Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

atrasties tādā

atrasties tādā dzīvības gaismas pilnībā, tas tomēr noteikti nav viegli izskaidrojams, tādēļ, ka arī šeit cilvēki, kuru dvēseles ir kļuvušas ļoti pasaulīgas, ir tikai grūti un ar pūlēm uzvedamas uz pareizā dzīvības gaismas ceļa. Cilvēka miesa nevar ne kaut kam ticēt, ne gribēt, bet gan tā īsu laiku dvēselei kalpo tikai kā darbarīks dvēselei uz ārieni, un, tātad, arī viņas izglītošanai; domāšana, mīlestība, griba un rīcība pēc atzītās patiesības ir dvēseles lieta. 6. Bet, cik grūti un ar pūlēm kāda pasauli mīloša un uz laiskumu sliecoša dvēsele bieži aptver tīri labo un patieso, un izšķiras pēc tā rīkoties, to tu vari pamanīt pie tevis paša bērniem; un tā kādai šeit panīkušai dvēselei lielajā viņpasaulē noteikti iet daudz sliktāk, tādēļ, ka miesa dzīvē viņai lika pamatu dažādiem maldiem un no tā nepatiesībai un ļaunumam. Bet tādi pamati nocietina dvēseles mīlestību un gribu, kas abas tieši veido dzīvību un individuālo esamību. Ja Es tādai dvēselei atņemtu viņas mīlestību un gribu, tad caur to būtu atņemta arī visa dvēsele. 7. Tādēļ r tādām dvēselēm vajag apieties ļoti uzmanīgi, lai viņas pamazām, viņām pavisam nemanot, uzvestu uz pareizā ceļa. Jo kādai tādai dvēselei, vienmēr tikai kā no ārienes ietekmējot, caur viņas pašas tieksmēm un rīcību vajag likt nonākt tādā stāvoklī, kurā viņa no sevis sāk ieraudzīt, ka viņa atrodas lielos maldos. Ja kāda dvēsele sevī sāk to pamanīt, tad viņā jau arī rosīsies vēlēšanās uzzināt iemeslu, kāpēc viņa, tā teikt, nav nonākusi zaļā zālē, bet gan tikai drūmā un neauglīgā tuksnesī. 8. Nu, tādā stāvoklī tad īsti ir laiks tādai dvēselei likt nākt pretī kā pavisam līdzvērtīga izskata gudram garam, kas tad ar viņu var šo un to pārrunāt, un tad tāda nomaldījušās dvēselē jau arī kļūst gaišāks, un viņa kā pilnīgi no sevis atzīst, ka atrodas lielos maldos un vienmēr vairāk un vairāk sāk ilgoties pēc patiesas gaismas. 9. Tu nu pavisam viegli redzi, ka tādā, jau labākā, stāvoklī dvēsele jau sāk domāt citādi, un viņas mīlestība un viņas griba, kā viņas pašas „es”, dzīvība un esamība pati no sevis sāk ņemt citu virzienu, ja tas nu ir, tad iepriekš vēl tumsā staigājošā dvēsele drīz nu viegli arī nāk patiesā dzīvības gaismā. 10. Bet kāda pēc tavām domām pēkšņa dvēseles pārvēršana būtu tik daudz, kā tās pilnīga iznīcināšana. Bet arī Es, tā vietā lai uzstātos šeit pret jūdiem, kā tas, kas Es esmu šeit, būtu varējis parādīties pie jums, romiešiem, vai arī pie kādas citas pagānu tautas, bet kādu iespaidu tas radītu aklā un ļoti māņticīgā tautā, kurā arī gudrākā mācība nenestu augļus? Redzi, tā tauta Mani turētu par vienu vai otru dievu, un sāktu pielūgt, un pārpilnībā nest Man upurus, un Manus mācekļus, kuri arī Manā Vārdā jau spēj dažu ko paveikt, uzskatītu par pusdieviem un arī viņiem celtu altārus un pat tempļus, un tā, pie kādas pagāniskas tautas Es ne tikai nesagrautu un neizbeigtu viņu elkdievību, bet gan tikai pavairotu. 11. Bet jūdi, kur sevišķi šajā laikā pa lielākai daļai ir kļuvuši pavisam neticīgi, kaut gan viņiem ir raksti un Mans šeit ierašanās apsolījums, no tradīcijām tomēr vēl zina, kā Dievs vadīja tautu, ja arī viņi šaubās, tieši vēl ir piemērotākie panest Manu personīgo klātbūtni, tā kā viņi ar Mani nevar dzīt nekādu elkdievību. Jo kas Mani atzīst, tie no pareiziem pamatiem zina, kas Es esmu; bet neticīgie Mani tur par kādu magu un vidējā klase par pravieti. Tātad, ar Manu klātbūtni neviena dvēsele nav apdraudēta sev raksturīgā un savā brīvā gribā, un tā, gaismai no jūdu tautas jāiziet visā pasaulē. 12. Ja tu ar savu aso prātu Manis tev nu teikto labi pārbaudi, tad tu jau redzēsi, ka tavas domas par Mani ir pavisam kļūdainas. 13. Ja Dievam cilvēkus nevajadzētu Savas mīlestības vienmēr lielākam piepildījumam, tad Viņš viņus arī nekad nebūtu radījis; bet tā kā Viņš viņus radīja, tad Viņš arī rūpējas par viņiem un par viņu mūžīgo saglabāšanu, un caur to rāda, ka Viņam pie cilvēkiem viss ir svarīgs. Bet tādēļ arī cilvēkiem visam pie Dieva jābūt svarīgam! Vai tu, Mans draugs, to nu labi aptver?” 14. Par šo Manu mācību pavisam pārsteigts un visas godbijības pārņemts, Kapteinis teica: „Kungs un Meistar, tā kā Tu nu runāji, nekad neviens gudrais vēl nav runājis ar kādu cilvēku! Tikai tagad Tu pavisam pilnīgi man parādīji, kas Tu esi. Es pateicos Tev par šo man nu parādīto, 192

lielo žēlastību, bet no visas sirds arī lūdzu piedošanu par to, ka es iedrošinājos ar Tevi tik nekaunīgi un muļķīgi runāt.” 15. ES teicu: „Kas tā runā, kā tu, tam patiesība ir svarīga un tad Es viņam labprāt dodu pareizu gaismu; bet, kas nav ne auksts, ne silts, bet gan remdens, tas arī nav vērts Manas dzīvības gaismas, un arī tik ilgi to nemantos, līdz viņam tā pavisam nopietni nebūs svarīga. Bet Es zinu, ka ļoti daudziem no jums, pagāniem, jau nopietni tā bija svarīga, kamēr jūdi kļuva arvien remdenāki un remdenāki; bet tādēļ arī jūdiem nu gaisma tiek atņemta un visā pilnībā dota jums, pagāniem. Bet rūpējieties un uzmaniet, ka tā tad pie jums netiek pārveidota jaunā pagānismā; jo tas būtu vēl sliktāks kā jūsu tagadējais! Jūs gan par to rūpēsieties, bet beigās tomēr nevarēsiet aizkavēt neīstu praviešu uzstāšanos. Tādēļ visi uzmanieties un sargieties no neīstiem praviešiem, kurus jūs viegli pazīsiet pēc viņu darbiem!” 16. Šeit atnāca viens sūtnis no Betānijas un teica, ka mājās viss jau esot sagatavots mūsu uzņemšanai. 17. Tad Es teicu: „Mūsu atpūtas stunda nu ir pagājusi, un tad dodamies tālāk. Kas grib Man sekot, tas lai seko Man!” 130. KUNGS KOPĀ AR SAVĒJIEM ATGRIEŽAS BETĀNIJĀ 1. Tie visi piecēlās, arī Jāņa mācekļi, un dedzīgi Man sekoja uz netālo Betāniju. Arī kapteinis kopā ar saviem pavadoņiem sekoja nu kājām, pie kam savus zirgus atstāja pie ielejas saimnieka. 2. Nepilnā ceturtdaļstundā mēs jau nonācām Betānijā. 3. Bija gan pagājusi jau trešā stunda pēc Saules rieta, bet vēl pietiekami agra labi sagatavotam nakts mielastam. Un Es arī tā gribēju, ka nonākam Betānijā šādā stundā, lai mēs nevarētu tikt ziņkārīgo skatītāju novēroti; jo šodien pēc mūsu aizceļošanas Betānijā atnāca daudz cilvēku, jauni un veci, jo viņi bija dzirdējuši, ka Es te uzturoties. Bet, tā kā viņi Mani neatrada un neviens viņiem arī neteica, uz kurieni Es būtu devies un kad atgrieztos, tad viņi palika Betānijā tikai līdz Saules rietam un tad atkal atgriezās atpakaļ Jeruzalemē. Bet daži atgriezās jau tad, kad Betānijā ieradās mums jau zināmie karavīri, kas pēc instrukcijas Lācara mājā saņēma ēdienu un uztura naudu, un tad pēc neilgas atpūtas atkal devās tālāk; jo Es Rafaelam devu zīmi, ka karavīriem nav jāgaida uz romiešu atgriešanos. Tā, laikā, kad mēs nu atnācām, viss bija labākā kārtībā, un bijām ne no viena netraucēti. 4. Kad mēs ienācām mājā, ar lielu mīlestību mūs sagaidīja Lācara māsas un Marija no Magdalonas, tāpat arī Rafaels ar dažiem mācekļiem, kas vēl bija nomodā un kuriem bija lielas ilgas Mani atkal redzēt. 5. Bet Lācars savas māsas veda Betlēmes apvidus saimnieka un arī kapteiņa, un dažu Jāņa mācekļu priekšā; un māsas viņus apsveica un norādīja viņiem vietas pie galda. 6. Kad tas viss bija galā, tad visi sēdāmies pie galdiem un ieturējām labi sagatavoto nakts mielastu. Bet romieši bija vairāk izslāpuši kā izsalkuši, un drīz tukšoja savus biķerus, kas pēc tam tūlīt atkal tika piepildīti. Vīns atraisīja viņu mēles, un ēdamistabā drīz kļuva ļoti dzīvi. 7. Bet kapteinim, viņa pavadoņiem un saimniekam no Betlēmes apkaimes krita acīs mūsu Rafaels, kas tāpat ēda pie galda Man līdzās, un šoreiz ar nodomu vēl vairāk kā citas reizes, lai tieši svešiniekus darītu uzmanīgus uz sevi. Viņi tad arī vēroja viņu arvien uzmanīgāk un slepeni nevarēja vien pietiekami brīnīties, kā citādi tik cēls jauneklis var tik daudz ēst. 8. Bet, tā kā tas sevišķi kapteinim uzkrita, tad viņš Man jautāja, teikdams: „Kungs un Meistar, piedod man, ka es nu Tev ēdot, Tevi nedaudz traucēju! Redzi, citādi tik maigais un neaptverami skaistais jauneklis ēd tik neparasti daudz. Neviens viņu par to, ko viņš apēd, gan 193

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv