Views
9 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

nesīs daudz augļus;

nesīs daudz augļus; bet starp cēliem vīnogulājiem ir arī daudzi necēli, un tiem jātiek padarītiem cēliem. Un tam nolūkam vajadzīgi daudzi un spēcīgi strādnieki. Labi tiem, kas tādā vīna kalnā sevi parādīs kā čaklu strādnieku un, proti, aiz mīlestības uz Mani un tuvāko!” 19. Pēc šiem vārdiem visi Man pateicās un palika, un sāka aprunāties ar Maniem veciem mācekļiem. 126. KAPTEINIS NO BETLĒMES NĀK PIE KUNGA 1. Bet, kad šī lieta bija nokārtota, tad kopā ar vēl dažiem pavadoņiem atjāja kapteinis no Betlēmes, kuru mēs atstājām viesnīcā, jo viņš gribēja Mani vēlreiz redzēt un dzirdēt, un arī ar romiešiem dažu ko pārrunāt. 2. Kad viņš ārā zirgu nodeva kalpiem, viņš tūlīt nāca pie mums lielajā istabā un Man teica: „Ak, Tu, lielais Kungs un Meistar, kad jūs atstājāt viesnīcu, tikai tad es pamodos kā no sapņa, un vispirms gribēju sevi pilnīgi nodot Tavā rīcībā, bet jūs jau bijāt prom. Bet pēc tam mani sagrāba nepārvaramas ilgas vēlreiz Tevi redzēt, ar Tevi runāt un dzirdēt. Es tūlīt arī liku atvest labākos jājamzirgus, un kopā ar šiem maniem pavadoņiem nu ātros rikšos jāju šurp, un ārā no šīs mājas ļaudīm dzirdēju, ka Tu esi šeit. Tad no prieka man sirds krūtīs salecās, kopā ar pavadoņiem steidzīgi nolecu no zirga un steidzos iekšā, un nu esmu te, lai Tevi sveicinātu un no visas sirds pateiktos par bezgala lielo žēlastību, ko es no Tevis saņēmu par svētību manai pagāna dvēselei. Tādēļ, ak, Kungs un Meistar, žēlīgi arī pieņem šo manu pateicību!” 3. ES teicu: „Draugs, vairāk tādu pagānu kā tu esi, tad starp šīs Zemes cilvēkiem drīz kļūs gaišs! Bet diemžēl tādi pagāni un cilvēki ir tikai nedaudz. Un tā, neskatoties uz Manu atnākšanu visumā, cilvēku priekšā vēl ir ilga garīga nakts, kurā vēl par un pret tiks vesti daudzi kari. Bet, pie tam, mūžīgās patiesības patiesa uzvara pār visa neīstā un ļaunā nakti paliks neizšķirta.” 4. Kapteinis teica: „Kungs un Meistar! Betlēmes lielajā viesnīcā tas Tev maksāja tikai vienu vārdu un gribu, un divi slimnieki, kurus ārsti uzskatīja par neizdziedināmiem, kļuva veseli. Bet, tādēļ, ka Tev tas bija iespējams, tad Tev arī būtu tikpat viegli iespējams teikt: „Klausieties, jūs, tumšās dvēseles, Es gribu, ka jūsos kļūst gaišs!” Un, redzi, caur Tavu kopā ar gribu izteikto vārdu, uz visas zemes noteikti arī vairs nebūtu neviens tumšs un ļauns cilvēks!” 5. ES teicu: „No vienas puses te tev gan ir pilnīga taisnība, bet Es, kas gan vislabāk zina, kāds ir viss cilvēks un kādam viņam arī vajag būt, lai būtu cilvēks, un nevis dzīvnieks, tev saku, ka cilvēks tikai pēc miesas ir mākslinieciski un gudri iekārtota mašīna, kura veselība, uzturēšana un darbības spējas nav atkarīgas no cilvēka gribas, bet gan vienīgi no Tā, kas to ir radījis un veidojis. Ja mašīnai kaut kas trūkst, tad Meistars caur Savu visvareno gribu var tai arī viegli palīdzēt, bez kā caur to ne niecīgā mērā nenodara ļaunu indivīda izpratnes, ticības un gribas brīvībai; bet, ja Es tā darītu arī ar kāda dvēseli, tad pašas dvēseles dzīvības spēks, kas pastāv viņas tīrā mīlestībā, tikpat brīvā domāšanā, pētīšanā, izpratnes ticībā un gribā, būtu tikpat kā salauzts un iznīcināts, un kopā ar to tad arī visa indivīda patstāvība. Kas tad šādai dvēselei un beigās Man Pašam būtu no tā?! 6. Tādēļ cilvēka dvēselei caur labu pamācību un tad caur pašas pētīšanu, pārbaudi, izpratni un gribu sasniegt no Dieva viņā mītošā gara iekšēju, dzīvu gaismu, tad viņai uz mūžību ir patiesi palīdzēts, katra cita vara, pēc tavas idejas palīdzēt, būtu tikai iznīcinoša un nekad uz viņas dzīvības elementu dziedinoši iedarbīga. 7. Un, redzi, tādēļ Es tad arī ņemu mācekļus un Pats viņus mācu tā, kā te īsti gudrs tēvs māca savus bērnus, kam viņiem jātic, kas jāzina un tad jādara; jo, ja Es pēkšņi ar varu cilvēkus pildītu ar Manu Garu, tad ar viņu pašu patstāvību un viņu pašu meklēšanu, pētīšanu, pārbaudi, izpratni, ticību un gribu būtu beigas, un arī ar viņu individuālo dzīvību un viņu brīvību. 188

