Views
4 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

13. Ticiet man, ka arī

13. Ticiet man, ka arī es ne kāda zināma brīnuma apreibināts atzinu cēlo Galilieti kā Mesiju! Ak, mani tam pārliecināja pavisam citas lietas. 14. Jūs tagad gan apbrīnojat arī jauno cilvēku, tos septiņus ēģiptiešus un pat lielajos, un pat arī mani; bet es jums saku, ka jūs nepazīstat ne jauno cilvēku, ne septiņu ēģiptiešus, kas vēl ir pavisam vienkārši un nesamaitāti cilvēki, kā reiz mūsu sentēvi tādi bija, un, tātad, arī nezināt, kā man bija iespējams precīzi uzzināt, ko jūs savā starpā runājāt!” 15. Pirmais runātājs saka: „Nu, tad izskaidro mums to tuvāk, un tad mēs redzēsim, vai mēs varam tev sekot pilnīgā ticībā!” 9. LĀCARA LIECĪBA PAR KUNGU 1. Lācars teica: „Vai tu rakstos nelasīji: „Kad Kungs kā Cilvēks Dēls nāks uz šīs zemes, tad nedaudz taisnie redzēs eņģeļus no debesīm nonākam un Viņam kalpojam!?” Bet ko jūs teiksiet, ja es jums saku: To es un daudzi man līdzās redzēja, un tas nebija ne sapnis, ne kaut kādi citi maldi, bet pilnīga, ar rokām taustāma patiesība! Un jaunais cilvēks arī ir tieši eņģelis un pie tam vēl erceņģelis! 2. Bet septiņiem vīriem dziļā Ēģiptē viņu iekšējais gars pavēstīja, ka pie mums, jūdiem, lielais pasolījums ir pilnīgi piepildījies, un viņi devās ceļā, un, gara vadīti, atnāca pie mums, lai redzētu visas godības Kungu kā cilvēku starp cilvēkiem staigājam un mācām mūs, cilvēkus, kas esam tik akli, ka mēs vēl nevaram atzīt to, ko jau gaišākā gaismā redz šie, ļoti tālu no šejienes dzīvojošie cilvēki. 3. Bet, kas attiecas uz manām spējām, caur kurām es varēju uzzināt, ko jūs savā starpā runājāt, tad iepriekš man tādas nebija, bet lielais, cēlais Galilietis, Tas Kungs, man tās deva manas ticības un manas mīlestības dēļ uz Viņu, un Viņa dēļ uz daudziem nabaga līdzcilvēkiem. 4. Tas, ko es jums tagad pateicu, ir svēta patiesība, bet es to nevaru citādi pierādīt, kā tikai reiz par visām reizēm sacīdams: Tā tas ir, un ne citādi, un tādēļ es ticu, ka cēlais Galilietis patiesi ir solītais Mesija, Jehova Cebaots. Kas Viņam tic, un Viņu pār visu mīl, un savus tuvākos kā sevi pašu, tas gūs sev patiesu, mūžīgu dzīvību! 5. Bet tāpēc jūs nu varat darīt, ko gribat, jo arī tā ir Kunga svēta prasība: Pat velnam vajag tikt atstāta viņa brīvā griba; jo citādi cilvēks nebūtu cilvēks, un nekāda Dieva līdzība. Viņš būtu dzīvnieks, kura dvēselei nav brīvības, un tādēļ vajag darīt tā, kā viņš tiek piespiests no Dieva visvarenības. 6. Viss, ko jūs uz zemes un debesīs redzat, ir tiesāts un pakļauts negrozāmam „vajag” likumam. Cilvēkam šis sastingušais, negrozāmais likums uz īsu laiku jāatstāj tikai savam ķermenim, jo cilvēka ķermeni, kas attiecas uz tā formu, augumu, pilnīgo organisma uzbūvi, kā arī normālo fiziskās dzīves ilgumu, vada tikai Dieva visvarenība, un tādēļ Dievs var katru slimu ķermeni acumirklī ar savas Dievišķās gribas varu izārstēt. Bet pār cilvēka brīvo dvēseli visvarenībai nav varas! Tādēļ arī instrukcija, ko Dievs cilvēkiem deva cilvēku dvēselēm, nav dota zem „vajag,” bet gan „tev jādara”. 7. Tātad mēs saņemam Dieva likumus bez pavēles „vajag” un varam tos ņemt vērā, ja mēs tos gribam ievērot; tādēļ tagad Dievs arī nevienu nespiedies ticībā Viņam piegriezties, bet gan katrs var rīkoties, kā viņam patīk. Bet jāpadomā par sekām dvēselei viņpasaulē, kur viņa paliks tikpat brīva, kā viņa ir tagad, tikai ar to starpību, ka viņai tur visu, kas vajadzīgs viņas mūžīgās dzīvības uzturēšanai, vajadzēs smelt no sevis! Kā viņai tad ies, ja viņa pēc Dieva padoma šeit nav savākusi nekādus garīgus dārgumus un materiālus. 8. Kā Dievs šeit, pilnīgas dvēseles rīcības brīvības dēļ, ar savu visvarenību atturas, tā Viņš pēc Viņa mūžīgās kārtības arī mūžīgi atturēsies. Bet uz šīs zemes katra cilvēka dvēselei ir tā 22

priekšrocība, ka Dieva visvarenība viņai ir nodevusi rīcībā dažādus dārgumus, kurus pareizi, pēc Dieva padoma izlietojot, var iegūt ļoti lielus garīgus dārgumus savai dvēselei uz mūžību. Bet viņpasaulē pilnīgi trūkst jebkāda Dieva radīta dārgumu barības pasaule; tur katrai dvēselei, kā Dieva līdzībai, vajag pašai no sevis visu radīt, tas nozīmē – no viņas pašas gudrības un viņas pašas brīvāko gribu. Kā viņai tad ies, ja tā nekad nav atradusies savienībā ar Dieva gribu, ar Viņa gudrību un mīlestību? 9. Ko tur akla, tumša, un, tātad, pilnīgi nevarīga dvēsele, kurai trūkst visi iekšējie garīgie dārgumi, viņpasaulē iesāks un darīs?! Ja jūs par to tikai nedaudz padomājat, tad jums tomēr vajag saprast, cik tas ir ļoti dumji, negribēt tagad izmantot lielāko Dieva Tā Kunga žēlastības laiku, kāds varbūt mūžam nekad vairs nebūs tāda visaugstākā mērā brīnišķīgi nebūs. 10. Nu es jums esmu pateicis visu, ko kāds patiesību mīlošs draugs var jums pateikt, un es jums saku to vēlreiz, ko jau vairākkārt esmu teicis: Bet jūs tādēļ nebūt neesat no manis saistīti un varat darīt, ko jūs gribat; jo jūsu dvēseles ir tik pat pilnīgi brīvas kā manējā!” 11. Kad farizeji dzirdēja Lācaru tā runājam, tad Otrais runātājs, kas, kā zināms, bija čakls rakstu zinātājs, teica: „Ka draugam Lācaram, kas noteikti kā privātcilvēks [privātpersona] ir tik bagāts, kā, nezina, vai vēl kāds ir valstī, nevar būt nekāda interese, lai mēs Viņa padomam sekojam, tas ir vairāk kā skaidrs! Jo kādai viņam gan jābūt interesei par mūsu zeltu, sudrabu, pērlēm un dārgakmeņiem? Viņam to ir tik daudz, ka viņš ar to viegli varētu nopirkt ķēniņvalsti! Tādēļ viņš mūs neaicina Galilietim ticēt, lai mēs varbūt aizietu no tempļa, un mūsu dārgumus pret procentiem noliktu viņa maiņas bankā; tā kaut ko mēs par viņu nedomājam, jo viņš tā kā tā savu maiņas banku uz visiem laikiem aizslēdza. Bet viņš pazīstams kā visu šīs pasaules notikumu lielprātīgs novērotājs, lietu ar lielā Galilieša problēmu nepavisam neaplūkoja vienpusīgi, bet ar savu visiem zināmo aso prātu, šinī dīvainajā lietā atrada īsto kodolu; tādēļ mēs patiesi darītu vislabāk, ka mēs tūlīt darītu to, ko viņš kā draugs mums ieteica! 12. Tagad mūsu templī nu patiesi maz vairs kas iegūstams! Materiālais ieguvums, pa lielākai daļai, ir tikpat kā zudis, bet mūsu dvēselēm templī ir tikai lielākais zaudējums, bet nekāds vairs ieguvums; tādēļ mēs darītu pavisam gudri, ja mēs beidzot savās vecumdienās apskatītos, kas pēc mūsu ķermeņa nāves, kas mums noteikti ilgi neliks uz sevis gaidīt, notiks ar mūsu dvēselēm. Es tūlīt būtu ar mieru pilnīgi aiziet no tempļa, ja arī jūs visi to darītu! 13. Bet vispirms es vēlētos uzstādīt vēl vienu, viegli izpildāmu noteikumu, un tas pastāvētu tajā: Es vēlētos vēlreiz runāt ar jauno cilvēku, kuru draugs Lācars nupat nosauca par erceņģeli! Saki man, draugs Lācar, vai tas nu nekad nebūtu iespējams?” 14. Lācars sacīja: „Ak, nekas nav vieglāk kā tas! Es viņu tikai pasaukšu, un viņš acumirklī atradīsies šeit!” 15. Otrais runātājs sacīja: „Es lūdzu tevi, draugs, dari to; jo es degu nepacietībā šo erceņģeli nu redzēt un ar viņu runāt!” 10. RAFAĒLS DODAS PAZĪSTAMS 1. Pēc tam Lācars, pēc Manas viņam jau lielajā zālē dotas instrukcijas, tūlīt pasauca Rafaēlu, un acumirklī viņš bija mazajā zālē, kurā nu tieši atradās farizeji ar Lācaru. 2. Kad Rafaēls tik pēkšņi stāvēja farizeju priekšā, tad viņi pārlieku izbrīnījās par to, ka viņš tik ātri uz Lācara saucienu varēja būt klāt. 3. Kad Rafaēls, visiem par lieliem brīnumiem, nu stāvēja farizeju priekšā, un viņi viņu lūkoja ļoti ziņkārīgiem skatieniem, tad otrais runātājs, dziļākās godbijības pārņemts, viņu uzrunāja: „Saki mums, noslēpumainais jaunekli, vai tā lieta ir droši tāda, kā mūsu draugs Lācars mums tikko paziņoja?” 23

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR
 • Page 3 and 4: Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at
 • Page 5 and 6: 96. Vēja izcelšanās ............
 • Page 7 and 8: 197. Par svinamo dienu svinēšanu.
 • Page 9 and 10: 14. Bet tagad man pietiek jūsu mu
 • Page 11 and 12: suņu vietā, bet, lai gan viņi ir
 • Page 13 and 14: 8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a
 • Page 15 and 16: nesagādā cilvēkiem ciešanas, be
 • Page 17 and 18: 3. Pirmais runātājs teica: „To
 • Page 19 and 20: tikai slepeni pie sevis [turēt], j
 • Page 21: septiņiem vīriem teiktu to pašu
 • Page 25 and 26: caur to tie desmit vairs nav saist
 • Page 27 and 28: ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu
 • Page 29 and 30: eigas, un Mana Mācība tomēr turp
 • Page 31 and 32: astos tik daudz cilvēku, ka tagad
 • Page 33 and 34: šķiršanās laikā no šīs zemes
 • Page 35 and 36: dzīvības pamatu formas, kā šīs
 • Page 37 and 38: 20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis
 • Page 39 and 40: tieši nolādētais „vajag” lik
 • Page 41 and 42: 2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu
 • Page 43 and 44: 4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav
 • Page 45 and 46: īvībā kā inteliģences un griba
 • Page 47 and 48: 14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k
 • Page 49 and 50: 1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē
 • Page 51 and 52: caurstrāvots, bez kā viņš patie
 • Page 53 and 54: 9. Bet, kad jūs paši dzīvības g
 • Page 55 and 56: 5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv
 • Page 57 and 58: 34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka
 • Page 59 and 60: tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu
 • Page 61 and 62: 12. Bet kādēļ personīgie velni
 • Page 63 and 64: 5. Bet visas citas lūgšanas un br
 • Page 65 and 66: 8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se
 • Page 67 and 68: 20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk
 • Page 69 and 70: 1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v
 • Page 71 and 72: 7. Tomēr, katram atstājiet viņa
 • Page 73 and 74:

  11. ES sacīju: „Šis vēsums ād

 • Page 75 and 76:

  4. Bet kā jūs tagad austrumos pie

 • Page 77 and 78:

  1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā

 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264:

  tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i

 • Page 265 and 266:

  jauni un veci - kļūstot taisni un

 • Page 267 and 268:

  18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā

 • Page 269 and 270:

  darbīgais priesteris, kura vārdie

 • Page 271 and 272:

  1. Kad vecais kalpotājs atradās p

 • Page 273 and 274:

  „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es

 • Page 275 and 276:

  184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK

 • Page 277 and 278:

  tām likšu izliet Manu gaismu, un

 • Page 279 and 280:

  10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos

 • Page 281 and 282:

  visšaurākā, bet pusstundu tālā

 • Page 283 and 284:

  atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie

 • Page 285 and 286:

  7. ES teicu: „Pavisam noteikti,

 • Page 287 and 288:

  essejiešu pilī, un viņam viņiem

 • Page 289 and 290:

  5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū

 • Page 291 and 292:

  10. Bet, ja jūs to zināt, un no M

 • Page 293 and 294:

  1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav

 • Page 295 and 296:

  tālab mums arī nebūs vajadzīgs

 • Page 297 and 298:

  cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū

 • Page 299 and 300:

  palīdzību, tā kā arī tu Man ne

 • Page 301 and 302:

  2. Arī tie daži pirmie essejieši

 • Page 303 and 304:

  tūkstoši ielenc lielo brīnumpili

 • Page 305 and 306:

  caur manu vārdu un lūgšanu Dievs

 • Page 307 and 308:

  7. Rokluss teica: „Klausieties, d

 • Page 309 and 310:

  2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar

 • Page 311 and 312:

  8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t

 • Page 313 and 314:

  5. Farizejs teica: „Jūs esat pil

 • Page 315 and 316:

  14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,

 • Page 317 and 318:

  22. Un Rokluss teica pēc tam: „P

 • Page 319 and 320:

  starp Maniem draugiem, kas Mani lab

 • Page 321 and 322:

  13. Rokluss, tie citi essejieši un

 • Page 323 and 324:

  Un tādēļ Es tavai runai saku „

 • Page 325 and 326:

  216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.

 • Page 327 and 328:

  ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be

 • Page 329 and 330:

  no dienas nāca vairāk, šo naudu

 • Page 331 and 332:

  Rokluss pats jums visu jau skaidri

 • Page 333:

  10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Unbenannt-1 - Till Nowak
AR 1. numuru - Vienotība