Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

14. Vecākiem no jums

14. Vecākiem no jums tas arī noteikti būs palicis atmiņā, ja arī ne tieši tas, ka viņš izmuka no vecā Erodus un pēc 3 gadiem no Ēģiptes atkal atgriezās Nācaretē. 15. Un nu, redziet, vīrs, kas tagad dara lielās lietas, tikai caur savas gribas un vārda tīri dievišķo varu, ir tas pats, pirms 30 gadiem Betlemē dzimušais jūdu ķēniņš un tas pats gudrais zēns, kas pirms 20 gadiem templī visus pārsteidza. 16. Nu jūs reiz zināt to, kas attiecas uz Viņa izcelšanos un ar ko jums tagad tik neparastajā Galilietī ir darīšana, un tas arī nepieciešams, lai par Viņu varētu labvēlīgi spriest. 17. Ko Viņš tagad dara, to jūs daļēji zināt. Bet parasti to, kas jums par viņa mācību un darbiem tika paziņots, jūs vairāk kā pusi turējāt par pasakām un pārspīlējumiem, ko izdomājusi tauta, kas Viņam pieķeras un Viņam tic. Un tieši te jūs ļoti maldāties! 18. Patiesi, es neesmu tas cilvēks, kā jūs arī mani labi pazīstat, kas pērk kaķi maisā. Tādēļ arī es pats vairākās vietās ilgāku laiku gribēju ļoti sīki pārliecināties, kas patiesībā Viņš ir par vīru. Un, redziet, es, kas tomēr arī rakstos esmu izglītots, nekad neatradu pie Viņa nekā aizdomīga, kas ļoti bieži ir raksturīgs šarlatāniem, brīnumdariem un burvjiem! 19. Viņa mācības ir tikpat pilnīgas kā Mozus un praviešu. Savus brīnumus viņš dara tikai tur, kur tas ir vajadzīgs, un nevienam neļauj par tiem samaksāt. Īsi un skaidri: Viņa spēcīgais Vārds ir tīrākais Dieva Vārds. Viņa gudrība un Viņa darbi tāpat ir tikai Dieva gudrība un darbi, tādēļ, ka nevienam cilvēkam nav iespējams tos izdarīt! 20. Kad es pirms vairāk kā pusgada ar Viņu un Viņa mācekļiem devos uz Betlemi, tad pie vecās Dāvida pilsētas vārtiem sastapām daudz ubagu, jo tur tika svinēti kādi svētki. Šie abu dzimumu nabagi vaimanādami lūdza mums dāvanas. Visvairāk kliedza pavisam sakropļotie bez rokām un daži arī bez kājām. Es arī gribēju pēc iespējas viņiem palīdzēt. 21. Bet Viņš man deva saprast, ka tam vēl esot laiks, un tad jautāja nabagiem, vai viņi, ja viņi kļūtu pilnīgi veseli, un viņiem būtu rokas un kājas, vai tad gribētu labāk pelnīt nepieciešamo uzturu ar savu roku darbu. Visi apgalvoja, ka ja tas būtu iespējams, tad visi labāk dienu un nakti strādātu, [ne]kā tikai vēl mirkli kādam lūgtu dāvanas. Bet tad Viņš teica: „Celieties augšā un staigājiet, un meklējiet darbu!” Pēc šiem vārdiem visi no savām dažādām kaitēm acumirklī tika izdziedināti. Aklie redzēja, kurlie un mēmie dzirdēja un runāja, tizlie uzleca kā jaunie brieži un sakropļotie bez rokām un kājām saņēma pavisam jaunus locekļus, un tas viss bija acumirkļa darbs! Bet es tūlīt ņēmu visus šos brīnumaini dziedinātos savā dienestā, tūlīt apdāvināju un norādīju, kurp viņiem jāiet. 22. Ja pats esi bijis tādu un vēl simts citu darbu liecinieks, par kuriem reiz pat nevar teikt: „Redzi, šie bija lielāki un ievērojamāki kā citi!” un, ja arī redzēji, ka Viņa gribai paklausa arī visi dzīvnieki, visi elementi, visa daba, pat Saule, Mēness, zvaigznes un zemes jūras, kā paklausa arī kalni, un Viņš Pats saka: „Es un Tēvs debesīs esam viens. Kas Mani redz, tad redz arī Tēvu. Kas tad Man tic, tad gūs mūžīgu dzīvību, jo Es Pats Esmu Patiesība, Ceļš un Dzīvība!” Tad cilvēks ar veseliem jutekļiem un veselu prātu tomēr nevar vairs šaubīties, ka tas ir tā, kā Viņš māca un kā par Viņu pareģoja un mācīja visu tēvs Ādams, patriarhi un pravieši. 23. Es nu ticu Viņam pilnīgi un nešaubīgi un atļaujos to arī visas pasaules priekšā skaļi apliecināt, jo man tam ir neapstrīdams pamats; cits var darīt, kā viņš grib! Tagad jūs īsumā zināt svarīgāko, kas pilnā patiesībā attiecas uz lielo Galilieti un nu varat paši spriest, ko par Viņu domāt un ticēt.” 7. LĀCARS NOSODA FARIZEJU REMDENĪBU 1. Otrais labais runātājs sacīja: „Jā, draugs Lācar, te es tev pavisam nevaru nepiekrist. Jo, ja es būtu tavā vietā, es arī darītu tāpat kā tu! Bet tagad es to, kā katru citu labāku pārliecību, varu 18

tikai slepeni pie sevis [turēt], jo es savā stāvoklī nevaru atklāti peldēt pret pasaules ļauno straumi. Bet tu esi ļoti bagāts un tagad ar savām romieša pilsoņa tiesībām pilnīgi brīvs vīrs, un vari darīt labu, cik vien tikai vienmēr vēlies. Neviens nevar tevi traucēt. Bet kā ir ar mums, templiešiem, to tu jau tāpat zini! Tādēļ mēs tikai klusībā esam pieķērušies patiesībai, bet atklātībā esam spiesti melot. Bet, ka tas ar mums, kas vēl piederam senākām un labākām dienām, un pie sevis labi aptveram patiesību, diemžēl šajos jaunajos melu laikos tā ir, to tu zini tikpat labi kā mēs. 2. Tagad es ticu tam, kam tu tici, un tas ir tā, un nekad nebūs citādi, tā kā par to runā un apliecina par daudz lieli un dažāda veida pierādījumi; bet tomēr mēs atklāti nekā nevaram darīt, izņemot, ka mēs padomē kategoriski atturamies, ne par, ne pret, katram noskaņojumam, un izdevīgā gadījumā pierādām, ka šajos apstākļos katrs vajāšanas mēģinājums ir pilnīgi veltīgs. Un es domāju, ka ar to mēs labajai lietai, ja esam ne tieši derīgi, tad tomēr netraucējoši, un tas taču arī beigās asi nevar tikt uzskatīts, kā kaut kas pilnīgi slikts! Kādas ir tavas domas, draugs, Lācar?” 3. Lācars sacīja: „Draugs, atklāti sakot, ja par kādu tik lielu patiesību, kas ir spožāka par saules gaismu, esi sevī pilnīgi pārliecināts, bet tomēr pasaules priekšā, viņai par svētību neuzdrošinies atklāti runāt, neskatoties uz to, kādu stāvokli šinī pasaulē ieņem, tad vienmēr [esi] salīdzināms ar cilvēku, kam nav ne auksts, ne karsts. Ticēdams lieliem un neapgāžamiem pierādījumiem, man vajag teikt: „Viņš ir Pats Tas Kungs, caur kura mīlestību, žēlastību un gribu es dzīvoju!” kā to visi pravieši par Viņu sludināja, - tad vienīgi Viņš ir viss un visa pasaule, un viss templis [] nekas vairs! Viņš nu ir piepildījis, ko solījis; Viņš, kas Sinaja kalnā Mozum un mūsu tēviem deva baušļus, ir tagad miesā starp mums, un ar vārdiem un darbiem rāda mums, ka Viņš ir tas mūžīgi patiesais, īstais Jehova; kā gan īstam cilvēkam vēl iespējams kādā tik bezgala svarīgā lietā izturēties tik remdeni?! 4. Jūsu vietā, ievērojot to, ka jūs jau tāpat saprotat, ka pie tempļa, tā kā tam tagad klājas, vairs nebūs ilgs atbalsts, es ņemtu savu īpašumu, un lūkotu kļūt par Kunga mācekli. Tagad templī savai zemes dzīvei jūs nevarat vairs daudz iegūt, jo ziedojumi gadu no gada, saprotamu un arī labi zināmu iemeslu dēļ, kļūst ievērojami niecīgāki. Bet bez tam, jūsu zemes dzīves gadi jau iet uz beigām, un jums vajag sev teikt: „Acīmredzot mēs uz šīs zemes vairs ilgi nebūsim. Kas pēc tam?” 5. Par viņpasaules dzīvi, pēc manas saprašanas, jums gan ir nojauta, bet vēl ilgi nekāda pārliecība; tomēr Kungs, kas nu brīnumainā veidā starp mums, cilvēkiem, staigā Pats kā cilvēks, varētu jums rādīt viņpasauli, un jums nodrošināt turpmāko dzīvi, un tas jums tomēr noteikti būtu lielākais dzīvības ieguvums. Kā jums liekas?” 6. Pirmais runātājs sacīja: „Jā, jā, draugs, to tu gluži pareizi teici, un ar Galilieti tā arī būs; bet jāpadomā arī par to, kā labā veidā var atbrīvoties no tempļa, lai tas citiem amata brāļiem neliktos uzkrītoši. Ja mēs nebūtu tempļa vecākie, tad kaut kāda iegansta dēļ, piemēram, kā jūdu apustuļi, lai pagānus pievērstu jūdu mācībai, - varētu no tempļa aiziet, - bet mēs tam jau esam par veciem, un templī ieņemam augstākos amatus, tādēļ tā ir grūta lieta. 7. Mēs gan varētu aiziet pensijā, atsakoties no desmitās daļas sava īpašuma, bet ar to mēs cēlā Galilieša labajai lietai acīmredzot vairāk kaitētu kā palīdzētu; jo, ja mēs savas vietas templī atstājam, tad tās tūlīt aizņems citi, kas jau tāpat uz to tikai gaida – Šie mūsu vietnieki, kā parasti mēdz būt ar jaunām slotām, Galilieša labajai lietai noteikti daudz niknāk pretosies kā mēs, kas nu ar tavu palīdzību zinām, kas, mazākais mums, no Viņa gaidāms. 8. Tagad mēs varam Augstajā Padomē nomierinoši darboties Galilieša labā un dažu labu šķērsli novērst Viņa cildenajā mācības amata ceļā, jo kā tempļa vecākiem, mums tad tomēr ir ievērojams iespaids uz augsto priesteri, kas savā sfērā ir īsts tirāns, un pie izdevīga gadījuma varam Viņam arī šo to darīt zināmu, un norādīt, kas ir Viņa ļoti ienīstais Galilieties, un, ka ir neprāts vājam cilvēkam stāties pretī cilvēkam, kura griba spēj acumirklī iznīcināt visu pasauli. 19

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR
 • Page 3 and 4: Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at
 • Page 5 and 6: 96. Vēja izcelšanās ............
 • Page 7 and 8: 197. Par svinamo dienu svinēšanu.
 • Page 9 and 10: 14. Bet tagad man pietiek jūsu mu
 • Page 11 and 12: suņu vietā, bet, lai gan viņi ir
 • Page 13 and 14: 8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a
 • Page 15 and 16: nesagādā cilvēkiem ciešanas, be
 • Page 17: 3. Pirmais runātājs teica: „To
 • Page 21 and 22: septiņiem vīriem teiktu to pašu
 • Page 23 and 24: priekšrocība, ka Dieva visvarenī
 • Page 25 and 26: caur to tie desmit vairs nav saist
 • Page 27 and 28: ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu
 • Page 29 and 30: eigas, un Mana Mācība tomēr turp
 • Page 31 and 32: astos tik daudz cilvēku, ka tagad
 • Page 33 and 34: šķiršanās laikā no šīs zemes
 • Page 35 and 36: dzīvības pamatu formas, kā šīs
 • Page 37 and 38: 20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis
 • Page 39 and 40: tieši nolādētais „vajag” lik
 • Page 41 and 42: 2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu
 • Page 43 and 44: 4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav
 • Page 45 and 46: īvībā kā inteliģences un griba
 • Page 47 and 48: 14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k
 • Page 49 and 50: 1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē
 • Page 51 and 52: caurstrāvots, bez kā viņš patie
 • Page 53 and 54: 9. Bet, kad jūs paši dzīvības g
 • Page 55 and 56: 5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv
 • Page 57 and 58: 34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka
 • Page 59 and 60: tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu
 • Page 61 and 62: 12. Bet kādēļ personīgie velni
 • Page 63 and 64: 5. Bet visas citas lūgšanas un br
 • Page 65 and 66: 8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se
 • Page 67 and 68: 20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk
 • Page 69 and 70:

