Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

23. ES teicu: „Bet Es

23. ES teicu: „Bet Es neko nepieņemšu, jo kas kādam cilvēkam ir, ko viņš nebūtu saņēmis no Dieva?! Bet kā tad Dievam var samaksāt ar to, kas jau tāpat ir Dieva?! 24. Bet, ja jau tu gribi kaut ko darīt, tad dari to nabagiem, un Dievs to tā pieņems, it kā tu to darītu Viņam! Jo tici Man, ko Es šeit darīju, to nedarīju Es, bet gan Tā Gars, ko jūs dēvējat par jūsu Dievu un Tēvu, bet kuru jūs vēl nekad neesat pazinuši, bet Es Viņu pazīstu, un vienmēr skatu Viņa vaigu. Tādēļ nejautā vairs, ko tu Man esot parādā! Bet atnes nedaudz maizi un vīnu!” 25. Pēc tam saimnieks kopā ar savējiem steidzās mājā un pietiekamā daudzumā nesa mums maizi un vīnu, un Es un mācekļi ar to spēcinājām savus locekļus. 166. KUNGS UN BAGĀTAIS PRIEKŠNIEKS 1. Kad mēs nobaudījām maizi un vīnu, un daži Mani mācekļi sāka jautāt, cik tālu būtu līdz nākamai vietai, un mēs arī gatavojāmies doties tālāk, tad pie Manis pienāca viens priekšnieks un teica: „Klausies, tu, savā lietā patiesi lielais un labais meistar! Tā kā tu kā Dieva Gara caurstrāvots vīrs, šķiet, Debesu Valstību pazīsti labāk, kā mēs to pazīstam, tad saki man kas man jādara, lai Debesu Valstībā sasniegtu mūžīgu dzīvību?!” 2. ES teicu: „Tā kā tu Mani turi tikai par kādu tev līdzīgu cilvēku, kā tu vari Mani turēt par labu meistaru? Neviens nav labs, kā vienīgi tikai Dievs! 3. Tā kā tu esi jūds un, pie tam, sinagoga priekšnieks, tad tu gan arī labi zināsi, ko deva Mozus! Starp daudz kā cita tur stāv: „Tev nebūs laulību pārkāpt; tev nebūs nokaut; tev nebūs zagt; tev nebūs dot nepatiesu liecību, un tev jāgodā tēvu un māti.” Kas to ievēro, tam arī tiek piešķirta mūžīga dzīvība!” 4. Pēc tam priekšnieks teica: „Mīļais meistar, to visu es turu kopš manas jaunības, un to noteikti un precīzi, bet, neskatoties uz to, es sevī pašā vēl neesmu pamanījis tāda veida atklāsmi, kas man dotu drošību, ka pēc miesas nāves es iegūšu mūžīgu dzīvību. 5. Pieredzes bagāti cilvēki no vairākām pusēm teica, ka cilvēkiem, kuru dvēseles ir cienīgas Debesu Valstībai, jau miesas dzīvē bieži ir parādības, no kurām viņi var labi redzēt, ka pēc miesas atkrišanas viņi tūlīt tiek uzņemti Debesu Valstībā starp eņģeļu pulkiem. Es nu jau esmu diezgan vecs, un kopš manas bērnības priekšzīmīgi turēju visus Mozus baušļus, - bet es patiesi vēl neesmu pieredzējis kādu minēto parādību, kas man var dot kādu iepriekš minēto iekšējo drošību par dvēseles mūžīgu dzīvību! Un tā es gan zināmā mērā akli ticu tam, ko māca Mozus un pravieši, bet par kādu [iekšējo drošību] tad vēl ilgi nav runa! 6. Un, redzi, mīļais meistar, šī iemesla dēļ es tev uzstādīju šo jautājumu, jo tu, kā Dieva Gara caurstrāvots vīrs, arī šeit gan labāk zināsi, kā un vai jau šajā dzīvē var būt patiesi un uzticami iepriekšējie norādījumi un galvojumi par dvēseles turpmāko mūžīgo dzīvību Dieva Valstībā! Jo kaila ticība pēc rakstītiem vārdiem ir vājš balsts, lai saglabātu cilvēku patiesu tikumību. Tātad, mīļais meistar, saki man par to kaut ko patiesu!” 7. ES teicu: „Jā, draugs, tas, ko tu teici par galvojumu un iepriekšēju gaišāko norādījumu, tā ir pilnīga patiesība. Visi patiesi pēc Dieva Mācības dzīvojoši, tikumīgi un dievbijīgi cilvēki saņem tādu mierinošu un spēcinošu galvojumu, un arī tu to, pateicoties tavam, citādi pēc likuma taisnīgam dzīves veidam, jau varēji saņemt, bet tam tev vēl kas trūkst un, proti, tam mērķim kas ļoti svarīgs! 8. Redzi, tu esi ļoti bagāts vīrs un, kaut gan ne tieši skops, bet tomēr taupīgs saimnieks, kas vienmēr trūcīgi izprot tuvākā mīlestību Tava sirds un tava dvēsele vēl pārāk daudz spēcīgi pieķeras šīs pasaules mirušiem dārgumiem, un maigā Debesu dzīvības gaisma nevar caur tiem iespiesties. Cik ilgi tava dvēsele ir sagūstīta ar viņas mīlestību uz šīs pasaules dārgumiem un 246

jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir kā līdzmirusi, tādēļ, ka viņas mīlestība uz to, kas ir miris, arī ir tik ilgi mirusi, kamēr viņa dominējoši spēcīgi pieķeras šīs pasaules mirušiem dārgumiem. 9. Tādā tavā dzīvības stāvoklī par kādu iekšējās dzīvības parādību, protams, gan nevar būt runa! Bet Es tev nu gribu dot vienu padomu; ja tu tam seko, tad tev būs viss tas, kas līdz šim tev nevarēja būt. 10. Ej, pārdod visu tavu mantu, un ienākumus gudri sadali starp nabagiem, un ar to tu sev Debesu Valstībā sagādāsi dārgumu, no kura tev būs patiesa dzīvības gaisma; bet tad nāc pie Manis un seko Man, un tu pārpilnībā atradīsi patiesāko galvojumu par dvēseles mūžīgu dzīvību! – Vai tu Mani saprati?” 11. Bet, kad priekšnieks, kas bija bagāts un kuram bija daudz mantas, to dzirdēja, viņš tūlīt noskuma, pagrieza Man muguru un attālinājās no Manis. 12. Kad saimnieks un arī citi vēl klātesošie to redzēja, tad viņi teica: „Jā, jā, Tu, mīļais un brīnumaini gudrais meistar, Tu atkal naglai trāpīji spēcīgi uz galvas! Šis priekšnieks citādi gan ir likumīgi pavisam taisnīgs vīrs, un viņam nekad nevar pārmest kādu netaisnību; bet viņu vēl nekad nevarēja pieskaitīt pie devīgiem cilvēkiem, un pat visiem viņa kalpotājiem ir ļoti niecīga alga un trūcīgs ēdiens. Kas pie viņa kaut ko dara, tam par padarīto darbu prasot pat mazāko samaksu, ir noteiktas grūtības. Viņš visur atrod kļūdas un tādēļ arī no nolīgtās algas bieži atvelk vairāk kā pusi. Bet tādēļ jau arī gandrīz neviens amatnieks vairs negrib ar viņu būt nekādā sakarā. 13. Viņš un vecais farizejs, kas kopā ar viņu nu aizlaidās lapās, tādēļ, ka Tu, mīļais Meistar, arī viņam ļoti trāpīji, uz mata sader kopā, viens tāds ierāvējs kā otrs; bet, kad viņi runā par saviem labiem darbiem, kurus viņi it kā slepenībā dara trūcīgiem, tad vajadzētu ticēt, ka uz visas Zemes jau nebūtu neviena labdarīgāka cilvēka. Un tādēļ mums nu par to ir liels prieks, ka Tu, ak, mīļais Meistar, šiem abiem pateici pilnīgāko patiesību.” 14. ES teicu: „Jā, Es abiem pateicu pilnāko patiesību, bet ar to arī rādīju ceļu, vienīgi pa kuru viņi var sasniegt mūžīgu dzīvību. Bet Es piemetinu arī jums visiem vienmēr derīgu patiesību, un tā pastāv tajā: Ak, cik grūti tādi bagātnieki nonāks Dieva Valstībā, kas ir patiesa, mūžīga dzīvība! Es jums saku: Vieglāk kamielis iziet caur adatas aci, kā tāds bagātais Dieva Valstībā! 15. Jo katra dvēsele pēc savas miesas atmešanas neņem sev līdzi neko citu, kā viņas mīlestību, kurai seko viņas darbi, kā viņas gribas produkts. Bet, ja dvēseles mīlestība tik ļoti pieķeras šīs pasaules mirušām lietām, ka viņa ar tām ir kļuvusi pilnīgi viens, tad arī viņa ir mirusi; un tā kā viņas griba ir līdzīga šīs pasaules tiesātām, mirušām lietām, tad tā zaudē pilnīgāko brīvību, tātad, arī ir tiesāta, un ar to uzskatāma kā mirusi. 16. Tādēļ, pirmām kārtām, sargieties, ka jūsu dvēseles nesagūsta mīlestība uz pasauli, tās dārgumiem un jaukumiem; jo, ko pasaule reiz sagūsta, tam būs ļoti grūti varēt no tās varas atbrīvoties.” 17. Pēc tam visi, kas to dzirdēja, teica: „Ak, Tu, mīļais un patiesākais Meistar! Kas pie tādiem apstākļiem tad kļūs svētlaimīgs?! Jo visi mums zināmie cilvēki vairāk vai tikko nedaudz mazāk ir sevis paša un pasauli mīloši cilvēki, un mēs paši ciešam no šī ļaunuma.” 18. ES teicu: „Jā, jā, diemžēl tas tā ir, un cilvēki paši mūžam nekad nevarētu sev palīdzēt! Bet kas tagad kā vienmēr pie cilvēkiem ir neiespējams, tas tomēr pie Dieva ir iespējams, un tieši tādēļ Es Pats kā cilvēks nācu šajā pasaulē, lai cilvēkiem nestu palīdzību, kuru viņi mūžam sev nevarētu sagādāt. Kas nu Man tic, un rīkojas pēc Manas Mācības, tas arī iegūs mūžīgu dzīvību; jo Es Pats esmu tas ceļš, patiesība un mūžīgā dzīvība.” 19. Par šiem Maniem vārdiem visi apmulsa un saimnieks teica: „Mīļākais un brīnumainākais Meistar! Ka aiz Tevis slēpjas kas vairāk kā varbūt tikai aiz kāda pravieša, to es pie sevis slepenībā tūlīt pamanīju, kaut gan es to neuzdrošinājos skaļi izteikt; bet tā kā Tu Pats nu par Sevi izteici lielu un saturā bagātu vārdu, tad es nu arī nevaru darīt un teikt ko citu kā: Kungs, es nu nekad neesmu cienīgs pacelt uz Tevi savas acis, bet gan esi man, nabaga grēciniekam, žēlīgs un līdzcietīgs!” 247

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
AR 1. numuru - Vienotība