Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

13. Redzi, tā tad ir

13. Redzi, tā tad ir dvēseles trešā un augstākā dzīvības pakāpe! Šajā stāvoklī tad dvēsele redz un dzird visu, kas vien kaut kur ir un pastāv visā radībā. Viņa redz atvērtas Debesis un var būt gaišākā un dzīvākā satiksmē ar visu garu pasauli. Ko tāda dvēsele tad redz, dzird un jūt, tas nekad nevar pazust no viņas gaišākās atmiņas, jo viņas gaišākais redzes un jūtu loks ir visaptverošs, mūžam paliekošs un visu caurstrāvojošs. 14. Šādā stāvoklī atrodas visi lielie pravieši un šādā stāvoklī arī atrodas visi pilnīgākie Debesu gari. Un arī es pats atrodos šādā stāvoklī, citādi es tev to nebūtu varējis aprakstīt, jo neviens otram nevar dot to, kā viņam pašam nav – ko tu gan labi sapratīsi.” 137. RAFAELS SEVI ATZĪST KĀ GARU 1. (Rafaels:) „Bet kā cilvēks jau uz šīs Zemes var sasniegt šādu stāvokli? 2. Cilvēkam vajag Dieva Vārdu, kurā Viņš cilvēkiem uzticami dara zināmu Savu gribu, pieņemt ar priecīgu, pateicīgu un labprātīgu sirdi un prātu. Ar to viņš auglīgā augsnē jau liek patiesas dzīvības kviešu graudu. 3. Bet pēc tam viņam arī nevilcinoties vajag sākt darboties pēc Dieva gribas. Šī darbība tad ir tas dzīvinošais lietus, caur kuru dievišķais Gars tiek mudināts pāriet dzīvības grauda dvēselē. Nu [tas] nozīmē caur patiesu pazemību, pacietību, lēnprātību, patiesu mīlestību uz tuvāko un caur pareizu žēlsirdību vispirms ieiet sevī. Ja cilvēks dzīvi un ar visu dedzību to dara, tad caur to viņš iet sevis paša dzīvības dziļumos un Dieva spēka augsnē dzen garīgas dzīvības barības saknes, kas šādas saknes tad dedzīgi iesūc un dzīvības stiebru sākt celt augšup Dieva gaismā, to veidot un pilnveidot. 4. Kad tādā veidā cilvēka dzīvības stiebrs ir sazēlis līdz vārpai un dvēsele pilnīgi atrodas mīlestībā uz Dievu un viņas dzīvības gaismā, un dzīvības siltumā, tad ar to arī viņa pati sāk pāriet viņas garā un kļūt pilnīgi viens ar to. Šajā svētīgajā stāvoklī stiebra virspusē kļūst saskatāma dzīvības graudu vārpa un nu tīrā Dieva gaismā ātri veidojas līdz ziedam. Bet zieds tad rāda pilnīgu mīlestības un dzīvības vienību ar viņas garu, un, tātad, arī ar Dievu. 5. No šīs vienības tad rodas īstais dzīvības auglis, kura pilnīgs briedums Dieva pilnīgas dzīvības gaismā ir augstāks pār visu laicīgo. Ka cilvēks līdz ar to tad gaiši un dzīvi ierauga visu, kas atrodas visā garu pasaulē, kā arī visā materiālā radībā, to gan neapšaubīs neviens, kas nedaudz uzmanīgi pārdomā manis attēloto, salīdzinādams ar stāda augšanas kārtību. – Un nu es esmu runājis, un tev ir tiesības arī atkal runāt.” 6. Ļoti pārsteigts kapteinis pēc tam teica: „Klausies, tu, mans jaunais, cēlākais draugs, tev noteikti jau mātes miesās vajadzēja iesākt iet pa šo dzīvības ceļu, citādi gan nav iedomājams, ka cilvēks tavā jaunībā varētu pacelties tādā dzīvības augstumā! Tomēr, lai nu ir, kā ir, pietiek, ka tu atrodies visā dzīvības pabeigtībā. Bet, ja arī tu reiz atmetīsi šo tavu miesu, vai tad tu kā tīrs gars varēsi, kā tagad, satikties ar šīs zemes cilvēkiem?” 7. Rafaels teica: „Katrā ziņā, bet tikai ar tādiem, savā dzīvības ceļā pēc Kunga Mācības pacelsies tādā stāvoklī, kādā viņi tam būs spējīgi!” 8. Kapteinis atkal teica: „Vai tev nu vairs nav nekādas bailes no miesas nāves?” 9. Rafaels teica: „Kā man būtu iespējams baidīties, tā kā es jau pilnīgi esmu pārgājis Dieva Gara mūžīgā dzīvībā, un, tātad, arī mana miesa ir manā varā?! Es pats varu to pārveidot, kad es gribu, un varu to sev atkal radīt kā un kad es gribu. – Vai tu man tici?” 10. Kapteinis teica: „Tas būtu spēcīgi! Kaut ko tādu es nekad neesmu dzirdējis! Ja tu par to man vari dot arī kādu aptveramu pierādījumu, tad es gribu tevi par to ļoti slavēt.” 11. Rafaels, draudzīgi smaidīdams, teica: „Ak, ar to es tev jau varu pakalpot! Satver nu manu roku un aptausti, vai tai ir miesa un kauli!” 202

