Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

14. ES teicu: „Dariet

14. ES teicu: „Dariet to, ko dara Mani mācekļi, un netiesājiet cilvēkus pēc ārējas šķietamības ,bet gan pēc iekšējas vērtības! Vispirms vienmēr noslaukiet jūsu mājas durvju priekšu un iepriekš jau arī neskatieties uz kaimiņu durvīm, vai ceļš uz tām ir jau noslaucīts! Tikai, kad jūs noslaucīsiet ceļu jūsu durvju priekšā, tikai tad ejiet arī pie kaimiņa un sakiet: „Draugs, redzi, es ceļu manas mājas durvju priekšā jau notīrīju, bet tu vēl nē; ja tev ir brīvs laiks, tad notīri ceļu arī uz tavas mājas durvīm!” Ja tad tavs kaimiņš tev teiks: „Dari man to pakalpojumu!” Tad tu vari notīrīt tava kaimiņa durvju priekšu, tomēr vispirms notīri savējo! 15. Neviens māceklis nekad nav vairāk kā viņa meistars; bet, ja ar čaklumu un dedzību viņš kļūst tik pilnīgs, kā ir viņa meistars, tad viņš arī kļūst viņam līdzīgs. Bet, ja māceklis, līdzīgs meistaram, tad arī viņš darīs to, ko dara un darīja viņa meistars. Un tad viņš ir pārstājis būt māceklis, un tūlīt ir arī meistars. Ja viņš tas ir, tikai tad viņš var arī nolīgt mācekļus un pilnīgi mācīt savu mākslu un zināšanas. 16. Bet jūs vēl ilgi neesat nekādi meistari, bet gan tikai ļoti vāji Jāņa mācekļi. Kā tad jūs nu jau paši varat līgt mācekļus un viņiem kaut ko mācīt, ko jūs paši vēl nezināt? Vai tas jau nav sens dzīvības likums, ka neviens nevienam nevar kaut ko dot, kas viņam pašam iepriekš nepieder?! Kā tad jūs saviem mācekļiem varat mācīt pazīt Dieva Valstību, kurai jūs paši vēl esat tālu?! Tādēļ iepriekš paši mācieties pazīt Dieva Valstību un tās taisnīgumu no Meistara, kuram sevī ir un arī var jums dot Dieva Valstību! Ja jums no patiesa meistara tā sevī ir, tikai tad jūs to variet darīt zināmu, un dot arī citiem cilvēkiem, kas to grib un meklē, un patiess meistars jūs par to slavēs un būs ļoti priecīgs par jums un jūsu mācekļiem. 17. Bet, ja jums līdzīgs meistars, kas pats ir akls, ir vedējs citiem akliem, uz kurieni viņš gan vedīs savus mācekļus? Vai tad vedējs un māceklis, ja viņi nonāk pie bedres, tūlīt neiekritīs bedrē, kur tad neviens otram nevarēs palīdzēt izkļūt ārā?! Bet, ja jūs jau pavisam gribat būt skolotāji, tad iepriekš paši mācieties no Tā, kas tad ir patiess Meistars un Skolotājs!” 125. JĀŅA MĀCEKĻU LŪGUMS 1. Kas šis otrais Jāņa māceklis no Manis to dzirdēja, tad viņš teica: „Kungs un Meistar, mēs atzīstam, ka vienīgi Tu esi īstākais un patiesākais Meistars un Skolotājs; pieņem nu mūs par Saviem mācekļiem, un mēs gribam Tev sekot un visu no Tevis mācīties! No Tevis mēs vienā dienā noteikti iemācīsimies vairāk, kā pie Jāņa mēs iemācāmies vienā gadā! Mēs gribam Tev sekot, kur Tu arī vienmēr gribi!” 2. ES teicu: „Tā būtu laba jūsu apņemšanās, bet, pirms Es jums saku: „Nāciet!” Man iepriekš jūs vajag darīt uzmanīgus uz vēl kaut ko; ja tas jums nestāv ceļā, tad jūs vienmēr varat Man sekot kā mācekļi! Redziet, putniem ir savas ligzdas un lapsām to alas; bet Man kā Cilvēka Dēlam uz visas Zemes nav pat arī akmens, ko Es varētu likt zem Manas galvas! Bet, ja jums ir īsta paļāvība un dzīva ticība, tad jūs variet Man sekot!” 3. Kāds cits māceklis teica: „Kungs un Meistar, mums ir vajadzīga tikai Tava Mācība – par savu miesu mēs jau paši gādāsim; jo mēs [esam] pārtikuši cilvēki, un mums nav vajadzīgs no Meistara tikt arī apgādātiem.” 4. ES teicu: „Ko Es jums teicu, to Es neteicu tādēļ, ka Es gribētu jūs atstumt no galda, pie kura vēl vienmēr ēdu kopā ar visiem Maniem mācekļiem; bet Es jums to teicu tādēļ, ka jums kā Maniem Mācekļiem Man līdzās nav jādomā par kādu materiālu ieguvumu, - jo tā kas pie Manis nav! Pie Manis jums ir atļauts tikai viens ieguvums, un tas saucas Dieva Valstība un mūžīga dzīvība. Ja jūs tikai tādēļ gribat Man sekot kā mācekļi, tad jūs arī variet Man sekot!” 5. Māceklis teica: „Kungs un Meistar, mums ir sievas un bērni, un arī mājas, lauki, dārzi un vīna kalni, un vērši, govis, teļi, ēzeļi, aitas, kazas un daudz visādu mājputnu, un ar visu to tad arī 186

likumīgi tirgojamies, un vēl nekad neesam nevienu piekrāpuši. To mums neaizliedz citādi ļoti stingrais pravietis Jānis, un pie tam teica, ka Dievam esot patīkami, ja cilvēks strādā, un tā taisnīgi rūpējas par saviem mājiniekiem un visiem saviem piederīgiem, bet, ja kādas veltes, ko Dievs viņam piešķīra, aizdos uz augļiem, tas no Dieva tiks uzlūkots dusmīgām acīm, un neatradīs pie Viņa žēlastību. 6. Mēs, tātad, gājām arī starp cilvēkiem un atstāstījām viņiem, ko no Jāņa dzirdējām un redzējām. Nu pie tādas izdevības mēs tad arī, protams, ierunājāmies, ka par iespējami lētu cenu mums šis un tas ir pārdodams, un pēc priekšlikuma tad piedāvātās lietas labprāt un bieži tika nopirktas, un ar nopelnīto naudu mēs vienmēr godīgi un labi varējām gādāt par savām saimniecībām. Tajā tad arī pastāvēja ieguvums, ko mēs apvienojām ar mūsu mācekļu un sprediķotāju darbu. Bet, ja Tev, ak, Kungs un Meistar, tas nebūtu patīkami, ka mēs kā Tavi mācekļi Tev līdzās šad un tad padomājam arī par savām mājām un ģimeni, tad mēs varam no tā arī atturēties, un savu mājas dzīvi nokārtot pavisam citādi. Tev tikai mums jādara zināma Tava griba, un mēs pēc tās rīkosimies.” 7. ES teicu: „Jūs variet darīt, kā jūs gribat, jo katram cilvēkam ir viņa pilnīgi brīva griba. Bet, ja kāds Man seko kā Mans māceklis, lai iegūtu Dieva Valstību, tam līdz pilnīgas garīgās atkalatdzimšanas laikam aiz mīlestības uz Mani vajag atstāt māju, sievu un bērnus. Jo meklējot un pētot pēc Dieva Valstības, viņam visas rūpes par šīs pasaules lietām vajag [atstāt] vienīgi Tam, kas visu zina, un kura visvarenā griba spēj visu. Jo, ja kāds patiess māceklis Man līdzās rūpējas arī par pasaules lietām, tad viņš līdzinās arājam, kas savas rokas gan liek pie arkla, bet pie tam vienmēr atskatās atpakaļ, neuzmana arkla virzienu un, tātad, nav piemērots Dieva Valstībai. 8. Te apskati Manus senos mācekļus! Manis dēļ arī viņi atstāja māju un sievas, un bērnus, un sekoja Man, bet viņu laicīgā mājsaimniecība turpina pastāvēt un ir apgādāta. 9. Kas kā Mans māceklis nevar pilnīgi atteikt pasaulei, tas nekļūs stiprs Dieva Valstībā. Jo ir grūti vai arī pat neiespējami kalpot Dievam un pasaulei. Bet, ja kāds Dieva Valstībā ir kļuvis stiprs, tikai tad viņš var derīgi kalpot arī visai pasaulei. 10. Kad senākos laikos uz zināmiem kalniem vēl pastāvēja patiesas skolas, tad tam, kas gribēja kļūt [..], vajadzēja pilnīgi aiziet no visas pasaules, un sevī meklēt dzīvo Dieva Vārdu, kad viņš to atrada, tad viņš arī tika atbrīvots, un tikai tad bija spējīgs patiesi derīgi kalpot pasaulei. 11. Bet kā īsti pravieši un agrākos laikos arī patriarhi kalpoja un bija derīgi pasaulei, to jūs zināt no rakstiem, un Man nevajag jums to atstāstīt. Un ar to jūs nu zināt Manu gribu un Manu padomu, un nu variet darīt, kā jums tīk. 12. Kas iepriekš nekļūst pilnīgi Dieva, pirms viņš iedarbīgi pievēršas pasaulei, tas pieviļ pasauli un drīz un viegli samaitā savu sirdi un savu dvēseli, bet, kas iepriekš pilnīgi piederēja Dievam, tam pasaule neko vairs nevar nodarīt; jo viņam ap sevi ir stiprs dambis un sev uzcēlis pili, kas nevar tikt pārvarēta no elles vārtiem.” 13. Kad tie daži Jāņa mācekļi no Manis to dzirdēja, tad viņi pārdomāja, kas viņiem būtu jādara. 14. Bet viens no viņiem, kas runāja pirmais, pārējiem teica: „Ziniet, ja mēs gribam Viņam sekot kā mācekļi, es iesaku, ka mēs nu tūlīt paliekam! Mūsu mājsaimniecības jau tāpat ir labi apgādātas, un tām netrūkst strādnieku un līdzekļu... Bet tas, ko Kungs un Meistars mums teica, te ir patiesība, un, tātad, arī tūlīt paliekam pie patiesības!” 15. Pēc tam viņi pienāca pie Manis un lūdza Mani, lai Es viņiem atļauju tūlīt palikt. 16. Un Es teicu: „Tad palieciet, un Manā vīna kalnā kļūstiet par labiem un derīgiem strādniekiem!” 17. Viens teica: „Kungs un Meistar! Kā tad nu Tev ir kāds vīna kalns, un tomēr iepriekš atzini, ka Tev nepieder ne akmens, kuru Tu varētu likt zem Savas galvas?” 18. ES teicu: „Šī pasaule ir Mans vīna kalns, un cilvēki, kas dzird un tur Manu Vārdu, un tic Man, patiesam Dieva Dēlam, ir labi un cēli vīnogulāji, kas caur saviem labiem darbiem Man arī 187

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv
AR 1. numuru - Vienotība