Views
4 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

4. ES teicu: „Ak, ar

4. ES teicu: „Ak, ar šo jūsu tukšo atrunāšanos patiesi nenākat pie Manis! Jums gandrīz pilnīgi trūkst ticība un dzīva paļāvība uz Dievu, un tādēļ Dievs jūsu tukšās lūgšanas arī neuzklausa, un neievēro jūsu upurus. Kādēļ tad jūs nepielūdzat un nelūdzat paši ticības un paļāvības pilni? Tādēļ, ka jums tas liekas pārāk neērti! Tādēļ jūs draudzē turat zināmus, no tempļa pilnvarotus, priekšā lūdzējus un aizlūdzējus, un maksājat viņiem, ka viņiem jums no Dieva šo un to jāizlūdz. Ja jūs varat dāvāt jūsu uzticību un paļāvību šiem lišķiem, kuri par savām veltām pūlēm vienmēr liek labi samaksāt, un, kuru lūgšanas un lūgumi jums vēl nekad nav palīdzējuši – kādēļ jūs paši, mīļāk, savu ticību un pilnu paļāvību tad nedāvināt tam Kungam un Tēvam? 5. ES jums saku: Pie tā ir vainīgs jūsu slinkums! Jūs kā laicīgi labi pārtikuši zemes īpašnieki jau kopš bērnības pierodat par trūcīgu algu likt sev strādāt saviem kalpiem un kalponēm, un pie tam spēlējāt stingrus kungus un ticējāt, ka zināmiem priekšā lūdzējiem un aizlūdzējiem arī pie Dieva priekš jums iedarbīgi jāstrādā, tādēļ, ka jūs viņiem par to labi maksājat. Bet tad Dievs Savu vaigu no jums novērš, un jūsu lišķīgo Dieva kalpu pretīgo, bezprātīgo un garā tukšo lūpu činkstēšanu nekad neuzklausa. Un tajā tad arī ir iemesls, kādēļ Deivs jums nevar, negrib un nespēj palīdzēt. Jo, ja Dievs to darītu, tad Viņš, kā augstākā, mūžīgā gudrība, mīlestība un vara, jūs vēl dziļāk nogremdētu jūsu pilnīgā bojā ejā, ko jums sagatavo jūsu lielais slinkums. 6. Tādēļ atmodiniet jūsu ticību Dievam, patiesu un dzīvu mīlestību un stingru paļāvību uz Viņu! Pielūdziet un lūdziet Viņu paši garā un patiesībā, un tad Viņš jūs noteikti arī uzklausīs! Tātad, paši nemitīgi lūdziet, patiesi nožēlojiet grēkus, un arī pacietīgi un patiesā paļāvībā dievišķai gribai, pacietiet arī, laba iemesla dēļ, pār jums nākošās ciešanas, kā jūs to zināt no Hiola pacietības, un Dievs katrās bēdās jums palīdzēs, ciktāl tas tikai vienmēr ir saskaņā ar jūsu dvēseles svētību! 7. Jūs nu gan paši Man lūdzāt, lai Es vēlētos jūs atbrīvot no jūsu bēdām – jo jūs Mani turat par pravieti, kuram Dievs ir devis lielu varu, un, redziet, Es nu tikpat maz varu un gribu jūs uzklausīt un palīdzēt kā Pats Dievs; jo Es un Dievs, kuru jūs nepazīstat un tādēļ arī neticat, esam viena Gars, viena griba un viens prāts! Ko jūs pēc jūsu lūgšanas un lūguma veida pie Dieva nekad nespējat un nevarat sasniegt, to jūs nesasniedzat arī pie Manis! Vispirms dariet to, ko Es jums ieteicu, tad Es jums arī palīdzēšu, ja arī Es šodien pie jums nepārnakšņoju! Bet vairāki no jums Man pat sekoja līdz Kapernaumai Galilejā, kāpēc tad viņi no Manis attālinājās?” 