Views
9 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

2. Bet, vai jūs zināt,

2. Bet, vai jūs zināt, ka visbiežāk to savās dvēselēs sajūt materiāli savtīgi un lepni pagāni, un tādēļ viņi arī metās visās iespējamās izpriecās un izklaidēs, lai, cik iespējams, atbrīvotos no šīs, viņiem vairāk par visu pretīgās sajūtas. 3. Redziet, to rada pasaules un matērijas mīlestība! Cik ilgi kāda dvēsele pieķeras šīs pasaules īpašumiem un bagātībai, un to uzlūko kā likumīgi sev piederošu, un tādēļ arī katru cilvēku, kas savā nabadzībā, nepieciešamības gadījumā, varētu to nozagt, vai pat jau nozagtu, soda, tik ilgi arī pilnīgi neatbrīvosies ne šajā, ne citā pasaulē; jo visa matērija ir tiesāta un, tātad, iepretī brīvam garam, mirusi. 4. Bet, ja kāda dvēsele pielīp mirušai matērijai, tad viņai arī nevar būt nekāda cita sajūta, kā tikai nāves. Bet, ja kāda dvēsele caur patiesu un dzīvu ticību vienam Dievam un caur mīlestību uz Viņu un uz tuvāko, patiesi novēršas no matērijas, tad viņa no tādas sajūtas, kā tas ir pie jums, pilnīgi tiek atbrīvota, un tas tad katram cilvēkam arī ir droša un nemaldīga zīme, ka tiesa un nāve no viņa dvēseles ir prom. 5. Bet tas kādai, reiz, ar pasaules mīlestību pilnai dvēselei patiesi nav nekāds viegls darbs, un pasaulē ir ļoti daudzi bagātie un varenie, kuriem no matērijas un tās iedomātām vērtībām šķirties ir grūtāk, cik grūti būtu kamielim iziet caur adatas aci. Bet ar Dieva palīdzību arī tas ir iespējams, kā tas nu ir pie jums, grieķiem, un vēl vienmēr vairāk būs, ja jūs to, ko Es jums nu ieteicu, brīvprātīgi īstenosiet. 6. Ja jūs tikai ticat, bet ticību nerealizējat, tad pati ticība vēl ir mirusi un nevar dvēselei dot patiesu dzīvību; bet caur rīcību ticība kļūst dzīva un ar to arī dvēsele, caur viņas dzīvu ticību. Tādēļ Es jums vēlreiz saku: Tātad, ne tikai ticiet tam, ko jūs no Manis dzirdat, bet gan esiet brīvprātīgi un dedzīgi darītāji, tad jūs arī sevī mantosiet patiesu, mūžīgu dzīvību! 7. Es nu labi redzu, ka jūs visi Mani atzīstat kā Kungu un Meistaru; bet tas jūsu dvēselēs vēl neatmodinātu pilnīgu nemirstības sajūtu, bet nemirstības sajūtu jūsu dvēselēs atmodina tas, ka jūs savās sirdīs pilnā nopietnībā apņematies vienmēr darīt to, ko Es jums ieteicu. 8. Bet arī turpmāk darbīgi Manā Vārdā palieciet pie šīs apņēmības, tad arī mūžīgā dzīvība no Manis paliks jūsos, un jūs mūžīgi vairs nejutīsiet un nebaudīsiet nāvi! 9. Bet ko kādam cilvēkam arī līdz, ja viņam arī piederētu visas Zemes bagātības, un ar tām varētu sev sagādāt visas iedomājamās izpriecas, bet viņa dvēsele caur to ciestu zaudējumu?! Vai visi šie dārgumi gan spēs atbrīvot no nāves cietajām važām? 10. Patiesi, nāve nevar nāvei dot dzīvību; to var tikai dzīva darbība pēc Manas Mācības, tādēļ, ka Es Pats vienmēr esmu mīlestība, darbība un dzīvība! Jo viss, kas ir visā bezgalībā, ir Manas mīlestības un Manas dzīvības darbs. – Vai jūs tam ticat?” 11. Visi sacīja: „Jā, lielākais Kungs un Meistar kopš mūžības no Sevis Paša, mēs nu ticam visam un savu ticību arī atdzīvināsim pēc Tavas tīrākās un patiesākās Mācības darbiem, tik patiesi Tu mums, ja mēs varētu kļūt vāji, vienmēr gribētu palīdzēt! 12. Bet nu vēl viens neliels jautājums: Vai vecais priesteris Patmā tāpat pavisam skaidri un pilnīgi garā dzird šo Tavu, mums sniegto, plašo mācību, kā to šeit dzirdam mēs?” 13. ES teicu: „Katrā ziņā, kā Es jums to jau teicu! Ko Es jums šeit saku un vēl tālāk teikšu, to Es lieku arī viņa sirdī, un viņš no tās ņems un pierakstīs sev un jums, un daudziem citiem. Un, kad jūs nonāksiet Patmā, tad jūs paši par to pārliecināsieties. 14. Bet nu Es katram no jums dodu brīvību Man par vienu vai otru jautāt. Kas savai svētībai grib no Manis kaut ko uzzināt, tas lai to jautā, jo, kas te meklē, tas atrod!” 15. Kad visi no manis to dzirdēja, tad viņi kļuva ļoti priecīgi un līksmi, jo viņiem vēl bija drošs kas, par ko viņi bija nodomājuši jautāt. Bet, kad viņi gribēja Man jautāt, tad neviens nezināja, par ko viņiem īstenībā Man jājautā, un viņi tā īsti arī nezināja, kuram no viņiem pirmajam Man jājautā. 16. Tad Es viņiem drīz palīdzēju izkļūt no šī samulsuma, pie kam Es teicu: „Nu, Kado, tad jautā tu, ja neviens cits neiedrošinās jautāt!” 274

184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIKURIEŠIEM UN CINIĶIEM 1. Nu Kado teica: „Jā, Kungs un Meistar, attiecībā uz Tavu runu un Mācību, man ir, mazākais man, šķietami ļoti svarīgs jautājums; ja man ir ļauts Tevi ar kādu jautājumu apgrūtināt, tad es ar prieku gribu atvērt muti. 2. Redzi, Tu, mīļais Dziedniek, Kungs un Meistar, Tu Tavā mums ļoti skaidrā veidā attēloji epikuriešu dvēseles dzīvības zaudējumu, ka mēs visi tad arī stingri nolēmām, uz visiem laikiem no tā atteikties. Bet, līdzās Epikuram, mums ir arī kāds pavisam cita virziena gudrais, tas ir visu pasauli un tās vilinājumu, skaistumu un dārgumu, un pat zemes dzīvi dzīli nicinošais Dioģēns. 3. Viņš ir pilnīgākais pretstats Epikuram, un ne viņš, ne viņa mācekļi netic cilvēka dvēseles nemirstībai, un mirstīguma sajūta viņiem nerada bailes, bet gan visi neesamības acumirkli tikko var sagaidīt. Bet, pie tam, viņi tomēr ir krietni, labi un pakalpīgi cilvēki, un stingri tur savu, reiz doto, solījumu. Viņu ēdiens ir, cik iespējams, trūcīgs un vienkāršs. Viņi nicina katras ērtības, katru greznību un dzīvo ļoti tikumīgi un noslēgti. Jā, viņi pat godā dievus un atzīst viņu labsirdību, gudrību un varu; bet viņiem ne par ko nepateicas, un uz dziļāko atraida katra veida atvieglojumu, kas no kāda dieva būtu sagaidāms. Viņu vēlēšanās ir mūžīga neesamība, bet katra veida esamību viņi uzlūko kā nepanesamu nastu un mokas. 