Views
2 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

20. ES teicu: „Esi

20. ES teicu: „Esi mierināts, Mans draugs! Tādēļ Es nācu pie tevis, tādēļ, ka tavi darbi Man patīk daudz labāk kā tā bagātā priekšnieka un farizeja darbi. Mīli tikai joprojām Dievu pār visu un tuvāko – kas ir cilvēki – neatkarīgi no viņu stāvokļa un ticības, kā sevi pašu, dari viņiem, ko tu saprātīgā kārtā arī vari vēlēties, lai arī viņi tev dara to pašu, un ar to tu izpildi visu likumu, un arī to, ko mācīja pravieši! Bet, ja tu to dari, tad tev visi grēki arī ir piedoti, un, lai arī to skaits būtu kā smiltis jūrā un zāle uz zemes! Tātad, pie Dieva gan viss ir iespējams, kas pie cilvēkiem ir neiespējams.” 167. SIMONS JŪDA JAUTĀ PAR MĀCEKĻU ALGU 1. Bet nu arī Simons Jūda pienāca pie Manis un teica: „Kungs, mēs pametām visu un, nevilcinoties, sekojām Tavam pirmajam aicinājumam, un par to nekad no Tevis neprasījām kādu šīs zemes atlīdzību, bet tā kā šeit reiz tiek daudz runāts par Debesu Valstību un mūžīgu dzīvību, tad gribi arī mums dot apliecinājumu, kas mums tiks piešķirts citā dzīvē?” 2. ES teicu: „Patiesi, nav neviens, kas Dieva Valstības dēļ atstāj savu māju vai savus vecākus, vai savus brāļus, māsas, sievu vai bērnus, to daudzējādi atkal nesaņem atpakaļ jau uz šīs Zemes, bet nākamā pasaulē iegūst mūžīgu dzīvību! Ja Es jums to saku, kā tas, kam ir viss, un arī visu var dot un dos, ko Viņš apsolīja, tad jūs arī varat Viņam ticēt, jo jūs nu jau gandrīz pāris gadus redzējāt, piedzīvojāt un pieredzējāt, ka Es vēl nekad neesmu teicis kādu vārdu, kas paliktu bez iedarbības un nepiepildītos. 3. Patiesi, Es jums visiem saku: Šī Zeme, kāda tā nu ir, un visas redzamās, un tāpat materiālās debesis izgaisīs, un seno vietā stāsies jauna radība, tomēr Mani vārdi paliks mūžīgi, un ar to arī visu Manis teikto solījumu pilnīgākais piepildījums! 4. Kas Man tic un dara Manu gribu, tam arī būs mūžīgā dzīvība, kā Es jums to jau pie daudzām izdevībām teicu un arī skaidri rādīju, un tādēļ nu ir nedaudz dīvaini, ka jūs Man tādēļ vēlreiz varat jautāt, kas jums par to būs, ka jūs, visu atstādami, esat Man sekojuši.” 5. Simons Jūda teica: „Kungs, Tu tomēr manīji, ka es šo jautājumu nu neuzdevu tik daudz mūsu dēļ, kā daudz vairāk šo dēļ, kas ir šeit, un vēl ļoti mīl pasauli, un kam tieši caur manu jautājumu jāuzzina, ka tieši mēs esam tie, kas Dieva Valstības dēļ visu pameta un sekojām Tev.” 6. ES teicu: „Ja Es tādu tavu nodomu nebūtu pamanījis, tad Es uz to arī tā neatbildētu, kā Es atbildēju! Bet, ko Es teicu, to Es tik daudz neteicu jums, kas jūs jau sen zināt Manu apsolījumu, kā daudz vairāk visiem cilvēkiem. Bet, kur jūs turpmāk sludināsiet Manu Evaņģēliju, tad arī jātiek pieminētam visam tam, kas svarīgākais šeit notika.” 7. Ar to mācekļi bija apmierināti, un mēs piecēlāmies un turpinājām savu ceļojumu. 8. Bet muitnieks un arī citi klātesošie sāka Mani lūgt, lai Es, mazākais, šonakt paliktu tepat, tā kā diena jau tuvojās vakaram. 9. Bet Es teicu: „Ko jūs šeit baudījāt caur Manu klātbūtni, to baudīs arī jūsu kaimiņi. Bet Garā Es palikšu arī pie jums, ja jums būs dzīva ticība, un atcerēsieties Mani patiesā mīlestībā.” 10. Viņi uz uzticamāko Man to apsolīja, un pēc tam Es viņus svētīju un tad devos tālāk. Kad viņi gribēja mani pavadīt līdz tuvākai apdzīvotai vietai, kas bija labas ceļa stundas attālumā no šejienes, Es to atraidīju. Un tad viņi visi arī palika šeit un cauru nakti pārrunāja par visu, kas šeit notika. 11. Bet šeit, nota bene, kāds varētu jautāt, kā tas varēja notikt, ka šīs apdzīvotās vietas iedzīvotāji, kas tomēr arī devās svētceļojumā augšā, Jeruzalemē, par Mani gandrīz neko vēl nebūtu dzirdējuši, pie kam slava par Mani atskanēja gandrīz visā jūdu zemē un Jeruzalemē, un Mana Mācība un Mani darbi bija labi zināmi. 248

12. Šī lieta šai vietai ir pavisam viegli izskaidrojama. Visi šīs vietas iedzīvotāji tikai reti dodas uz Jeruzalemi, tādēļ, ka lielākā daļa bija ļoti nabadzīgi, bet nedaudzie bagātie mīļāk palika mājās, nekā uzņēmās ceļojumu uz dārgo Jeruzalemi, jo, pirmkārt, viņi vairījās no nevajadzīgiem izdevumiem un, otrkārt, viņi baidījās viņu prombūtnē tikt no daudziem nabagiem vai nu apkrāpti, apzagti, vai pat aplaupīti. 13. Un tā, vairākus gadus neviens no šīs vietas iedzīvotājiem nebija nonācis Jeruzalemes tuvumā, un, tā kā šis ceļš, savas bīstamības dēļ, netika izmantots arī no citiem ceļiniekiem; tad šajā apvidū Mana slava vēl neizplatījās, jo tomēr tā no Jeruzalemes atradās diezgan tālu, un, pie tam, vairāk bija apdzīvota no grieķiem un arābiem, nekā no jūdiem. Un tieši šī Manis un Manas Mācības pilnīga nepazīšana Mani arī ietekmēja nākt pie viņiem un Sevi viņiem atklāt, jo Es, galvenokārt, tikai tādēļ nācu šajā pasaulē, lai meklētu pazudušos un paceltu, kas bija notriekti putekļos. 14. Šis uzticami un patiesi teiktais katram var noderēt par gaišu atbildi, kas te vēlētos jautāt, kā tas varēja būt, ka jūdu zemē Manā laikā un pat vēlāk arī vēl varēja būt apvidi, kur par Mani maz vai pat neko nezināja, kamēr, no otras puses, Manas zemes dzīves laikā Mana Mācība jau diezgan skaļi iespiedās pat līdz Eiropai, Persijai un pat līdz Indijai un Ēģiptei. 15. Šie vārdi domāti Mana, nu atkal atstāstītā Evaņģēlija lasītājiem. Labi katram, kas tos uzņem savā sirdī, dod Man godu un darbojas pēc tiem. 16. Un nu, atpakaļ pie mūsu ceļojuma! 168. MĀCEKĻI UN AKLAIS CEĻĀ UZ JERSIKU 1. Kad mēs no apdzīvotās vietas jau atradāmies apmēram dažus simts soļus tālu, bet mums zināmais jūdu grieķis un tie daži Jāņa mācekļi, no dienas ceļojuma diezgan noguruši, nedaudz atpalika, tādēļ, ka nevarēja labi tikt līdzi mūsu ātrajiem soļiem; tad Es tos divpadsmit pasaucu tuvāk pie Sevis un viņi Man jautāja, kas atgadījies. 2. ES viņiem teicu: „Uzklausiet nu Mani un neskumstiet, jo pie Manis vajag piepildīties visam, ko pravieši par Mani pareģoja. 3. Kā mēs tagad kopā ceļojam, tā mēs drīz dosimies arī uz Jeruzalemi, un tad – kā jau teikts – piepildīsies viss, ko pravieši rakstīja par Cilvēka Dēlu. Viņš tiks nodots pagāniem, un Viņš tiks izsmiets, nozākāts un apspļaudīts, un viņi Viņu šaustīs un nonāvēs. Bet trešā dienā Viņš ar Savu spēku un varu atkal celsies augšā, un no tā laika turpmāk būs pie jums līdz pasaules un tās laika beigām, un jūs uz mūžību būsiet pie Viņa, Viņa Valstībā.” 4. Kad Es to mācekļiem pateicu, tad viņi pārsteigti viens otru uzlūkoja un savā starpā jautāja, teikdami: „Ko Viņš ar to nu jau atkal grib teikt? Vienreiz runā, ka templieši Viņu nodos, un Viņš pie Sevis pieļaus, ka viņiem par samaitāšanu viņu grēku mērs kļūs pilns. Bet tagad Viņš neko nerunā par templiešiem, bet gan tikai par pagāniem, kuri, kā mums zināms, līdz šim tomēr vienmēr bija Viņa labākie un uzticamākie draugi! To lai saprot, kas to var un spēj, - patiesi, mēs to reiz nesaprotam!” 5. Pēc tam viņi savā starpā apspriedās, vai viņiem Man par to būtu jāprasa tuvāku paskaidrojumu. 6. Bet Pēteris domāja, ka kaut ko tādu Es varbūt neuzņemtu labi, un tad būtu ieteicamāk šo par sevi neskaidro un nepatīkamo lietu pagaidām atstāt tā, kā Es to teicu. 7. Tā kā mācekļi par to negribēja Man neko tālāk vairs jautāt, tad arī Es par šo lietu neko tālāk neteicu. 8. Mēs tad devāmies tālāk un nonācām vietā, kur krustojās divas galvenās ielas. Mūsu vecā iela, pa kuru mēs nācām no Jeruzalemes, gan arī veda uz Jeruzalemi, bet tas gāja 249

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Unbenannt-1 - Till Nowak
AR 1. numuru - Vienotība