12. Kapteinis to darīja un teica: „Mans jaunais draugs, tava roka ir stipra un pilnīgi vīrišķīgi spēcīga. Tev ir spēcīgi muskuļi un stipri kauli.” 13. Pēc tam Rafaels atkal teica: „Bet, lai tu nu redzi, ka piedzīvo, ka cilvēks, būdams augstākā un gaišākā skatījuma pakāpē, ir pilnīgs kungs arī pār savu miesu, tad satver manu roku vēlreiz un saki man, vai mani muskuļi vēl ir tik spēcīgi un mani kauli vēl tik stipri kā iepriekš!” 14. Kapteinis to dara, bet tver Rafaela roku caur un caur, it kā tā būtu tīra gaisa attēls. 15. Tad kapteinis izbijās un teica: „Klausies, tu esi dīvaina būtne! Man nu kļūst pavisam baismi! Es tevi vēl redzu kā iepriekš, un tev vairs nav miesa, bet gan tu nu esi tīrs gaisa attēls, un manā priekšā stāvi kā fantoms. Ak, tas ir spēcīgi – tas vēl nekad nav dzirdēts! Ir gan jau dzirdēts, ka zināmos laikos magi, kas varēja sevi padarīt neredzamus, bet pie tam tomēr saglabājuši savu miesīgo blīvumu, jo viņi savā neredzamībā tomēr esot varējuši lielas nastas pārvietot no vienas vietas uz otru. Bet tu nu vēl esi saredzams kā pilnīgs cilvēks, un pie tam, zināmā kārtā, neesi nekas, un liels jautājums, vai tu nu kā tīrs gaisa attēls vēl vari pacelt to kolonnu?” 16. Rafaels teica: „Tikpat labi un noteikti kā iepriekš! Bet, lai tu redzi, ka tagad es varu vēl vairāk kā iepriekš, tad es tai kolonnai ar savām rokām nemaz nepieskaršos, bet gan es to pacelšu tikai ar manu gribu, kādu laiku to brīvi turēšu gaisā, un tad atkal nolikšu savā vietā.” 17. Tikko Rafaels to izteica, tad kolonna jau arī brīvi lidinājās gaisā, un kapteinis sabijās vēl vairāk. Viņš nu vairs nezināja, kas viņam uz to jāsaka, un apbrīnoja drīz kolonnu, un drīz atkal Rafaelu. 18. Tikai, kad Rafaels kolonnu atkal nolika atpakaļ tās vecajā vietā, kapteinis un arī viņa pavadoņi no pārsteiguma atguvās un viņš teica: „Nē, tagad manai runai ir beigas! Jo par ko kādam cilvēkam pilnīgi trūkst visas dabīgas domas un priekšstati, tur viņam trūkst arī vārdi un saprātīga runa. Tev nu tikai jāvar sevi padarīt pilnīgi neredzamu, tad es noteikti palikšu par muļķīgāko neru!” 19. Rafaels nu teica: „Ak, es to varētu, ja es tikai gribētu, bet, lai tu netopi kā ners, tad es atkal palieku kā miesīgs cilvēks. Bet es tev tikai gribēju rādīt, ka cilvēkam, kas reiz atrodas trešā un augstākā skatījumā, un sajūtu pakāpē, viņa priekšā vairs nav nekāda nāve, bet gan viņš ir pavisam pilnīgs un brīvi patstāvīgs kungs pār savu dzīvību, un, tātad, arī pār savu miesu un tās nāvi. Bet pakāpē, kādā es nu esmu, cilvēki uz šīs zemes gan var būt tikai ļoti reti un ļoti grūti; jo lielākā daļa jau ir pārāk pasaulīgi, un viņiem arī ir par maz stingrākā un neatlaidīgākā griba un dzīva, un nešaubīga ticība. Bet, kad viņi reiz atmetuši savu neticību, tad viņi, līdzīgi man, kā tīri un pilnīgi gari, varēs darīt un veikt to, ko daru un varu es.” 20. Šeit kapteinis ātri teica: „Vai tad tu jau esi tīrs un pilnīgi gars?” 21. Rafaels teica: „Katrā ziņā; jo nepilnīgs gars nevar darīt un veikt to, ko daru un veicu es.” 22. Kapteinis, kas nu jau bija pavisam apmulsis, vēlreiz teica: „Jā, vai tad pavisam nu pilnīgi gari arī visi var tā ēst un dzert kā tu? Kādam nolūkam tas, ja viņi caur laicīgu ēdienu neuztur ķermeni?” 23. Rafaels teica: „Vai mūsu Kungā un Meistarā pilnīgi nemājo visaugstākais Dieva Gars un tomēr arī Viņš bauda šo laicīgo barību?! Ja tev ir iespējams baudīt laicīgo ēdienu, kādēļ kādam pilnīgam garam, kas arī viscaur ir cilvēks, nebūtu iespējams vai nebūtu mērķtiecīgi baudīt arī šīs Zemes ēdienu un to pārvērst savā elementā?! 24. Vai tad viss, kas cilvēkiem noder kā barība, nav Dieva Vārds un Dieva griba? Ja tu, kā vēl dabas cilvēks, savu miesu baro ar dabas ēdienu, tad no tā arī dvēsele sevī uzņem viņas substances daļu un to pārvērš savas formas nostiprināšanai. Bet, ja to, kaut arī neapzināti, dara vēl nepilnīga dvēsele, tad to gan jo vairāk varēs darīt kāds sevi pašu ļoti skaidri apzinošs, pilnīgs gars, tā kā tam ir iespējams visu matēriju pēkšņi atraisīt un pārveidot tās sākotnēji garīgā. – Vai tu to saproti?” 25. Kapteinis teica: „Ak, tu, mans ļoti dīvainais un noslēpumu pilnais draugs, lai to saprastu, tam piedienas vairāk kā kāda romiešu kapteiņa prāts! Bet nu man jau pilnīgi pietiek, ka es reiz 203

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Unbenannt-1 - Till Nowak