Views
6 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

krietnu putekļu

krietnu putekļu mākoni, jo daudz izmantotā Kunga iela nekad necieta putekļu trūkumu, un šīs nakts vētra arī pa lielākai daļai putekļus pacēla un tālu aiznesa, tad tomēr ļoti daudz to palika uz ielas. 9. Kad karavāna sasniedza šo vietu, un, neapstājoties, arī devās tālāk, tad pie tālā horizonta jau arī uzlēca Saule un visu apkārtni apskaidroja ar savu gaišumu, un arī Saules staru apgaismotos ielas putekļus bija ļoti patīkami uzlūkot. 10. Un kapteinis teica: „Ak, bet gaisma tomēr padara lielisku visu, kas no tās tiek apgaismots! Arī ielas putekļi, kas sevī patiesi nav nekas pievilcīgs, peldot Saules staros, no zināma attāluma patiesi kļūst atspirdzinoša parādība!” 11. ES teicu: „Jā, tu nu izteici ļoti labu un pamācošu piezīmi! Arī pasaules cilvēki vairākās ziņās līdzinās ielas putekļiem. Jo, pirmkārt, viņi ir laiski darīt labu, un dzīvības ceļu piepilda ar savu niecīgumu, bet, kas, neskatoties uz to, darbīgi centīgiem dzīvības ceļiniekiem, darot labus darbus, kļūst ļoti traucējoši. Tikai patiesas tiesas vētra tādus cilvēkus liek darbībā, ar to attīra dzīvības ielas, un aiznes putekļus plašajos klajumos un laukos, un tīrumos, kur tad drīz arī top auglīga augsne. 12. Arī tādi pasaules putekļu cilvēki izskatās labi, ja viņi tiek dzīvības gaismas apgaismoti, bet, salīdzinot ar kādu patiesu dzīvības ceļinieku, viņi uzskatāmi tikai kā auglīga augsne. Bet, cik ilgi viņi kā dīki pasaules ielu putekļi tikai dižojas tīrā dzīvības gaisā un vizuļo dzīvības Saules staros, kuras gaisma apgaismo tikai viņu ārieni, bet ne arī iekšieni, viņi patiesam dzīvības ceļiniekam vienmēr ir slogs un ļoti līdzinās farizejiem un citiem pagāniskiem elku priesteriem, kas vienmēr, kad pār un ap viņiem paceļas kāda dzīvības vētra vai kāda cita dzīvības darbība, arī paceļas, apgrūtina un padara netīru dzīvības ceļu un ceļinieku, un padara nespodru un vājina ceļu apgaismojošo gaismu. 13. No kāda zināma gaisa attāluma, viņi arī kā apgaismoti, gan izskatās gluži ciešami, un daži varētu domāt un teikt: „Jā, viņi tomēr ir darbīgi, un viņiem ir gaisma!” – bet tas tā nav! Jo, vai nu viņi mierīgi guļ uz ielas, vai vējā tiek pacelti gaisā, bet tomēr viņi paši par sevi ir un paliek slinki un bezdarbīgi. Bet, caur pacelšanos, viņi patiesam dzīvības ceļiniekam vienmēr kļūst apgrūtinoši un, iespējams, arī kaitīgi. Tādēļ jūs visi, ceļojot pa Manas dzīvības ceļu, arī ievērojiet šo gudro brīdinājumu un izvairieties no platām, pasaules Kunga ielām, virzieties tālāk pa mazāk putekļainām un šaurākām takām, un paši pa tām ejiet ar mieru, pacietību un nosvērtību, tad pasaules ielu putekļi jums nesagādās tik daudz nepatīkama. 14. Bet, ja jūs dzīvības ceļā darīsiet tā, kā tur, lejā, garām ejošā karavāna plašajā Kunga ielā, kas ar visu dedzību un lielu troksni steidzas tālāk, lai drīz sasniegtu vietu, kur varētu iegūt kādu pasaulīgu peļņu, tad arī jūs ar zināmiem putekļiem pārcietīsiet dažu labu apgrūtinošu un ļaunu cīņu. Ievērojiet arī šo, pie šīs izdevības, jums doto mācību, un tās ievērošana jums būs ļoti noderīga!” 15. Pēc tam kapteinis teica: „Ak, cik patiesi un trāpīgi, ak, Kungs un Meistar, jau atkal bija šie Tavi vārdi! Dzīvības ceļos visur nu ir tikko vairs panesamas, apgrūtinošas pasaules putekļu masas, un tam patiesi vajadzīga liela piesardzība, lai, ejot, tos par daudz neuzpurinātu! Ak, šo mācību es pavisam sevišķi ņemšu vērā!” 16. ES teicu: „Dari tā, un tu labi tiksi uz priekšu, un saglabāsi tīras drānas!” 17. Kad Es to kapteinim pateicu, tad arī jau nāca sūtnis, kas mūs lūdza brokastīs. 18. Bet, tā kā karavānas gājiens vēl nebija garām, tad Es teicu: „Ļaujam šai noputējušajai un skaļajai pasaulei nu pilnīgi aiziet garām šai vietai; jo, ja mēs tūlīt dotos lejā, tad dažs labs mums pievērstu uzmanību, un par šo un to mums jautātu, bet, ja mēs dažus acumirkļus vēl šeit uzturamies, tad mēs no šīm briesmām esam izvairījušies.” 19. Visi klātesošie ar to, dabīgi, atkal bija pavisam mierā, un nu tā mēs nepilnu pusstundu vēl palikām uz pakalna; šajā laikā karavāna bija pagājusi pilnīgi garām, pēc kā mēs tad arī pavisam netraucēti tūlīt varējām doties lejā, mājā, brokastīs. 232

20. Tad, labā kārtībā, gājām lejā, pie lielā galda ieņēmām mūsu vietas, un pēc tam, kad Es iepriekš svētīju ēdienu un dzērienu, baudījām bagātīgi un ļoti gardi sagatavotās brokastis, un romiešiem arī vīns sevišķi labi garšoja, tā kā mūsu Lācaram vairākas reizes nācās pildīt viņu kausus, par ko viņam bija īsts prieks. 21. Agrikola, kuram vīns bija atraisījis mēli, Man teica: „Kungs un Meistar, piedod man, ka es brokastīs nu jau nobaudīju pāris kausus vairāk; bet es un mani pavadoņi to darījām tikai tādēļ, lai man panesamāka kļūst acīmredzamā šķiršanās no Tevis! Ak, ja es, mīļāk, tomēr vienmēr varētu palikt pie Tevis! Es par to dotu visus manus zemes labumus un visu savu pasaulīgo godu un amatus!” 22. ES teicu: „Tava vēlēšanās un griba pie Manis ir tāda pat vērtībā, kā, ja tu to arī būtu darījis; bet tu, kā tev uzticēto zemes labumu, un jums visiem šeit dotiem, pašu gara bagātību pilnvarnieki, Man un ļoti daudziem cilvēkiem vairāk pakalposiet, ja jūs visi, pēc Mana padoma, gara bagātības gudri iemantosiet, Es garā arī būšu pie jums, un katrā laikā jums došu to, kas jums būs vajadzīgs. Bet reiz Manā Valstībā jūs pie Manis mūžam dzīvosiet un darbodamies būsiet ap Mani kā Mani patiesi draugi. To ņemiet jūsu dvēseļu sirdīs patiesam mierinājumam un spēcinājumam!” 23. Pēc tam mēs piecēlāmies no galda, un Es uzliku romiešiem rokas un viņus svētīju, un spēcināju. Pēc tam visi kļuva līksmi un drosmīgi, un vēlreiz Man mutiski pateicās par visu, ko dažās dienās pie Manis bija ieguvuši. 158. ŠĶIRŠANĀS NO LĀCARA MĀJAS 1. Pēc tam Es pasaucu Rafaelu un devu viņam mājienu, ka, lai viņš visu tur gatavībā romiešu aizbraukšanai. 2. Tad Rafaels teica: „Kungs, Tava svētā griba, pilna mūžīga un bezgalīga spēka un varas, manī ir jau paveikts darbs! – Paskatieties ārā, lielajā pagalmā, un jūs visu atradīsiet labākajā kārtībā; arī jaunieši jau sēž uz piemērotiem nastu nesējiem dzīvniekiem, un gaida aizbraukšanas acumirkli, bet vispirms vēlreiz šajā dzīvē grib redzēt patieso Tēvu un Viņam par visu pateikties, un Viņam lūgt, lai Viņš Savā Tēva mīlestībā vienmēr viņus atcerētos.” 3. Pēc šiem Rafaela vārdiem visi tad arī piecēlās un izsteidzās lielajā pagalmā, un visi bija pārsteigti par lielo brīnumu. 4. ES nu gāju pie jauniešiem un svētīju viņus, un viņi, raudādami, Man pateicās un gribēja Man pateikties skaļiem vārdiem, bet, kas, aiz mīlestības asarām, tikko bija iespējams. 5. Bet Es draudzīgā balsī viņiem teicu: „Bērni, Es saprotu jūsu siržu iekšējo, dzīvo valodu, kas Man ir daudz mīļāka kā skaistākie vārdi izteikti lūpām; palieciet šajā mīlestībā, un Es, kā jūsu patiess Tēvs Garā, būšu starp jums, un ar Manu dzīvāko Vārdu jūs mācīšu un audzināšu. Āmen.” 6. Pēc tam Es Rafaelam vēlreiz devu mājienu. Rafaels uz nastu nesēja dzīvnieka nostājās jauniešu priekšā, un, Rafaela vadībā, pajūgi sāka kustēties, iegriezdamies ceļā uz Tiru. 7. Pēc tam tad arī romieši ar visiem saviem kalpotājiem uzkāpa uz saviem nastu nesējiem dzīvniekiem, un kopā ar viņiem arī visi atgrieztie farizeji ar savām sievām un bērniem, un, kā zināms, arī visi citi klātesošie, kas no romiešiem tika pieņemti, arī viņi, asarām acīs, Man pateicās par visu viņiem piedāvāto žēlastību un lielo labdarību. 8. Pēc tam es piegāju pie romiešiem, sniedzu viņiem roku, un devu viņiem padomu nu sekot Rafaelam, kas redzams viņus pavadīs līdz Ķirēnija pilij. Bet tur viņš viņiem dos pareizus norādījumus, kā ceļot pāri jūrai. 9. Agrikola Man pateicās par šo lēmumu, bet steigā vēl jautāja, ko Rafaels darīs pēc tam. 233

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Unbenannt-1 - Till Nowak
AR 1. numuru - Vienotība