Views
4 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

4. Rafaēls sacīja:

4. Rafaēls sacīja: „Kādēļ jūs par to šaubāties? Vai tad jūs paši pirmīt nepieredzējāt, ka mana vecuma cilvēkam ir neiespējami piedēvēt manas spējas? Jā, es saku jums: Kā jums Lācars nu mazliet par garu atklāja, tieši tā arī ir! Es neesmu kā jūs, kāds zemes cilvēks, bet gan es patiesi esmu Dieva sūtnis. Mans vārds ir Enoks; par Rafaēli esmu tagad nosaukts, tādēļ, ka šajā pasaulē, kad es senlaikos arī kā laicīgs cilvēks valkāju fizisko miesu, līdzīgi pravietim Elijam, nobaudīju šīs zemes miesas nāvi, jo Dievs Tas Kungs mani acumirklī pārvērta. Taču tādu žēlastību Kungs ir parādījis ne tikai man, bet gan arī citiem, kuri Viņu mīlēja pār visu. 5. Bet jums vienmēr trūka ticības, un tagad jo vairāk! Tomēr jūsu šaubas jums nekad nenes svētību! Ja jūs tam visam brīvi neticat, tad nekāda iekšēja, ne ārēja vara jūs uz to arī nespiedīs, jo jūsu gribai vajag palikt pilnīgi brīvai, tā, ka bez brīvās gribas, kā jau draugs Lācars jums to izskaidroja, jūs nebūtu cilvēki, bet gan tikai truli dzīvnieki, līdzīgi Āfrikas pērtiķiem. 6. Es jums nu saku: Kas nu vēl šīs pasaules nepastāvīgumu un tos nenozīmīgos, ļaunos amatus ar to nožēlojamo cieņu var vērtēt un mīlēt vairāk kā Kungu, kas nu tagad miesā staigā starp jums, cilvēkiem, un mēs, Viņa debesu kalpi, kopā ar Viņu, tas, neskatoties uz visām savām pasaules gudrībām, ir liels nelga, nav Kunga vērts un Viņa palīdzība tam netiks dota. Kas Kungu ir iepazinis, un Viņu nemeklē, to arī Kungs nemeklēs ar savu žēlastību!” 7. Otrais runātājs, kas nevarēja vien nopriecāties par Rafaēla bezgalīgi skaisto izskatu, sacīja: „Jā, jā, tu patiesi esi erceņģelis! Es tagad ticu visam, un manī nu ir pamodušās lielākās ilgas satikties ar dižo Galilieti, Viņa priekšā mesties ceļos un Viņam lūgt piedošanu par visiem lielajiem grēkiem, ko es uz šīs zemes jau esmu izdarījis!” 8. Tad arī pārējie deviņi farizeji un rakstu mācītāji teica to pašu. 9. Pēc tam Rafaēls sacīja: „Nu tad labi, jūs varat no rīta atkal doties uz templi. Kad jūsu gandrīz pilnīgi ļaunie un tumšie biedri jautās, ko jūs esat uzzinājuši, tad atbildiet viņiem: „Mēs centīgi pētījām un esam derīgu uzzinājuši. Bet mums ļoti nepieciešams savai svētībai novērojumus vēl turpināt, lai visu, kas vajadzīgs, pilnīgi un labāk uzzinām. Tādēļ mēs arī šodien pētījumus turpināsim, un tikai tad atgriezīsimies Padomē, kad mēs visu būsim noskaidrojuši!” 10. Pēc šāda jūsu ziņojuma jūs labprāt atlaidīs. Bet tad nāciet uz Betāniju, un ne par ko tālāk vairs nerūpējieties! Jo par visu pārējo pēc Visvarenā Kunga Gribas tad jau es parūpēšos. Bet par visu citu, ko jūs šeit uzzinājāt, neko nestāstiet. Dariet tā, kā es jums tagad teicu!” 11. Pēc tam Rafaēls pazuda un arī Lācars atvadījās no templiešiem. 12. Templieši nu vēl līdz pāri pusnaktij pārrunāja visu piedzīvoto un uzzināto, un tad iemiga uz labajiem atpūtas krēsliem. 11. KUNGA UZSLAVA LĀCARAM 1. Kad nu Lācars atkal atgriezās pie mums, Es viņam teicu: „Mans dēls, Mans draugs un Mans brāli! Mani pilnīgi apmierina, kā tu izpildīji savu šīsdienas uzdevumu, jo nu pēdējie vēl skaidrāk domājušie templieši ir iegūti, un tas ir labi Manai lietai. Uz šiem, tagad iegūtiem, visvairāk balstījās augstā Padome, jo viņiem ir zināšanas, pieredze un labas runas dāvanas. Tie, kas tagad, kaut arī joprojām lielā skaitā saimnieko un valda templī, ir pilnīgi akli, dumji un ļauni. 2. Bet tagad iegūtiem tomēr jāpaliek pie tempļa, tāpat kā tur paliek mūsu Nikodems un Jāzeps no Arimatas. Jā, ja viņi templi pilnīgi atstātu, tad pārējie, pilni rūgtākā īgnuma, sāktu niknoties un pat trakot, tā kā romiešiem vēl priekšlaicīgi vajadzētu ķerties pie ieročiem, un tautu, un zemi iegrūst postā. Bet ja šie vecākie paliek, tad viņi mūsu labumam var vēl dažu ko ļauno un uz daudzu citu niknumu iedarboties nomierinoši. Tomēr ir labi, ka viņi rīt kāda gudra iegansta dēļ nāk uz Betāniju, un, ka viņu ļoti nozīmīgie zemes dārgumi nāk Lācara glabāšanā, jo 24

caur to tie desmit vairs nav saistīti pie tempļa, un var brīvi no tā aiziet, kad viņi grib, un uz cik ilgu laiku viņi grib, un, pie tam tomēr var palikt tempļa locekļi, lai viņu vietas tūlīt neaizņemtu ļauni liekuļi. 3. Iemesls, kādu viņi minēs, kādēļ viņi ilgāku laiku nebūs templī un Padomē, ir pavisam labs, jo templieši tiem desmit vīriem savā ļaunajā prātā uzticēdamies, domās, ka viņi tādēļ atstāj templi, lai Mani pavisam noteikti kaut kā sagūstītu, bet tur viņi ļoti maldīsies! Tie desmit gan ies, lai par Mani iegūtu skaidrākas ziņas, bet ne tempļa labā, bet savu dvēseļu labā. 4. Tādēļ šodien tas bija pēdējais un labais ieguvums no tempļa, jo tie desmit vēl bija pēdējie zaļie zirņi uz vecā, jau galīgi izžuvušā un satrunējušā tempļa koka. Tā viņi, kā vēl lietojami potzari, tiek pārstādīti uz jaunu, svaigu stādu, [un] drīzumā var nest daudzus un labus augļus. 5. Bet es gribu šodien viņiem vēl ko darīt; un tas pastāv tajā, ka visiem desmit jāredz viņiem ļoti neparastu sapni. Tas viņiem rīt un vēl ilgi pēc tam dos daudz vielas pārdomām un pārrunām. Kāds tas būs, to viņi rīt Betānijā jums pastāstīs, ar visu sev piemītošo daiļrunību. 6. Bet nu beidzot pievēršamies mūsu vakariņām; jo iepriekš Mana vajadzēja jums visu vārdu pa vārdam atstāstīt, kas notika ārā ar templiešiem. Un tā Mans draugs, Lācar, tu nu vari likt galdā labi sagatavotās zivis, maizi un vēl vairāk laba vīna. Jo visu cauru nakti, kura visiem būt ļoti ievērības cienīga, mēs negulēsim, bet gan paliksim nomodā, un pie tam vēl dažu ko uzzināsim. Tādēļ dari draugs tā, kā Es tev teicu!” 7. Pēc tam tūlīt Lācars un Rafaēls izgāja ārā un nedaudz acumirkļos viss bija uz labāko sagatavots. Mēs ēdām un dzērām gluži omulīgi un pie tam dažu ko pārrunājām, kas kalpo cilvēku labumam, kā arī to, ko farizeji savā starpā pārrunā un norunā. 8. Bet sevišķi priecājās romieši, Nikodēms un Jāzeps no Arimatijas, ka tie desmit ļaunākie farizeji, kuri parasti augstākajā Padomē neatlaidīgi uzstājās pret Mani, tagad ir noskaņoti citādi. 9. ES teicu: „Caur to ir iznīcināta liela uzvara dzīvības labajai lietai; bet elle tādēļ vēl joprojām ir aktīvi darbīga, un melu un tumsības kņazs tagad ir darbīgāks kā jebkad bija iepriekš, lai samaitātu Manu jaunās dzīvības sēju, un vēl gads nebūs pagājis, kad viņa darbības ļaunos augļus jūs noteikti uzzināsiet.” 12. PAR MATĒRIJU UN TĀS BRIESMĀM 1. Nu, nedaudz satraukts, Agrikola sacīja: „Bet, Kungs un Meistar, Tu taču esi bezgala gudrs un pilns visvarenākās gribas; un Tavā rīcībā ir daudzi leģioni varenāko eņģeļu, kā ir Rafaēls; arī mēs, romieši, labas lietas dēļ gribam cīnīties pret visu velnu varu un gribam paturēt sirdī izteicienu: „Drīzāk visai Zemei jāsagrūst gruvešos, kā Tevis sludinātai patiesības un taisnīguma mācībai tiek iznīcināts tikai viens ķeksītis!” 2. Bet Tu viens Pats Esi pārlieku Visvarens un Tev nav vajadzīgs Tavu neskaitāmi daudzo eņģeļu, un vēl mazāk, mūsu romiešu karavīru palīdzība, tā kā Tev tomēr ir pavisam viegli kaut kur slepenībā pret Tevi darbojošam melu un tumsības valdniekam likt izbeigt uz mūžiem viņa ļauno darbību. Ko tad mēs, cilvēki, darām ar kādu pilnīgi nelabojamu noziedznieku? Mēs viņu iemetam vai nu tā saucamajā mūža ieslodzījumā, vai arī pēc likuma piespriežam nāvi, kā taisnīgu sodu! Jo cilvēku, kas reiz ir kļuvis par pilnīgu velnu, ir daudz labāk no zemes iznīdēt, nekā ļaut viņam tālāk dzīvot, par lielu ļaunumu citiem, labākiem cilvēkiem. Dari Tu, ak, Kungs un Meistar, tāpat arī ar melu un tumsas kņazu, un tad uz zemes starp cilvēkiem būs miers, kārtība, patiesība, mīlestība un taisnīgums.” 3. ES sacīju: „Tev ir viegli te runāt, jo tu vēl nesaproti un neaptver, kas patiesībā ir elle, un kas melu un tumsības kņazs. 25

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR
 • Page 3 and 4: Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at
 • Page 5 and 6: 96. Vēja izcelšanās ............
 • Page 7 and 8: 197. Par svinamo dienu svinēšanu.
 • Page 9 and 10: 14. Bet tagad man pietiek jūsu mu
 • Page 11 and 12: suņu vietā, bet, lai gan viņi ir
 • Page 13 and 14: 8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a
 • Page 15 and 16: nesagādā cilvēkiem ciešanas, be
 • Page 17 and 18: 3. Pirmais runātājs teica: „To
 • Page 19 and 20: tikai slepeni pie sevis [turēt], j
 • Page 21 and 22: septiņiem vīriem teiktu to pašu
 • Page 23: priekšrocība, ka Dieva visvarenī
 • Page 27 and 28: ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu
 • Page 29 and 30: eigas, un Mana Mācība tomēr turp
 • Page 31 and 32: astos tik daudz cilvēku, ka tagad
 • Page 33 and 34: šķiršanās laikā no šīs zemes
 • Page 35 and 36: dzīvības pamatu formas, kā šīs
 • Page 37 and 38: 20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis
 • Page 39 and 40: tieši nolādētais „vajag” lik
 • Page 41 and 42: 2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu
 • Page 43 and 44: 4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav
 • Page 45 and 46: īvībā kā inteliģences un griba
 • Page 47 and 48: 14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k
 • Page 49 and 50: 1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē
 • Page 51 and 52: caurstrāvots, bez kā viņš patie
 • Page 53 and 54: 9. Bet, kad jūs paši dzīvības g
 • Page 55 and 56: 5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv
 • Page 57 and 58: 34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka
 • Page 59 and 60: tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu
 • Page 61 and 62: 12. Bet kādēļ personīgie velni
 • Page 63 and 64: 5. Bet visas citas lūgšanas un br
 • Page 65 and 66: 8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se
 • Page 67 and 68: 20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk
 • Page 69 and 70: 1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v
 • Page 71 and 72: 7. Tomēr, katram atstājiet viņa
 • Page 73 and 74: 11. ES sacīju: „Šis vēsums ād
 • Page 75 and 76:

  4. Bet kā jūs tagad austrumos pie

 • Page 77 and 78:

  1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā

 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264:

  tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i

 • Page 265 and 266:

  jauni un veci - kļūstot taisni un

 • Page 267 and 268:

  18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā

 • Page 269 and 270:

  darbīgais priesteris, kura vārdie

 • Page 271 and 272:

  1. Kad vecais kalpotājs atradās p

 • Page 273 and 274:

  „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es

 • Page 275 and 276:

  184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK

 • Page 277 and 278:

  tām likšu izliet Manu gaismu, un

 • Page 279 and 280:

  10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos

 • Page 281 and 282:

  visšaurākā, bet pusstundu tālā

 • Page 283 and 284:

  atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie

 • Page 285 and 286:

  7. ES teicu: „Pavisam noteikti,

 • Page 287 and 288:

  essejiešu pilī, un viņam viņiem

 • Page 289 and 290:

  5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū

 • Page 291 and 292:

  10. Bet, ja jūs to zināt, un no M

 • Page 293 and 294:

  1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav

 • Page 295 and 296:

  tālab mums arī nebūs vajadzīgs

 • Page 297 and 298:

  cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū

 • Page 299 and 300:

  palīdzību, tā kā arī tu Man ne

 • Page 301 and 302:

  2. Arī tie daži pirmie essejieši

 • Page 303 and 304:

  tūkstoši ielenc lielo brīnumpili

 • Page 305 and 306:

  caur manu vārdu un lūgšanu Dievs

 • Page 307 and 308:

  7. Rokluss teica: „Klausieties, d

 • Page 309 and 310:

  2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar

 • Page 311 and 312:

  8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t

 • Page 313 and 314:

  5. Farizejs teica: „Jūs esat pil

 • Page 315 and 316:

  14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,

 • Page 317 and 318:

  22. Un Rokluss teica pēc tam: „P

 • Page 319 and 320:

  starp Maniem draugiem, kas Mani lab

 • Page 321 and 322:

  13. Rokluss, tie citi essejieši un

 • Page 323 and 324:

  Un tādēļ Es tavai runai saku „

 • Page 325 and 326:

  216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.

 • Page 327 and 328:

  ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be

 • Page 329 and 330:

  no dienas nāca vairāk, šo naudu

 • Page 331 and 332:

  Rokluss pats jums visu jau skaidri

 • Page 333:

  10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Unbenannt-1 - Till Nowak
AR 1. numuru - Vienotība
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv