Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

nav nekādā samērā

nav nekādā samērā pret to, ko nabagie dara lieliem un bagātiem dīkdieņiem, un no Manis arī tiks uzskatīts kā nekas. 11. Ko, p.p. Erods dara labu cilvēkiem, kuriem vajag viņam maksāt uzliktos, lielos nodokļus un viņam pildīt grūtās klaušas? Redzi, tādi erodieši pasaulē nu ir ļoti daudzi, un viņi starp cilvēkiem rada postu un visādas nelaimes, un caur savu nekad nepiepildāmo mantkārību, dārdzību un badu; bet par ko viņi viņpusē saņems viņiem ne iepriecinošo algu. Jo patiesi, patiesi, pirms tāds Erods ieiet Debesu Valstībā, drīzāk kamielis izies caur adatas aci! 12. Tādēļ jūs, bagātie, tikai vienmēr arī bagātīgi atceraties nabagos, un jūs atradīsiet, ka uz Zemes laba, auglīga augsne ir vairāk kā pietiekami! – Vai tu, saimniek, un lielo īpašumu un bagātību īpašniek, to nu labi aptvēri?” 13. Saimnieks teica: „Jā, Kungs un Meistar, es to visu ne tikai pavisam labi aptvēru, bet gan arī stingri un nemainīgi nolēmu pēc tā rīkoties, un es arī centīšos daudzus man līdzīgus pārliecināt pieņemt manus tagadējos uzskatus un pēc tiem rīkoties.” 14. ES teicu: „To tu darīsi labi, un Debesu alga tev neizpaliks; jo kas kādu, sevišķi, no bagāto klases, pievērš dzīvības gaismai un, pēc tās, priecīgai un draudzīgai darbībai, tam viņa dvēselei būs ļoti liela mūžīgas dzīvības alga. 15. Bet nu Saule tūlīt pilnīgi uzausīs, un vērojam ausmu, un mūsu dvēselēm par to jāpriecājas un jālīksmo!” 191. GRIEĶA MĒĢINĀJUMS LIDOT 1. Kad Es to pateicu, visi klātesošie apklusa un savas acis vērsa uz Saules lēktu, tikai Kado vecais kalpotājs savas acis nenovērsa no Manis, redzēja tikai Mani un nepievērsa uzmanību pasaules Saules ausmai. 2. Kado to manīja un klusi vecajam kalpotājam jautāja: „Kāpēc tu pēc Kunga un Meistara kopš mūžības padoma nu nevērs savu seju uz Saules ausmu?” 3. Vecais kalpotājs teica: „Tādēļ, ka Kungs un Meistars kopš mūžības man r bezgala lielāka un svētāka dzīvības Saule, kā tā tur, tālu austrumos, kuru es jau tāpat ļoti bieži redzēju austam un rietam, un kuru, cerams, es vēl vairākas reizes redzēšu. Pasaules Saule man drīz uz visiem laikiem norietēs; tomēr šī svētākā Saule, tā kā viņa mums reiz ir tik brīnumaini uzlēkusi, mūsu dvēseles mūžam apgaismos kā gaišākā diena un nekad nenorietēs. Bet bēda tiem, kam šī Saule norietēs! Viņiem nāksies ilgi gaidīt, līdz tā atkal uzausīs! Un, redzi, tāpēc es labāk uzlūkoju šo dzīvo un svētāko Sauli, kā to pasaules Sauli tālos austrumos, kas, līdzīgi kā šī Zeme, un viss, kas tajā, uz tās un virs tās, ir Viņa darbs!” 4. Kad Kado no sava kalpotāja to dzirdēja, viņš viņu uzslavēja, arī vērsa savu seju pret Mani un nepievērsa uzmanību tikko uzlēkušai Saulei. 5. Bet šoreiz Saules lēkts bija sevišķi krāšņs, tādēļ, ka horizonts bija ļoti tīrs, tikai pret rietumiem augstu gaisā lidoja viegli mākonīši un atdzīvināja firmamenta zilumu. No ziemeļiem augstu gaisā virs mums, prom lidodami, nāca arī dažādi gājputni un devās uz dienvidrietumiem, izvairoties no Nāves jūras apvidus. Rīts, tātad, bija īsti priecīgs un dzīvs; un visi klātesošie par to priecājās un slavēja Mani, ka Es viņiem devu tik skaistu rītu. 6. Bet, kad Saule jau atradās dažus sprīžus virs horizonta, tad saimnieks Man jautāja, teikdams: „Ak, Kungs un Meistar, tā kā Tev visas lietas uz un virs Zemes ir labi zināmas, tad Tev arī būs zināms, kur Saule naktī slēpjas un no kurienes tā no rīta nāk. Pēc mūsu ļoti neticamās mācības, tai jānogrimst jūrā, un rītā lielās jūras, uz kuras peld Zemes aplis, pretējā pusē atkal jāpaceļas. Redzi, tas gan tā šķiet, tomēr pēc patiesības šī lieta noteikti ir pavisam citāda.” 284

