Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

1. ES teicu: „Es zinu

1. ES teicu: „Es zinu un redzu, ka cilvēku priekšā jūs esat ļoti apjukuši un arī vajag apjukt, bet tam jau vajag notikt, ja kāds cilvēks, kas agrāk ar visādām pasaules viltībām un gudrībām, un ar krāpšanām cilvēku priekšā izcēlās un lepojās, un no viņiem izvilināja lielas bagātības, pats nu satver patiesību, iekšēji labojoties. Jo viņš vairs negrib cilvēkus maldināt un krāpt, bet viņš neiedrošinās cilvēkiem pateikt patiesību, lai viņi dusmās viņam nesaka: „Ak, tu, nožēlojamais krāpniek, ja tu tagad atzīsti patiesību un vari pēc tās runāt un rīkoties, kādēļ tad tu to nedarīji jau sava pasākuma sākumā?! Ko mēs jebkad tev darījām ļaunu, ka tu gadiem ilgi pret mums izturējies kā nožēlojams krāpnieks? Atlīdzini nu visas mums nodarītās blēdības, citādi tev nepaies garām mūsu taisnīgā atriebība!” 2. Jā, draugs, to iekšējā sirdsapziņa vienmēr saka tam, kas ar viltu un krāpšanu grib izmantot lētticīgus cilvēkus, un ar savu blēdīgo pasaules gudrību to arī dara, bet beigās tāds cilvēks apdullina savu sirdsapziņu, kas ir iekšējais dzīvības un patiesības gars cilvēkā, un tad arvien vairāk un vairāk krāpj apmuļķotos cilvēkus. 3. Bet kas pēc tam, tad, kad visiem cilvēkiem uzausīs pilnīgas patiesības diena? Uz kurieni viņi aizbēgs no tiem, kurus tik bieži nesaudzīgi apkrāpa un kam meloja?! Patiesi, tā būs ļauna bēgšana, un bēgošie kliegs un teiks: „Kalni, krītiet pār mums, lai mūs nesasniedz Lielās Dienas patiesības gaisma un neatmasko to acīs, kurus mēs tik bieži nekrietnākā kārtā apkrāpām un kam melojām!” 4. Bet Es jums saku, kas jūs tīrās patiesības dēļ nu atkāpāties no lielām blēdībām, ar īstas mīlestības darbiem šeit vēl ļoti daudz ko varat labot, tomēr citā pasaulē, kur viss tiek atklāts – pat dvēseles slēptākās domas – tas vairs nebūs iespējams, un tur krāpniekam un melim vajadzēs paciest rūgtākos pazemojumus, un viņam būs liels kauns visu taisnīgo acu priekšā. 5. Jums nu atrast pareizu padomu un piedāvāt arī pareizu palīdzību pat Man ir grūta lieta; jo Es kā pati dzīvākā patiesība, pār jūsu bijušo rīcību tomēr nevaru pārmest izskaistinošu apsegu un cilvēkus atstāt viņu maldos, kuros viņi caur jums ir novesti. Visiem, kas pie jums nu nāk, runājiet patiesību, pareizi viņus pamāciet un sakiet, ka Es jums to pavēlēju, un arī paskaidrojiet viņiem patieso iemeslu, kādēļ jūs nu domājat, gribat un rīkojaties citādi, kā iepriekš, kad jūs paši vēl bijāt tālu no patiesības, un sakiet viņiem arī, ka nevis ļauna griba, bet gan tikai zināma labvēlība pret tumšo un cietēju cilvēci, jūs noskaņoja uz to, ka ar savām zināšanām, iemācīto veiklību izvirzīt lietas, mākslu un mācības, kurās daudzi cilvēki atrada savu mierinājumu. Bet tā kā caur Mani nonācāt pie tīras patiesības, tad gribat viņiem, kas jums vienmēr uzticējās, tad nu arī neslēpt tīru un dzīvu patiesību, kas viņiem mūžam dos vairāk labuma, kā viss, ko jūs iepriekš viņiem darījāt. 6. Kad jūs visiem cilvēkiem tā darīsiet zināmu patiesību, tad viņi no jums nešķirsies ar dusmām, bet gan jūs uzklausīs un vēlāk slavēs kā savus patiesus draugus. Jo kā jums pašiem nebija, to jūs arī nevienam nevarējāt dot, - ko katrs nedaudz saprātīgs cilvēks sapratīs, un tādēļ uz jums nedusmosies. 7. Turieties tikai pie patiesības, jo tikai tā var jūs darīt un darīs brīvus, un turpmāk sniegs jums katram aizsardzību un palīdzību! Bet no vienas puses pašiem būt patiesībā, bet no otras puses tomēr gribēt dienišķo maizi pelnīt ar meliem, tas tikpat maz sader kopā, kā diena un nakts, vai dzīvība un nāve. – Vai jūs Mani labi sapratāt?” 8. Tie trīs essejieši teica: „Kungs un Meistar, mēs Tevi labi sapratām un arī atzīstam, ka Tev visā ir pilnīga taisnība, bet ko mēs darīsim ar tiem 500 mirušiem bērniem? Vai mums viņi jāapglabā, vai aiz kaut kāda iegansta jāatdod atpakaļ vecākiem vai radiniekiem, kuri, pa lielākai daļai, vēl gaida uz vietas? Jo tas mūs nu nospiež visvairāk. No vienas puses mēs nevēlētos likt viņiem atgriezties mājās bēdu pilniem un bez mierinājuma, bet no otras puses mūsu sirdsapziņa mums nu saka, ka mēs, kas saņēmām tīru patiesību, jau tā no visām pusēm par daudz apkrāpto un apspiesto cilvēci nedrīkstam vēl tālāk krāpt un apspiest! Bet, ja mēs viņiem pēkšņi pasakām taisnību, tad viņi kļūs nelaimīgi, bet, ja mēs pēc iespējas cenšamies darīt tā, kā darījām, un ar to nelaimīgos darām laimīgus un apmierinātus, tad mēs viņus un caur viņiem vēl 230

daudzus citus atkal no jauna nostiprinām visādā māņticībā, un viņus vēl dziļāk dzenam tumsā. Kungs, kas tad te būtu tas zelta vidusceļš, lai gaidošie no mums šķirtos apmierināti, bet ne no jauna apkrāpti?” 9. ES teicu: „Arī te ir grūti atrast pareizo vidusceļu, bet, tā kā jūs visi nu nopietni gribat atstāt visas jūsu senās krāpšanas un tālāk iet pa Dieva, kas nu Manī nāca šajā pasaulē, pilnas patiesības ceļu, tad Es Pats gribu jums ko darīt. Pēc dažām dienām Es nākšu pie jums, un tad jau būs redzams, kas viss būs darāms. Bet nu jūs varat iet un to darīt zināmu saviem brāļiem, un viņi tad tālāko jau pratīs kārtot uzticami patiesībai.” 10. Ar šiem Maniem vārdiem tie trīs bija pilnīgi apmierināti, pateicās Man par pamācību, par patieso padomu un apsolījumu, ka nedaudzu dienu laikā Es Pats viņus apmeklēšu, tad piecēlās, un vēl pirms Saules lēkta devās tālāk ceļā. Viņi tad Betānijā arī nebaudīja brokastis, tikai iegriezās pie ielejas saimnieka, paņēma maizi un vīnu, un ar kalpotājiem par daudz ko aprunājās, ko viņi zinātu viņiem par Mani pastāstīt, un tikai pēc pāris stundām devās prom no Betlēmes. 157. DAMASKIEŠU TIRGOTĀJU KARAVĀNA 1. Tad mēs netraucēti nu atkal vērojām tālāk rīta ainu, kas šoreiz bija ļoti tīra un priecīga, jo nakts vētra bija attīrījusi gaisa atmosfēru. 2. Tādēļ arī varēja labi saskatīt diezgan tālās kalnu ganības un kalnus, kas citādi, ar tvaikiem vairāk piesātinātā gaisā, nebija iespējams, un tā mēs šajā rītā no pakalna varējām priecāties par reti lielisko ainu. Tikai šur un tur, kur caur nakts negaisu lielākie ugunsgrēki vēl nebija nodzēsti, gaiss no dūmiem bija neskaidrs, kas tomēr neiespaidoja skaisto panorāmu. 3. Kad mēs nu pavisam mierīgi no mūsu pakalna vērojām apkārtni, kapteinis pamanīja, ka uz platās Kunga ielas, kas veda no Betānijas augšup uz Jeruzalemi, iegriezās daudz cilvēku ar visādiem nastu nesējiem dzīvniekiem kā ēzeļiem, vēršiem un kamieļiem. Viņš jautāja Lācaram, ko gan šis gājiens nozīmē, un uz kurieni tas varbūt dodas. 4. Lācars, pats pārsteigts par tik neparastā laikā šurp nākošiem cilvēkiem, teica: „Mans labais draugs, to arī es nu nezinu, jo šajā laikā tik liela karavāna ir kas neparasts. Gājiens vēl ir arī pārāk tālu, lai varētu noteikt, vai tie ir jūdi, grieķi, persieši vai ēģiptieši. Bet man nu būtu diezgan nepatīkami, ja viņi gribētu atpūsties šeit, Betānijā, un varbūt vēlētos izmantot manu viesnīcu. Tādā gadījumā man viņus jau šodien vajadzētu sūtīt lejā, ielejā, pie mana drauga un kaimiņa.” 5. Tieši arī klātesošais ielejas saimnieks teica: „Ak, mans mīļais brāli, šo karavānu, kuras gals vēl nekur nav saskatāms, man būtu grūti apkalpot, un vēl grūtāk izmitināt! Bet tev šajā apvidū, kas jau tāpat pa lielākai daļai pieder tev, neskaitot tavu lielo dzimtas māju, pieder septiņas lielas viesnīcas, bet pie tam, te vēl ir vairākas mazas viesnīcas, un tā, tik lielu karavānu te ir daudz vieglāk apkalpot un uz īsu laiku izmitināt, nekā pie manis ielejā. Vispār iepriekš nav zināms, ka šī karavāna, kas ir ceļā jau pirms Saules lēkta, nu jau šeit atpūtīsies. Nogaidām to lietu, un tad jau būs redzams, kas darāms!” 6. Te Lācars vērsās pie Manis un teica: „Kungs un Meistar, saki nu mums tomēr, ko šī lielā karavāna nozīmē, uz kurieni tā šajā laikā dodas, un no kurienes tā nāk?” 7. ES teicu: „Ai, ai, ko mums rūp šie damaskiešu tirgotāji, kas ar sava čakluma produktiem šeit garām dodas uz jūras krasta pilsētām, lai tos tur pārdotu? Ļaujam tiem netraucēti doties tālāk!” 8. Ar šiem vārdiem kapteinis, Lācars un ielejas saimnieks bija pavisam apmierināti, un mēs atkal pavisam mierīgi vērojām rītu tālāk, un arī tuvojošos karavānu, kas uz ceļa, protams, sacēla 231

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Notlar 8
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
1 - Vienna
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
stiege (1).pdf
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv
Solis Nr.1 - goldwell