Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

1. Simons Jūda teica:

1. Simons Jūda teica: „Kungs, kad tas uz Zemes notiks?” 2. ES teicu: „Simon Jūda, tavas varenās ticības dēļ, Es tev devu Debesu Valstības atslēgu un dēvēju tevi par klinti, uz kuras Es celšu Savu baznīcu, kurai nav jātiek elles vārtu uzvarētai. Tev jābūt jaunam Aronam un jāsēž uz viņa krēsla. Jā, tu tas arī būsi, kad tu kopā ar citiem brāļiem izplatīsi Manu Vārdu. 3. Bet, kad pēc dažiem gadsimtiem tas tiks sludināts starp pagāniem, tad Romā tiks melīgi apgalvots, ka tu to (krēslu; izd.) turpat nodibināji. Un tautas, kas ar uguni un zobenu tiks uz to piespiestas, neīstiem praviešiem arī ticēs, ka tu, kā pirmais ticības firsts, šo krēslu uzstādīji Romā, un no tā Manā Vārdā vadi visu Zemi un tās firstus, un tautas. Bet, redzi, tas būs neīsts krēsls, no kura uz plašās Zemes izplatīsies daudz nelaimes, un tad gandrīz neviens vairs nezinās, kur tu uzstādīji pareizo krēslu, mīlestības, patiesības, dzīvas ticības un dzīvības krēslu, un, kas ir tavi īstenie sekotāji. 4. Tas neīstais krēsls gan pastāvēs ilgi, daudz vairāk kā tūkstoš gadus, bet divtūkstoš gadu vecumu nepiedzīvos. Un nu rēķini, ja tu proti rēķināt. 5. Kad neīstais krēsls satrunēs un tam vairs nebūs balsts, tad Es nākšu atkal, un kopā ar Mani Mana Valstība. Tad arī jūs kopā ar Mani nāksiet un būsiet Mani liecinieki to priekšā, pie kuriem mēs vēl atradīsim patiesu un tīru ticību. 6. Bet tajā laikā tad būs vajadzīga arī liela attīrīšana, lai cilvēki Mani atkal atzītu un ticētu vienīgi Man. Tomēr, ko Es jums nu uzticami atklāju, par to tagad vēl klusējiet! Nāks jau laiks, kurā tas skaļi tiks sludināts no visiem jumtiem.” 7. Citi mācekļi teica: „Kungs, vai tā kas nevar tikt novērsts?” 8. ES teicu: „Ak, jā, bet tad cilvēkiem vajadzētu tikt pārvērstiem par mašīnām! Jūs arī sakāt: „Kāpēc uz jūras vienmēr tik spēcīgs vējš un vētras?” Labi, es saku, novēršam to, un jūra vairs nevels bīstamus viļņus, un kuģinieki varēs apbraukāt jūru visā mierā un drošībā! Bet ļoti mierīgā jūra tad sasmaks un visas Zemes daļas piepildīs ar mēra epidēmiju, un tad ne uz sauszemes un tikpat maz pašā jūrā vairs nebūs iedomājama nekāda dabīga dzīvība. 9. Tad visu ūdeni vajadzētu pārvērst akmenī! Bet, ja tas tā ir, no kurienes tad visa atdzīvinātā radība, visi stādi un dzīvnieki ņems savu pirmo un visnepieciešamāko barību? Bet, lai jūra paliek, kas tā ir, un arī visi citi ūdeņi, tad vajag palikt arī vējam un vētrai, caur ko jūra pastāvīgi tiek uzturēta nemierā un no tā izrietošā darbībā, lai tā savai dzīvības sālij neļauj nogrimt, un nekļūst sasmakusi un neciešami smirdoša. 10. Bet, kas jūrai ir vēji un vētras, tas cilvēkam ir pielaistie garīgie pārbaudījumi un cīņas, kuras uz šīs Zemes vairāk vai mazāk vajag pārciest un caur tām izcīnīt patiesu dzīvību. 11. Bet, kas katra atsevišķa cilvēka dzīvības laikā uz šīs Zemes ir spēkā mazā mērā, tas ilgā laika posmā tad arī ir spēkā visu tautu ciltīm. 12. Mazs strautiņš plūst tikai nelielu ceļa posmu, kamēr apvienojas ar lielāku strautu, kuram tad jāveic daudz lielāks ceļa posms, līdz ieplūst kādā lielā straumē, bet straumei tad arī vajag pārceļot tālus un lielus zemes apvidus, kamēr savienojas ar pasaules jūru; bet tā tad apskalo visu Zemi un atdzīvina ar savu sāli, kas maigāk izšķīdinātā veidā piepilda visu Zemes gaisu, - kas izraisa vējus un vētras, – arī cietzemi un visu dabīgo radību zemē un uz tās. 13. Lielajās pasaules jūrās gan ieplūst tūkstošveidīgi ūdeņi, - tīri un netīri, saldi un rūgti, veselīgi un neveselīgi, - bet jūrā viss apvienojas un ir viena sāls, no kuras savu pamatsubstanci ņem neskaitāmi dažādas organiskās dabas dzīvības, un to sevī pārstrādā pēc savas būtības. 14. Bet, kā lielā pasaules jūra attiecas uz visas Zemes visu radību, tāpat tad lielā garu Valstība attiecas uz cilvēku un šīs Zemes dažādām laicīgām dzīvības attiecībām. Katrs atsevišķs cilvēks līdzinās mazam strautiņam, draudze ir jau nedaudz lielāks strauts, lielāks strauts jau ir kā nācija, straume ir tauta un jūra vispirms un sevišķi attēlo visas zemes tautas pie tāliem krastiem, kas tajā pāriet līdzīgā elementā; bet galvenā un sevī bezkrastu jūra apzīmē cilvēkus gara valstībā, kas sevī bezgalīgo un, tātad, caur savu vispārējo dzīvo būtību, ir visas esamības pirmpamats. 240

