Views
5 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

6. Kādai patiesai

6. Kādai patiesai Dievībai vienmēr vajag rūpēties par cilvēku pareizu apgaismošanu, bet, ja viņa, pierādāmā kārtā, nedarīja tā, kā rīkojas tieši tagad, tad vai nu nekad nebija nekāda patiesa Dieva būtne, vai tā zināmā veidā, nicinot šīs zemes cilvēkus, to negribēja, kuri viņai varbūt nepiestāv, tādēļ, ka viņi varbūt tāpat nav padevušies, kā ļoti daudzi augļi, kuri pēc ziedēšanas aizmetas, bet kurus, aiz iekšējas dzīvības sulas trūkuma, koks nevar pabarot un daudzus tūkstošus nosviež, un ļauj tiem zemē iet bojā, un tos samīt. Kādai visuredzošai un ļoti gudrai dievībai to arī it kā vajadzētu zināt, bet tā tādu, ļoti neekonomisku saimniecību, tomēr piecieš un turpina pielaist. 7. Es gan esmu ļoti tālu no tā, nākt pie Tevis ar tādām pārdomām, bet es zinu, ka tās cilvēkos ir dzinušas jau ļoti senas un dziļas saknes, un mēs no Tavas Mācības patiesības un patiesas Dievības Tevī, lai cik caurstrāvoti cilvēki, bez kādas sevišķas palīdzības no Tevis gan nekad nespēsim pie cilvēkiem svētīgi iznīdēt visus tūkstoš reiz tūkstoš maldus. Jo, ja mēs tikai paši kā vāji cilvēki viņiem arī visuzticami pasludinām to, ko paši redzējām un ticējām – kas mums ticēs?! 8. Tātad, tam mums no Tavas puses, ak, Kungs un Meistar, vajadzīga sevišķa un pastāvīga palīdzība, citādi viss mūsu darbs un pūles būs veltas, un, pēc mana uzskata, ir labāk cilvēci arī visā nākotnē atstāt tās tumšajos maldos, kā tā tūkstošiem gadu pirms mums ir gājusi bojā un pārgājusi pilnīgā naktī. Jo kāda visvarenam un mūžīgam Dievam var būt daļa par tādu pasauli, pilnu cilvēkiem, un kāda bojā gājušiem un mūžam nekad vairs neesošiem cilvēkiem par kādu Dievu?! 9. Es nu runāju uzticami un atklāti, un arī esmu gatavs darīt visu iespējamo, lai iespējami daudzus cilvēkus no viņu nāves nakts liktu dzīvības mūžīgā dienā! Bet tad es nu arī no Tavas mutes, ak, Kungs un Meistar, vēlētos dzirdēt, kādas tās lietas kopš pirmsākuma ir, - un kas man darāms. – Es esmu runājis.” 128. ATTIECĪBA STARP DIEVU UN CILVĒKIEM 1. ES teicu: „Jā, jā, tu, Mans pavisam atklātais draugs, tev ar tavām asām piezīmēm būtu pilnīga taisnība, ja lietas starp Dievu un cilvēkiem būtu tādas, kā tu pēc tavas pieredzes visas cilvēces vārdā nu Manā priekšā attēloji; bet tā lieta ir pavisam citāda, un, tātad, tavam asam attēlojumam par attiecībām starp Dievu un cilvēkiem nav nekāds cits iemesls, kā pilnīga nezināšana tieši par attiecībām starp Dievu un cilvēkiem. 2. Dievs jau kopš pirmsākuma brīvajai cilvēcei, tātad, pirmajam cilvēku pārim, uzticīgi darīja zināmu Savu gribu, un pirmo cilvēku pāra pēcnācējs bija pastāvīgā savienībā ar Dievu un eņģeļiem, kuri pirms tam, ja arī uz kāda cita Zemes ķermeņa arī dzīvoja kā miesas cilvēki, visās lietās tika gaiši pamācīti un tad arī caur to kļuva pilnīgi cilvēki un visas dabas kungi; jo viņu gribai pat bija padota visa cita radība, kā arī elementi. 3. Bet viņu daudzie bērni, kas pamazām uz Zemes izmeklēja sev dažādas dzīves vietas, un tā kļuva patstāvīgi, vairs negribēja pakļauties Dieva, un vēl mazāk, vecāku un citu piederīgo aizbildniecībai. Viņi tiecās pasaulē kļūt bagāti un slaveni, un, kad viņi tādi kļuva, tad viņi arī kļuva laiski un augstprātīgi, un vairs maz raizējās par Dievu un Viņa, viņiem vēl ļoti labi zināmo, gribu. Viņi darīja, ko gribēja, un, kad Dievs ar dažādām pamācībām, kuras Viņš viņiem vienmēr caur visādām zīmēm, kā arī caur gudriem sūtņiem paziņoja, viņus arī pamācīja, tad viņi smējās, izzoboja Dievu un Viņa pamācības, un izturējās ļauni pret atsūtītiem sūtņiem. 4. Savā starpā viņi tad ierīkoja skolas pēc sava prāta; bet viņu skolotāji drīz izmantoja sev par labu viņu viņiem zināmās vājības, un savas mācības pavērsa tā, ka viņi glaimoja un to pacēla līdz zvaigznēm. Tieši tādi skolotāji, kā kādas draudzes cilvēku vadoņi, drīz kļuva vareni 190

ķēniņi, un kā tādi arī vienmēr bija pirmie elku pielūgšanas, elkdievības un, vai nu aklas māņticības, vai arī pilnīgas bezdievības. 5. Tomēr Dievs nekad neatkāpās, un arī starp tiem pagāniem lika celties vīriem, kuri ar mācībām un darbiem viņiem rādīja lielās skumjas, kurās viņi dzīvo, un arī rādīja dzīvības īsto ceļu. Bet šie vīri vienmēr ieguva tikai nedaudzus mācekļus un no citiem tautas skolotājiem, priesteriem un, tā saucamiem, pasaules gudriem tika nicināti, vajāti u dēvēti par nelgām, un augstie un pasaules varenie pat nekā negribēja dzirdēt no tādiem pazemības sludinātājiem. 6. Bet, ja tā, kā nu šodien daudzi piemēri pat iepretī Man, pārāk skaidri rāda, ko tad Dievam cilvēkiem vēl būtu jādara un jāvar, lai viņus, vienmēr vienādi viņiem atstājot brīvo gribu, uzturētu dzīvā ticībā Viņam? 7. Arī šoreiz, kur Es personīgi nācu starp jūdiem, lai viņus atkal sapulcinātu ap Sevi, Es rūpējos par to, ka katrai tautai atbilstošā veidā visās jums zināmās pasaules daļās, cilvēkiem tika paziņots par Mani. Bet ej un jautā cilvēkiem un tautām, un tu saņemsi atbildes, par kurām tu noteikti būsi ļoti pārsteigts! 8. Bet nu tu tāpat ļoti maldīgi domā, ka no šī laika tikai tām dvēselēm pēc miesas nāves būs mūžīgā dzīvība, kas nu dzird Manu Vārdu, Man tic un dzīvo, un darbojas pēc Manas Mācības, bet, ka visas citas dvēseles uz mūžību tiktu iznīcinātas. 9. Pret tādām tavām domām, kādas nu ir arī daudziem citiem cilvēkiem, Es tev tīri saprātīgā ceļā, tev vispirms varu teikt to, ka katra cilvēka dzīvībai ir Dieva spēks, kuru Pats Dievs ar visu Savu visvarenību tikpat maz var sagraut un iznīcināt, kā Pats Sevi; jo, ja Dievs varētu sagraut un iznīcināt vienīgi no Viņa izejošos dzīvības spēkus, tad Viņam vispirms vajadzētu sākt pie Sevis, tādēļ, ka pamatu pamatā tieši Viņš Pats kopš mūžības ir viss visā. Dievs gan var katru matēriju, kas nav nekas cits kā Viņa caur Viņa gribu nostiprinātā ideja, atraisīt un likt atpakaļ garīgā un pastāvīgā, bet mūžam ne iznīcināt, tādēļ, ka Viņš nevar iznīcināt Pats Sevi un Savas Viņam mūžam skaidrās domas un idejas.” 129. CILVĒKA DVĒSELES NEMIRSTĪBA 1. (Kungs:) „Bet, ka nu visu cilvēku dvēseles, labas vai ļaunas, pēc miesas nāves turpina dzīvot, to visās zemes tautās vairāk sevī iedziļinājušies cilvēki piedzīvojuši vairāk kā tūkstoš reiz tūkstoš visskaidrākos un pārliecinošākos piemērus. Pie kam, viņiem bieži pat gadiem ilgi bija tikšanās un pamācoši sakari ar miesā mirušo dvēselēm. 2. Bet, ka tīri un pilnīgi materiāli pasaules cilvēki tam netic, tā iemesla dēļ, ka viņi vēl nekad kaut ko līdzīgu neesot redzējuši, vai varbūt arī par to var vainot Dievu?! Šie pasaules cilvēki to nekad nemeklē un arī neatrod; bet tie, kas meklē, tie starp visām Zemes tautām to arī atrod. 3. Redzi, šie romieši paši Man pastāstīja par tādām parādībām, kuras paši piedzīvoja! Vai tādēļ viņi tev ir nepatiesi, ka tu vēl nekad neko līdzīgu neredzēji un nemanīji?! 4. Aiz Āzijas augstajiem kalniem tālos austrumos pastāv liela ķeizarvalsts, kas saucas Ķīna (Sihna), vai tādēļ, ka tu vēl nekad [to] neredzēji, vai tādēļ tā varbūt nepastāv?! Un vēl tālāk austrumos, pavisam lielas pasaules jūras apskalota, vēlreiz pastāv liela ķeizarvalsts, ko sauc par Japānu (Jhipon). Vai arī tā varbūt nepastāv, tādēļ, ka līdz šim tu par to vēl nekad nedzirdēji?! Jā, draugs, izņemot tev zināmās trīs pasaules daļas, uz šīs Zemes pastāv ļoti lielas valstis un pasaules daļas, ja arī tu tās nezini. Bet Es tās zinu, un varu tev teikt, ka tās ir, un nākotnē arī no cilvēkiem tiks atrastas. 5. Bet visur jau dzīvo cilvēki, un nav bez atklāsmēm no augšas, un no tādu garu puses, kas tur reiz arī staigāja miesā. Bet, ka tādu cilvēku dvēseles pie pāriešanas garu valstī, tūlīt nevar 191

Pages 1-8 - VA3CR
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
1 - Vienna
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Notlar 8
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Unbenannt-1 - Till Nowak
Untitled-1 - iibms
stiege (1).pdf
1.. h. - Sottas SA
AR 1. numuru - Vienotība
HB LAFEROIS (1)
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv
Solis Nr.1 - goldwell
MS 1986 / 1
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00