4. Nu šie cilvēki savā darbībā ir gandrīz pilnīgi tas, kādam pēc Tavas Mācības būtu jābūt cilvēkam. Kā tad viņiem trūkst, lai viņi kļūtu tas, kas mēs caur Tavu žēlastību nu kļuvām? Un, ja viņi nomirst, vai pēc miesas nāves viņu dvēseles kaut kur turpinās dzīvot, un kā – laimīgi vai nelaimīgi? Es šiem dīvainajiem cilvēkiem vienmēr dāvāju savu uzmanību, kaut gan s ar viņu mācību, kā sev piemērotu, patiesi nekad nevarētu iedraudzēties. Kungs un Meistar, dod mums arī par to kādu spriedumu, un par veidu, kā viņus varētu pievērst Tavai Mācībai!” 5. ES teicu: „Jā jūs, Mani nu mīļie draugi, šāda veida cilvēkus ir vēl grūtāk vest uz pareizā dzīvības ceļa, kā epikuriešus, tādēļ, ka viņiem nav mīlestība uz dzīvību. Epikuriešiem noteikti ir ļoti liela mīlestība uz dzīvi, tikai tā ir pašmīlestība, un tādēļ arī nāvi dzemdējoša matērijas mīlestība. Bet, ja viņi, kā nu pie jums, caur patiesu ticību vienam vienīgam, patiesam Dievam, mīlestībā uz Viņu un tuvāko, pārvēršas, tad epikurieši acīmredzami ir daudz labāki kā dzīvības trulie ciniķi. 6. Bet, ja viņi (ciniķi) var tikt pievērsti patiesai ticībai vienam vienīgi patiesam Dievam, tad caur to jau arī tiek atdzīvināta viņu mīlestība uz Viņu, uz tuvāko, un ar to, arī uz sevi pašu, tādēļ, ka Dievs, kā tīrākā un mūžīgākā mīlestība, caur dzīvu ticību cilvēka sirdī ņem mājvietu, un caur to tad arī cilvēkā visu pārveido mīlestībā un dzīvībā. 7. Bet, kā jau teikts, tāda veida cilvēkus šeit uz šīs Zemes vienmēr grūti atgriezt, un tā arī garu pasaulē, tādēļ, ka viņiem tieši trūkst mīlestība uz dzīvību. Bet, ja viņi reiz ir atgriezti, tad viņi ticībā, mīlestībā un darbībā ir patiesi varoņi, jo viņi citiem cilvēkiem ir aizsteigušies priekšā pašaizliedzīgā pacietībā un lielā mērā pazemībā, caur ko visu materiālo mīlestību, kas mājo miesā, viegli uzvar, un nešaubīgi var iet uz priekšu pa dzīvības ceļu, kas pie citiem cilvēkiem ir daudz grūtāk. 8. Bet, ja ciniķi mirst kā neatgriezti, tas, neskatoties uz viņu vēlēšanos pēc neesamības, viņu dvēseles tomēr turpina mūžīgi dzīvot, kas viņiem, protams, nav patīkami, bet citādi viņi necieš nekādas mokas un ciešanas, bet gan izturas gluži tā, kā viņi izturējās šajā pasaulē. Bet arī garu pasaulē viņus bieži apciemo eņģeļi, un, pēc iespējas, nenodarot pāri viņu brīvai gribai, viņus apgaismo. Bet tam piederas liela mīlestība, gudrība, pūles, pacietība un izturība. 9. Vispār, šāda veida cilvēki pasaulē vienmēr ir tikai nedaudz, un tā viņi arī grūti varēs samaitāt daudzus citus cilvēkus, kā skaitā ļoti daudzie, lielie un mazie epikurieši, kuri it visur ir mājās un dara savus patmīlīgos darbus, dzenoties pēc labklājības, tikko atceras Dievu un nekad neuzlūko nabaga līdzcilvēku, izņemot, ja viņš par nelielu algu var strādāt epikurieša labā. 275

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
AR 1. numuru - Vienotība