  1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v

 • Page 71 and 72:

  7. Tomēr, katram atstājiet viņa

 • Page 73 and 74:

  11. ES sacīju: „Šis vēsums ād

 • Page 75 and 76:

  4. Bet kā jūs tagad austrumos pie

 • Page 77 and 78:

  1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā

 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264:

  tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i

 • Page 265 and 266:

  jauni un veci - kļūstot taisni un

 • Page 267 and 268:

  18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā

 • Page 269 and 270:

  darbīgais priesteris, kura vārdie

 • Page 271 and 272:

  1. Kad vecais kalpotājs atradās p

 • Page 273 and 274:

  „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es

 • Page 275 and 276:

  184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK

 • Page 277 and 278:

  tām likšu izliet Manu gaismu, un

 • Page 279 and 280:

  10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos

 • Page 281 and 282:

  visšaurākā, bet pusstundu tālā

 • Page 283 and 284:

  atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie

 • Page 285 and 286:

  7. ES teicu: „Pavisam noteikti,

 • Page 287 and 288:

  essejiešu pilī, un viņam viņiem

 • Page 289 and 290:

  5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū

 • Page 291 and 292:

  10. Bet, ja jūs to zināt, un no M

 • Page 293 and 294:

  1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav

 • Page 295 and 296:

  tālab mums arī nebūs vajadzīgs

 • Page 297 and 298:

  cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū

 • Page 299 and 300:

  palīdzību, tā kā arī tu Man ne

 • Page 301 and 302:

  2. Arī tie daži pirmie essejieši

 • Page 303 and 304:

  tūkstoši ielenc lielo brīnumpili

 • Page 305 and 306:

  caur manu vārdu un lūgšanu Dievs

 • Page 307 and 308:

  7. Rokluss teica: „Klausieties, d

 • Page 309 and 310:

  2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar

 • Page 311 and 312:

  8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t

 • Page 313 and 314:

  5. Farizejs teica: „Jūs esat pil

 • Page 315 and 316:

  14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,

 • Page 317 and 318:

  22. Un Rokluss teica pēc tam: „P

 • Page 319 and 320:

  starp Maniem draugiem, kas Mani lab

 • Page 321 and 322:

  13. Rokluss, tie citi essejieši un

 • Page 323 and 324:

  Un tādēļ Es tavai runai saku „

 • Page 325 and 326:

  216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.

 • Page 327 and 328:

  ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be

 • Page 329 and 330:

  no dienas nāca vairāk, šo naudu

 • Page 331 and 332:

  Rokluss pats jums visu jau skaidri

 • Page 333:

  10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)