15. No pasaules jūras pastāvīgās kustības, kā jau rādīts, atkarīga visas radības dabas dzīvība: jo vairāk jūra caur lielām vētrām un straumēm nonāk lielākā darbībā, jo lielāku dzīvības darbību tā rada visā cietzemes radībā, un ar to arī lielāku labumu. 16. Ja cilvēki savā iekšējā dzīvības darbībā kļūst remdeni, slinki, miegaini un tumši, tad pēc dabas atbilstības bezgala lielajā garu pasaulē ir lielas kustības, un tās tad arī caur savu ietekmi starp vēl uz šīs zemes dzīvojošiem cilvēkiem izraisa kustības un viļņošanos. Tad viena tauta saceļas pret otru, un viena mācība apkaro otru, un tad paiet ilgs laiks, līdz cilvēki caur to tiek pārcelti iespējami lielākā dzīvības darbībā. 17. Caur to tad starp viņiem arī kļūst gaišāks un skaidrāks. Šķietamā nelaime dara viņus atjautīgus un šādā veidā spiež viņus uz vienmēr lielāku un sakārtotāku darbību. Caur to tad tautas, kas iepriekš viena par otru maz ko zināja, savā starpā iepazīstas, un ar laiku kļūst savstarpēji noderīgas, un laiku pa laikam starp viņiem vienmēr vairāk un vairāk pieaug gaisma, un vispirms rada arvien lielāku nepieciešamību, pēc kādas tuvi aptverami pierādītu dzīvības patiesību. 18. Ja šī nepieciešamība beigās kļūst vienmēr vispārīgāka un ļaudis vairs neapmierinās tikai ar tīri autoritātes ticību, kas vienmēr ir cēlonis tumšai un slinkai māņticībai, tad arī ir laiks viņiem dot lielu un aptveramu dzīvības gaismu, pilnu skaidrības un patiesības. 19. Un, redziet, tā tagad ļoti daudziem visā laiskumā un dzīvības tumsā, it kā dziļā miegā esošiem cilvēkiem vajag uz visas Zemes tikt pārceltiem lielā un vētrām bagātā kustībā, līdz viņi pēc ilgāka laika tiek tiktāl pamodināti, ka tādā nomodā beidzot sāk just, kas viņiem trūkst.” 163. PAR KUNGA ATKALATNĀKŠANU 1. (Kungs:) „Kad starp cilvēkiem iestāsies tāds stāvoklis, tad arī būs laiks viņiem dot to, kas viņiem trūkst, vai tikai tajā laikā Es atkal nākšu pie cilvēkiem šajā pasaulē un viņiem vispārīgi darīšu to, ko nu atsevišķi daru tikai nedaudziem liecinieku priekšā. Tagad Es augsnē lieku sēklu, un caur to cilvēkiem nenesu mieru, bet gan tikai zobenu lieliem strīdiem un lielām cīņām, un kariem. 2. Tikai tas cilvēks, kas pieņems Manu Mācību un pēc tās dzīvos, sevī atradīs gaismu, patiesību un patiesu dzīvības brīvību, kaut gan pie tam, Mana Vārda dēļ ar pasauli pārcietīs daudzas cīņas un vajāšanas, ko arī jūs paši pie sevis piedzīvosiet. Bet, kad Es šajā pasaulē nākšu otro reizi, tad arī starp Zemes tautām būs beidzies rūgšanas process, cīņas un vajāšanas, un senās attiecības starp cilvēkiem un tīriem Debesu gariem būs normālas un paliekošas. 3. No jums nu teiktā un rādītā jūs viegli atzīsiet un redzēsiet, kāpēc tiek pielaists, ka ar laiku, līdzās maziem un patiesiem Arona krēsliem, uz kuriem Es nu sēdinu jūs, pagānu vidū piecelsies kāds neīsts un ilgstošs, un kā un kāpēc tiks pielaisti arī tie neīstie pravieši un skolotāji par Manā Vārdā. 4. Bet jums un jūsu patiesiem pēcnācējiem nav jāņem, ja jūs no neīsto praviešu mutēm dzirdēsiet saucam, ka Kristus esot šeit vai tur. Jo Es nekad vairs neņemšu mājvietu kādā cilvēku rokām celtā templī, bet gan tikai to garā un patiesībā, kas Mani meklēs, Mani lūgs, vienīgi Man ticēs un tā arī Mani pār visu mīlēs; viņu sirdis būs Mana patiesa mājvieta, un tajā arī Es uz viņiem runāšu, viņus mācīšu un vedīšu, un vadīšu. To nu sevišķi labi ievērojiet, lai jūs, kad tas viss nāks, nedusmojaties un atceraties, ka Es visu to, kopā ar iemeslu, jau iepriekš darīju zināmu.” 5. Pēc tam Simons Jūda teica: „Kungs, mēs no tā nu labi pazīstam Tavu kārtību, kas līdzās zemes cilvēku pilnākai gribas brīvībai arī nevar ņemt citu virzienu, kā Tu mums nu to jau un arī citas reizes – ja arī ne tik atklāti – attēloji, bet cilvēkiem vispārīgi te vēl ilgi nav saskatāmi 241

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)