Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

tiešām ir patiesība,

tiešām ir patiesība, bet, otrkārt, viņa vadībai un darbiem ir arī garīga nozīme, ko nu diemžēl neviens jūds vairs nesaprot, kādēļ tad par Jozua darbību farizeji visur sprediķo un māca tik daudz neprātīga, ka arī nav ļoti jābrīnās, ka nedaudz gaišāk domājoši jūdi daudzkārt ir ļoti neapmierināti ar Mozus un praviešu mācību. Tādēļ Es jūs nu tad arī vedu uz šī pakalna, un tieši šajā vietā, kur Jozua pie senās Jērikas pilsētas iekarošanas darīja savas pirmās un lielās brīnumzīmes, kā viņam to pavēlēja Dieva Gars. 11. Redziet, šis ir Aralota pakalns, un vieta, kur mēs nu stāvam, saucas Gilgal, un ir tā pati, uz kruas, pēc Kunga pavēles, Jozua ar akmens nazi otro reizi apgraizīja Izraēlas bērnus. 12. Bet klints, uz kuras Es nu stāvu un jums atkal atsaucu atmiņā seno vēsturi, sastāv tieši no tiem divpadsmit akmeņiem, kurus arī tieši divpadsmit priesteri, kad tauta sausām kājām pārgāja pār Jordānu, no tās vidus par zīmi caur Dieva varu brīnumainai vadībai šeit nogādāja, un tā, kā tie te nu vēl sastopami, uzstādīja un vienu pie otra savienoja, caur ko Jozua simboliski lika saprast, k tās divpadsmit Izraēlas ciltis, kas te ir attēlotas ar šeit kopā saliktiem un savienotiem akmeņiem, arī veido vienu stipru apvienību, un kā viena un varena tauta zem Dieva likumiem, aizsardzības un vadības, kā tiesa stāv iepretī visiem pagāniem, un arī jābūt kā stiprai klintij, pie kuras atsisties visiem, kas darbojas pret Dieva gribu. 13. Redziet, tieši šajā punktā Jozua uzlika šķirstu, caur kura septiņreizīgo apkārtnešanu, ap seno Jērikas pilsētu, pie varenām bazūņu skaņām, septītā dienā, septīto reizi nesot apkārt, mūri sabruka, tad izraēlieši ielauzās pilsētā un uz Dieva pavēli ar zobeniem nodūra visus, kas tajā dzīvoja, izņemot netikli Rahabu, kurai, pēc Dieva pavēles, kopā ar viņas māju un tuviniekiem, vajadzēja tikt saudzēta tādēļ, ka viņa sūtni, ko Jozua sūtīja pilsētā, paglāba no pagānu ķēniņa vajāšanas, pie kam viņa to labi paslēpa savā mājā. 14. Uz šī pakalna derības šķirsta priekšā Dievam par godu tika nolikts arī viss zelts, sudrabs un visi dārgakmeņi, ko izraēlieši atnesa no sagrautās pilsētas, un uz šī pakalna Jozua pēc Kunga gribas visiem izraēliešiem deva arī likumu, ka sagrautai pilsētai nekad atkal nav jātiek uzceltai, un, ka tas, kas to tomēr darītu un sāktu savas rokas likt pie darba, tādēļ tiks no Dieva sodīts. 15. Bet tajā punktā, kur reiz stāvēja šķirsts, tajā pat punktā miesīgi stāv Tas, kas kā varens Firsts ar zobenu rokā nāca pie Jozua un viņam teica: „Jozua, novelc savus apavus, jo vieta, uz kuras tu stāvi, ir svēta!” Tikai tad Jozua redzēja, kas bija tas varenais firsts, un tādēļ Viņu arī pielūdza. 