Views
3 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

9. Pēc tam visi atkal

9. Pēc tam visi atkal pateicās Rafaelam arī par šo pamācību, un slavēja viņa gudrību, [kas]apgaismojot un skaidri attēlojot visas iepriekš ne no viena dabas gudrā tikai aptuveni pareizi iepazītās un izskaidrotās parādības dabas pasaulē. 10. Bet, neskatoties uz Rafaela gudro runu, šie jaunie mācekļi vēl nevarēja sev pareizi stādīties priekšā Zemes veidu. 11. Un tādēļ kapteinis Rafaelam teica: „Lielāko daļu no tā, ko tu mums mācīji, es jau varu sev īsti labi stādīties priekšā, tā kā saprotu, kā visur ir ar gariem vai slepeniem dabas spēkiem, un kā tie darbojas; bet par Zemes veidu man vēl trūkst pareizs priekšstats. Vai tu nevarētu man uzmest aptveramu ainu par tās izskatu un dabu?” 12. Rafaels teica: „Mans mīļais draugs, ar vārdiem tas gan neiet – tā tad es Zemes izskatu tev varētu aprakstīt veselu gadu, [bet] tad tev par to vēl nebūtu nekāds pilnīgi pareizs jēdziens; - bet jums, jaunajiem, jūsu gaišākai pamācībai par Zemes veidu es gribu darīt ko citu, un – ja jūs to vēlaties – proti, to, ko es jums darīju, izskaidrojot dvēseles dzīvību pēc miesas nāves. Uz dažiem acumirkļiem jūs būsiet tādā dvēseles paaugstinātā redzes stāvoklī, ka varēsiet apskatīt visu Zemi, un tad tādā veidā paši varēsiet iegūt patiesāko priekšstatu par tās veidu. 13. Bet tam nolūkam mums nebūs vajadzīga dvēseles iekšējās redzes stāvokļa trešā pakāpe, bet gan tikai otrā, un jūs pārskatīsiet Zemi no ziemeļpola līdz dienvidpolam pilnīgi, kā tā ir, un, kad es jūs no tādas jūsu ekstāzes atkal pamodināšu, tad es rūpēšos par to, lai redzētais jums paliek iespējami skaidrā atmiņā. Ja jūs visi to gribat, tad arī es gribu jums to darīt!” 14. Visi teica: „Mēs lūdzam tevi, tādēļ dari mums to!” 15. Bet pienāca arī tie citi romieši un teica: „Klausies, mēs no Kunga jau gan saņēmām tāda veida brīnumainu, ar vērošanu saistītu izskaidrojumu par Zemes veidu, tā kā mēs visā apjomā no ziemeļpola līdz dienvidpolam to pilnīgi pareizi pazīstam, bet mēs domājam, ka tomēr tas mums būtu noderīgi, ja tu mūs tagad kopā ar jaunajiem paceltu ekstāzē, lai mēs par redzēto varētu liecināt visā patiesībā! Ja tu atrodi par labu, tad dari arī mums to prieku!” 16. Rafaels teica: „Jums tas gan vairs nav vajadzīgs, bet lielākas liecības dēļ, es jums to prieku arī varu sagādāt, un, tātad, esiet gatavi!” 148. AGRIKOLA MUDINA AIZCEĻOT 1. Pie šiem vārdiem Rafaels izstiepa pār viņiem savas rokas, un viņi sajuta sevi atrodamies virs Zemes vairāku simtu stundu augstumā, un viņi ieraudzīja visu Zemi, uztvēra arī tās griešanos ap savu polāro asi, pārredzēja visas zemes un valstis, jūras un ar ledu un sniegu segtos polāros apvidus, un ievēroja arī zemes apaļo veidu, kuru neiespaidoja arī augstie kalni. 2. Bet šoreiz Rafaels viņus atstāja gaišredzības stāvoklī gandrīz stundu, lai viņi nešaubīgāk varētu pamanīt Zemes griešanos, kā arī pret dienvidiem vienmēr pieaugošo ētera, gaisa un visu tīrāko un rupjāko dabas garu darbību, kas bija pamanāmi, vairāk vai mazāk mirdzošu tārpiņu izskatā. Ka viņi varēja redzēt arī citas lietas un priekšmetus, pats par sevi saprotams. 3. Pēc kādas stundas Rafaels viņus atkal pamodināja atpakaļ dabīgā stāvoklī, un visi pateicās vispirms Man, ka Es ko tādu pieļāvu, un tad arī Rafaelam, ka viņš viņiem parādīja šo tik skaidro un dziļi pamācošo Zemes patieso veidu un kustību, tāpat dabas garu esamību. 4. Tūlīt pēc tam viens otram steidzīgi sāka atstāstīt, un visiem bija liels prieks par to, jo viss, ko katrs bija redzējis un pamanījis, visiem pilnīgi saskanēja un tie desmit romieši par to priecājās vēl vairāk, tādēļ, ka no jauna redzētais un pamanītais arī pilnīgi saskanēja ar to, ko viņi jau iepriekš redzēja un dzirdēja par Zemes būtību. 5. Bet savstarpēja atstāstīšana un patiesības apstiprināšana gandrīz negribēja beigties un turpinājās līdz rītausmai, kamēr Es un visi pārējie vēl turpināja snaust. 218

6. Tad Agrikola saņēmās un teica: „Mani draugi un tagad patiesie brāļi no Dieva žēlastības! Ir uzaususi mūsu prombraukšanas diena, un tādēļ mums vēl [ir] dažs kas kārtojams un sagādājams. Kā izskatās ar mūsu kalpiem, mūsu nastu nesēju dzīvniekiem un ceļojuma saiņiem? Mēs nu jau šajā apvidū esam gandrīz divpadsmit dienas, un šajā laikā arī ne reizi par to nerūpējāmies. Bet nu mums ir ļoti daudz kas līdzi ņemams, un tādēļ vajadzīgs daudz lielāks nastu nesēju dzīvnieku skaits. No kurienes mēs tos ņemsim? Nu nopietni ir laiks tam nolūkam ko uzsākt.” 7. Rafaels teica: „Draugi, līdz šai stundai par visām jūsu lietām uz labāko gādāts, un arī līdz jūsu aizbraukšanas stundai viss būs uz labāko, lietderīgāko sagādāts; tādēļ arī tagad nerūpējieties par to, par ko līdz šim jums nevajadzēja rūpēties. Visi jūsu kalpi un kalpotāji bez jūsu ziņas un gribas jau sen ir novietoti šeit, Betānijā, un pareizā skaitā tāpat viss cits, jo Kungs noteikti ļoti labi zināja, kas jums būs nepieciešams jūsu atpakaļceļam, un tieši caur mani par to uz labāko parūpējās. Tādēļ šajā pasaulīgajā ziņā jūs arī variet būt gluži mierīgi!” 8. Romieši teica: „Ak, draugs, tā mums, pagāniem, būtu par daudz liela Kunga mīlestība, bet tādēļ, ka viss jau būs tā, kā tu mums teici, tad tomēr nu ir pēdējais laiks norēķināties ar mūsu saimnieku un draugu Lācaru, un viņam nomaksāt mūsu lielo parādu!” 9. Nu Lācars teica: „Draugs, Tas, kas Savā lielā mīlestībā un līdzcietībā rūpējās par vienu, tas arī par otru jau bagātīgi parūpējās! Ceļā uz dzimteni jūs šur un tur satiksiet vēl daudzus nabadzīgus cilvēkus, tiem jūs pareizā mērā varat parādīt līdzcietību. Un tā līdz jūsu aizceļošanas stundai jums ne par ko vairs nav jāraizējas!” 10. Gluži aizkustināts Agrikola teica: „Šeit tomēr notiek viens Kunga lielās mīlestības brīnums pēc otra, un mēs, lielie un varenie romieši, nevaram Viņam pretī kaut kā pateikties.” 149. KUNGS DARA ZINĀMU SAVU LAICĪGO NĀKOTNI 1. Šeit Es pamodos, piecēlos un teicu: „Ja jūs Man ticat un turpmāk dzīvojat un darbojaties pēc Manas Mācības, tad jūs iepretī Man darāt visu, kas ir vērts Manas mīlestības un žēlastības. Bet jums Manā Vārdā būs vēl ļoti daudz kas darāms. Ja jūs aiz mīlestības uz Mani un uz tuvāko darīsiet visu, ko Mans Gars jūsos pavēlēs, tad ar to jūs Man arī atlīdzināsiet visu, kas caur Manu mīlestību un žēlastību jums piešķirts! 2. Ko jūs Manā Vārdā garīgi un fiziski darāt labu saviem nabaga līdzcilvēkiem, to jūs darāt Man. 3. Aiz mīlestības uz Mani jūs nu ņemat sev līdzi no Manis jums uzticētos jauniešus, un vēl vairākus vietējos nabagus, kas jums sagādās daudz laicīgu izdevumu, pūļu un rūpju, un, redziet, arī to Es tā uzņemu, it kā jūs to pašu darītu Man. Par to Es debesīs jums atlīdzināšu un šajā pasaulē jūs necietīsiet nekādu zaudējumu. 4. Bet, ja jūs tiekat piemeklēti no daža laba pārbaudījuma un kārdinājuma – kas šajā pasaulē jau tā ir un notiek – tad nekļūstiet īgni, un tie jums sniegs svētību, jo, kas Man ir mīļi, tos Es arī pārbaudu ar dažādiem pārbaudījumiem. 5. Es jums Eļļas kalnā reiz jau devu saprast, ka no šī laika ne pārāk tālā nākotnē Es Pats pieļaušu, ka ļaundaru tiesas un Manējo svētības dēļ, ļaundari Mani satvers un nonāvēs Manu miesu, un to pie krusta kā zemiskāko noziedznieku. Kad jūs par to dzirdēsiet, tad nedusmojieties uz Mani, bet gan palieciet ticībā un mīlestībā uz Mani, un ar to jums būs liela daļa pie mana cilvēku pestīšanas darba no nāves nakts, grēka un tumsas, un nāvi nesošās māņticības verdzības spēcīgām saitēm un važām. 6. Es jums un arī visiem citiem vēlreiz saku, lai par to neviens nedusmojas un nekļūst vājš ticībā! Jo, kaut gan šī Mana miesa no ļaundariem tiks nonāvēta, tad tomēr Es jau trešā dienā 219

Pages 1-8 - VA3CR
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Notlar 8
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
1 - Vienna
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Unbenannt-1 - Till Nowak
Untitled-1 - iibms
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
stiege (1).pdf
HB LAFEROIS (1)
Solis Nr.1 - goldwell
1.. h. - Sottas SA
MS 1986 / 1
AR 1. numuru - Vienotība
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv