Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

123. VĒSTURISKAS

123. VĒSTURISKAS PIEZĪMES PAR DĀVIDA NAMU 1. Pēc tam mēs caurstaigājām visas istabas, kas bija greznotas dažādiem dārgumiem. 2. Kad pēc tam mēs atkal nācām mūsu ēdamzālē un pie galda, kas bija labi klāts ar visādiem ēdieniem un dzērieniem, apsēdāmies, un viens un otrs arī vēl nedaudz ēda un dzēra, tad romieši teica: „Patiesi, tas ir īsts ķēniņa nams un liecina par jūdu tautas kādreizējo lielumu! Tikai viens mūs pārsteidz, un tas vēsturiski pastāv tajā, ka Babilonijas kundzības laikā, kas pie ķēniņa Dāvida tomēr ilga pilnus 40 gadus, šis nams tika saudzēts! Jo, kā lasa, Babilonijas ķēniņš, kad viņš iekaroja šo zemi un Jeruzalemi un [to] sagrāva, sev piesavinājās arī visus šīs zemes dārgumus un tos aizveda uz Babiloniju. Vai tad viņš neko nezināja par šī ievērojamā senā ķēniņa nama lieliem dārgumiem?” 3. Saimnieks teica: „Pēc šīs mājas hronikas, babilonieši šo māju saudzēja! Jo, pirmkārt, viņi galvenokārt tomēr darbojās Jeruzalemē un zināmās 40 pilsētās ap Jeruzalemi, arī Samarijā un Galilejā. Šo, toreiz vēl ļoti nabadzīgā izskata apvidu ap Betlēmi, viņi vairāk saudzēja un ņēma mērenas nodevas, bet iedzīvotājus viņi neaizveda gūstā, bet gan no viņiem prasīja tikai paklausību, pilnīgu Babilonijas kundzības atdzīšanu un ikgadēju nodevu maksāšanu. Kas labprāt tam piekrita un prasīto stingri noteiktā termiņā samaksāja, tas tad bija mierā; bet kur babilonieši [saskārās ar] stūrgalvīgu pretošanos, tur, protams, viss tika iznīcināts, un mājas un pilsētas izlaupītas un nopostītas. 4. Bet Betlēmē tā nebija, un tā senā Betlēme vēl stāv, kā tika celta Dāvida laikā, un tāpat arī šī māja. Pie tam, šo apvidu, kas vēl vienmēr palika uzticīgs Dievam tam Kungam, Dievs arī nepieļāva tik bargi piemeklēt kā lepno, seno Jeruzalemi un tās desmit bagātās tirdzniecības pilsētas, kurām piederēja daudz zelta un sudraba. Pēc mana uzskata, šķiet, tas arī bija iemesls, kādēļ babilonieši šeit izturējās žēlīgāk kā citās pilsētās un vietās.” 5. Agrikola teica: „Jā, jā, tas viss jau tā būs; ja babilonieši ir kļuvuši šīs lielās jūdu valsts kungi, tad saprātīgā kārtā viņi nevarēja palikt bez darbaspēka. Ja viņi to būtu darījuši, un zemi atstājuši bez iedzīvotājiem, kam viņi būtu varējuši likt maksāt nodevas. Bet, ka viņi toreiz daudzus, galvenokārt kā ķīlniekus, aizveda gūstā, tas ir pavisam noteikti un patiesi. Un tā šī vieta un apvidus, kur ļaudis padevās mierīgi un bez pretošanās, arī varēja tikt vairāk saudzēts. Mēs, romieši, kā karotāji un iekarotāji, ar uzvarētiem noteikti arī neapgājāmies pārāk žēlsirdīgi, arī tā darām, un pret ļaudīm, kas veselām pilsētām vai draudzēm mums brīvi un draudzīgi padodas, nekad neparādām sevi kā ienaidniekus, bet gan tūlīt kā draugus.” 6. Pēc tam saimnieks lūdza romiešus, lai viņi mājās neizpauž, ko šeit redzēja. 7. Agrikola teica: „Neraizējies par to, jo mums, romiešiem, īpašuma tiesības ir svētas, un mūsu likumi zagļus, laupītājus, slepkavas un nodevējus pakar krustā! Tādēļ esi pilnīgi bez rūpēm par to, kas tev ir, un pēc tavas iespējas esi žēlsirdīgs pret nabagiem, kā Kungs un Meistars tev ieteica, tad tev būs miers, jo arī mēs, romieši, ticam Kungam un Viņa apsolījuma piepildījumam.” 8. Pēc šiem romieša vārdiem piecēlāmies no galda un atkal devāmies ārā, un sākām gatavoties atpakaļceļam uz Betāniju. Saimnieks par to, protams, neko negribēja dzirdēt, bet tā kā mēs tomēr uz to pastāvējām, tad viņš mums lūdza tomēr, mazākais, vienu stundu pie viņa vēl palikt. Mēs to tad arī darījām, vēl par dažu ko parunājām, un tad, saimnieka pavadīti, devāmies atpakaļceļā. Bet pirms aizceļošanas saimnieks, viņa sieva un bērni, un arī viņa māte kopā ar izdziedināto kalpu Man vēl pateicās un lūdza Mani viņus neaizmirst, ja viņi atkal reiz nonāktu nelaimē. Es viņiem to apliecināju, devu viņiem Manu svētību, un, izņemot saimnieku, viņus atlaidu, kurš, kā jau iepriekš minēts, mūs pavadīja līdz Betānijai. 184

124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1. Bet bija jau diezgan vēla pēcpusdiena, un tādēļ arī saprotams, ka Betānijā nonācām jau diezgan vēlu pēc Saules rieta, bet, kur mūsu uzņemšanai tomēr viss bija uz labāko sagatavots, tādēļ, ka Rafaels Lācara mājiniekiem darīja zināmu, ka un kad mēs atgriezīsimies. Bet šoreiz ceļā nenotika nekas sevišķi pieminēšanas vērts, un mēs pavisam mierīgi turpinājām savu ceļu. 2. Bet romieši ar Lācaru un saimniekiem, kas bija pie mums, par dažu ko pārrunāja, un arī Mani mācekļi savā starpā parunāja par šīs dienas notikumiem. 3. Bet Es Pats runāju maz, visvairāk klusēdams gāju uz priekšu, un Man līdzās neviena nebija. Bet Es to darīju ātrākas tālāk iešanas dēļ, jo citādi tie, kas viens ar otru daudz runāja, katru acumirkli būtu taisījuši tā saucamo pļāpāšanas pauzīti, un diezin vai pirms pusnakts [būtu galā], tā kā mēs jau tāpat nepilnu stundu uzkavējāmies pie ielejas saimnieka, tādēļ, ka Es no rīta tai ģimenei to apsolīju. 4. Ātri ejot uz priekšu, mēs tad arī pāris stundu laikā sasniedzām ielejas saimnieku, kas mums tūlīt lika pasniegt maizi un vīnu, un lūdza Mani nedaudz stiprināties, ko tad klātesošo dēļ arī darīju, tādēļ, ka, izņemot Jūdu Iskariotu, viņi nebūtu iedrošinājušies kaut ko ņemt pirms Manis, bet, kad Es paņēmu nedaudz maizi un vīna, tad visi dūšīgi ķērās klāt un ēda, un dzēra. 5. Bet šeit bija klāt arī daži Jāņa Kristītāja mācekļi, un, proti, šeit atnākuši vēl ilgi pirms mums, tādēļ, ka viņi gribēja doties uz Galileju, kur viņiem bija kas darāms, bet tā kā viņi no saimnieka dzirdēja, ka Es kopā ar daudziem mācekļiem vakarā šeit atnākšot, tad viņi palika šajā ielejas viesnīcā, lai Mani redzētu, dzirdētu un ar Mani runātu. 6. Bet, kad mēs atnācām, lielajā ēdamzālē apsēdāmies un stiprinājāmies ar vīnu un maizi, tad šie Jāņa mācekļi slepenībā dusmojās, ka mums atnākot, tūlīt neveltījām viņiem uzmanību. 7. Un viens pienāca pie Manis un teica: „Kungs un Meistar, vai tad Tavi mācekļi nezina, ka vispirms jāmazgā rokas – sevišķi pēc ceļa – pirms ņem rokā maizi, to lauž un tad ēd?! Arī Mozus to pavēlēja, un, ko viņš pavēlēja, tas katram īstam jūdam arī jādara!” 8. Kad mācekļi un arī romieši dzirdēja šo uzrunu Man, tad viņi sadusmojās un nelaipniem vārdiem gribēja Jāņa mācekļus norāt. 9. Bet Es viņus nomierināju un teicu: „Dzeniet dusmas prom no jūsu dvēselēm, jo tās cilvēku sirdī padara netīru, un tas ir no ļauna, bet ar nemazgātām rokām lauzt maizi un ēst, tas cilvēku nepadara netīru. Bet, ja tas jūs, Jāņa mācekļus, sadusmo, un jūs jau iepriekš zinājāt, ka šovakar Es šeit ieradīšos; tad kādēļ jūs Man par godu pēc jūdu paraduma, jau mums ienākot, mūs nesagaidījāt ar ūdeni, ūdens traku kopā ar dvieli? 10. Es jums, caur ūdeni attīrīties Jāņa mācekļi, saku: Arī jūs, līdzīgi jūdiem, precīzi ievērojat visu ārējo greznību un mazgājaties, un tīrāt sevi septiņas reizes dienā, lai jūsu miesa vienmēr paliek tīra; bet jūsu sirdis un dvēseles vēl ir ļoti nemazgātas un tādēļ jūs arī stāvat vēl tālu no Dieva Valstības. 11. Jānis tuksnesī ar asiem vārdiem sludināja grēku nožēlošanu grēku piedošanai, un savus mācekļus, kas pieņēma viņa vārdus un nožēloja grēkus, kristīja Jordānas upē, un viņiem rādīja ceļu pie Manis, kam vienīgam pienākas cilvēkiem patiesi piedot viņu grēkus! Bet, ja jūs nu stāvat Manā priekšā, kā tad tas nākas, ka jūs izturaties tā, ka jūs būtu pāri Man un pāri Maniem mācekļiem? Vai arī to jums Jānis mācīja?” 12. Pēc šīs Manas atbildes un noslēguma jautājuma Jāņa māceklis ļoti apmulsa un nezināja, ko viņam būtu Man jāatbild. 13. Bet tad iznāca priekšā kāds cits, kas bija pieticīgāks, un Man teica: „Kungs un Meistar, es dzirdēju Tavas runas gudro domu un tajā saskatīju pilnāko un tīrāko patiesību; bet tas manu sirdi tomēr padarīja pavisam skumju, ka Tu nupat teici, ka mēs nu vēl stāvot tālu no Dieva Valstības, kamēr mēs jau ticējām, [ka] esam tās vidū. Kas tad mums jādara, lai sasniegtu Dieva Valstību?” 185

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Notlar 8
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
1 - Vienna
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
1 - Autodesk
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
. 1 _ ms
1.. h. - Sottas SA
Untitled-1 - iibms