Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

15. Es jums saku: Gars,

15. Es jums saku: Gars, tas vienīgi cilvēkā ir tīra mīlestība un tās maigākās un mūžam labvēlīgākās jūtas. Kas, tātad, šādas savas mīlestības un tās maigākās un mūžam labvēlīgākās jūtas cenšas vienmēr vairāk un vairāk uzņemt savā patmīlīgā dvēselē un tajās arī kļūst vienmēr stiprāks, spēcīgāks un varenāks, tas ar to sekmē gara ar dvēseles pilnīgu vienību, un, ja tad dvēsele viņas maigākās un mūžam labvēlīgākās jūtās kļūst tīra mīlestība un gudrība, tad tāda dvēsele jau ir pilnīgi viens ar viņas garu, un ar to viņai pieder visas viņas gara brīnišķās dzīvības un esamības spējas, un tas tad noteikti ir vairāk vērts kā iziet visas zemes pasaules gudro skolas, bet pie tam palikt bargam un nejūtīgam cilvēkam. 16. Tādēļ pagaidām atmetiet visu nevajadzīgo pētīšanu par lietu daudzo attiecību stāvokli un to parādībām, cēloņiem un darbību pasaulē, jo tas dvēseli pat 100 gados ne par matu netuvina viņas patiesam dzīvības mērķim, tādēļ, ka ar to viņa nevar sasniegt nekādu patiesu iekšēju atziņu, bet gan tikai ārējas, virspusējas un daļējas zināšanas un aklus minējumus, no kuriem nekad nevar rasties sakārtotas un saistītas zināšanas un izpratne, tādēļ, ka dvēsele tad atrodas nepārtrauktā bailīgā meklēšanā, no kuras viņai izaug maz patiesa dzīvības svētība. 17. Kas jums bija nepieciešams zināt, lai no šīs pasaules lietu dabas deldētu daudzās māņticības, tas jums arī netika noslēpts, bet gan jums uzticami un patiesi aprakstīts un patiesības liecībai arī brīnumainā kārtā parādīts. Un pagaidām tas jums pietiek; bet tālāko līdz bezgalībai nu tikai paši meklējiet sasniegt un iekarot pa jums skaidri un patiesi parādīto ceļu, un tad jums patiesi vairs nevajadzēs jautāt, kas esot Rafaels un kas viņa vecāki. – Vai jūs to nu labi sapratāt?” 151. KUNGA PALĪDZĪBA GARĪGĀ CEĻĀ 1. Kapteinis teica: „Kas attiecas uz mani, es nu esmu pilnīgā skaidrībā, un, domāju, ka arī tā būs. Tā gan, protams, ir pavisam jauna dzīvības mācība, kuru pirms Tevis neviena cilvēka lūpas nav izteikušas tādā skaidrībā, kaut gan no dažiem man zināmiem gudriem vīriem arī uz to jau ir norādīts, bet, kas diemžēl ne pie pašiem pasaules gudrajiem, un vēl mazāk pie viņa mācekļiem, nepārgāja dzīvā praksē, un, tātad, arī vajadzēja palikt bez panākumiem. Bet šeit tā lieta ir debesu augsti citāda! Jo Tu nu nāc kā visas materiālās un garīgās esamības un dzīvības neapšaubāms Meistars, un skaidri mums māci to, ko dažs labs pasaules gudrais aizskāra tikai kā garāmejot, un ļoti juceklīgi, un, tātad, visam, ko Tu mums šeit māci un rādi, vajag būt patiesībai, un, kas vadīsies pēc šīs Tavas Mācības, tam arī vienmēr un noteikti vajadzēs sasniegt to, ko Tu mums sludināji un izskaidroti apsolīji kā dzīvi patiesu rezultātu, un tādēļ mēs visi arī nekavēsimies Tavu labo Mācību pārvērst darbos. 2. Bet tā, protams, nav nekāda mazā lieta, un Tavas Mācības piepildījums būs jāiekaro ar dažu labu grūtību. Bet, jā – kas mums, romiešiem, ir raksturīgi – kaut ko tikai īsti nopietni grib, tad var pārvarēt arī grūtāko. Man nopietna griba netrūks; bet nu atkarīgs arī no Tevis, Kungs un Meistar, ka Tu uzticīgam un nopietnam Tavas Mācības sekotājam un darītājam tad nāc palīgā ar Tava Gara visvarenību, ja kā tikai cilvēks šad un tad varētu kļūt vājš un nogurt. Cilvēks ar lielu savas gribas nopietnību gan var sasniegt daudz un lielu; bet tomēr visu tieši nē! Bet ar Tavu palīdzību vienmēr varētu būt drošs par panākumiem.” 3. ES teicu: „Ko tu vēlies, tā jau kopš mūžības ir Tā lieta, kas mājo Manī; jo bez Manis jūs nekad nevarat paveikt kaut ko patiesi uzslavas cienīgu jūsu dvēseļu mūžīgai dzīvībai. Tomēr iepriekš katram, kā izejot no viņa brīvas gribas, tomēr vajag darīt tik daudz, cik var; visu pārējo tad jau pavisam noteikti un droši darīšu Es. 4. Bet iepriekš tev pašam nopietni vajag tavas acis novērst no pasaules vilinājumiem un jaukumiem, un arī citām tavas miesas tieksmēm, un tev vajag kļūt tavu pasaules alku 222

meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad tādēļ Es tavas miesas sajūtas nepadarīšu aklas, kurlas un mēmas, un tu vienmēr ar tām cīnīsies. Bet, ja tu pats savas miesas tieksmes tikai pa pusei būsi uzveicis, tad tu vari būt pavisam drošs, ka Es tevi drīz likšu pilnīgā uzvarā. 5. Turpretī, ja kāds cilvēks šad un tad īsti nopietni apņemas un saka: „Kungs, no šī laika es nesatricināmi palikšu pie sava nodoma!”, bet tad iet ārā un pasaulē viņam atkal nāk pretī tik pievilcīgas lietas, ka viņš savus jutekļus nevar no tās novērst, un viņš atkal no jauna kļūst vājš, ja arī ne ļauns, - jā, šāds cilvēks neiet tālāk, paliek stāvam tajā pat vietā un ar to arī ne ceturto daļu neuzveic savu jutekļu alkas. 6. Šajā gadījumā, kur viņa mīlestība šurp un turp šūpojas starp pasaules jaukumiem un Mani, jā, tur Es tādu cilvēku, vēja karogu, vēl nevaru satvert zem rokas un dot viņam pilnīgu nelokāmību. Jo viņa dzīves vajadzībām viņam dotās brīvās gribas dēļ cilvēkam pašam vajag panākt labu sākumu; tad pēc tā darīt, un Mana palīdzība neizpaliks!” 7. Ar to kapteinis arī apmierinājās un ar saviem pavadoņiem un arī citiem romiešiem tūlīt par to ļoti nopietni pārrunāja. 152. PAR DIEVIŠĶO KĀRTĪBU GARĪGĀS DZĪVĪBAS CEĻĀ 1. Romietis Markuss, kas uzmanīgi klausījās katrā Manā kapteinim teiktā vārdā, pienāca pie Manis un teica: „Kungs un Meistar, es labi aptvēru Tavu vārdu nozīmi un to izpratni dziļi ieslēdzu sirdī, bet pie tam es tomēr nevaru citādi, kā atklāti atzīt, ka cilvēka dzīve tādos paša veidošanas apstākļos, patiesi nav nekāds joks. Likumu var izteikt ātri un viegli, bet ne tik ātri un viegli izpildīt. 2. Tu teici, ka cilvēka uzvaru pār savām sajūtām un alkām, un arī, sevišķi jaunos gados, pār vienmēr dominējošām simpātijām uz pasaules pievilcību, pa pusei jāizcīna, tikai tad viņš drīkst cerēt, ka Tu, palīdzot, ņemsi viņu zem rokas un pēc tam liksi pilnīgā dzīvības meistarībā. Tas gan izklausās pavisam labi, patiesi un zināmā mērā arī viegli, un drīz arī saprotu iemeslu, ka tas ir un tam vajag būt jau pilnīgi saskaņā ar Tavu radošo kārtību. Bet, ja pie tam padomā, ka tas pie gandrīz katra cilvēka, kuru pasaules pievilcība un vilinājumi vienmēr vairāk ietekmē, kā kādu no mums, kuru dienas jau iet uz beigām un pasaules pievilcībai un vilinājumam pavisam viegli pagriež muguru, ir pavisam grūta lieta, ar visām savām domām un alkām novērsties no pasaules, vīrišķīgi spēcīgi stāties uz garīgā ceļa, un pa to [doties] uz priekšu, tad es šeit, kur ir runa par cilvēka visaugstāko un svarīgāko, tomēr vēlētos uzstādīt šo, pēc mana cilvēciskā domāšanas veida, gudro jautājumu: vai tas katram nebūtu svētīgāk, ja Tu, ak, Kungs un Meistar, viņa noteikti lielākā vājuma laikā, palīdzēdams, satvertu viņu zem rokas un tā ar Tavu palīdzību vestu dzīvības uzvarā, pēc kam viņam tad ar paša dzīvības un gribas spēku, otrās puses sasniegšana nebūtu tik ļoti grūta, kā dzīvības meistarībā patstāvīgi sasniegt to pirmo pusi. 3. Es to zinu no sevis paša dzīves pieredzes, cik spēcīgi pasaules kārdinājumi bieži pilnīgi nogāza zemē manas labākās domas un gribu, mana fantāzija iekarsa un visu manu dabu pildīja ar kvēlojošām kaislībām! Jā, Kungs un Meistar, tad būtu bijis labi, ja Tu būtu palīdzējis manī apslāpēt manu kaislību briesmoni. Tagad es ar nelielām pūlēm jau pats pavisam viegli [tās] apslāpēju un daudzās vietās pašaizliegšana jau eksistē pati no sevis. Protams, tas nav nekādas dzīvības nopelns, ja ar saviem dzīvības spēkiem vairs tikai cīnos ar pasaules kaislību patiesiem rūķīšiem, un tādēļ arī viņus ir vieglāk apkarot un uzvarēt, kā spēcīgā jaunības laikā, kur kādam pretī traucas vesels karaspēks bruņām segti kaislību milži, kas vājo cīnītāju viegli un pilnīgi satriec. 4. Ja p.p. kādā ciemā vai vietā deg māja, tad es domāju, ka tieši ugunsgrēka laikā būtu īstais laiks tam, kura māja deg, palīdzēt to nodzēst; jo, ja viņam pašam izdevās uguni nodzēst un 223

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Notlar 8
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NFS2-8 - Notifier
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
1 - Vienna
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
. 1 _ ms
1 - Autodesk
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Untitled-1 - iibms
Unbenannt-1 - Till Nowak