēlētos tādēļ kalnus godāt vai pat pielūgt, tādēļ, ka tie nekļūdīgi ir Dieva visvarenības un gudrības darbi, un uzrāda ļoti lielu vecumu?! Tie ir un paliek matērija, un tiem ir savs uzdevums Zemes vajadzībām. 18. Un tā, tāda veida senlietām arī ir tikai tā nelielā vērtība, ka tās daļēji var nodēvēt [par] vēstures pierādījumiem tiktāl, cik tie var tikt uzskatīti kā īsti, bet, kas visās lietās tīru patiesību pētošiem cilvēkiem, protams, ir diezgan grūti pierādāms. 19. Šīs lietas šeit gan ir īstas, bet, ja Es tev to arī apliecinu, tas nepaaugstina to vērtību. Un tā tu nu arī zini, kā tev šīs lietas jāvērtē. Nu tu vari skapi atkal aizslēgt romiešu dēļ vest mūs citā zālē!” 122. KUNGS IZSKAIDRO 93. PSALMU 1. Saimnieks vēlreiz Man pateicās arī par šo pamācību, aizslēdza skapi un mēs gājām zālē pret austrumiem. Tā atkal bija pilna visādiem dārgumiem un senlietām, pie kurām romieši atrada daudz prieka. 2. Un mūsu Agrikola teica: „Draugs, tev, taviem vecākiem un vecvecākiem vajadzēja būt ļoti nerunīgiem par to, kas piederēja viņiem un nu pieder tev, citādi mēs Romā par to jau būtu ko dzirdējuši. Jo šiem dārgumiem ir dubultvērtība; pirmkārt, tie sastāv no cēliem metāliem, pērlēm un ļoti dārgiem dārgakmeņiem, un tad tieši jums tiem ir liela, vēsturiska nozīme.” 3. Saimnieks teica: „Varenais kungs, bet tad jau arī lielākā ziņā ir nepieciešams būt ļoti nerunīgam, ne tik daudz romiešu dēļ, kā daudz vairāk priesteru dēļ. Jo, ja viņi par visu to zinātu, tad viņi man un maniem mājiniekiem noteikti jau sen nedotu mieru, un saviem mantkārīgiem mērķiem arī būtu jau dažu ko aiznesuši. Bet tā kā mēs neizpaudām, kas te ir, kaut gan mēs no prieteriem jau daudzas reizes par šo un to tikām izjautāti. Un tā man nu arī tādēļ ir vairāk miera no priesteriem, ka es ar visu manu īpašumu esmu zem Romiešu aizsardzības. Bet šajā, augšējā stāvā, es reti novietoju ceļiniekus, tā kā viņi viegli var tikt novietoti apakšējā un otrā stāvā, un man vēl ir citas ēkas, kurās es varu novietot daudzus ceļiniekus. Bet arī no zagļiem un laupītājiem man nav ko baidīties; jo, pirmkārt, kā jūs redzat, šī māja ieslēgta ar stipru un augstu aizsargmūri, pār kuru nevar pārkāpt, otrkārt, šis apvidus visapkārt ir pārāk apdzīvots un godīgs, un zagļi un laupītāji netuvojas, un tā šie dārgumi šeit ir drošībā. Bet tur atkal ir viena plāksne ar psalmu! Kungs, iztulko to mums!” 4. ES teicu: „Jā, jā, tas būs gudrāk kā ilgi apbrīnot seno dārgumus, kuriem dvēselei un garam nav nekāda vērtība! Bet, ja jūs turpmāk sev krājat dārgumus, tad krājiet tādus, kas nevar tikt [no] rūsas iznīcināti un kožu sagrauzti! Ko cilvēkam līdz visas pasaules bagātības, ja pie tam viņa dvēsele cieš zaudējumu?! Jo caur mīlestību uz pasaules mirušiem dārgumiem dvēselē tiek likts nāves dīglis, caur ko dvēsele pāriet matērijas nāvē. Kas tad viņu izglābs no tiesas spēcīgām rokām, kas ir kļuvusi dvēseles mīlestība un šķietamā dzīvība?” 5. Saimnieks teica: „Ak, Kungs un meistar, pie Dieva gan tomēr visas lietas ir iespējamas!” 6. ES teicu: „Jā, gan, tas noteikti, bet mūžībā viss iet uz priekšu daudz lēnāk kā uz šīs Zemes, kur viss ilgst tikai zināmu laiku, kas vienmēr ir ļoti ātri pārejošs, ātri un viegli mainās, un veidā, kā tas te bija, uz visiem laikiem izbeidzas. 182

7. Bet garu valstībā vairs nav laika ritums, un tu nevari teikt: „Šodien es daru šo, un rītu to!” Bet gan viss jau ir dvēselē kā nobeigta rīcība un paveikts darbs. Ja tas ir ļauna veida, no kurienes tad dzīvot turpinošā dvēsele ņems jaunu substanci un jaunu izpratni, lai sevī pārveidotu tajā esošo ļaunumu? 8. Tur gan dvēselēm arī būs atļauts mainīties. Bet tur tas tagad pasaulē nogrimušām dvēselēm bieži ilgs ļoti ilgu laiku, un beigās tomēr kā drošs tiks sasniegts tikai nedaudz. Jo mīlestība ir dvēseles dzīvība. Ja tā ir garīga un ar to Dieva kārtībā ir liela, tad dvēselei sevī arī ir patiesa un pilnīga dzīvība, un viņa mūžam turpina dzīvot pavisam lielā skaidrībā, un, tātad, jau ir pareiza, mūžīga dzīvība; bet, ja mīlestība dvēselē ir materiāla, un, tātad, mirusi, tādēļ, ka tiesāta, tad dvēseles dzīvība arī līdzinās mīlestībai viņā. 9. Tāda dzīvība nevar būt patiesa, bet gan tikai šķietama un ilūzijas dzīvība. Un tādēļ, ka tas tā ir, tā arī nav mūžīga dzīvība, tādēļ, ka netikumā nevar pastāvēt, bet gan vajag mainīties vai nu uz labu, vai, sliktākā gadījumā, uz galēju ļaunu, kas tad ir stingra „vajag” tiesa, un īstena mūžīga nāve, no kuras stingrajām saitēm dvēsele tikpat grūti var atraisīties, kā ciets akmens pats sevi pārveidot tīrā un plūstošā ūdenī. 10. Tādēļ nemīliet pasauli, bet gan bēdziet no tās vilinājumiem, un tās dārgumus izmantojiet labiem darbiem, un caur to dvēselei un garam iemantosiet patiesos dārgumus. 11. Un nu paskatāmies, ko Dāvids reiz rakstīja uz sienā mums priekšā esošās akmens plāksnes. 12. Bet, kas tur ir rakstīts, skan tā (93. ps.): „Tas Kungs ir ķēniņš un brīnišķi greznots (ar mīlestību, gudrību un varu); tas Kungs ir greznots un radīja valstību (Dieva Valstību uz Zemes), cik tālu ir pasaule, un tā kārtoja, ka tai jāpaliek. No tā laika krēsls (patiesības un dzīvības) stāv stingri: Tu, ak, Kungs, esi mūžīgs! Ūdens straumes ceļas, ūdens straumes brāžas, ūdens straumes saceļ viļņus. Jūrā ir lielas ūdens bangas un briesmīgas brāzmas, bet Dievs augstībā ir vēl lielāks. Tavs Vārds ir patiesa Mācība un svētlaimība mūžam ir Tava nama greznums.” 13. Redziet, tā skan gluži īsais, bet saturā lielais un smagais psalms, kas nu šajā laikā pilnīgi izplata savu slēpto gaismu, un jau apgaismo arī nākotni! 14. Mūžīgas patiesības krēsls nu tiek uzcelts visai Zemei, un arī paliks; bet liekuļu, meļu, farizeju un neīsto praviešu straumes arī paceļas un sāk arvien niknāk drāzties pret patiesību, kas no Debesīm ir atnākusi pie šīs Zemes cilvēkiem, un paceļ savus varenos viļņus pret gaismu, lai to nomāktu. Arī ūdens bangas jūrā ir kļuvušas lielas un briesmīgi šalc. 15. Tas norāda uz turpmāko lielo cīņu starp gaismu un tumsu. Bet Kunga patiesība stāv pāri tai, un beidzot uzvarēs visu, kas ir neīsts un ļauns. Ierocis būs tīrais Vārds no Dieva mutes, un paliks mūžīgi; jo kā Dievs ir mūžīgs un varens, tāpat tāds ir arī Viņa Vārds. Un kā svētlaime ir Dieva gaisma un greznums, tāds tad ir arī Viņa Vārds un Viņa Mācība. 16. Bet Dieva nams nav mirušais templis Jeruzalemē, bet gan cilvēki, kas dzird Dieva Vārdu, ar prieku sevī uzņem [to] un pēc tā dzīvo. – Nu Es jums arī šo psalmu nolasīju priekšā un izskaidroju; bet nu ir jūsu kārta man atklāti atzīt, vai jūs šo psalmu arī pareizi sapratāt.” 17. Uz to saimnieks teica: „Ak, Kungs un Meistar, kam tas nebūtu jāsaprot?! Jo, ko Dāvids rakstīja no sava, viņam no Dieva iedvestā, gara, tas nu patiesi brīnišķi stāv mūsu priekšā, un jau mums atklāj arī tālo nākotni, kā tagad tagadni. Ūdens straumju brāzmas un jūras lielās bangas man, protams, nepatīk, bet ko pret to var darīt un kā tam pretoties? Jo cik ilgi pasaulei vajag palikt tādai, kāda tā ir, cilvēku dvēselēm tīram bēdu namam, un cik ilgi uz Zemes dienu nomainīs nakts un cilvēkiem būs viņu brīvā griba, diezin vai jebkad draudzēs un cilvēku sirdīs kļūs gluži gaišs! Labi tiem, kas gaismu saņem, un, par laimi savai mājai, to patur un labi kopj!” 18. ES teicu: „Te tev ir taisnība. Bet kam savā mājā ir un [kas] kopj patiesu gaismu, tas lai to netur pavisam apslēptu, bet gan pie labas izdevības, laiku pa laikam, ļauj tai mirdzēt ārpus savas mājas! Un, ja to tad darīs daudzas mājas, tad gara tumsa pasaulē arī ļoti mazināsies, un nakts pati kļūs par dienu. – Bet nu ļaujiet mums vēl apskatīt citas šīs mājas otrā stāva istabas; jo romieši vēlētos visu apskatīt.” 183

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Notlar 8
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NFS2-8 - Notifier
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
1 - Vienna
. 1 _ ms
1 - Autodesk
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
stiege (1).pdf