Views
3 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

4. Tev taisnība, ko tu

4. Tev taisnība, ko tu saki, ka Man noteikti ir spēks iznīcināt elli, kopā ar tās kņazu un visiem viņa velniem; bet, ja Es to daru, tad tev zem kājām vairs nav ne zemes, nedz saule, nedz mēness, un tāpat arī neviena zvaigzne! Jo visa materiāla radība ir nepārtraukta tiesa pēc Manas gribas un Manas gudrības, nekad neatsaucamas kārtības. Tai vajag būt un pastāvēt, lai cilvēku dvēseles uz tiesas cieta pamata var sev izcīnīt brīvību un mūžīgas zaļoksnējas dzīvības pilnu patstāvību. 5. Ja es tagad pēc tava padoma iznīcinātu visu materiālo radību, tad Man vajadzētu vienlaicīgi iznīcināt arī cilvēku miesu, kas taču ir nepieciešams dvēseles darba rīks, tādēļ, ka viņa pēc Manas augstās gudrības un dziļākās atziņas vienīgi ar šo savu darba rīku var izcīnīt un iegūt mūžīgu dzīvību. 6. Bet, kaut gan dvēselei miesa ir neaizstājami vajadzīga, lai sasniegtu mūžīgo dzīvību, tad viņa arī viegli ir lielākais posts dvēselei. Jo, ja tā no nepieciešamiem savas miesas kārdinājumiem ļaujas apreibināties, tiem padodas un pilnīgi nogrimst tajos ar visām savām domām un gribu, tad tā ir iegājusi sevis pašas melu un tumsības kņaza tiesā, no kurienes tai būs ļoti grūti atbrīvoties. 7. Un, redzi, kas tava miesa ir tavai dvēselei, tas ir Zeme visai cilvēcei! Kas par daudz ļaujas apreibināties un savaldzināties no tās dārgumu spožuma, tas arī pats brīvprātīgi nāk tās tiesā un tās materiālajā tiesas nāvē, no kurienes tāpat vēl grūtāk būs atbrīvoties. 8. Bet tādēļ, ka tagad zemes cilvēki no zemes arvien vairāk un vairāk prot izvilināt spožākos dārgumus, lai ar to palīdzību savai miesai sagādātu pēc iespējas lielāku labklājību, ērtības un baudu, tad paralēli aktivizējas elles kņazs, kas sevī ir mūžīgā tiesa, kas nozīmē matērijas nāvi un to dvēseļu līdznāvi, kuras iepriekš minēto iemeslu dēļ ļaujas no tā sagūstīties. 9. Ar kādu visvarenību un gudrību tu gribi pret to mūžam iedarbīgi cīnīties? Es saku tev un jums visiem: Ne ar ko citu, kā ar patiesību, kuru Es jums mācīju, un ar iespējami pašaizliedzīgu un patiesu, un pilnīgu sirds pazemības varu! 10. Ja tu gribi tikai to, ko tu atzīsti par patiesu – un arī rīkojies atbilstoši patiesībai, - un nekad tikai šķietami pasaulīgu iemeslu dēļ, kā to tur lejā dara templieši un daudzi pagāni, caur to tu visu elli un tās kņaz sevī esi uzvarējis! Visi ļaunie gari, kuri atrodas visā matērijā, tev vairs neko nevarēs padarīt. Un ja arī viņi no visa Lielā Radības Cilvēka matērijas nāktu tev pretī bezgala lielās biedrībās, tad viņiem no tevis tomēr tā vajadzēs bēgt, kā vieglām pelavām un tuksneša smiltīm no varenas vētras. 11. Bet ja zemes dārgumi tā ir tevi sagūstījuši, ka lai tu tos iegūtu, tu noliegtu saskatīto patiesību, tad tava dvēsele jau ir uzvarēta no elles varas un tās kņaza, kas saucas meli un tumsība, tiesa, posts un nāve. 12. Skaties uz mūsu septiņiem ēģiptiešiem! Viņi zina visus iekšējos, noslēptos, lielos zemes dārgumus, un arī varētu lielā daudzumā tos iegūt; bet viņi nicina tos, labāk dzīvo ļoti vienkārši, un meklē tikai gara dārgumus, bet tādēļ viņos vēl ir saglabājušās senās, patiesās pirmcilvēku īpašības, caur kurām viņi pār visu dabu stāv kā patiesi kungi un pavēlnieki, kas noteikti tā nebūtu, ja viņi būtu ļāvušies sagūstīties no dabas kārdinājumiem. 13. Ja kāds mājas tēvs un mājas kungs savā mājā grib saglabāt patiesu un labu kārtību, tad viņam nevajag kopā ar saviem kalpiem kļūt nekrietnam un pakļauties dažādām vājībām. Jo, ja viņš to dara, tad viņš kļūst savas izlaidīgās kalpu saimes gūsteknis un, ja tad viņš vienam vai otram teiks: „Dari šo!” vai „Dari to!” – vai viņa vareni kļuvušie kalpi tad viņam vēl paklausīs? Ak, nē, viņi viņu tikai izzobos un izsmies! 14. Tāpat tas būtu ar kādu karavadoni, ja viņš pakļautos saviem karavīriem, kuriem par savu spēku un drosmi jāpateicas tikai savam karavadonim. Ja tuvotos ienaidnieks, un viņš, karavadonis, tad karavīriem pavēlētu spēcīgam ienaidniekam uzbrukt un to uzvarēt, vai karavīrs nespēcīgam kļuvušam karavadonim gan paklausītu? Ak, nē, viņš pretotos un teiktu: „Kā tu, vājais, vari mums pavēlēt? Tev nebija drosme un griba likt mūs nopietni apmācīt ieroču lietošanā un tu ar mums apgājies tikai kā ar rotaļu biedriem, kā tu tagad vari mūs vest pret 26

ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu meistars, bet gan mēs tavi; kā tu pēkšņi iedomājies kļūt meistars pār mums, taviem seniem meistariem pār tevi?” 15. Redziet, tā arī iet katram cilvēkam, kas jau no mazām dienām no saviem vecākiem un skolotājiem netiek stingri audzināts pārvarēt visas iespējamās miesas kaislības, lai tās pār viņa dvēseli nekļūst kungs un meistars! Ja šīs negatīvās īpašības reiz ir pāraugušas dvēselei pāri galvai, tad viņai ir grūti valdīt pār visiem viņas miesas kārdinājumiem, un vilinājumiem, jo tieši savā miesā viņa ir kļuvusi vāja, padevīga un nespējīga. 16. Bet, ja dvēsele jau kopš jaunības tiek saprātīgi mācīta un vingrināta pēc skaidra saprāta likumiem, ka viņa arvien vairāk kļūst par savas miesas kungu, un tai neatļauj vairāk par to, kas pēc Manas kārtības no dabas tai pienākas, tad tādai dvēselei, saprotams, kļūs vienaldzīga visa pasaule ar tās dārgumiem un citas izpriecas, un tā, tīra, garā stipra dvēsele caur to ir kļuvusi ne tikai par savas miesas kaislību, bet arī par visas pasaules daļas kungu, un ar to arī pār visas elles un tumsas, un melu kņaza kungu. 17. Nu jūs zināt, kas īstenībā ir elle un melu, un tumsības kņazs, un kā pret viņu cīnīties, un kā viņš noteikti ir uzvarams. Tad dariet arī tā, tad jūs, cilvēki, uz šīs zemes viņa valstību drīz nu pilnīgi iznīcināsiet. Un jūs kļūsiet visas zemes un jūsu, un tās dabas kungu!” 13. AGRIKOLA DOMAS PAR KUNGA MĀCĪBAS NĀKOTNI 1. Tagad Agrikola tecia: „Kungs un Meistar, Tu man atkal atklāji jaunu un ļoti svarīgu patiesību un es tagad skaidri saprotu, ka tā tam jābūt. Bet kur tad nu gandrīz visā pasaulē slēpjas cilvēka audzināšana jau no bērna kājām?! Pat nezina kā un kur jāsāk un kur jābeidz bērna audzināšanu! 2. Bagātiem vecākiem piedzimst bērns. Viņiem ir nesaprātīga mīlestība. Viņi viņam no acīm nolasa visas vēlēšanās, un bieži neciešamā veidā izlutina; viņi paši neuzdrīkstas tādam bērnam pateikt kādu stingrāku vārdu vai viņa daudzos nedarbus sodīt, un ja tad pēc tam to dara skolotājs, tad ar to viņš bērnu un vecākus padara par saviem ienaidniekiem! Jau senie romieši teica: „Ko dievi ienīst, to viņi padara par skolotāju!” Vecāki ir akli nelgas, un skolotājam, ja viņš grib dzīvot, vajag tādam būt. No kurienes tad tādiem bērniem jāsaņem cilvēka pareizā audzināšana? 3. Bet pie tādas audzināšanas, kāda tagad ir valdošā, sevišķi lielu pasaules kungu mājās, cilvēkam un visai cilvēcei vajag kļūt tik nevīrišķīgai, ka viņš ne no viena vairs nevar uzzināt, kādam jāizskatās patiesam cilvēkam, un kādām jābūt viņa īpašībām! Un man te Tev atklāti jāatzīst, ka uz šīs zemes pār tās klajumiem un jūrām vēl brāzīsies daudzas vētras, līdz cilvēce atkal tiek atgriezta lielajā un patiesā izejas punktā, no kura tā izgāja pirmsākumā. 4. Nu vajadzētu nopietni tikt ierīkotām labām skolām ne tikai bērniem, bet arī aklajiem vecākiem, kurās viņiem vajadzētu iemācīties lielās patiesības, ko katram vajag iepazīt un zināt, lai pēc tās principiem rīkojoties, var kļūt patiess cilvēks. 5. Bet no kurienes tik neskaitāmi daudziem cilvēkiem ņemt skolotājus? Tu, ak, Kungs un Meistar, gan lielā skaitā jau apmācīji mācekļus, kuri zina, kas vajadzīgs, lai kļūtu par patiesu cilvēku pēc Tavas kārtības, bet kas ir viņu skaits pret gandrīz bezgalīgi lielo cilvēku skaitu uz zemes? Pie tam vēl nāk klāt uz zemes cilvēku un tautu lielā rupjība un pilnīgs mežonīgums, un stūrgalvīga turēšanās pie viņu ieražām un paradumiem, un arī viņu dažādās valodas! 6. Kā iespējams cilvēkam pret tādiem kolosāliem šķēršļiem cīnīties un uzvarēt? Tu taču esi Pats Kungs un tavai Gribai paklausa viss, un tomēr Tu Pats te izglītības laukā atduries pret nepārkāpjamiem šķēršļiem. Pret kādiem šķēršļiem tad atdursies tie nedaudzie mācekļi? 27