8. Viens teica: „Meistar, tu tur kādā sinagogā sludināji dīvainu mācību par tavas miesas ēšanu un asins dzeršanu, un, ka neviens nevarot iegūt dvēseles mūžīgu dzīvību, ja viņš neēstu tavu miesu un nedzertu tavas asinis! Tad mēs baidījāmies, ka tu būtu kļuvis vājprātīgs, un šī iemesla dēļ mēs arī atkāpāmies, lai mums nav slikta slava, ka esam vājprātīga skolotāja mācekļi. Bet, kad pirms neilga laika mēs Jeruzalemē svētkos tevi atkal atradām, un ar acīm un ausīm no jauna pārliecinājāmies, ka tu biji tikpat gudrs un varens, kā mēs tevi jau iepriekš pazinām, tad mēs atkal ticējām tev, un tā kā tu devies caur šo apdzīvoto vietu, un mēs tevi labi atpazinām, tad mēs arī, uzticības pilni, nācām pie tevis un izteicām savas bēdas. Ja tu vari un gribi mums palīdzēt, tad mēs nebūsim nepateicīgi, bet, ja tu tevis nu attēloto iemeslu dēļ to nevari un negribi, tad atceries mūs, kad tu mūs atradīsi tam cienīgus!” 9. ES teicu: „Dariet pēc tā, un palīdzība neizpaliks.” 10. Pēc tam Es mācekļiem devu mājienu doties tālāk, un tad mēs nekavējoties gājām tālāk. 11. Kādu laiku daži mums gan sekoja; bet, tā kā mēs ātri gājām uz priekšu, tad tie, kas mums sekoja, drīz atpalika tālu atpakaļ, apgriezās un atkal devās savā apdzīvotā vietā. 161. LĪDZĪBA PAR TIESNESI UN ATRAITNI 238

1. Bet, kad mēs bijām diezgan tālu no tās vietas, tad mācekļi Man jautāja, teikdami: „Kungs un Meistar! Kādēļ tad tu šiem jūdiem īstenībā nepalīdzēji, tā kā visi tomēr noteikti ļoti sirsnīgi paši Tev lūdza un nesūtīja pie Tevis priekšā lūdzējus un aizlūdzējus?” 2. ES teicu: „Vai Man viņus vēl vairāk būtu jāatbalsta viņu slinkumā un māņticībā, kā viņi jau tāpat ilgi ir?! Es viņiem tikai rādīju ceļu, kas viņiem ejams. Ja viņi to darīs, tad īstā laikā viņiem jau arī tiks palīdzēts; bet, ja viņi to nedara, tad viņi arī var palikt, kādi viņi ir, un savas mājas celt uz smiltīm! Tas mūs patiesi maz samulsinās, ja kādam cilvēkam, kas pretēji gudram padomam, pats sev grib kaitēt, tam nenotiek netaisnība. 3. Bet pie šiem, kuru lūgumus Es neuzklausīju, nepieciešamas visādas bēdas un nabadzība; jo caur to viņi tiek pamodināti no viņu senā slinkuma, vingrināsies pacietībā, un viņu sirdis kļūs maigākas un žēlsirdīgākas, nekā tas bija līdz šim. Jo Es ne vienmēr esmu tikai palīgs, bet gan tur, kur tas vajadzīgs, arī taisnīgs tiesnesis. 4. Bet nu klausieties kādu līdzību, no kuras jūs vēl skaidrāk varat saskatīt, kāpēc Es iedzīvotājiem vietā, caur kuru nu gājām, tik nopietni liku pie sirds patstāvīgu un uzticības pilnu lūgšanu un lūgumu! 5. Kādā pilsētā reiz bija taisnīgs tiesnesis, kas nebijās Dieva un arī nebaidījās ne no viena cilvēka. Bet tajā pat pilsētā bija kāda atraitne, viņa nāca pie tiesneša un teica: „Paglāb mani no mana ienaidnieka!” Bet tiesnesis izlikās, ka viņš atraitnes vārdus nedzird, un ilgi negribēja izpildīt atraitnes vēlēšanos. Bet, tā kā atraitne nebeidza lūgties, tad viņš pie sevis domāja tā: „Ak, kaut es nebīstos Dieva, un arī nebaidos ne no viena cilvēka, tad es tomēr gribu viņu glābt; pie kam viņa tik ļoti pūlas –citādi viņa ar savu kliegšanu pēc palīdzības beigās mani pavisam nomāc!”” 6. Simons Jūda te teica: „Tātad, kādam cilvēkam, kas ar savu lūgšanu un lūgumu pie Dieva grib kaut ko sasniegt, vajag kļūt Viņam pilnīgi apgrūtinošam un nepanesamam? Bet es domāju, ka pie Dieva, kas Mājo Tevī, nu ir pilns augstākās mīlestības un žēlsirdības, lai tiek uzklausīts drīzāk kā no šīs pasaules tiesneša, būtu vajadzīga vienīgi dzīva ticība un paļāvība?! 7. Tu mums gan reiz devi līdzīgu ainu, un, proti, par to mājas tēvu, pie kura dziļā naktī nāca kāds izsalkušais, modināja viņu un lielā izsalkuma dēļ, lūdza maizi. Mājas tēvs tādā laikā aiz mīlestības un žēlsirdības arī nebūtu devis maizi, bet gan tikai tādēļ, ka viņš gribēja tikt vaļā no nakts maizes lūdzēja nekaunīgās uzmācības. 8. Atklāti runājot, šī lieta man tomēr liekas nedaudz dīvaina! Ja mēs Tev kaut ko lūdzam, tad Tu mūs tūlīt uzklausi bez kādas gandrīz nekaunīgas uzmācības, un tā Tu arī uzklausīji pagānus, muitniekus un daudzus grēciniekus, un laulības pārkāpējas vainu rakstīji smiltīs; tomēr šī Tava mācība kā no Dieva kaut kas jālūdz, tieši sevišķi smalki nesaskan kopā ar visu citu, ko Tu mācīji. Kā mums tā jāsaprot?” 9. ES teicu: „Tad klausieties tālāk, ko saka, pēc jūsu domām, netaisnais tiesnesis, kas Notabene esmu Es Pats! Šis tienesis saka: „Ja pēc līdzības kāds pasaules tiesnesis vaimanājošai atraitnei piešķir viņas tiesības, cik daudz vairāk Dievs glābs Savus izraudzītos, ja viņi, zināmā mērā, dienu un nakti sauks, lai Viņš ar viņiem ir pacietīgs, un ir viņiem žēlīgs un līdzcietīgs?!” Es jums saku: „Viņš viņus drīz glābs! Tomēr, kad Cilvēka Dēls reiz atkal nāks, vai tu, Simon Jūda, domā, ka Viņš uz Zemes atradīs ticību? Jā, Viņš, tāpat kā šajā naktī, gandrīz neatradīs nekādu ticību, un, kas Viņam vēl ticēs, tie tiks izsmieti un izzoboti! 10. Bet tomēr atkal būs daudzi, kas pasaules gudrībai neļaus sevi apžilbināt, un atklāti sludinās Manu Vārdu; un pie viņiem Es arī nākšu dienā un naktī, atklāšu Sevi un aizsargāšu no pasaules vajāšanām, un došu viņiem arī brīnumvelti ar mīlestību palīdzēt apspiestiem, nomāktiem un slimiem. Un tad uz Zemes kļūs gaišāk un iepriecinošāk. – Vai jūs šo pareģojumu sapratāt?” 162. KĀRTĪBA DIEVA MĀJSAIMNIECĪBĀ 239

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Unbenannt-1 - Till Nowak
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv