Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

šajā vakarā mirdzēja

šajā vakarā mirdzēja tik spēcīgi, ka, spilgtās gaismas dēļ, mēs pie firmamenta vairs nevarējām redzēt nevienu zvaigzni. 8. Bet, kad mākonis savu gaismu pastiprināja, mēs visi kļuvām ārkārtīgi aizkustināti, un mūsu priesteris, kā lūgdams, pacēla pret mākonīti augšā rokas un teica: „Ak, tu, mīļais un svētais mākonīti, arī šodien vērs uz mums kādu mierinošu vārdiņu!” 9. Un mēs visi tūlīt dzirdējām sekojošus, skaidri izteiktus vārdus: „Kas gaismu meklē, tas to arī atrod, un tā nāk pie viņa dzīvība viņa nāves naktī un dara viņu dzīvu. Turpmāk meklējiet gaismu pareizā nopietnībā, un jūs to atradīsiet tur, no kurienes jūs to trešo reizi redzējāt nākam! Šī sala tagad gan vēl neievērojama, bet tomēr no tās uz visām zemes tautām tiek dota liela gaisma, un tā kļūs Dieva noslēpumu un Viņa plāna ar cilvēkiem, ievērojama vieta, un iegūs lielu slavu. Bet tu, vecais priesteri, izved savu nodomu, un cilvēku sirdīs sagatavo Man mājvietu.” 10. Pēc šiem vārdiem mākonītis atkal apklusa, drīz pēc tam arī atstāja manu torņa māju, un atkal devās atpakaļ uz austrumiem, kā abas pirmās reizes. Mēs vēl kādu veselu stundu lūkojāmies uz vietu, kur mākonītis pazuda mūsu acīm, it kā gribēdami to vēlreiz ieraudzīt; bet tas bija veltīgi. Bet dīvaini bija, ka drīz pēc brīnumainā mākonīša izzušanas, pacēlās spēcīgs dienvidaustrumu vējš un jūrā sacēla lielus viļņus, kas mani piespieda likt aizdedzināt gaismas pannu. Mēs vēl ilgāk būtu palikuši kopā uz balkona, ja vējš nesāktu pūst vienmēr straujāk; bet tā kā pēc kādas stundas tas kļuva pārāk spēcīgs, tad mums neatlika nekas cits, kā atkal doties mājā. 11. Es priesteri ar viņa pavadoņiem lūdzu kopā ar mani vakariņot. 12. Bet viņš atvainojās un teica: „Man šodien vēl daudz jādomā par mana nodoma izvešanu, kā arī par no mākonīša dzirdēto vārdu nozīmi, un pie tam es nedrīkstu apgrūtināt māgu. Bet rīt es šeit ieradīšos brokastīs!” 13. Ar to viņš atvadījās un ar saviem pavadoņiem gāja lejā, ciematā, bet mēs sēdāmies pie ēdamgalda un baudījām vakariņas. 14. Pats par sevi saprotams, ka mēs gandrīz līdz pusnaktij viens ar otru daudz runājām par trīsreizējo, vienādo parādību, kas pēc tam vairs neatkārtojās, kā arī par mūsu vecā priestera nodoma izvešanu. 15. Tikai pēc tam mēs devāmies pie miera, kuru vairākkārt iztraucēja spēcīgas vēja brāzmas, tomēr no rīta gājām ārā pavisam spēcināti. 16. Priesteris, kā viņš to solīja, arī atnāca brokastīs, un arī mums pastāstīja savu nakts pārdomu rezultātus. Un viņš nepalika stāvam pie sava nodoma, bet gan jau šajā dienā sāka strādāt pie realizēšanas, kādam nolūkam viņam labi pakalpoja brīnumainās parādības. Un šodien manā ciemā vairs neredz nevienu Zevu un Apolonu, un priesterim, līdzīgi kā kādam Platonam, nu jau ir daudzi mācekļi, kuriem viņš māca pazīt jūdu Dievu. – 17. Te nu uzticami un patiesi ir atstāstīts dīvainais notikums, kuru Patmā daudzi redzēja. Bet kā tas īstenībā rādās un, ko tas nozīmēja, to Tu, mīļais Kungs un Meistar, gan zināsi vislabāk! Ja Tu mums par to vēlētos dot kādu izskaidrojumu, tad tas mūs padarītu augstākā mērā laimīgus. – Kungs, piedod man garlaicīgā stāstījuma veidu.” 18. ES teicu: „Tu visu pastāstīji pavisam labi; bet nu liec ienākt tavam vecam kalpotājam, un tad Es apgaismošu to parādību Patmā.” 19. Pēc tam tika ievests vecais kalpotājs, un viņš pienāca pie mūsu galda. 181. DABAS FILOZOFISKIE UZSKATI 270

1. Kad vecais kalpotājs atradās pie Mana galda, tad viņš Kado tūlīt jautāja, kas noticis, un, vai viņam kas būtu darāms. 2. Kado teica: „Vecais draugs! Tu zini, kāpēc es īstenībā grieķu zemē visu pārdodu, izņemot īpašumus Patmā, un tu arī zini, ka tam iemesls, galvenokārt, bija zināmās parādības un mūsu vecā priestera sapnis. Mēs tad arī ar visu dedzību meklējām zināmos Dieva cilvēkus, kam tu esi uzticams liecinieks. Mēs tālu un plaši dzirdam par viņiem runājam un, sevišķi, par kādu labu dziednieku no Nācaretes Galilejā, kura māti un brāļus mēs redzējām un ar viņiem runājām, īsi, mēs atradām tūkstoš un tūkstoš lieciniekus, - tikai ne viņu pašu!” 3. Te vecais kalpotājs pārtrauca Kado runu un teica: „Jā, tikai viņu pašu mēs vēl neatradām, un tas ir tas īsteni bēdīgais visā tajā lietā! Tas gaismas mākonītis, kuru mēs Patmā trīs vakarus redzējām, un divas reizes pat brīnumainā veidā runāja, arī šajā zemē, no kurienes tas pie mums nāca, negrib tikt atrasts vai kaut kur var kļūt redzams. 4. Jā, mīļie draugi, visa zeme ir pilna brīnumu un lieliskuma, un ar to dod neskaitāmas liecības, ka vajag būt tikai vienam ļoti labam, gudram un visvarenam Dievam kā Radītājam un Vadītājam! Cilvēks ar savu dedzību, ar savu mīlestību un savu prātu atrod visu, viņš tikai neatrod Radītāju, kas tomēr, šķiet, visur mājo. Un, kad viņš Viņu sauc, tad Viņš neatsaucas, kaut gan viss, ko uzskata, šķiet vēsta Viņa pastāvīgu klātbūtni. Un, jā, draugs Kado, arī mēs gan Dieva cilvēku meklēsim un, kā līdz šim, neatradīsim. Bet tādēļ mums meklēšanu nav jāpārtrauc; jo no gaismas mākonīša dzirdējām, ka mums jāmeklē, un mēs atradīsim savu svētību! 5. Bet man tomēr pavisam atklāti vajag pieminēt vienu apstākli. Tu zini, ka Patmā gaismas mākonītis mūsos pamodināja īpatnēju nemirstības sajūtu, bet, kas pamazām diemžēl atkal pazuda, - un tagad, kad es ienācu šajā istabā, mani pārņēma tā pati sajūta! Tādēļ mākonītis nevar būt tālu no mums! Ko tu jūti, draugs Kado, un ko tu domā?” 6. Kado teica: „Jā, jā, tu nu spriedi pavisam pareizi. Mēs visi sajūtam to pašu, un no šī laika to arī turpmāk sajutīsim; jo, ko mēs meklējām, to mēs te arī atradām! Uzlūko šo vīru, kas sēž pie manas labās rokas, kā redzams, Viņš mums atsūtīja to mākonīti!” 7. Kad vecais kalpotājs to dzirdēja, tad viņš godbijīgi Mani uzlūkoja un teica: „Ak, tu, lielā žēlastība un līdzcietība, mums, nabaga, vājam un grēcīgam cilvēka dzimumam! Ja to man neteiktu Kado, uzticamais un vienmēr patiesais, tad es tam grūti noticētu; bet tā es ticu un saprotu manī no jauna pamodināto nemirstības sajūtu. 8. Tātad Tu esi tas, kura Gars, Mīlestība un Griba mūs trīs reizes kāda gaismas mākonīša veidā apmeklēja vientuļā salā? Kam citam, kā vienīgi Tev, mēs varam pateikties, ka Tu beidzot ļāvi mums Sevi atrast?! Bet, tā kā mēs nu atradām Tevi Pašu, tad mēs arī atradām visu, ko tikai kāds cilvēks var atrast kā pirmo un lielāko, laimīgāko un vēlamāko. Es nu vairs nevaru runāt, jo mana sirds ir pārāk laimīga un svētlaimīga.” 9. Šie vecā kalpotāja vārdi izsauca lielu ievērību un visi klātesošie grieķi savā starpā teica: „Viņš ir vairāk kā varens Dāvida pēctecis!” 10. Pēc tam Kado atkal vērsās pie Manis un teica: „Ak, Tu, mīļais Dziedniek, Kungs un Meistar, kāda nu ir tā lieta ar gaismas mākonīti?” 11. ES teicu: „Par to Man tagad vairs nav vajadzīgs jums daudz un plaši paskaidrot; jo tavs kalpotājs tev to jau paskaidroja. Ja arī Es šeit starp jums esmu tikai miesīgi, tad Garā caur Manu mīlestību un Manu gribu Es tomēr visur esmu klātesošs. 12. Bet vecais priesteris darīja labi, ka viņš ar lielu dedzību atmeta elkdievību un uzticami un patiesi mācīja cilvēkiem ticēt tikai vienam, patiesam Dievam, tādēļ Debesīs viņam par to būs liela alga. Bet, kā jūs nu miesīgi redzat Mani un runājat, tā Garā Mani redz un runā nu arī vecais priesteris, un tos vārdus pieraksta grāmatā. Kad jūs atkal nonāksiet Patmā, tad jūs no viņa mutes to dzirdēsiet, un tad jūs varat viņam darīt zināmu, ka Es jums te to teicu. Kas Man tic un dara pēc Manas Mācības, tas mantos mūžīgu dzīvību. 13. Tagad starp cilvēkiem uz šīs Zemes gan ir daudz nelaimes un visādas grūtības. Ir dažādas miesīgas slimības, kuras cilvēki visvairāk paši sev rada ar to, ka viņi pamet viņiem no 271

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...