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR
 • Page 3 and 4: Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at
 • Page 5 and 6: 96. Vēja izcelšanās ............
 • Page 7 and 8: 197. Par svinamo dienu svinēšanu.
 • Page 9 and 10: 14. Bet tagad man pietiek jūsu mu
 • Page 11 and 12: suņu vietā, bet, lai gan viņi ir
 • Page 13 and 14: 8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a
 • Page 15 and 16: nesagādā cilvēkiem ciešanas, be
 • Page 17 and 18: 3. Pirmais runātājs teica: „To
 • Page 19 and 20: tikai slepeni pie sevis [turēt], j
 • Page 21 and 22: septiņiem vīriem teiktu to pašu
 • Page 23 and 24: priekšrocība, ka Dieva visvarenī
 • Page 25: caur to tie desmit vairs nav saist
 • Page 29 and 30: eigas, un Mana Mācība tomēr turp
 • Page 31 and 32: astos tik daudz cilvēku, ka tagad
 • Page 33 and 34: šķiršanās laikā no šīs zemes
 • Page 35 and 36: dzīvības pamatu formas, kā šīs
 • Page 37 and 38: 20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis
 • Page 39 and 40: tieši nolādētais „vajag” lik
 • Page 41 and 42: 2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu
 • Page 43 and 44: 4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav
 • Page 45 and 46: īvībā kā inteliģences un griba
 • Page 47 and 48: 14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k
 • Page 49 and 50: 1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē
 • Page 51 and 52: caurstrāvots, bez kā viņš patie
 • Page 53 and 54: 9. Bet, kad jūs paši dzīvības g
 • Page 55 and 56: 5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv
 • Page 57 and 58: 34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka
 • Page 59 and 60: tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu
 • Page 61 and 62: 12. Bet kādēļ personīgie velni
 • Page 63 and 64: 5. Bet visas citas lūgšanas un br
 • Page 65 and 66: 8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se
 • Page 67 and 68: 20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk
 • Page 69 and 70: 1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v
 • Page 71 and 72: 7. Tomēr, katram atstājiet viņa
 • Page 73 and 74: 11. ES sacīju: „Šis vēsums ād
 • Page 75 and 76: 4. Bet kā jūs tagad austrumos pie
 • Page 77 and 78:

  1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā

 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264:

  tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i

 • Page 265 and 266:

  jauni un veci - kļūstot taisni un

 • Page 267 and 268:

  18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā

 • Page 269 and 270:

  darbīgais priesteris, kura vārdie

 • Page 271 and 272:

  1. Kad vecais kalpotājs atradās p

 • Page 273 and 274:

  „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es

 • Page 275 and 276:

  184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK

 • Page 277 and 278:

  tām likšu izliet Manu gaismu, un

 • Page 279 and 280:

  10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos

 • Page 281 and 282:

  visšaurākā, bet pusstundu tālā

 • Page 283 and 284:

  atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie

 • Page 285 and 286:

  7. ES teicu: „Pavisam noteikti,

 • Page 287 and 288:

  essejiešu pilī, un viņam viņiem

 • Page 289 and 290:

  5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū

 • Page 291 and 292:

  10. Bet, ja jūs to zināt, un no M

 • Page 293 and 294:

  1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav

 • Page 295 and 296:

  tālab mums arī nebūs vajadzīgs

 • Page 297 and 298:

  cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū

 • Page 299 and 300:

  palīdzību, tā kā arī tu Man ne

 • Page 301 and 302:

  2. Arī tie daži pirmie essejieši

 • Page 303 and 304:

  tūkstoši ielenc lielo brīnumpili

 • Page 305 and 306:

  caur manu vārdu un lūgšanu Dievs

 • Page 307 and 308:

  7. Rokluss teica: „Klausieties, d

 • Page 309 and 310:

  2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar

 • Page 311 and 312:

  8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t

 • Page 313 and 314:

  5. Farizejs teica: „Jūs esat pil

 • Page 315 and 316:

  14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,

 • Page 317 and 318:

  22. Un Rokluss teica pēc tam: „P

 • Page 319 and 320:

  starp Maniem draugiem, kas Mani lab

 • Page 321 and 322:

  13. Rokluss, tie citi essejieši un

 • Page 323 and 324:

  Un tādēļ Es tavai runai saku „

 • Page 325 and 326:

  216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.

 • Page 327 and 328:

  ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be

 • Page 329 and 330:

  no dienas nāca vairāk, šo naudu

 • Page 331 and 332:

  Rokluss pats jums visu jau skaidri

 • Page 333:

  10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
No.8 NEWS - 東京国際大学
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Unbenannt-1 - Till Nowak
AR 1. numuru - Vienotība