Views
9 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

4. Saimnieks, nu ļoti

4. Saimnieks, nu ļoti pārsteigts, teica: „Kā tad viņš tev atvēra acis?” 5. Ubags teica: „Uz manu lūgumu Viņš teica: „Topi redzīgs!”, un es kļuvu redzīgs, un tas ir viss, ko es tev varu pateikt; bet nu tu pats vari domāt, kam vajag būt tam, kura vārdos un gribā ir tāda vara un spēks!” 6. Nu saimnieks vienmēr vairāk un vairāk brīnījās un ar lielu uzmanību Mani aplūkoja. 7. Bet nu kalpotājs pareizā daudzumā arī nesa maizi un vīnu, un labā kārtībā visu lika uz galdiem. 8. Un saimnieks, nu jau godbijības pilns, Man jautāja, teikdams: „Kungs, vai maize un vīns ir kā tu vēlies?” 9. ES teicu: „Pilnīgi, tādēļ taviem kalpiem arī bija, ko darīt, tādēļ, ka viņiem šo maizi un arī vīnu vajadzēja šeit atgādāt no citas mājas un pagraba; jo labas lietas tu uzglabā kādā citā no tavām desmit mājām šajā pilsētā. Bet šajā mājā tev ir tikai tas, ar ko tu parasti apkalpo svešiniekus; bet, kas no tevis, kastu esi ļoti bagāts vīrs, tieši nav nekas ļoti slavējams. Tu kopā ar visu tavu ģimeni gan esi grieķis un neievēro jūdu likumus, kaut gan tev tie ir zināmi, bet arī pagānam tas dara godu un labumu, ja viņš rīkojas godīgi un pēc jūsu likumiem katram dod un piedāvā to, kas viņam pienākas.” 10. Saimnieks nu nezināja, kas viņam Man uz to jāatbild; bet mēs nu ņēmām maizi un ēdām, un tā arī vīnu, un to dzērām, un arī saimnieks ēda un dzēra kopā ar mums, tā kā Es Pats viņam pasniedzu maizi un vīnu, un slavēja Dievu un Mani. 11. Bet saimnieks sarunājās ar citiem pilsoņiem, kas mūs pie viņa un tad arī mājā pavadīja. Saimnieks jautāja tieši tam vīram, kas vispirms Man piedāvāja pajumti, par ko viņš, kā pieredzējis jūds, Mani tur, kas Es būtu, un no kurienes esmu atnācis. 12. Bet tas vīrs teica: „Iepriekš es šo brīnumaino cilvēku esmu redzējis tikpat maz kā tu. Bet no izdziedinātā aklā, kas par viņu izdzirdēja Jeruzalemē, es dzirdēju, ka viņš viņu piesauca ar vārdu „Jēzus no Nācaretes” un „Dāvida dēls”, un no tā secināju, ka viņš tad arī būs no turienes. Bet pēc apģērba viņš, kā arī daži, kas nāca kopā ar viņu, šķiet esam Galilietis. 13. Vienīgi, lai nu ir kā būdams, viņš reiz ir ārkārtējs cilvēks, kādu kopš Mozus un Elija zeme nav nesusi! Bet ubaga viņam dotais tituls „Dāvida dēls,” mani slepeni noveda uz domām, ka pēc praviešu pareģojumiem viņš ir vai nu pirms jūdu apsolītā Mesijas jānākošais pravietis Elija, vai beigās pats Mesija. Es viņu drīzāk vēlētos turēt par otro, kā par pirmo! Jo visi pravieši vienmēr runāja un darbojās tikai Jehova Vārdā; bet viņš runā un darbojas pilnīgi kā no paša varas, un tas tituls „Dāvida dēls” – kā jau teikts – šo manu slepeno uzskatu vēl vairāk nostiprināja, jo senie pravieši vairākkārt tā dēvēja jānākošo Mesiju. – Bet tas nu jau arī ir viss, ko es tev par viņu varu teikt.” 14. Saimnieks teica: „Es jūsu Dieva mācībā gan neesmu pārāk dziļi iesvaidīts, bet dažu ko es tomēr zinu, un tā arī par apsolīto un reiz jānākošo Mesiju. Tomēr visi jūdi viņu tur par lielu kara varoni, un kā tādu viņu arī sagaida, kas viņus atbrīvos no Romas kundzības un tad nodibinās lielu un neuzvaramu valsti. Bet tu, šķiet, Mesijam piedēvē vairāk dievišķu kā cilvēcisku godu?” 15. Tas vīrs teica: „Bet kā tāds viņš tiek nosaukts arī no praviešiem un paša Dāvida; un, ja viņš nopietnībā grib jūdus atbrīvot no Romas verdzības, tad tādam darbam viņam gan arī vajag būt apveltītam ar vairāk kā tikai ar šīspasaules cilvēciska varoņa spēku. 16. Tomēr tas viss vēl vienmēr ir tīts lielā tumsā, un neviens jūdz nevar noteikti pierādīt, kādā formā un īpašībām Mesija nāks. Un tā kā tas nav nosakāms, tad Mesija tikpat labi var nākt šajā pasaulē šajā formā un īpašībām, kādām mēs mūsu priekšā nu tieši redzam šo brīnumvīru! 17. Tādas ir manas domas. Bet tu nu vari šeit atgādāt vēl vairāk maizi un vīnu, jo es redzu, ka ar reiz uzlikto, viesi drīz būs galā!” 18. Pēc tam saimnieks saviem kalpotājiem tūlīt lika to, ko tas vīrs ieteica, un mēs tad drīz arī dabūjām maizi un vīnu. 252

171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU BEZ VĒSTS PAZUDUŠO DĒLU 1. Pēc tam saimnieks pienāca pie Manis un Man jautāja, vai arī Es kaut ko dzirdēju, ko viņš ar Jērikas pilsoni par Mani sprieda! 2. ES teicu: „Tu nu savā veidā gribi no Manis uzzināt, kas Es īstenībā esmu. Bet šādā veidā tu to no Manis viegli neuzzināsi; jo, kas Mani grib pārbaudīt, tas pats sevi tur par nelgu. Es tomēr zinu visu, ko tu kopš savas piedzimšanas darīji, kā tu šeit atnāci no Pathamas salas, un kā tu kļuvi bagāts; un tā Es arī zinu visu mājsaimniecību, un tavu ģimeni, un tā Es gan arī zināšu, ko tu un tas otrs pilsonis par Mani runājāt!” 3. Tad saimnieks teica: „Kungs un meistar, ka tev piemīt sava veida viszināšana, to es manīju tūlīt sākumā; bet man jau vairākas reizes bija saskarsme ar tāda veida noslēpumainiem cilvēkiem, kas man arī izklāstīja lietas, par kurām varēja zināt tikai es un dievi, un tādēļ tava viszināšana mani tik ļoti nepārsteidz, tādēļ, ka, kā jau teikts, tāda veida cilvēki te bija vairākas reizes. Bet pavisam kas cits ir aklā nabaga izdziedināšana; tas, cik man zināms, vēl nekad nav bijis un arī nekad nav dzirdēts. No tā arī es jau varu sev izdarīt slēdzienu, kā iepriekš tas pilsonis. Un te es labi varu pievest kāda mūsu sena gudrā vārdus. 4. Bet vārdi skan: „Nav neviens liels un patiesi gudrs vīrs bez dievišķās dvesmas.” Bet tu man šķiet esam no kāda Dieva visvairāk apdvests, tādēļ, tu arī spēj veikt tādas lietas, kādas var būt iespējamas tikai kādam Dievam. Un tādēļ, ka pie tevis tas tā pavisam neapstrīdami ir, tad tu arī pavisam labi vari būt tas jūdiem apsolītais Mesija. Bet ja tu tas esi, tad mums, pagāniem, arī ir laiks mūsu sen pasakainās dievu būtnes pārmest pār bortu un pievērsties jūdu mācībai! 5. Bet, ja tu tas esi, par ko mans kaimiņš tevi tur, tad tava viszināšana ir vairāk kā labi izskaidrojama, un tu arī pavisam droši un noteikti varēsi man pateikt, kur nu atrodas mans vecākais dēls, kā viņam iet un ko viņš dara, jo es vēlētos to nu jo vairāk un pavisam noteikti zināt, jo viņš jau pilnus divus gadus iz pazudis bez vēsts, bez kā es no viņa paša vai kāda cita, par viņu neko nezinu. Ja tu vari un gribi man parādīt šo laipnību, tad tu un tavi pavadoņi trīs dienas manā mājā par velti tiekat uz labāko apkalpoti!” 6. ES, savā ziņā griezdamies pie mācekļiem, teicu: „Tas tomēr ir dīvaini! Es darīju tikai vienu brīnumu, un pagāni jau nāk uz domām, ka Es esot Mesija; bet cik daudzus brīnumus Es darīju mājās Galilejā un Jeruzalemē, un cik nedaudzi Man tic, un cik daudzi ir Man naidīgi! Tādēļ tad arī gaisma jūdiem tiek atņemta un tiek dota pagāniem, kā Es jums to jau vairākas reizes teicu.” 7. Tikai pēc tam Es vērsos pie saimnieka un teicu: „Tu gribēji no Manis uzzināt, kur atrodas tavs vecākais dēls Kado, ko viņš dara un kā viņam klājas! Par to tu gribi trīs dienas mūs par velti apkalpot! Bet mēs šeit nepaliksim trīs dienas, un tā tu savu solījumu nevarēsi turēt. Un, ja tu varbūt gribētu man par to atlīdzināt ar naudu, tad Es patiesi to nepieņemtu – un par to, ko tu Man šodien dari, tu saņemsi pilnu atlīdzību! Un tā Es nu nezinu, kāda iemesla dēļ Man būtu jāizpilda tava vēlēšanās! Bet, kā Es zinu tava dēla vārdu, tā Es noteikti zinu arī visu citu, kas attiecas uz viņu; tomēr zem tādiem taviem noteikumiem Es tev to nesaku!” 8. Saimnieks teica: „Kungs un meistar, tad uzstādi tu man noteikumus, zem kādiem tu man, ja es tos izpildu, tu gribi man atklāt to, ko es vēlos.” 9. ES teicu: „Labi, to var uzklausīt! Redzi, tev ir lieli dārgumi un bagātības, kuras tu ieguvi Manā priekšā ne tieši derīgi taisnīgā veidā. Pasaules tiesnešu likumi, protams, nevar tevi notiesāt, tādēļ, ka pasaules tiesnešu likumu burtu priekšā, kas no jūsu tiesību zinātājiem var tikt dažādi izskaidroti, tu vari pavisam labi attaisnoties. Bet Mana tiesneša krēsla priekšā visi tavi attaisnojumi tiktu noraidīti. 10. Bet Mani likumi skan: „Mīli pār visu tikai vienu, patiesu un dzīvu Dievu, un tavus tuvākos un līdzcilvēkus, kā sevi pašu! Ko tu negribi, ka darītu tev, to nedari arī viņiem; bet, ko tu vēlies, lai tavi līdzcilvēki darītu tev, to dari arī viņiem!” 253

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
AR 1. numuru - Vienotība