Views
4 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

2. Man tika likta

2. Man tika likta priekšā sevišķi laba zivs, kas šajā apvidū bija sevišķi reta un dārga, kuru tad Es arī apēdu, par ko Kado izrādīja lielu prieku. Bet, tā kā daži mācekļi, kas bija zvejnieki, zināmā mērā, siekalām mutē, savā starpā izteica piezīmi par Manis apēstās zivs lielo garšīgumu, un Kado piezīmi dzirdēja, tad viņam kļuva žēl, ka viņam krājumā nav vairāk tādas cēlas zivis arī mācekļiem, tādēļ viņš apsolīja jau rītdien tās sagādāt. 3. ES teicu: „Draugs, tas gan nav vajadzīgs! Mācekļi, kas pa lielākai daļai ir Galilejas jūras zvejnieki, tikai savā starpā pārrunāja par Manis apēstās zivs lielo vērtību, jo tāda veida zivis bija retas un tādēļ arī dārgas.” 4. Pēc šiem vārdiem Kado un arī viņa tēvs atkal nomierinājās, un pēc tam mācekļi vairs neizteica nevienu līdzīgu piezīmi, bet gan slavēja arī citu ēdienu lieliskumu, no kuriem pat trešā daļa nevarēja tikt apēsta. 5. Bet, kad mēs ar mielastu bijām galā, tad nāca vairāki nabagi no Jērikas, kas bija dzirdējuši, kas šeit notika, un lūdza, lai viņiem ko dod no pārpalikuma, jo viņi esot ļoti izsalkuši un izslāpuši. 6. Kado man jautāja, vai šķietamie nabagi runājot patiesību. 7. ES teicu: „Lielākā daļa gan, starp viņiem ir tikai pāris, kurus šeit atveda vairāk ziņkārība un alkatība, kā kāda nabadzība. Tomēr arī viņiem neko neatraujiet; jo, redziet, Tēvs Debesīs Savai Saulei liek starot arī pār netaisnīgiem kā pār taisnīgiem. 8. Kas savam draugam parāda laipnību, tas dara labi, jo tas tomēr ir pats par sevi saprotams pienākums, ka tam parāda laipnību, kas arī mums dara tikai labu; bet vērtīgāk ir arī ienaidniekam darīt labu. Kas tā dara, tam debesīs reiz sagaidāma lielāka atlīdzība, un uz zemes viņš ar to virs savu ienaidnieku galvām sakrās kvēlojošas ogles, kuri caur to bez tiesnešiem un tiesu, vispirms pārliecināsies par savu netaisnību un kļūs par viņa draugiem. 9. Un, redziet, visi, kas šeit nāca lūgt pārpalikumu, nav šīs mājas draugi, tādēļ, ka tā viņiem ir zināma kā bagāta, bet pie tam arī cietsirdīga! Tad nu arī izpildiet viņu vēlēšanos, un viņi rīt un turpmāk par jums spriedīs citādi.” 10. Kado un viņa tēvs Man pateicās par šo padomu, un tēvs pavēlēja pārpalikumu salikt kopā lielā grozā un izdalīt lūdzējiem, un pie tam katram lika pasniegt arī māla podiņu laba vīna. 11. Kad tiem lūdzošajiem tika tik labi piešķirts, tad viņi tūlīt sāka ļoti slavēt saimnieka laipnību un taisnīgumu, un vairāki brīvprātīgi vēl lūdza viņam piedošanu, ja viņi jebkad par viņu izteikuši paļājošus uzskatus. 12. Tad saimnieks Man teica: „Ak, cik daudz pateicības es tev nu vēlreiz, no jauna, esmu parādā par to, ka tu ar tavu visgudrāko padomu tagad uzreiz atbrīvoji no daudziem ienaidniekiem, bet, ko es no šī laika arī vienmēr stingri ievērošu! Bet nu es tev gribu teikt ko citu, un arī tajā tu man noteikti dosi labāko padomu! 13. Redzi, kungs un meistar, mēs visi, kā tas tev jau tāpat ir skaidri zināms, esam grieķi, un ar to – pagāni! Bet mēs jūsu seno Dieva mācību tomēr, jo vairāk mēs pāršķirstām Mozu un praviešus, turam arvien lielākā godā. Mēs arī dažas reizes stingri un nesatricināmi nolēmām pieslieties jūsu mācībai, un tā rīkoties un dzīvot pēc jūsu principiem un likumiem. Bet tā lieta negāja tik viegli, kā mēs sev to stādījām priekšā. 14. Kas attiecas uz pašu tīro mācību, mums citādi viss būtu pareizi, un šajā lietā tad jau arī vairākas reizes runājām ar vietējo rabīnu. Tomēr viņš melsa par daudzām, dažādām un, pēc manām domām, pilnīgi lielām, apgrūtinošām un bezjēdzīgām , un neprātīgām pārejas ceremonijām. Un tā, līdz šai stundai mēs vairāk paliekam grieķi, tādēļ, ka no jūsu priesteriem mēs patiesi vēl nekad nedzirdējām ko sevišķi iepriecinošu un pacilājošu. 15. Ko tu nu saki uz to? Vai pārejas ceremonijas, vai lielā atsvabināšanas nauda ir pilnīgi nepieciešama, lai sirdī un gribā, un prātā kļūst patiess jūds, un, vai kādā citā veidā var kļūt pilnīgs jūds?” 258

175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME 1. ES teicu: „Ak, katrā ziņā! Kas zina Mozus likumus, pēc tiem dzīvo un rīkojas, un sirdī pilnīgi patiesi un nopietni atsakās no pagānu daudzdievības, un par visu mīl vienu patieso Dievu un savu tuvāko, kā Es tev to jau rādīju, mīl, kā sevi pašu, tas tad jau arī ir pilnīgs jūds, un tam nolūkam nekas vairāk nav vajadzīgs. 2. Kāda nozīme templim Jeruzalemē un kas visām tukšām ceremonijām, kurām kāda sagatavošanas nozīme bija tikai pirms Manas atnākšanas, bet tagad ir tukšas, ārišķīgas un bezjēdzīgas. 3. Bet atlaišanas naudas vietā tikai patiesi atcerieties nabagus un vērsiet par labu katru netaisnību, un tad jūs Manā un Dieva priekšā vairāk kā pietiekami esat pilnīgi jūdi, un kā tādiem jums Manā Valstībā arī lielā mērā būs līdzdalība! 4. Bet, ja Es jums to saku, tad jūs gan variet Man to ticēt; jo Dievs, kas reiz Zinajā runāja uz Mozu, tas caur Mani nu runā uz jums! Bet, ja Es kaut ko izskaidroju kā labu un derīgu Manā priekšā, kam jums par to jādod pretpierādījums? – Vai tu Mani saprati?” 5. Saimnieks un, ļoti priecīgs, arī viņa dēls Kado teica: „Kas varētu nesaprast to, kas pēc cilvēka tīrākā prāta un asākā saprāta ir tikai pārāk skaidrs. Mēs pateicamies tev arī par šo gaišo atbildi! 6. Bet, tā kā mēs nu jau runājam un jautājam, tad mēs no tavas gudrības vēlētos uzzināt, kāpēc tad vispār jebkad ir ieviesušies ceremoniāli, tā dēvētie dievkalpojumi un kāpēc Dievs tos jebkad pielaida? Jo, pēc mūsu domām, tas vienmēr bija cēlonis visādām māņticībām, daudzdievībai un elkdievībai, un beigās pilnīgai bezdievībai, kā mēs to redzam pie Diagenam līdzīgiem pasaules gudriem. Ja cilvēcei tūlīt kopš pirmsākuma būtu dota tīra Dieva un cilvēku pienākumu Mācība, tik vienkārša un saprotama kā tu, ak, kungs un meistar, mums to izklāstīji, tad uz šīs Zemes noteikti būtu izpalikušas daudzas nelaimes. 7. Mozus neapstrīdami ir tīrākais un patiesākais Dieva skolotājs un uzticamākais Dieva gribas sludinātājs cilvēkiem; bet arī viņa mācība nav bez kādas, lai cik nenozīmīgas, ceremonijas, un tieši ceremonijas ir citādi tik cēlā jūdaisma acīmredzams pagrimums, kas ar laiku kļūst vienmēr lielāks un lielāks. Kāpēc kopā ar Dieva mācības atklāsmi pirmlaikos tad vienmēr tika pasludināts arī kāds ceremoniāls kults un arī pat stingri pavēlēta tā izpildīšana?” 8. ES teicu: „Draugs, pēc cilvēciska veida tev nu ir pavisam labi runāt, un cilvēku pirmsākumā uz šīs Zemes viņiem Dieva Mācība arī dota tikpat tīra, kā Es jums to nu dodu, bet cilvēki dabas lietās un parādībās uz un virs šīs Zemes pie visa notiekošā un topošā pārāk drīz atklāja visādas pa priekšu ejošas ceremonijas, caur to, pie visām savām darbībām, paši pagrima kādā tai pa priekšu ejošā ceremonijā, un tad to ieviesa arī pie viņu Dieva godināšanas. 9. Tā viņi paskaidroja, ka Dievu jāpielūdz un jāgodā tikai kādā tīrā vietā; kas to nedara, tas rāda, ka viņam Dieva priekšā nav nekāda īsta cieņa un godbijība. Lai tādas vietas padarītu cilvēkiem vēl godājamākas, turpat ierīkoja sava veida upurēšanu. Sākumā gan ar tīru un saprātīgu nolūku, lai cilvēki turpat upurētu nelielu daļu no sava darba un čakluma augļiem no Dieva dotiem skolotājiem, lai ar mācīšanu nodarbinātie skolotāji no tā iegūtu sev iztiku. 10. Kad cilvēku skaits uz Zemes pamazām arvien vairāk un vairāk palielinājās, un arvien tālāk un tālāk izplatījās, tad pavairojās arī skolotāji un viņu Dieva pielūdzēji, un arī no skolotājiem kā tīras un Dieva cienīgas pasludinātas vietas un lūgšanas un upurēšanas iestādes, un, kad cilvēki caur savu darbu un čaklumu kļuva bagātāki un turīgāki, tad viņi vairs neapmierinājās tikai ar kā tīrām un Dieva cienīgām paskaidrotām vietām, kā tad bija zināmi pakalni, birzes, tīri avoti un šur un tur ierīkotos dārzos smaržīgas puķes, bet gan cēla ievērojamas būdas, vēlāk mājas un tempļus, kuros skolotāji pamācīja tautu, pieņēma viņiem nestos upurus un kopā ar tautu tur arī pielūdza Dievu ar vārdiem, žestiem un arī dziesmām; ko 259

Pages 1-8 - VA3CR
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Notlar 8
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
1 - Vienna
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
No.8 NEWS - 東京国際大学
Unbenannt-1 - Till Nowak
Untitled-1 - iibms
stiege (1).pdf
1.. h. - Sottas SA
MS 1986 / 1
AR 1. numuru - Vienotība