Views
6 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

Jāņa mācekļi viens

Jāņa mācekļi viens ar otru vēl par šo un to pārrunāja; un tā pienāca pusnakts. Bet kopā ar to sacēlās arī spēcīga vētra, kas nāca no dienvidiem; bet, kas kļuva arvien spēcīgāka un ar savu trakošanu, brāzmām, svilpieniem un gaudošanu pamodināja visus snaudošos, un vēl nomodā esošiem iedvesa bailes un bažas. Bet Es un daži Mani vecie mācekļi vēl turpinājām snaust. 2. Lācars vērsās pie Rafaela un lūdza viņa, lai viņš vētrai pavēlētu, ka tā kļūst vismaz maigāka, citādi tā vīna kalnos, dārzos, kokiem un mājām nodarītu lielus zaudējumus. 3. Arī kapteinis, kas tik spēcīgu vētru nevarēja ciest, pavisam atklāti teica: „Te kā cilvēks atkal nezina, ko jādomā par Dieva lielo mīlestību un gudrību! Kādēļ gan jābūt tik spēcīgām vētrām? Jeb vai Dievam Pašam ir prieks par to, ja Viņš vājos cilvēkus nobaida ar tik briesmīgu elementu trakošanu. Tāda ļauna vētra cilvēkiem bieži sagādā arī neaprakstāmus zaudējumus, un visvairāk nabagiem, kuriem tā sagrauj viņu vājās būdiņas, tā kā viņiem tad kā bezpajumtniekiem vajag iet ubagot, lai tomēr atkal iegūtu kādu nabadzīgu, apdzīvojamu būdu. Nē, šis dievišķās mīlestības un gudrības akts patiesi ir kaut kas dīvains!” 4. Pēc tam kapteinis vēsās pie Rafaela un teica: „Klausies, tu, mans brīnumvarenais draugs, kas tu pirmīt tikai ar savu gribu pacēli gaisā to smago kolonnu, vai tavas gribas vara nesniedzas arī pret vienmēr spēcīgāku kļūstošo vētras trakošanu?! Ja tas tā turpinās, tad rīt visi meži ar saknēm izrauti gulēs gar zemi! Kas nabaga cilvēkiem atlīdzinās nodarītos zaudējumus? Es lūdzu tevi, dari tomēr kaut ko pretī!” 5. Uz to Rafaels teica: „Ak, tu, mans vājais, vētras bīstošais cilvēk! Ko tu kurni pret Dieva mīlestību, gudrību un kārtību? Vai tad tu domā, Dievs liek pūst tādam spēcīgam vējam aiz sava veida nepatikas pret cilvēkiem?! Ak, cik vājš tu vēl esi! Vai tu pazīsti cilvēku un dzīvnieku dabas dzīvei kaitīgos dabas garus, kas no Zemes ķermeņa iekšienes, un sevišķi rudeņos, lielā daudzumā attīstās zemes augsnes apaugļošanai? 6. Redzi, tieši šajā naktī no zemes iekšienes uz virspusi laužas lielas masas, lai nākamais gads kļūst auglīgs! Ja šie, nu vēl ļoti nenorūgušie dabas gari, pelēku un sasmakušu tvaiku veidā miesīgi nogulto uz zemes virspuses, tad tādos tvaikos tikai pāris stundas ilgi varētu pastāvēt viena cilvēka miesas dzīvība. Bet kādu citu līdzekli tu man vari piedāvāt tu man vari piedāvāt, lai minētos augšup kāpjošos, rupjos dabas garus padarītu nekaitīgus cilvēku miesas veselībai, kā tieši tikai [ar] vēju un, proti, pret tādu garu stūrgalvīgo un zināmā veidā uzmācīgo dabu, atbilstoši spēcīgu?! 7. Vējš, kas no tīrākiem gariem caur to tiek panākts, ka viņi parasti mierīgo zemes gaisu pārvieto spēcīgā plūsmā, gaisā un ūdenī rupjos dabas garus sajauc ar tīriem gariem, un caur to padara nekaitīgus cilvēku, dzīvnieku un stādu veselībai, kas viss notiek pēc Dieva gribas, tādēļ, ka tā vajag notikt, un tu te domā, ka caur tādu vēja Dievs vājajiem cilvēkiem grib sagādāt zaudējumus, un zināmā mērā Viņam ir prieks, ja šādos apstākļos vājie cilvēki aiz bailēm sāk gandrīz izmist?! Ak, tu vēl ļoti nesaprātīgais cilvēk! 8. Kas par to, ja pie Zemes un tās radības svētīgiem apstākļiem arī tiek nopostīti daži sapuvuši koki un arī dažas jau ļoti pussagruvušas cilvēku dzīvojamās būdas, un dažas putnu ligzdas, ja tikai zemes augsne kļūst auglīga un zemes gaiss nekaitīgs dabas radības dzīvībai?! 9. Ja šur un tur kādam cilvēkam arī tiek nodarīts kāds neliels pasaulīgs zaudējums, tad Kungs kādā pavisam labākā veidā viņam to noteikti vairākkārt atlīdzinās, bet pie tam pārāk viegli un bieži Dievu aizmirsušiem cilvēkiem pavisam nav par ļaunu, ja caur sevišķām dabas parādībām viņi šad un tad tiek uzpurināti no viņu laiskās pasaulīgās sapņošanas un pieredz, ka ir augstāki un varenāki spēki, kurus cilvēciska augstprātība nevar uzvarēt. 10. Tādēļ ļaujam šim vējam nu vēl tikai pāris stundas ilgi strādāt! Kad tā labais darbs būs paveikts, tad tas jau atkal rimsies. Ar Kunga varu manī es vējam gan varētu pavēlēt, ka tam acumirklī vajadzētu norimt, - bet kam tas būtu labi? Es tev saku, nevienam. Jo tāda zīme pat tavu ticību Kungam nedarītu lielāku. Jo, ja tev par prieku es vēju apklusinu, tad tu slepeni pie sevis teiksi: „Ak, vējš pats no sevis dažus acumirkļus ir norimis!” Un domātu, ka es tev pie tam tā teicu, ka tas esot noticis pēc manas gribas. Bet, ja es lieku vējam pavisam norimt, tad no 206

ļaunas dizantērijas rīt jau nomirst tūkstošiem cilvēku, un tas tev tomēr noteikti arī nebūtu patīkami; jo es zinu, ka tu un labi daudzi cilvēki neesat epidēmiju draugi. Un tā, kā jau teikts, ļaujam vējam turpināties, nelielos zaudējumus, kurus šur un tur radīs, būs viegli izlabot. 11. Jeb vai dažam labam savtīgam bagātniekam it kā ir par ļaunu, ja viņš šad un tad caur viena vai otra nabaga līdzcilvēka postu tiek uzpurināts līdzcietībai un žēlsirdībai?! Es esmu pārliecināts, ka bagātā dvēselei tas ir ļoti derīgi. Bet nabagais Dievam jo vairāk pateiksies, tādēļ, ka viņa bagātā cilvēka acu priekšā lielākās nabadzības dēļ, viņš arī daudz vairāk palīdzēja, kā tas parasti varēja notikt. Jo par agrāko nabaga kaimiņa jau ilgo nabadzību un postu bagātais tikko iedomājās un to atstāja bez ievērības. Bet tā kā pār viņu lika nākt īstai pasaulīgai nelaimei, tad citādi cietsirdīgie bagātie kļuva līdzcietīgāki un nabago ievērojami apdāvināja, tā, ka viņam tad uz ilgu laiku tika palīdzēts. 12. Saki nu man, vai te Dieva mīlestība un gudrība starp cilvēkiem uz zemes nav iedarbīgi saskatāmāka, kā kādā zemes apvidū, kāds dažs labs uz zemes arī ir, kas netiek vētru piemeklēts, bet tādēļ arī ir pavisam tuksnešains un neapdzīvots?!” 140. PAR RADĪBAS MĒRĶI 1. Kapteinis teica: „Ak, tu, cēlais un brīnumainais draugs, ar tevi mēroties gudrībā gan būtu veltas pūles, jo tev vienmēr ir pilnīga taisnība, tādēļ, ka, pateicoties tavai dievišķai viszināšanai, tu vienmēr neapstrīdamo patiesību vari attēlot ļoti skaidrā veidā! Bet kur tā jāņem kādam no mums, kuru zināšanas par pasaules dabas lietām noteikti ir ļoti ierobežotas?! 2. Bet arī vājais un aprobežotais cilvēks zina un jūt, kur viņam sāp, un bieži velti nopūšas un žēlojas. Un to Dieva lielā mīlestība un gudrība arī viņam nevar pierēķināt par grēku. Un tā arī es sūdzējos par vēju, tā kā bieži pieredzēju, kādu postu tas šur un tur nodara, jo es nezināju tā plosīšanās iemeslu. 3. Bet nu tu man to skaidri parādīji, un tagad es atzīstu tā darbošanās nepieciešamību, un tev noteikti apgalvoju, ka no šī laika nekad vairs par to nesūdzēšos, - jau vismazāk uz cietzemes! Tikai jūrā, cik ilgi es miesā dzīvošu, pasargā mani, Kungs, no tādiem vējiem; jo ir briesmīgi vecā kuģī atrasties jūras trakojošās cīņas ar vēju vidū! Es to gan vairākas reizes piedzīvoju, un tieši tādēļ kļuvu spēcīgu vēju ienaidnieks, un, kā vēl stūrgalvīgs pagāns, bieži dusmojos par dievu tādu izturēšanos; bet, tā kā spēcīgam vējam arī uz jūras, līdzīgi kā zemei un tās radībai, noteikti kā uz cietzemes, būs svētīgus uzdevums, tad es arī to uz jūras trakojošo [vēju] atstāšu mierā. – Cēlākais draugs, vai tā ir pareizi?” 4. Rafaels teica: „Pavisam noteikti; jo cilvēkam, kura dzīvība un viss atkarīgs no Dieva, Dieva kārtību un lēmumu vienmēr, slavējot un cildinot, jāciena, un nevis jākurn un jāķildojas. Jo Dievs tas Kungs vienmēr un mūžam noteikti vislabāk zina, kāpēc Viņš uz kāda zemes ķermeņa pielaiž vienu vai otru parādību. 5. Bet cilvēks pie tam lai ir pacietīgs un pilnīgi padevīgs Dieva gribai, un pie tam domā tā: Tas notiek pēc Dieva gribas cilvēku labumam! Jo viss, kas notiek uz Zemes, Mēnesī un Saulē, un visās zvaigznēs, tas viss notiek vienīgi cilvēku labumam; jo tikai cilvēkos ir visas radības bezgalīgā telpā iemesls un mērķis. 6. Ja kāds cilvēks tā domā un jūt, tad viņš arī visos savas laicīgās brīvības, izglītības un pārbaudījuma dzīves stāvokļos atradīs un iegūs mieru, un Dievs viņu pacels visās nelaimēs, un ļaus viņam atrast patiesas dzīvības gaismas un visas patiesības ceļu. 7. Bet kas kļūst nepacietīgs, un par vienu vai otru, ko viņš tak nevar mainīt, kuru nu savās zemiskās dusmās par viņa šķietami nepatīkamām parādībām šajā pasaulē, bieži zaimo domās un atklāti, tas neiegūst Dieva mīlestību, bet gan vairāk un vairāk no tās attālinās, un tas 207

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Megrez 90 APO 8 Pages (2.25 MB) - William Optics
Nr.5 (8) / 2012.gada decembris (pdf) - Par es.gov.lv