Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

viņi atrada kā

viņi atrada kā sevišķi skaistu, lielisku un pacilājošu, ar to tad viņi arī godāja Dievu kā tādu brīnišķu lietu Radītāju un arī ziedoja Viņam. 11. Un, redzi, tā cilvēki paši un sevišķi viņu vienmēr bagātākie, bet vienmēr arī mantkārīgākie un valdonīgāki kļuvušie skolotāji un priekšnieki pamazām paši atrada un ieviesa svinīgus, tā dēvētos dievkalpojumus, no kuriem vēlāk pārāk drīz radās patiesa elkdievība! 12. Bet Mozus pamatā neieveda nekādas ceremonijas, bet gan tikai viņus apgaismoja un lika viņus senā un tīrā pirmstāvoklī. Viņš iznīcināja tēlus un tempļus, un tam nolūkam noteica tikai vienu būdu, kurā atradās šķirsts, kurā tika uzglabāti Mozus likumi un grāmatas, un vēlāk arī citu praviešu raksti, līdzās vēl citiem Dieva darbus atgādinošiem priekšmetiem. 13. Bet Mozus, pēc Dieva rīkojuma, visu, kas līdzinājās kādai ceremonijai, vienmēr savienoja ar kādu dubultu mērķi. Viens pastāvēja tajā, ka ceremonija, labi atbilstošā veidā, līdzīgi kādām rakstu zīmēm, pilnā īstenībā attēloja visu, kas ar Mani nu notiek un turpmāk vēl notiks, bet, otrkārt, viņš to saistīja arī ar politiku un miesas veselības saglabāšanas, šajā zemes apvidū, pilnīgi dziedniecisku mērķi. Viņš viņiem noteica, ko viņi drīkst ēst un dzert, un kā, kad un cik bieži jāmazgājas, kā jāceļ un kādām jābūt dzīvojamām mājām, un kādu apģērbu jūdiem jāvalkā. 14. Un tā arī apgraizīšanai bija kāds līdzīgs dubultmērķis. Pirmkārt, ar to katram jaunpiedzimušam jūdam deva vārdu un lielajā apgraizīšanas grāmatā ierakstīja viņa dzimšanas gadu, dienu un pat stundu – kas viss bija vajadzīgs – un ar to jaunpiedzimušam jūdam tika uzlikts pienākums attīstīties par patiesu cilvēku, atzīt Dievu, ticēt Viņam, Viņu pār visu godāt un mīlēt, un turēt Viņa baušļus. Un, redzi, tas bija apgraizīšanas garīgi – morāliskais mērķis. Bet otrs mērķis atkal bija valstisks un arī ietekmējošs miesas veselību un tīrību. 15. Tev tagad ir viegli skaidri saprast to, ka senās tā saucamās jūdu ceremonijas pamatā nebija Dievam kalpojošas, bet gan vienīgi cilvēkam noderīgas. Ka ar laiku tās pārgāja pilnīgā elkdievībā, to nu jau redz katrs daudz maz gaišāk redzošs un domājošs pagāns, nerunājot par tīru, Dieva apgaismotu, jūdu. 16. Bet šajā pasaulē jau viss notiek ar zināmu ceremoniju, kā Es to jau iepriekš minēju. Ceremonija pati par sevi un sev gan ir nevērtīga, bet tomēr vienmēr ievada katru galveno aktu un pavada to, un arī seko tam, kā tā nevērtīga ēna. 17. Tā īsti uzmanīgi aplūko reiz tikai topošo dienu! Pirmie dienas sūtņi ir ausma austrumos un zināmas, pazīstamas zvaigznes, kas pirms Saules lēkta paceļas virs horizonta. Pirmajai dienas ausmai drīz seko gaišāka rīta krēsla, tai rīta sārtums un vēl dažs kas vairāk. Visi šie rīta vēstneši tad tomēr arī zināmā mērā ir ceremonijas, kurām pašām par sevi tomēr patiesi nav nekāda vērtība, un ne pavisam jau tad, kad Saule jau ir pilnīgi uzlēkusi. 18. Tieši tā nu visiem jūdiem un arī pagāniem Manī ir uzlēkusi garīgā Saule, un, tātad, visam, kas Mani iepriekš raksturoja un pavēstīja, kaut pašas par sevi un sevī, lai cik domu bagātas ainas, lietas un ceremonijas, patiesai cilvēka dzīvībai tām vairs nav nekāda vērtība, jo gaišā dienā nevienam prātīgam cilvēkam tomēr nenāk prātā iededzināt nakts lampu un tā dienai piedot vēl spēcīgāku gaismu. 19. Bet, kā Es tev nu rādu dienas atnākšanas ceremonijas, nepievēršot tavu sevišķu uzmanību uz līdzīgām, pirms iestājas nakts. Tā, tu par kādu ceremoniju vari uzskatīt tuvojošās vasaras vai rudens, ziemas, kā arī pavasara norises, un tāpat arī norises p.p. pie kāda augļa koka un vēl citādu stādu un radību tapšanas. Uz šīs Zemes tās gan ir nepieciešami vajadzīgas kāda augļa nobriešanai un baudīšanai, bet beigās īstenā vērtība ir gatavā un labā auglī. 20. Un tā tas nu ir šeit garīgā dzīvības sfērā. Šim gaismas laikam pa priekšu gāja dažas labas ceremonijas, bet nu ir kļuvušas nevērtīgas un tukšas, tādēļ, ka ir aususi pati dzīvības Saule un katrs no dzīvības koka nu var ņemt pilnīgi nobriedušu augli un baudīt, un kļūt spēcīgs dvēseles mūžīgai dzīvībai. Bet, ja viņš to var, tad kādai dzīvības vērtībai viņam vēl jābūt visām pa priekšu esošām ceremonijām?! 21. Un tā, tu tad nu arī Manā priekšā arī vari būt derīgs jūds bez apgraizīšanas un bez viņu atlīdzības. Jo, kas staigā dienā, tam, kā kaut ko dzīvības nepieciešamu, nevajag sveicināt rīta 260

ausmu, un, kas no koka sev jau ievāca gatavu augli, tam patiesi vairs nav jārūpējas, kā koks dzina pumpurus un pēc tam noziedēja, un vai tam bija daudz vai maz lapu. Jo galvenā lieta ir auglis; ja tas ir, tad viss iepriekš notikušais ir kļuvis nevērtīgs. 22. Es nu domāju, ka tu un visi citi šeit klātesošie labi aptversiet, kā starp cilvēkiem izcēlās ceremonijas un kāda vērtība tām bija to tīrībā. Bet, tāpat jūs nu aptversiet, kā ceremonijas pamazām izvirta un nu tām nav un nevar būt nekāda cita vērtība, kā ēnas, kas seko ceļiniekam, ja viņš savu dzīvības ceļu ņem pēc saules virziena un stāvokļa. – Vai jūs visi to nu labi sapratāt?” 23. Visi teica: „Jā, Kungs un Meistar, jo šoreiz Tu reiz atkal runāji skaidri un atklāti!” 24. To sevišķi uzsvēra mācekļi. 25. Un pēc tam Es teicu: „Tādēļ arī neļaujiet vairs sevi sagūstīt kādām pasaules ceremonijām! Palieciet pie un iekš patiesības; vienīgi tā ir dzīvības gaisma un darīs jūs brīvus no katriem maldiem un viltus!” 176. PATIESĪBAS BŪTĪBA 1. Pēc tam saimnieks un viņa dēls Man vēlreiz pateicās par šo pamācību, bet beigās teica: „Ka cilvēks tikai caur patiesību var tikt atbrīvots no katriem maldiem un viltus, tā jau pati par sevi un sev noteikti ir liela un svēta patiesība; bet visās mums zināmās tautās ļoti daudzi gudrie pastāvīgi jautā pēc patiesības, to arī dedzīgi meklē un nevar atrast, un vēl neviens kā pilnīgi skaidri un cilvēkiem aptverami nevar pierādīt, kas ir patiesība. Un tā es nu no tevis, tu, mīļais kungs un meistar, vēlētos dzirdēt, kas pamatu pamatā ir patiesība; jo tu par to mums gan vislabāk varēsi paskaidrot. Tikai tad, kad cilvēks zina, kas ir patiesība un kā, un kur to var atrast, viņš to sevī arī var pieņemt par savas dzīvības mērauklu, un ar to atbrīvoties no katriem maldiem un viltus. Kas, tātad, ir pilnīga patiesība, un kā, un kur mēs to atrodam?” 2. Ar draudzīgu seju Es teicu: „Uzlūko Mani un labi klausies, ko Es tev teikšu: Dievs, tas viens un vienīgi patiesais, ir tā patiesība. Kas ir atradis to vienīgi patieso Dievu, tas arī ir atradis patiesību, kas to padara brīvu un pilnīgi dzīvu. Bet, ja cilvēks ir atradis Dievu un atzinis Viņa uzticami pausto gribu un dzīvo, un darbojas pēc tās, tad cilvēks pats sevī ir kļuvis patiesība, bet, ja cilvēks tas ir, tad viņš jau arī ir brīvs, un no pasaules un tās matērijas nāves ir iespiedies Dieva dzīvībā. 3. Es tevī gan redzu vēl vienu jautājumu, uz kuru nav tik viegli atbildēt, kā uz šo, uz kuru Es jau atbildēju, bet Es arī uz šo jauno, tevis vēl neizteikto, jautājumu gan atradīšu katram saprotamu atbildi. 4. Bet tavs vēl neizteiktais jautājums skan tā: „Ir jau pilnīgi pareizi, ka Dievs viens ir patiesība, un, kas atrod Dievu, tas atrod patiesību, kas var to darīt brīvu; bet kur ir Dievs, kas Viņš ir, kā pilnīgi patiesi skan Viņa griba, un, beidzot, kā lai es atrodu Dievu, un kā lai es Viņu pazīstu, ka Viņš tas arī ir?” 5. Tā, redzi, tu, Mans mīļais draugs, uz šo jautājumu pavisam gaismas pilni atbildēt Man patiesi gan nav nekāda grūta lieta, bet tev tomēr, lai doto atbildi arī gaismas pilni saproti, tomēr pamēģināsim! 6. Redzi, Dievs ir tīrākais un mūžīgākais Gars! Šis mūžīgais Gars ir skaidrākā un tīrākā mīlestība, un tā pati mūžīgā dzīvība; bet mīlestība ir uguns un sevī liesmojoša gaisma, un viss tas ir patiesība. 7. Dievā, kā visas esamības pirmpamatā, tad arī ir pilnīgākā pašapziņa, augstākā inteliģence, gudrība un vara, un, ja tas tā nebūtu, tad arī nekas nebūtu ticis radīts; jo kas sevī nekas nav, arī mūžam nekad nevar par kaut ko izveidoties. 261

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Notlar 8
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
1 - Vienna
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
stiege (1).pdf
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv
Solis Nr.1 - goldwell