7. ES teicu: „Pavisam noteikti, ļoti citāda, - tomēr tagad nav laiks jums to visu, jums labi aptverami, izskaidrot! Bet drīz pie mums nāks daži essejieši, jautājiet viņiem par to, un viņi jums to izskaidros; jo viņiem tajā jau kopš senatnes ir pavisam pareizas zināšanas. Bet pēc viņiem pie jums nāks arī Mani mācekļi, un jūs spēcinās Manā Vārdā. Tad Mans Gars piepildīs jūsu dvēseles un vedīs jūs daudzējādās gudrībās. Un tā līdz tam lai tas paliek.” 8. Ar to saimnieks atkal bija apmierināts, un šajā lietā Man tālāk vairs nejautāja. 9. Kāds cits grieķis, kas arī mums sekoja, galvenokārt vēroja putnu lidojumu un pie tam teica: „Ak, cik labi tomēr ir šiem putniem! Pa gaisu ātri un viegli lidot tālumā, kur viņi noteikti bagātīgi atrod viņiem piemērotu barību. Tikai cilvēkiem tajā, kas attiecas uz kustību, ir vissliktāk. Un, lai kādā tālākā ceļojumā tomēr ātrāk tiek uz priekšu, vajag izmantot dažādu dzīvnieku kājas, jo ar savām kājām vienmēr tikai lēnām iet uz priekšu. Ja Dievs tomēr arī cilvēkam būtu devis spārnus, lai, līdzīgi mīļiem putniem, varētu lidot gaisā, kāda svētlaime tā būtu cilvēkiem!” 10. ES teicu: „Pateicies Dievam, ka Viņš cilvēkam nedeva spārnus lidošanai; jo, ja cilvēks varētu arī lidot, tad nekas vairs nebūtu drošs no viņa! Ar tādām spējām viņš īsā laikā zemi viegli vēl ļaunāk apstrādātu, kā ēģiptiešu siseņu bars kādu pļavu un lauku, uz kuru tas nometas. Tādēļ neapskaud putnus par viņu lidošanas spēju un nevēlies to cilvēkam! Viņiem pietiek kustības spējas, kādas viņiem ir, jo viņi vēl pietiekami ātri iet uz priekšu, lai viens otru apkarotu. Tika, ja kādam cilvēkam būtu jāiet palīgā savam tuvākam, tad tas būtu labi, ja viņš ātrāk kustētos; bet tādos gadījumos cilvēki ļoti nesteidzas un nevēlas spējas lidot kā putnam. Bet cilvēki var lidot ar savu prātu un brīvu gribu, un šī garīgā lidošana ir vairāk vērta, kā putnu materiālā. – Vai tu arī tā nedomā?” 11. Grieķis teica: „Katrā ziņā, Kungs un Meistar; bet pravietim Elijam tomēr vajadzēja justies ļoti svētlaimīgam, kad viņš ugunīgos ratos brīvi pacēlās gaisā un lidoja pretī augstajām debesīm, - pieņemot, ka nopietni notika tas, kas ir lasāms jūdu grāmatās.” 12. ES teicu: „Jā, jā, viņa mācekļu acu priekšā tas gan notika, tomēr tā dīvainā notikuma nozīme ir dziļi garīga, ko tu nevari aptvert! Bet, ja jau tev ir tik liela vēlēšanās lidot, tad tici un gribi, un Es pielaidīšu, ka tu brīvi vari pacelties gaisā! Bet, kad tu gaisā lidosi, tad skaties, ka tu saglabā līdzsvaru, un, ka šī rīta vēsmiņa nekļūst spēcīgāka par tevi!” 13. Kad grieķis no Manas mutes to dzirdēja, tad viņš ticēja un gribēja, un viņš arī pacēlās brīvā gaisā vairāku vīru augstumā. Bet, tā kā viņam nebija nekāds atbalsts, tad vieglais rīta vējš tūlīt kļuva viņa pretinieks un grieza viņu drīz pa labi, un drīz pa kreisi, un drīz ar galvu lejup, drīz atkal augšup, un vējš viņu nesa diezgan tālu no pakalna, un viņš, grieķis, kliedza pēc palīdzības, tā kā citādi viņš iet bojā. Tad Es gribēju, ka vējš atkal pagriezās pret pakalnu, un tā lidot gribošais grieķis atkal lidoja virs mums. 14. Un Es viņam augšup teicu: „Tad tici un gribi atkal nonākt lejā, un notiks tas, kam tu tici un ko gribi!” 15. Un grieķis ticēja un gribēja, un lēnām atkal nolaidās lejā uz zemes. 16. Kad viņš atkal atradās uz cietas zemes, tad citi viņam jautāja, kā viņš ir juties gaisā. 17. Tas grieķis teica: „Mūsu senās grāmatās ir rakstīts ,ka vājam cilvēkam dievi nav jāpārbauda; bet es šeit tomēr pārbaudīju patieso Dievu, un tad man arī notika pēc taisnības, ka gaisā savu neprātu es ļoti nožēloju. Cilvēkam, kas nav radīts pēc putnu veida un nevar pārvaldīt gaisu, nav nekas briesmīgāks, ja viņam ir laupīts katrs stingrs atbalsts un vējš pret viņu izturas tāpat, kā pret spalviņu, kā jūs to pie manis manījāt. Ak, Kungs un Meistar, es pateicos Tev, ka Tu man palīdzēji atkal nokļūt uz mīļās, stingrās zemes! Mīļiem putniem jāpriecājas gaisā, kā viņi var un prot; manī nekad vairs neradīsies tieksme reiz atkal atrasties tīrā gaisā un ar putniem dalīties lidošanas priekā. Tādēļ paliekam tikai uz cietas zemes, kas mūs nes un baro!” 18. Kad grieķis saviem biedriem vēl atstāstīja savas sajūtas, tad daži Mani mācekļi, kuriem Es Manā pirmā mācīšanas gadā arī reiz ļāvu pa gaisu nākt pie Manis kalnā pie Kisas, Man jautāja, kā tas ar viņiem toreiz esot noticis, ka viņi gaisā turējušies taisni. 285

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)