Views
9 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

10. Bet Es draudzīgi

10. Bet Es draudzīgi viņam teicu: „Neraizējies par to, jo viņš ir gars, un zina, kas viņam pēc Manas, viņam skaidri zināmās gribas, darāms. Ja jūs mīlestībā uz Mani viņu kādreiz sauksiet, tad viņš jūs atbalstīs ar padomu un darbiem. – Un nu arī jūs dodieties ceļā!” 11. Pēc tam visi atvadījās vēl arī no Lācara un arī no visiem citiem šeit palikušajiem, un pēc tam sāka doties ceļā. Romiešus pavadīja arī kapteinis, viņa pavadoņi un tie trīs saimnieki, pēc tam, kad iepriekš viņi Man izrādīja mīlestību, pateicību un godu; jo viņi zināja, ka nu arī Es ilgāk neuzturēšos Betānijā. 12. Un tā daudzie viesi bija Betāniju atkal atstājuši; uz īsu laiku vēl paliku tikai Es ar Maniem vecajiem mācekļiem un dažiem Jāņa mācekļiem. Un tikai tagad Es, uzticēdamies, teicu, ka Es nu došos Jerikas novadā un zināmās desmit pilsētās, un, ka Es atļauju mācekļiem izvēlēties, vai viņi dosies Man līdzi. Visi gribēja doties līdzi, un Es viņiem, kā arī visiem Lācara mājiniekiem pavēlēju nevienam neteikt, uz kurieni Es dodos. Un visi uz svinīgāko Man apsolīja visā rīkoties pēc Manas gribas. 13. Bet nu arī Marija no Magdalonas Man lūdza, vai viņa drīkstētu Mani pavadīt. 14. Bet Es viņai teicu: „Marija, kā Es tev arī apsolīju, tev tas ir atļauts, tomēr, lai aklā pasaule uz mums nedusmotos, tu darītu labāk, ja paliktu šeit, brāļa Lācara mājā, un sekotu Man ne kājām, bet sirdī. Brāļa māsas tevi mīl, un tev būs izdevība viņām izdarīt dažu labu pakalpojumu, ko Es arī uzskatīšu tā, kā tu to būtu Man pakalpojusi. Bet ar to Es tev tomēr neko nepavēlu, bet gan ļauju izvēlēties, ko tu nu labāk gribi darīt.” 15. Pēc tam Magdalēna teica: „Kungs, no šī laika es vienmēr darīšu tikai to, kas Tev ir mīļāk un pieņemamāk, un, tātad, līdz Tavai drīzai atkalatgriešanos, es palikšu pie Lācara un sekošu Tev sirdī! Bet, ak, Kungs un Meistar, mēs visi lūdzam Tevi, ka Tu drīz atkal vēlētos nākt šeit pie mums; jo bez Tevis mūsu esamībai un dzīvībai ir skumjas izredzes.” 16. ES teicu: „Marija, ja Es miesīgi arī neatgriezīšos pie jums un starp jums, bet tad garā Es tomēr būšu pie jums un darbošos; jo Garā Es vienmēr visur esmu klātesošs, tā kā mūžīgā bezgalībā Man vajag uzturēt un vadīt visas lietas, bet, ja Es garā nebūtu visur klātesošs, tad visa esamība ietu bojā, un visā bezgalībā nepastāvētu nekāda radība, - ko tu nu jau aptversi. Jo ar Manas visdzīvākās un darbīgākās gribas varu Es Pats kopš mūžības esmu viss visā, un viss ir Manī. Tēvs, kas kā Cilvēka Dēlu sūtīja Mani šā pasaulē, ir Manī. Bet Es un Viņš neesam divi, bet gan pilnīgi viens: Tēva griba, tātad, ir arī Mana griba, un tā darbojas itin visur. 17. Bet Tēvu [Pašu] par sevi neviens cilvēks, protams, nevar redzēt, jo bez Manis Viņš nebūtu te, un Es bez Viņa, tādēļ, ka Es un Viņš ir pilnīgi viena būtne. Bet, kas nu redz un dzird Mani, tas redz un dzird arī Tēvu. Jo Es kā Tēvs ar Manu gribu Pats Sevi sūtīju šajā pasaulē. Tādēļ svētība jums, kas Man ticat; jo, kas Man tic, tas tic arī Tēvam, kas Mani sūtīja, un tādēļ Viņš viņam dos mūžīgu dzīvību! 18. Ja jūs šos vārdus īsti iegaumējat, tad jūs savā sirdī kļūstat priecīgi, jo jūs to labi pamanīsiet, ka, neskatoties uz Manu miesīgi – personisko prombūtni, Es tomēr esmu un palieku pie jums. – Marija, vai tu šos Manus vārdus labi aptvēri?” 19. Marija teica: „Jā, Kungs un Meistar, un Tēvs, Dēls un Gars! Tādēļ es sirdī vēl vieglāk un noteiktāk varēšu Tev sekot.” 20. Pēc tam Es pievērsos Maniem mācekļiem un teicu: „Līdz šim Es, tas Kungs un Meistars, strādāju viens, un jūs bijāt tikai tā visa, ko Es mācīju un veicu, mēmi liecinieki. Tomēr no šī laika arī jūs strādāsiet kopā ar Mani, līdzīgi kā Rafaels, skatāms visas pasaules acīm, strādāja kopā ar Mani. Un, tātad, nu dodamies prom no šejienes!” 21. Pēc tam mēs tūlīt devāmies ceļā uz ieleju, un pusstundas laikā viegli sasniedzam ielejas saimnieku. Lācars ar abām māsām un ar Mariju no Magdalonas Mani pavadīja līdz ielejas saimniekam, kas, kad viņš jau no tālienes pamanīja Mani nākam, kopā ar visu savu ģimeni atplestām rokām steidzās Man pretī, un no romiešiem Man vēl nodeva daudz sveicienu, mēs pie viņa mājas nedaudz uzkavējāmies, un uz saimnieka lūgumu, Es svētīju viņa bērnus un visu viņa saimniecību, par ko Man no visām pusēm, no sirds dziļumiem pateicās. 234

22. Pēc tam Lācars ar savējiem atvadījās un devās mājup uz Betāniju, kur viņus jau gaidīja daži labi darbi. 159. CEĻĀ UZ VIESNĪCU 1. Bet patlaban bija arī vēl saimnieks no lielās viesnīcas Kunga ielā, kas veda uz Tiru un arī citām pilsētām pie jūras; jo romieši no šejienes iegriezās ceļā, kas veda uz ziemeļiem, pa kuru nonāk Galilejā – šo ceļu izvēlējās arī Rafaels ar jauniešiem – un tā saimniekam dienvidu Kunga ielā tieši nebija sevišķi nepieciešams steigties uz mājām. Bet, tā kā Es ar mācekļiem devos pa šo ceļu, lai sasniegtu vietu, kuru šoreiz izvēlējos, tad saimnieks atradās kopā ar mums, un jau iepriekš lūdza Manu žēlastību šodien viņa mājā izmantot viņa viesmīlību. 2. Un Es viņam teicu: „Par to tu vari būt drošs, bet mēs pie tevis nepārnakšņosim, - jo Man vajag pasteigties šodien vēl īsti tālu iet uz priekšu, tā kā Mani gaida ļoti svarīgi darbi!” 3. Saimnieks ar lēmumu bija mierā un Man jautāja, vai viņam varbūt nav jāsteidzas pa priekšu, lai Man atnākot, viss būtu sagatavots, un tad Man nebūtu nepieciešams pārāk ilgi uzkavēties. 4. Un Es teicu: „Pavisam labi, draugs, - ja tu vari iet ievērojami ātrāk, tad tu jau vari steigties pa priekšu, jo mēs visi ejam tikai mēreniem soļiem. Bet par šo tavu labo gribu arī Es gribu, ka tavas kājas tev neatsaka kalpot, un tā, tu jau vari pamēģināt, cik daudz tu mums tiksi priekšā!” 5. Pēc tam saimnieks, kas bija liela auguma vīrs, garām kājām, sāka soļot ļoti ātri, un jau pēc pusstundas bija tik tālu mums priekšā, ka mēs viņu pavisam vairs nevarējām saredzēt; un tā viņš arī savu viesnīcu sasniedza vairāk kā stundu ātrāk, kā mēs. 6. Bet, kad viņš nonāca mājās, viņa mājinieki nevarēja vien pietiekami beigt stāstīt par visām briesmām un bailēm, ko viņa prombūtnē piedzīvoja; bet sevišķi viņus esot pārbaidījusi šīs nakts patiesā uguns vētra, caur ko apkārtnē ļoti ļauni cietušas vairākas mājas, un viņi aiz bailēm esot gandrīz pamiruši. 7. Bet saimnieks teica: „Es to visu zinu, un mēs par to runāsim, kad mums tam būs laiks; bet nu ir kas svarīgāks, ko darīt! Apmēram pēc stundas šeit atnāks lielais Kungs un Meistars kopā ar Saviem mācekļiem; un nu rūpējieties par labām un bagātīgām pusdienām, mazākais, 40 personām! Pasteidzieties, ka Viņš, kad Viņš atnāks, visu jau atrod pagatavotu; jo jūs visi zināt, kādu lielu labdarību pagājušā gadā Viņš parādīja mūsu mājai, un tā nu ir arī mūsu augstākais pienākums ar darbiem Viņam parādīt pateicību.” 8. Tikko saimnieks to izteica, tad jauns un vecs ķērās pie darba, un, mums ierodoties, mūs jau arī gaidīja bagātīgas un labi pagatavotas pusdienas. 9. Bet ceļā uz minēto viesnīcu neatgadījās nekas sevišķi ievērojams, un tad arī nav nepieciešams kaut ko sevišķi pieminēt. Mācekļi viens ar otru pārrunāja par visu, kas šajās dienās Jeruzalemē un ap to notika, un drīz Man arī par vienu un otru jautāja tuvāku izskaidrojumu, ko Es viņiem arī sniedzu; un šis citādi diezgan garlaicīgais ceļš tika noiets pavisam patīkami. 10. Aptuveni vēl pāris zemes morgenu [morgens - ~0,31ha; izd.] tālu pirms viesnīcas sēdēja pāris patiesi profesionāli ubagi, un lūdza mums dāvanu. 11. Bet Es viņiem teicu: „Tas nav labi no jums, šeit ubagot, jo jums nekādas ubagu dāvanas nav vajadzīgas! Kādēļ tad jūs Samarijas tuvumā par dārgu naudu neiznomājat savas mājas un zemi, un tad naudu uz procentiem noliekat maiņas bankā, un esat bagāti cilvēki, un tagad trūcīgā tērpā ubagojat uz svešas zemes, lai ietaupītu savus uz augļiem liktos procentus, un pie tam, šī apvidus patiesiem nabagiem atņemat viņiem piederošo? Vai tad jūs kā jūdi nedzirdējāt 235

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
AR 1. numuru - Vienotība