Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

nonāvēto miesu

nonāvēto miesu atdzīvināšu, un celšos augšā kā mūžīgs visas nāves un visas tiesas Uzvarētājs. Tad Es atkal nāšu pie jums un došu jums Mana Gara un Manas gribas spēku jūsos jūsu pašu dzīvības pilnībai un svētlaimībai uz mūžību. 7. Es jums to nu jau otro reizi un ar lielu noteiktību tādēļ iepriekš saku, lai, kad tas notiks, neviens uz Mani nedusmojas. 8. Bet Es jums vēl ko saku, tā kā jūs sevī tā jautādami domājat: „Jā, vai tad tam tā vajag notikt? Vai tad Viņam kā visgudrākam un visvarenākam šīs Zemes un Debesu Kungam nopietnībā nav nekāds cits līdzeklis, lai, pirmkārt, daudzos ļaundarus savaldītu, un, otrkārt, lai aplaimotu tos, kas Viņam tic un turas pie Viņa?” 9. Un, redziet, tas, ko Es jums uz to saku, pastāv tajā: Es negribu, ka tā notiek un Man būtu līdzekļi un ceļi, lai Manus bērnus aplaimotu arī bez tā, kas tad notiks; bet ļaunie cilvēki to grib, un tādēļ Es to arī pieļauju, ka tas var notikt, lai tieši caur to, daudzie ļaundari var atgriezties pie nožēlas, grēku nožēlošanas un patiesas ticības Man! Jo tie izdzimumi templī nepārtraukti saka un kliedz: „Ļaujiet tikai mums viņu satvert un nonāvēt! Kad viņš atkal piecelsies no kapa, tad arī mēs gribam viņam ticēt!” Viņi, tātad, grib Man uzlikt šo pēdējo pārbaudījumu, un tad, lai beidzot tas tiek pieļauts. Ar to arī daudzi, kas tagad vēl ir pavisam akli, kļūs redzīgi un ticēs Man, bet pavisam ļaunie tieši ar to piepildīs savu grēku mēru, un kritīs tā tiesā un tā mūžīgā nāvē. 10. Kad Es no kapa atkal piecelšos, tad Es nākšu arī pie jums Romā, un jūs paši pārliecināsieties par to, ko Es jums nu saku.” 11. Tad romietis Markuss jautāja, teikdams: „Kungs un Meistar, kad tas pie Tevis notiks?” 12. ES teicu: „Drīz, - pirms vēl būs pagājis gads, Es nākšu pie jums un jums došu, ko jums apsolīju! Bet nu par to tālāk vairs nerunājam. Sāk jau aust diena, un ejam atkal rītu pavadīt brīvā dabā!” 13. Ar to visi bija apmierināti un kopā ar Mani sāka doties uz jau zināmo pakalnu. 150. CEĻŠ UZ VIENĪBU AR GARU UN ATKALATDZIMŠANU 1. Kad mēs, izņemot dažus mācekļus, kurus miegs vēl turēja gūstā, atradāmies pakalnā, tad romietis Markuss pienāca pie Manis un teica: „Kungs, vai arī Tu šodien atstāsi šo vietu? Un, ja Tu atstātu, vai Tu nevēlētos man šodien to darīt zināmu, uz kurieni Tu dosies, lai mēs, romieši, to zinātu un garā Tev jo vieglāk un noteiktāk varētu sekot?” 2. ES teicu: „Kas attiecas uz tava jautājuma pirmo daļu, tad es līdzinos cilvēkam, kam ir daudzi tīrumi un tāpēc vajag rūpēties, ka visi viņa lauki tiek labi apstrādāti. Bet, ja viņš reiz vienu tīrumu ir labi apstrādājis, vai tu viņu turētu par gudru, ja viņš priecīgs paliktu stāvam pie apstrādāta lauka un nedomātu par to, ka viņam jāapkopj vēl citi tīrumi?! Redzi, nu Es labi apkopu arī šo tīrumu, ko veidojat jūs visi, un par to Man arī ir patiesi īsts prieks. 3. Bet nu nozīmē pāriet pie kāda cita, vēl atmatā atstāta tīruma, un arī to labi apstrādāt un apkopt. Un tā arī pēc brokastīm Es ar Maniem mācekļiem no šejienes došos kaut kur tālāk, tomēr īsti uz kurieni, Es tev vēl nesaku, lai pie gadījuma tas kādam neizspruktu un tad pirms laika vieglāk drīz te, drīz tur, varētu tikt vajāts no Maniem daudziem ienaidniekiem, kas Mani Manā darbā tikai traucētu, tādēļ, ka pie tam par neko cīnītos ar Maniem pretiniekiem. Un, tātad, ir pavisam labi, ka tikai Es vien zinu, uz kurieni Es gribu doties un došos; bet katram citam pietiek, ka viņš tikai pēc tam uzzina, kur Es biju un ko Es tur veicu. 4. Bet ar to Es negribu apgalvot, ka jūs, romieši, nevarat glabāt noslēpumu; bet šeit ir vēl citi, kuri šajā tikumā nelīdzinās jums, un tādēļ jau ir labāk, ka Es Pats neesmu tas, kas sevi nodod. Vai tad arī gudram karavadonim savus kara plānus dažkārt neizpaust [ir labi] pat 220

saviem tuvākiem virsniekiem un galveniem priekšniekiem, ja viņš kauju grib uzvarēt? Un, redzi, tāpat to daru arī Es! Tādēļ nu neņemiet pie sirds, ka Es jums tuvāk neuzdodu zemes vietu, kuru Es apmeklēšu; starp jūdiem nu visur ir romieši un grieķi, viņi tad jau jums drīz ziņos, kur un ko Es tālāk mācu un veicu. 5. Bet, ja jūs gribat garā Man sekot, tad tikai īsti dzīvi pārdomājiet par visu, ko no Manis dzirdējāt un redzējāt! Darbojieties un dzīvojiet Manas Mācības garā, kas sevī glabā dzīvības vārdus, tad ar to jūs patiesi un dzīvi garā Man sekosiet!” 6. Kad Markuss no Manis to dzirdēja, tad viņš un arī visi citi ar šo lēmumu bija pavisam apmierināti, un tad neviens Man vairs nejautāja, uz kurieni Es šodien kopā ar mācekļiem aizceļošu. 7. Bet pēc tam Es Rafaelam devu mājienu, ka viņam jārūpējas par jauniešiem, un visu jātur gatavībā romiešu aizceļošanai. Un, pēc šī mājiena, Rafaels acumirklī pazuda no Mana tuvuma. Jaunajiem tas jau atkal ļoti uzkrita, sevišķi kapteinim no Betlēmes un viņa pavadoņiem. 8. Tad kapteinis Man tūlīt arī jautāja un teica: „Vai man naktī nebija taisnība, ka es jaunekli, kas ir patiess, dzīvs brīnums, turēju par sava veida Dievu?! Viņa lielā gudrība, viņa spēks un nu šī pēkšņā izzušana to tomēr tikko apstrīdamā veidā apstiprina! No kurienes tad viņš ir, un kas ir šī dīvainā jaunekļa vecāki? Kungs un Meistar, Tu mums par to gan varētu dot tuvāku paskaidrojumu, un mums tas patiesi būtu ļoti patīkami!” 9. ES teicu: „Es gan to varētu, ja tas būtu noteikti nepieciešams jūsu dvēseļu svētībai, bet tā tas nav, un tā pagaidām pietiek, ka jūs par viņa esamību zināt to patiesību, ko viņš jums pateica, kad jūs viņam par to jautājāt. Ja jūs viņam neticat, kas jums šajā naktī tomēr deva dažu labu pierādījumu par savu patiesīgumu, tad beigās jūs arī par to, ko Es par viņu pateikšu, raustītu plecus un pie sevis teiktu: „Ak, kā tad tas var būt?!” Tādēļ turiet Manu Mācību, ticiet Man un dariet pēc tā, tad jūs drīz arī uzzināsiet Mana Rafaela esamības noslēpumu! 10. Daudz zināt, kā vēl tīri dabas cilvēkiem apgrūtina galvu un sirdi, bet pēc daudziem cēliem darbiem savā iekšienē uzņemt daudz dzīvas patiesības gaismu, tas sirdi iepriecina un dvēselei ietaupa nogurdinošu, bieži neauglīgu darbu, rakņāties savas miesas galvas smadzenēs un īsto un patieso tomēr neatrast. 11. Es jums saku: Cilvēka garā atrodas paslēptas visas un – saku – bezgala daudzas patiesības! Meklējiet tikai, ka jūs, pa jums nu jau zināmo ceļu, sasniedzat pilnīgu vienību ar garu jūsos, tad jums vairs nebūs vajadzīgs jautāt, kas esot vai bija Rafaela vecāki, jo gars jūs vedīs visā patiesībā. 12. Ejiet Ēģiptes pilsētās un visu jūsu zemes dzīves laiku tur ar visu čaklumu lasiet tur gandrīz neskaitāmi daudzās grāmatas un rakstus, un jūs savā dzimtenē atgriezīsieties kā ārkārtīgi daudz zinošs, bet tādēļ jūsu iekšējais gars nebūs vienots ar jums, un pēc daudzu tūkstošu grāmatu un rakstu izlasīšanas, jūs tikpat daudz zināsiet par Dieva būtību, par jūsu garu un dvēseles turpmāko dzīvi, kā zināt līdz šim. Šeit jūs nedaudz stundās vairāk iemācījāties un uzzinājāt pilnāko patiesību, kā būtu varējuši jums pateikt un rādīt visi pasaules gudrie. 13. Tādēļ palieciet nu uz šī ceļa, kas vienīgais visās lietās var vest pie dzīvas patiesības un gudrības, un nelaikā nepētiet pēc lietām un to attiecībām, kuru pareizai aptveršanai jūs vēl ilgi neesat pietiekami dzīvi nobrieduši; jo šāda tukša pētīšana dvēseli tikai attur patiesi arvien dziļāk un dziļāk iespiesties viņas pašas garā! 14. Pirmām kārtām, pēc Manas Mācības centieties veidot un spēcināt jūsu dzīvības sajūtas, jūtiet līdzi nabagiem viņu nelaimēs, un pēc jūsu spēkiem un iespējam atviegliniet tās, mieriniet noskumušos, apģērbiet kailos, paēdiniet izsalkušos, padzirdiniet izslāpušos, kur varat, palīdziet slimniekiem, atsvabiniet sagūstītos un garā nabagiem sprediķojiet Manu Evaņģēliju – tas jūsu sajūtas, jūsu darbu, un, šajā patiesākajā dzīvības ceļā, jūsu dvēseles ātri un viegli apvienosies ar viņas garu no Dieva, un ar to iegūsiet arī visu Viņa gudrību un varu. Un tas noteikti tomēr būs vairāk kā pasaulē daudz zināt, bet pie tam būt nejūtīgiem pret saviem līdzcilvēkiem, un savu, par maz atdzīvināto jūtu dēļ, pašam sev dot liecību, ka vēl ir ļoti tālu no patiesas dzīvības garā. 221

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv
AR 1. numuru - Vienotība