8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu patiesību un pēc tās patstāvīgi darboties, tad caur to viņu dvēselēm ne niecīgākā mērā nav aizkavēta viņu dvēseļu pilnīga brīvība, un, ko pēc Manas Mācības viņi izcīnīs, tas tad arī būs viņu darbs un viņu pilnīgs īpašums. 9. Un, redzi, nu tā tad arī pēc Dieva gribas mūžīgās kārtības ir cilvēku uz šīs Zemes patiesa un vienīgi īsti derīga cilvēku dzīvības izglītība, un tikai šādā veidā kāda dvēsele var sasniegt patiesu, mūžīgu dzīvību, un beigās, līdzīgi Dievam, kļūt viņas dzīvības un viņas Debess pašradītāja. 10. Šo, tev nu attēloto, iemeslu dēļ Man gan ir viegli izdziedināt kāda cilvēka slimu miesu, bet ne arī slimu un tumšu dvēseli. Bet Es gan dziedinu arī dvēseles, bet tikai caur Manu Mācību, ja viņi to ticīgi pieņem un tad pēc tās grib un darbojas, bet, kas to grib, tas tieši šādā stingrā gribā jau tāpat ir piesavinājies Manu Garu un tajā sevī pietiekamu dzīvības palīdzības spēku, ko tad ar pilnām tiesībām var saukt par savu, ja arī saprot, ka tas viņā ir un darbojas, un valda tikai Mans spēks. 11. Kam tālab ir izdevība cilvēkiem sniegt Manu Mācību un Manu gribu, tas kā uzticams strādnieks Manā cilvēku dzīvības vīna kalnā Manā Valstībā arī saņems savu algu. – Vai tu to nu labi uztvēri un aptvēri?” 127. KAPTEIŅA PĀRDOMAS PAR CILVĒKU VADĪŠANU 1. Kapteinis teica: „Jā, Kungs un Meistar, tas man nu ir pilnīgi skaidrs! Cilvēka ārējā miesa, tātad, dvēselei ir no Dieva dota tikai kā balsts viņas pašattīstībai un pa lielākai daļai ir Dieva gribas varā, bet tomēr ir tā iekārtota, ka dvēsele to var izlietot pēc Tavas gribas, ko viņa var labi uzzināt no Tavas Mācības, tad tas dvēselei dod lielāko labumu; bet, ja viņa savu miesu izlieto pretēji Tavai kārtībai, tad tas viņai nes noteiktu un acīmredzamu bojāeju. Bet tad mēs tieši nonākam vienā punktā, kuru jau sen, labi pārdomājot, man pašam ir liels iebildums pret gudro un noteikti visvareno Dievu un Radītāju! 2. Redzi, cik daudzi tūkstošreiz tūkstoši cilvēku bez viņu vainas ir nokļuvuši viņu dvēseļu tumšākā naktī, un tad tā vajag panīkt un iet pazušanā, tādēļ, ka viņam, varbūt tūkstoš gados, vēl nebūtu tā laime tikai vārdu dzirdēt no Tavas šeit teiktās Mācības. Bet cik daudzi uz Zemes noteikti jau kopš daudziem gadu tūkstošiem gāja bojā, kuri nekad nevarēja dzirdēt no Tavas Mācības! Šis, tik neskaitāmi daudzu dvēseļu tumšais akts, no vislielākā un gudrākā Dieva puses man izskatās ievērojami bēdīgs. 3. Cilvēkiem šīs Zemes daudzos punktos tieši netrūkst nopietnība meklēt patiesību – kā es pats par to pārliecinājos – un dažs labs jau arī atrada no tās kādas pēdas; bet, kur cilvēka prātam ir apstiprinājums, ka kāda dedzīga meklētāja un pētnieka atrastās dzīvības patiesības pēdas bija pavisam pareizas? Mācās tās pazīt, piekrīt, bet nonāk pie citiem dedzīgiem dzīvības patiesības pētniekiem un redz, ka viņi nonākuši uz pavisam citām pēdām, kurām ar pirmām nav ne mazākā līdzība, bet pašās par sevi tomēr dažs kas bija. 4. Jā, man uz zemes gan nav zināma neviena tauta, ciktāl es tās zinu, kas neticētu un neturētos pie kādas dievības, bet, cik materiālas ir šīs mācības un jēdzieni par kāda visaugstākā un gudrākā Dieva būtību. Bet kāda nu noteikti tikai vienīgi patiesa Dieva būtne, šķiet, mūžam maz rūpējas vai veselas tautas un paaudzes iet bojā un panīkst tumšākā maldu naktī! 5. Un tā nu, kā tas caur Tevi ir šeit, var nākt vienīgi patiesā un visaugstākā Dieva būtne un daudziem tūkstoš reiz tūkstošiem sludināt patiesāko dzīvības gaismu, un cilvēki vispārīgi tomēr to nepieņems, un ļoti daudzi teiks: „Vai mūsu priekšteči, kas jau sen miruši, tad arī nebija cilvēki kā mēs? Pie kā tad viņi vainīgi, ka viņiem bija liegta vienīgā un mūžam patiesa esošā dzīvības gaismas Dievība?” 189

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
AR 1. numuru - Vienotība