16. Arī jūs visi nu zināt, kas Es esmu, un neviens no jums Mani nepielūdz. Jūs to gan darītu, - bet Es Pats to negribu, tādēļ, ka Es jūs liegu augstākā dzīvības punktā, kādā stāvēja Jozua visā savā varā, un tādēļ, ka Man ir pretīga katra lūpu lūgšana, jo no šī laika mīlestība uz Dievu un tuvāko Man ir vienīgi patīkamā lūgšana, kuru es redzu un uzklausu. 17. Un tā, īsumā attēlotu, jūs nu zināt, kas ir ar šo pakalnu, un nu mēs savas acis varam vērst pret vakariem un redzēt lielo, tuksnešaino līdzenumu, kur reiz stāvēja senā pagānu pilsēta.” 189. PAR SENĀS JĒRIKAS PILSĒTAS STĀVOKLI 1. Te Pēteris Man jautāja, teikdams: „Kungs, senā Jērika atradās pret rītiem, pāri Jordānas upei, un es nezinu, vakar mums šeit atceļojot, vai un kur mēs pārcēlāmies pāri upei. Jo šī jaunā Jērika tomēr noteikti ir vēl vairāk rietumos no upes, kā reiz bija tā senā, tādēļ, ka Tu mums nu vecās Jērikas vietu parādīji kā no šejienes pret vakariem. Mēs gan vakar pārgājām pār ļoti plašu akmens tiltu, bet zem tā, pēc manām domā, tomēr neatradās tik daudz ūdens, ka to varētu turēt par Jordānas ūdeni.” 2. Pēc tam vārdu ņēma Kado un Pēterim teica: „Un tomēr tā bija Jordāna! Šajā laikā tā vienmēr ir ļoti ūdens nabadzīga, un vieta, kur ir uzcelts tilts, ielejas šauruma dēļ, arī ir 280

visšaurākā, bet pusstundu tālāk lejā pret dienvidiem, straume jau atkal ļoti izplešas, un no šejienes ne tālajā Nāves jūras apvidū kļūst ļoti plata.” 3. Pēc šiem Kado vārdiem Pēteris un arī citi mācekļi, kuri arī vakar nepamanīja, kur un kad mēs pārgājām Jordānai, pavisam nomierinājās. 4. Bet pēc tam Pēteris un arī citi mācekļi nedaudz tuvāk aplūkoja akmeni, uz kura Es stāvēju, un, pēc neliela pārdomu laika, teica: „Bet kā tie tikai divpadsmit priesteri varēja šos lielos un ļoti smagos akmeņus izcelt no upes un tad, pārvarot lielo attālumu, atnest šeit? Vai tad tie divpadsmit priesteri bija Simsonam līdzīgi milži?” 5. Tagad Es teicu: „Bet kā tu nu vēl vari jautāt, kas tu Man līdzās tomēr jau redzēji tik daudzas Dieva Gara spēka zīmes?! Vai tad tu aizmirsi, ko visu tu redzēji pie vecā Markusa, netālu no Cēzarijas Filipas, un vai tad tu vairs nezini, ka Rafaels tikai pirms pāris dienām Lācara mājā pacēla augšā veco dzelzs kolonnu, un vēl tūkstoš citas zīmes?! Un tā kā tu visu to redzēji, kā tu nu vēl vari jautāt, kā Jozua divpadsmit priesteri varēja šos akmeņus no Jordānas iznest šeit?! Vai tad Jozua laikā Dieva spēks varbūt bija niecīgāks, kā ir tagad?! Apdomā to, un turpmāk vairs nejautā par tādām lietām, kuras jau bērns šūpulī var aptvert!” 6. Pēc šīs Manas piezīmes visi nu aptvēra, kā tiem divpadsmit priesteriem bija pavisam viegli iespējams šos akmeņus no upes atgādāt šeit. 7. Bet pēc tam pie Manis pienāca Kado un teica: „Ak, Tu, mīļais Kungs un meistar, ja Tu uz Mani nedusmotos, tad Manai ziņkārībai nu arī būtu viens jautājums, tieši attiecībā uz seno un jauno Jēriku, kuru Tu noteikti jau tāpat zini.” 8. ES teicu: „Ja Es tavu jautājumu arī zinu, tad citu dēļ tu to tomēr vari skaļi izteikt!” 9. Pēc tam Kado jautāja: „No Jozua grāmatas ir zināms, un Tu Pats tam visā īsumā pieskāries, ka pēc Dieva pavēles Jozua ar neizbēgami stingru sodu piedraudēja katram, kas iedrošinātos atkal no jauna uzcelt veco, sagrauto pilsētu, - un, redzi, mēs tomēr dzīvojam jaunajā Jērikā! Kā tas notika, ka Jērikas pilsēta šajā laikā tomēr ir gandrīz tajā pat vietā, kur reiz bija senā Jērika? Vai Dievs pēc tam Savu aizliegumu atsauca, un tā tomēr pielaida Jaunās Jērikas izcelšanos?” 10. ES teicu: „Tu maldies? Dievs Savu Vārdu neatsauca, un tā, plašā un tuksnešainā vietā, kur reiz stāvēja senā Jērika, līdz šai stundai vēl nestāv neviena māja un pat ne nožēlojamākā būda. Un kāpēc jūs, jaunie jēriķieši, tad vēl nekad nemēģinājās no kādas mājas drupām kaut kur uzcelt kādu māju vai tomēr, mazākais, būdu jūsu aitām, kazām un cūkām?” 11. Kado teica: „Jā, mīļais Kungs un Meistar, te ir āda īpaša lieta! Tai pilnīgi tuksnešainai vietai, kuras apmērs ir ap divas ceļa stundas, ir ievērojama līdzība ar Nāves jūru. Tur neaug par ne purva stādiņš, nerunājot par kaut ko citu. Pie tam, tai noteikti pavisam tuksnešainai vietai ik pa laikam ir tik mežonīgi un ļauni iztvaikojumi, ka tie nonāvētu cilvēkus un visu sugu dzīvniekus, ja tie uz tās atrastos, sevišķi naktī, - un tā būtu ļoti negudri tajā vietā celt kādu dzīvojamo māju vai tikai būdu. 12. Bet vērā liekams tomēr ir tas dīvainais apstāklis, ka ļaunie iztvaikojumi nekad neizplešas pāri tuksnešainās vietas robežai, un tā, jaunajā Jērikā dzīvo pavisam veselīgi, kamēr kāds cilvēks, kas tikai dažas stundas uzturētos tajā tuksnešainajā vietā, zaudētu dzīvību. Cik man zināms, šo vietu kādu laiku izmantoja tam, ka pēc likuma nāvi pelnījušos noziedzniekus ļauno iztvaikojumu laikā aizdzina tajā vietā, kur viņiem vajadzēja uzturēties vairāk kā stundu. Lielākā daļa nomira, bet tie, kas atgriezās dzīvi, par viņiem teica, ka dievi viņiem bija žēlīgi, bet pēc tam viņi tomēr vārga un ilgi nedzīvoja. Un tas ir viegli saprotams iemesls, ka tajā tuksnešainajā vietā līdz šim vēl neviens cilvēks dzīvojamo māju nu diez vai jebkad cels; tāpat kā [Nāves] jūras tuvumā un tās ļoti tuksnešainie [krasti] arī nav piemēroti, lai cilvēks ilgāku laiku tur uzturētos, sevišķi, ja vējš pūš tieši no jūras. Bet šai tuksnešainajai vietai tomēr ir vēl tas labums, ka neviens vējš tās ļaunos iztvaikojumus nevar aizpūst pāri tās akmens robežai. 13. Vai ļaunie iztvaikojumi ir Dieva senā piedraudējuma sekas, vai ir vēl kāds cits cēlonis, to es gan nezinātu sev izskaidrot; bet dīvaini ir, ka tieši tajā vietā, kur senos laikos atradās lielā un 281

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...