Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

5. Tomēr, pirmkārt,

5. Tomēr, pirmkārt, nelepojieties ar jums nu doto spēku, un par to nevienam neļaujiet sevi apbrīnot un godāt, bet gan izdziedinātiem sakiet un rādiet, kam viņiem pamatu pamatā jāpateicas par viņu izdziedināšanu, un kam vienīgam par to pienākas gods, slava un pateicība! Bet Es jums Manas gribas tādu spēku dodu par velti, un tā arī cilvēkus, kam būs vajadzīga jūsu palīdzība, dziediniet par velti! 6. Bet Es jums šo spēku tādā veidā vēl pastiprinu, ka jūs varat cilvēkus dziedināt arī no katra attāluma, ja jūs savās domās Manā Vārdā uzliekat rokas stingrā ticībā un gribā. 7. Ar šo spēku nu apbruņoti, to gudri izmantojot, jūs daudzus tumsā esošus vedīsiet pie ticības vienam vienīgam, patiesam Dievam, ar to pie dzīvības gaismas, pie pilnīgas patiesības un ar to, arī viņu dvēseles uz mūžīgu dzīvību. 8. Bet paši nekad neņemiet kādu kaut tikai šķietamu dalību pie daudzām senām, pagāniskām muļķībām; jo tās uzskatot, jūsu sirdis pildītos ar dusmām un ar rūgtumu pret pasaules nelgām. 9. Vienmēr sevī domājiet, ka tieši mīlestībā, pacietībā, lēnprātībā un līdzcietībā cilvēkā sevi atklāj gara lielākā vara un spēks, un parāda sevi vareni iedarbojoties; jo, ja kādu nelgu jūs nevarat uzvest uz pareiza ceļa ar mīlestību un pacietību, tad ar dusmām un niknumu jūs to spēsiet vēl mazāk. Ir gan arī nepieciešams, ka šad un tad, kad tas ir ļoti vajadzīgs, uzstājas ar pareizu nopietnību; bet aiz nopietnības tomēr vienmēr jāatmirdz mīlestībai patiesas labvēlības tērpā. Ja tas tā nav, tad nopietnība nav nekas cits kā akls un neiedarbīgs troksnis, kas dara vairāk ļauna, kā laba. 10. Bet, kur jūs viegli, ar pirmo skatu manīsiet, ka kāds vai arī vairāki cilvēki par daudz un dziļi ir iegrimuši visās pasaules pagāniskās muļķībās, un patiesības balsij viņiem nav ne ausis, un vēl mazāk sirds, tad novērsieties no viņiem, un, lai jums ar viņiem nav nekas kopīgs – izņemot, ja tāds nelga nāktu pie jums un vēlētos no jums par vienu vai otru ko dzirdēt, vai ja viņam kas trūktu, un viņš vēlētos jūsu palīdzību! Ja tā notiktu, tad ar prātīgu un viņam saprotamu runu attēlojiet viņa muļķību, un, ja viņš to pieņem, tad ļaujiet viņam arī saņemt prasīto palīdzību! Bet kopā ar palīdzību, mīlestības nopietni viņu arī brīdiniet, ka turpmāk viņam vairs nav jāpaliek senā muļķībā un tās grēkā; jo tad viņa otrais ciešanu stāvoklis būs vēl daudz ļaunāks, kā bija pirmais, kurā jūs viņam palīdzējāt. Ja jūs vienmēr sekosiet šim Manam padomam, tad jums Manā Vārdā būs viegli ietekmēt un darboties, un bagātīgi gūsiet labākos dzīvības augļus. 11. Bet, ja jūs Manā Vārdā paši izglītosiet labus mācekļus, tad arī jūs Manā Vārdā atkal varat uzlikt viņiem rokas, un ar to viņi sevī pamanīs spēku, ko Es ar Manu gribu nu jau devu jums. 12. Bet, pirmām kārtām, Es jūs visus vēlreiz daru uzmanīgus uz to, ka lai ne kāds no jums, un vēlāk kāds no jūsu mācekļiem nekad neiziet no patiesas mīlestības, mērenības, pacietības, lēnprātības un žēlastības iežoga; jo tādai iziešanai sekas pārāk drīz būs visāds pretnaids, vajāšana un karš. Tādēļ, pirmām kārtām, ievērojiet, ka svētības vietā jūs starp cilvēkiem neizplatiet šķelšanos, īgnumu, dusmas, naidu un vajāšanu! 13. Šajā pasaulē starp cilvēkiem gan celsies vēl daudzas šķelšanās, un to ļaunās sekas, līdzīgi kā tīrumā starp tīriem kviešiem aug arī daudz nezāles, tomēr tīriem kviešiem, kaut arī trūcīgi zeļot, tomēr jāpaliek tīriem kviešiem, un vajag jums liecināt, ka jūs dzīvības tīrumā starp kviešiem nesējāt nevienu nezāli. Šos Manus vārdus dziļi ieslēdziet sirdīs, un jūsu darbība būs svētības bagāta! Vai jūs to visi nu labi aptvērāt?” 14. Ar pavisam brīnumpriecīgām sejām tie galvenie romieši teica: „Jā, Kungs un Meistar, nu mēs no mūsu sirds dziļumiem pateicamies par šo lielo, arī mums doto žēlastību, kuru Tu nu mums, bez kā mēs uzdrošinājāmies Tev to lūgt, devi no Savas mīlestības bezgalīgās pilnības. Bet, ka mēs nu arī patiesi saņēmām Tavu spēku, to mēs dzīvi sajutām acumirklī, kad Tu ar Tavas gribas visvarenību mums to devi, jo mūsos tā ielija kā patiesa uguns straume, un mēs sevī tūlīt sajutām varenu ticības un gribas spēku, ka mums nu dzīvi pārliecinoši liekas, ka Tavā Vārdā ar mūsu gribu mēs varētu jau tūlīt veselus kalnus nolīdzināt līdz ielejām. Bet, lai cik tālu 226

sniedzas Tavs, mums Tevis dotais spēks, tad mēs to gudri izmantosim vienmēr tikai nepieciešamības gadījumā, tiktāl, ciktāl Tu to ieteici izmantot, un tikai tādēļ arī visžēlīgi piešķīri! – Ak, Kungs un Meistar, Jēzus Jehova Ceobats, vai tā ir pareizi?” 154. BRĪNUMSPĒKA PIELIETOŠANA 1. ES teicu: „Katrā ziņā; tomēr, ja kāds no jums sevī jūt vēl augstāku spēku, tad viņš, pareizā laikā un pareizā vietā, ja tas kaut kur būtu mērķtiecīgi, var to arī lietot, bet nekur un nekad, lai parādītu, kas viss viņam esot iespējams; bet gan tikai, ja viņš ar to, nedaudzu un gudru liecinieku priekšā, slepeni cilvēkiem var panākt kaut ko patiesi labu! Jo Es jums nevaru piešķirt spēku tikai cilvēku visu miesīgu slimību dziedināšanai; kas šo spēku, kā nu jūs, pilnīgi saņēma, tas ar to saņem spēku arī ļoti daudzām citām lietām. 2. Bet viņam pasaules priekšā to nav jāparāda, lai tā par viņu brīnās, un tad arī uz vārda stingri tic visam, ko viņš tai sludina, bet gan tāda augstāka gara spēka īpašniekam vienmēr arī, jautājot, jāvēršas pie Manis un jāsaka: „Kungs, ja tā ir arī Tava griba, ka es un izmantoju Tevis man piešķirto spēku, tad manā sirdī dari man to zināmu, un Tavu visvareno gribu apvieno ar Tavu, man žēlīgi piešķirto spēku! Bet, ja tā nu nav Tava griba, tad pēc Tavas mīlestības, gudrības un žēlastības rādi man arī to!” Un uz tādu jautājuma uzstādītāja pazemīgo jautājumu Es sirdī acumirklī atbildēšu ar „jā” vai „nē”, un viņam arī skaidri parādīšu iemeslu, kādēļ kāds brīnums veicams vai jāatstāj nedarīts. Tāds, Mana viņam piešķirtā spēka īpašnieks gan arī bez Manas pilnīgas piekrišanas var labi veikt brīnumzīmi; bet tas neko viņam nedos, un vēl mazāk tiem, kam viņš to veica – ko jūs ļoti labi varat iegaumēt. Jo kas visā pilnīgi staigās un darbosies kopā ar Mani, tā darbs arī vienmēr tiks pavadīts ar patiesu svētību. 3. Bet, pirmām kārtām, ievērojiet to, uz ko Es jums, nu visiem mācekļiem, norādīju Eļļas kalnā, lai jūs, kas cilvēkiem nododat Manu Evaņģēliju, galvenokārt cenšaties iedarboties tikai caur Vārda varu! Jo cilvēks, kuru Vārds ved uz pilnīgu atgriešanos, ir lielāks ieguvums Manai Dieva Valstībai, kā tūkstoš cilvēku, kas caur zīmēm un brīnumdarbiem tika spiesti pieņemt Manu Mācību. Jo tīrs Vārds un tā gaisma paliek mūžīgi, bet brīnumi paiet, un pēcnācējiem, kuri nebija to liecinieki, tiem nav gandrīz nekāda vērtība, tādēļ, ka viņi ticēs tikai akli, kā kaut kam vēsturiski neparastam, bet ticētājam tas tomēr neradīs pilnīgu pārliecību par Manas Mācības patiesību, un citus dīkdieņus, kam vienmēr tieksme uz krāpšanu, ātri un viegli pavedina uz neīstu zīmju un brīnumu veikšanu, un skatītājus uz tumšu māņticību. 4. Bet tīrs Vārds sevī un pats par sevi ir gaisma un patiesība, liecināšanai sevī tam nav vajadzīgas nekādas zīmes, tādēļ, ka tas pats tieši ir visu zīmju zīme un augstākais visu brīnumu brīnums. 5. Ja Es jūsu priekšā nebūtu darījis neko citu, kā tikai veicis pārsteidzošas zīmes, tad tās jums tikpat maz būtu noderējušas, kā tās, kuras ļoti bieži savai izpriecai redzat darām magus un brīnumdarus. Tikai Manis veiktās jūs noteikti atrastu par daudz ārkārtīgākām, kā tās, ko redzējāt veicam magus un burvjus, un par tām ilgāk būtu pārrunājuši. 6. Bet kas jūs nu iekšēji tik gaiši apgaismo un arī atdzīvina, tas bija tikai Mans Vārds un ne zīmes, kuras jūsu acu priekšā daudzkārt veicu. Ja Es jūsu acu priekšā nu veiktu vēl vairākas zīmes, tad jūs par tām gan vēlreiz brīnītos, bet tūlīt pēc tam Man jautātu un teiktu: „Kungs, kā Tev tomēr atkal bija iespējams veikt šīs zīmes, un kā tas nāca, ka pēc Tava Vārda un gribas p.p. tapa maize un vīns?” Jā, tad Man atkal vajadzētu ņemt vārdu un brīnumdarbu jums tā izskaidrot, kā Es to jūsu priekšā arī vienmēr daru, lai jūs ar savu saprātu aptverat, kā Man ir iespējams veikt kādu tādu zīmi. 227

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)