Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

10. Pārpilnībā

10. Pārpilnībā dzīvojošs epikūrietis caur savu piemēru samaitā daudzus cilvēkus, viena pārtikušo cilvēku daļa arī cenšas tikai labi dzīvot, un, kas nav pārticis, pie tam kļūst skaudīgs un dusmīgs, tādēļ, ka viņš nevar tā dzīvot kā pārtikušais; un tā kāds epikūrietis ir daudz sliktāks kā ciniķis. – Ar to Es nu atbildēju uz tavu jautājumu, un nu kāds cits var kaut ko jautāt.” 185. PIRMĀ UN OTRĀ ŠĶĪSTĪŠANAS UGUNS 1. Pēc tam saimnieks, Kado tēvs, piecēlās un teica: „Ak, Kungs un Meistar, kā izskatīsies tajā laikā, par kuru Tu teici, ka tajā pirms Tavas vēlreizējās atnākšanas, cilvēki tiks šķīstīti caur uguni, kas tā gan būs par uguni?” 2. ES teicu: „Jā, draugs, tā uguns sauksies liels un vispārējs posts, nelaimes un bēdas, par kurām lielākas Zeme nav redzējusi. Ticība dzisīs un mīlestība atsals, un visa nabaga paaudze žēlosies un mocīsies, bet šīs pasaules lielie, varenie un ķēniņi tomēr nabagiem nepalīdzēs, pārāk lielas augstprātības un no tā arī viņu siržu pārāk lielas cietsirdības dēļ. 3. Tāpat arī viena tauta sacelsies pret otru un karos ar uguns ieročiem. Caur to valdnieki nonāks pārmērīgi lielos parādos un savus padotos mocīs ar pārmērīgiem nodokļiem; caur to celsies liela dārdzība, bada posts un starp cilvēkiem, dzīvniekiem un pat stādiem daudzas ļaunas slimības, sērgas un epidēmijas. 4. Uz sauszemes un arī jūrā būs lielas vētras un zemestrīces, un daudzās vietās pārpludinās krastus, un cilvēki lielās bailēs sagaidīs lietas, kas nāks pār Zemi. 5. Tas viss tiks tādēļ pielaists, lai cilvēkus novērstu no viņu augstprātības, no viņu mantkārības un viņu lielā slinkuma. Lielie, kas sevi iedomājas varenus, tiks sodīti ar garlaicību, un, lai no tās atbrīvotos, būs spiesti pievērsties darbībai. 6. Un, redzi, tas ir uguns pirmais veids, caur kuru cilvēki tiek šķīstīti Manai vēlreizējai atnākšanai. 7. Bet tajā pašā laikā arī dabīga uguns darīs varenus darbus. Visās jūrās uguns dzīs kuģus vairāk kā vēja ātrumā; cilvēki ar savu aso prātu darinās dzelzs ratus, un ielās, nu nastu nesēju dzīvnieku vietā, ratu priekšā iejūgs uguni un ar tās spēku brauks tālu pār zemi ātrāk kā izšauta bulta. 8. Tāpat viņi tad pratīs saistīt zibeni (elektrību; izd.) un to padarīs par viņu vēlēšanos un gribas ātrāko pārnesēju no vienas zemes malas uz otru. Un kad viņi, lepnie un mantkārīgie ķēniņi, viens ar otru karos, tad pie tam arī uguns veiks izšķirīgāko darbu; jo ar tās spēku ļoti smagas dzelzs masas lodes tiks zibens ātrumā sviestas pret ienaidnieku, pret pilsētām un cietokšņiem, un nodarīs lielus postījumus. 9. Un atjautīgie cilvēki ar šiem ieročiem nonāks tik tālu, ka tad neviena tauta drīz nevarēs uzsākt karu pret citu. Jo, ja divas tautas uzbruks ar tādiem ieročiem, tad viegli un ātri tās arī sevi iznīcinās līdz pēdējam vīram, kas noteikti nevienai nenesīs patiesu uzvaru un ieguvumu. Ķēniņi un viņu karavadoņi to drīz sapratīs, un tādēļ mīļāk sadzīvos mierā un draudzībā; un, ja kāds ļoti lepns un godkārīgs miera traucētājs sacelsies un dosies pret savu kaimiņu, tad mieru mīlošie apvienosies un viņu sodīs. Un tādā veidā tad pamazām starp Zemes tautām arī iestāsies un ilgstoši nostiprināsies senais miers. 10. Kad pēc šīs Manas klātbūtnes skaitīs vienu tūkstoti astoņsimts un gandrīz deviņsimts gadus, tad uz Zemes gandrīz vairs nebūs neviens karš, un ap to laiku arī notiks Mana personīgā ierašanās uz šīs Zemes, un sāksies liela cilvēku attīrīšana. 11. Starp Zemes vēl vairāk mežonīgām tautām gan vēl atgadīsies kari, bet arī starp tām tie drīz kļūs neiespējami. Ar Maniem vareniem un taisnīgiem ķēniņiem Es tās savaldīšu un starp 276

tām likšu izliet Manu gaismu, un tad tās arī pārvērtīsies miermīlīgās un gaismai draudzīgās tautās. 12. Un, redzi, tas ir tas otrs uguns veids, caur ko cilvēki tiks šķīstīti.” 186. TREŠĀ UN CETURTĀ ŠĶĪSTĪŠANAS UGUNS 1. (Kungs: ) „Bet trešā veida uguns pastāvēs tajā, ka jau dažus gadu simtus iepriekš Es vienmēr modināšu apgaismotus gaišreģus, praviešus un kalpus, kas Manā Vārdā visur tāpat skaidri un patiesi par visu pamācīs un ar to atbrīvos no visādiem maldiem un meliem, caur kuriem neīstiem praviešiem un priesteriem, pat Manā Vārdā, sagatavos ceļu viņu bojā ejai, un to sāks ne pārāk ilgā laikā, un šur un tur sāk jau šajā Manā laikā. 2. Viņi, līdzīgi pagānu priesteriem, darīs neīstas zīmes un tam sev iegūs lielus laicīgus dārgumus, bagātības, varu un lielu godu; bet caur trešo uguni un tās gaišāko gaismu viņi visu zaudēs un tiks pilnīgi iznīcināti. Un ķēniņi un firsti, kas gribēs viņiem palīdzēt, pie tam zaudēs visu viņu varu, viņu īpašumus un viņu troņus; jo Es atkal modināšu Manus ķēniņus un karavadoņus un piešķiršu viņiem uzvaru, un tā uz Zemes starp cilvēkiem beigsies elles senā nakts, un tās sūtņi. 3. Bet kā šī nakts nu pastāv pagāniskās, aklās un nesaprātīgās ceremonijās, ko dēvē par dievkalpojumu, tā arī tā pastāvēs tajā laikā, bet ar trešā veida uguni no Debesīm tiks pilnīgi sagrauta un iznīcināta, jo meli tikpat maz var uzvaroši cīnīties pret patiesības gaismu no Debesīm, kā dabīga nakts var spītēt uzlecošai Saulei. Tai vajag bēgt tās tumšās alās un dziļumos, un tie, kas reiz stāv gaismā, vairs neies meklēt nakti. 4. Es tev nu rādīju trešā veida uguni, kas ļoti iznīcinoši iedarbojas uz cilvēku tumsu, un tā Es tev vēl gribu rādīt ceturtā veida uguni, un šī veida uguns, caur ko pie Manas otrās atnākšanas Zemei un cilvēkiem, un visai radībai jātiek šķīstītai, un šī veida uguns pastāvēs visa veida lielās, dabīgās zemes revolūcijās, un, proti, tajos Zemes punktos, kuros cilvēki sev cels pārāk lielas un greznas pilsētas, kurās valdīs lielākā augstprātība, cietsirdība, ļauni tikumi un nepatiesa tiesa, vara, gods, laiskums, pie tam lielākā nabadzība, visāds posts un nelaimes, izraisītas caur lielo un vareno ļoti pieaugošo epikūrismu. 5. Tādās pilsētās, aiz pārspīlētas mantkārības, lielākā mērogā tiks celtas arī visādas fabrikas un tajās cilvēku roku vietā strādās uguns un ūdens, apvienots tūkstoš veida mākslinieciskām, no dzelzs izgatavotām mašīnām. Kurināmais tiks panākts ar ļoti senu zemes ogļu palīdzību, ko tā laika cilvēki ļoti lielās masās sev sagādās no zemes dziļumiem. 6. Kad tāda darbība, caur uguns varu, reiz sasniegs savu augstāko punktu, tad tādos punktos Zemes gaiss tiks arī pārāk spēcīgi piepildīts ar degošiem ētera veidiem, kas tad šur un tur drīz aizdegsies, un tādas pilsētas kopā ar to daudziem iedzīvotājiem pārvērtīsies drupās un pelnos; un tā tad arī būs liela un iedarbīga šķīstīšana. Bet ko nesasniegs šī veida panāktā uguns, to sasniegs visa veida lielas zemes vētras, kur tās, saprotams, būs vajadzīgas, jo bez nepieciešamības nekas netiks sadedzināts un iznīcināts. 7. Bet caur to tad zemes gaiss arī tiks atbrīvots no tās ļaunajiem tvaikiem un dabas gariem, kas tad uz visu citu zemes radību radīs svētības bagātu iespaidu, un tas tad arī kalpos cilvēkiem dabīgai veselībai, ka beigsies visas daudzās un ļaunās miesas slimības un cilvēki varēs sasniegt veselīgu, spēcīgu un lielu vecumu. 8. Bet tādēļ, ka tā šķīstīti cilvēki stāvēs Manā gaismā, un dzīvi un patiesi uz visiem laikiem ievēros Manus baušļus, tad laicīgi zemes īpašumi starp cilvēkiem arī tā tiks sadalīti, ka katram būs tik daudz, ka čakli strādājot, nekad necietīs trūkumu; un draudzes pārstāvji, tāpat kā ķēniņi, kā pilnīgi stāvēdami Manā gribā un gaismā, rūpēsies par to, lai kādā zemē kādai valstij 277

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv