Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

likumu, ka Dievu jāmīl

likumu, ka Dievu jāmīl pār visu, un savu tuvāko kā sevi pašu? Bet, ja dara tā, kā nu jūs, vai tas nozīmē dzīvot pēc likuma?! Piecelieties no savām vietām, jūs, abi liekuļi un krāpnieki, citādi jums klāsies ļauni! 12. Tikai tam, kas ir patiesi nabags un sava lielā vecuma vai savu locekļu, vai prāta vājuma dēļ vairs nespēj strādāt, ir no Dieva dotas tiesības pieņemt savu bagātāko līdzcilvēku žēlsirdību. Un kas viņam ko dod, tam arī Dievs atlīdzinās, un nabagajam dāvanu svētīs, un arī atalgos par viņa pacietību, ar kādu viņš panes savu patieso nabadzību. Bet tā kā Dievs arī tam atlīdzinās viņa žēlastību, kas aiz savas nezināšanas sniedz dāvanu tam, ko notur par īstu nabagu, tad Viņš jo vairāk un asāk šeit un viņpasaulē sodīs jūs, liekuļus un krāpniekus. 13. Ir arī teikts: „Kam ir laba sirds, un viņš kādam pravietim un skolotājam dod atlīdzību, un nes viņam upuri, tas reiz arī gūs pravieša algu!” Vai jūs varbūt esat pravieši no Dieva Gara apgaismoti, lai jūs kā gaisma no debesīm apgaismotu cilvēkus uz zemes, kas staigā savu grēku naktī?! Ak, tie jūs nekad nebijāt, kaut gan jūs jau vairākas reizes, lai no lētticīgiem cilvēkiem sev dabūtu vairāk dāvanu, tā izturējāties, bez kā paši ticat Dievam, tā kā jūs abi jau sen atrodaties aklo saduciešu ticībā. Bet tādēļ jūs esat jo sodāmāki, jo šī apvidus patiesi nabagiem atņemat viņiem pienākošo! Tādēļ nu tūlīt piecelieties, citādi jums jāiepazīst Tā varu, kas jums to nu saka!” 14. Pēc tam abi ubagotāji ātri piecēlās no savām vietām, tā kā viņi jutās ļoti aizskarti. 15. Un viens, kas savā sirdī sāka atzīt Manu taisnību, teica: „Kungs, tev vajag būt lielam gudrajam un pravietim, tā kā kādā citā ceļā tev gan nebūtu bijis iespējams viegli varēt uzzināt, kā ar mums ir! Es no savas puses pateicos tev par šo rājienu, un šeit tev arī uzticami un atklāti apsolu, ka es ne tikai nekad vairs neubagošu, bet gan visiem nabagiem šajā apvidū ar manu mantību desmitkārt atlīdzināšu to, ko manis dēļ viņi zaudēja. Bet, ja tu esi pravietis un, tātad, Dieva draugs, tad lūdz arī tu par mani, lai Viņš man piedod manus grēkus!” 16. ES teicu: „Ej un dari, kā tu Man apsolīji, un tavi grēki tev tiks piedoti!” 17. Te arī tas otrs teica: „Vai arī es varu sagaidīt grēku piedošanu, ja es daru to, ko grib darīt mans kaimiņš?” 18. ES teicu: „Tev gan vajag nest daudz lielāku upuri, ja tu gribi sasniegt tavu smago un daudzo grēku piedošanu, jo tavs kaimiņš savu īpašumu, kas viņam pieder, godīgi mantoja, bet tu to, kā ceļu laupītājs, sagrābi apkaunojoši apspiežot nabaga atraitnes un bāriņus. Tādēļ skaties, kā tu šādu parādu Dieva un cilvēku priekšā atlīdzināsi un izdzēsīsi; jo bez tā tu tavu grēku piedošanu neiegūsi!” 19. Kad tas otrais dzirdēja šo Manu sentenci, viņš pavisam apmulsa un beigās teica: „Tad man neatliek nekas cits, kā pašam kļūt par patiesu nabagu.” 20. ES teicu: „Cik ilgi tev vēl ir spēks strādāt, tas nebūs vajadzīgs! Ej un strādā, un tu savu dienišķo maizi atradīsi!” 21. Un tas pirmais un labākais teica: „Ejam nu, un arī tu dari pēc šī patiesā pravieša padoma, un, ja tu visu izdari, tad tev pie manis jāatrod pajumte un darbs!” 22. Un Es teicu: „Ko viņš pie tevis atradīs, ja viņš atkal atlīdzinās visus zaudējumus, ko nodarīja, tas tev savā laikā jāatrod arī pie Manis! Bet nu ejiet un dariet, kā jūs Man apsolījāt!” 23. Pēc tam šie abi ubagi paklanījās un steidzīgiem soļiem pāri kalniem devās savā zemē. 24. Bet nu arī mēs gājām tālāk un drīz sasniedzām lielo viesnīcu. Kad mēs tai tuvojāmies, tad ārkārtīgi draudzīgais saimnieks mūs jau pamanīja, un ar atplestām rokām devās Man pretī. Kad viņš mūs sasniedza, tad viņš Man pateicās par žēlastību, kas caur Manu apciemojumu tiek piešķirta viņa mājai. 25. Bet Es viņam teicu: „Jā, patiesi, tavai mājai nu ir notikusi liela svētība; bet tādēļ tev nevajadzēja nokaut teļu, lai Man un Maniem mācekļiem pagatavotu pusdienas, jo Es skatos tikai uz cēlu sirdi un pilnīgi labu gribu; kur Es to sastopu, kā pie tevis, tur nav vajadzīgs nekāds nokauts un izcepts teļš, un vēl mazāk citi labi pagatavoti ēdieni. Bet tu to darīji no prieka, tādēļ, 236

ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā būšu tavs viesis, un tad Es tavu uzmanību arī priecīgi pieņemu. Bet ilgi mēs tavā mājā neuzturēsimies, tā kā mums priekšā vēl ir tāls ceļš.” 26. Saimnieks teica: „Ak, Kungs un Meistar, lai viss notiek pēc Tavas gribas un labpatikas! Bet es ar savu ģimeni nedaudz sākām baidīties, ka Tu varbūt tomēr būtu izraudzījies citus ceļus, jo, pēc mana rēķina, Tu ar mācekļiem būtu varējis šeit atnākt jau pirms labas pusstundas.” 27. ES teicu: „Tas arī būtu noticis, ja Man jūsu Kungu ielu nebūtu nācies attīrīt no jau seniem netīrumiem. Šāds labs un nepieciešams darbs mūs tad nedaudz aizkavēja, un tā Man vajadzēja šeit ierasties nedaudz vēlāk; bet Es tomēr, kā vienmēr, ierodos īstā laikā.” 28. Saimnieks teica: „Bet, Kungs un Meistar, kā Tu gan vēlējies nodarboties ar vienkāršu ielas tīrīšanas darbu, - ja tas ir mūsu zemāko kalpu darbs?” 29. ES teicu: „Ak, draugs, ja Es jūsu dzīvības ceļus netīrītu, neslaucītu un nekārtotu, kas notiktu ar jūsu dvēseļu svētību!? Tātad, Es esmu pirmais, labākais un patiesākais ceļa darinātājs un ceļa tīrītājs. Kur Es ceļu neierīkoju un netīru, tur vai nu nav nekāds ceļš, un, ja arī kaut kādi šķietami ceļi ir, tad tie tomēr ir netīri un purvaini, ka pa tiem neviens ceļinieks nevar tikt uz priekšu, jo viņš ir spiests vai nu griezties atpakaļ, vai ceļā nogrimt dziļajos netīrumos. – Labi saproti šo ainu, un tad tu jau tiksi skaidrībā, kā un kāpēc Es esmu ceļu būvētājs un ceļu tīrītājs!” 30. Saimnieks šo ainu gan nesaprata – bet Mani mācekļi viņam to drīz pārtulkoja, pēc kam mēs tad devāmies mājā un tajā baudījām labi pagatavotu mielastu. Vīns saimnieku un viņa ģimeni darīja ļoti līksmus un runīgākus, tādēļ viņi Man arī izteica siltāko pateicību par zināmo ielu tīrīšanu. Mēs šeit uzturējāmies ap pusotru stundu, saimnieka ļaudis par dažu ko pamācījām un devāmies tālāk. 160. PAR DIEVKALPOJUMU UN IEDARBĪGU LŪGŠANU 1. Bet tā kā mēs devāmies caur apdzīvotu vietu, tad daudzi mūs pamanīja un pazina, ka Es tas biju; jo vairāki mani pazina no iepriekšējā gada, kad Es biju šeit, un citi Mani pazina tādēļ, ka redzēja Mani Jeruzalemē. Un viņi pienāca pie Manis un lūdza Mani, ka lai Es uzkavējos un vismaz vienu nakti palieku pie viņiem, un vēlētos arī palīdzēt daudziem slimniekiem. Jo pirms dažām dienām redzētās nakts zīmes, un šīs nakts patiesā uguns vētra uz vairākiem mazdūšīgiem un bailīgiem cilvēkiem esot tā iedarbojusies, ka viņi nu guļot ļoti slimi un ārsts viņiem nevarot palīdzēt, tā kā viņš šīs slimības nepazīst, un, tātad, nav to ārstējošas zāles. 2. Tad Es apstājos un tiem, kas Mani apturēja, teicu: „Vai tad nedzirdējāt, ka Dievs ir visvarens un līdzcietīgs?! Kādēļ jūs nepielūdzat Dievu un nelūdzat Viņam palīdzību, ja jūs esat nelaimē?” 3. Viens teica: „Mīļais meistar, tev ir labi runāt, tādēļ, ka Dievs tev piešķir visu, ko tu tavā slepenā veidā Viņam lūdz! Bet mēs, cilvēki, varam upurēt, pielūgt un lūgt vien cik tikai vienmēr varam un spējam, un tas viss mums neko nepalīdz; jo Dievs mūs neievēro; kaut gan cik tikai vienmēr iespējams, uzticami turam un ievērojam Mozus likumus. Bet praviešu laikos gandrīz arī tā bija: Dievs vienmēr uzklausīja tikai izredzēto praviešu lūgšanas; bet laji visu mūžu varēja lūgt vienu vai otru, tad viņi tomēr netika uzklausīti. Ak, mums būtu tūkstoš reižu mīļāk, ja nelaimē Dievs vienmēr uzklausītu mūsu lūgumus, nekā kā no Dieva nesadzirdētiem mums vajag meklēt palīdzību pie vājiem cilvēkiem, kas mums tikai reti var palīdzēt. Bet ko citu mēs varam, un kas mums jādara, ja mēs pārāk skaidri redzam, ka visas mūsu lūgšanas un lūgumi mūsu lielajās bēdās mums neko nepalīdz?” 237

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)