Views
2 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

22. Šis cilvēks,

22. Šis cilvēks, nenovērsies, lūkojās Manī un beigās saņēma drosmi Mani uzrunāt. Viņš pievirzījās pie Manis un lūdza Mani, vai viņš drīkstētu ar Mani runāt tikai dažus vārdus. 23. Un Es teicu: „Ko tad tu gribi, kas Man tev jādara?” 24. Jauneklis teica: „Ak, labais kungs, kad es tevi kādu laiku uzlūkoju, tad mana sirds kļuva kā kvēlojoša un es sevī dzirdēju balsi, kas teica: „Vienīgi tikai viņš var tev palīdzēt!” Tad es saņēmu drosmi tūlīt vērsties pie tevis un lūgt tevi, lai tu man palīdzētu, jo es stingri ticu, ka vienīgi tu man, nabagam, vari palīdzēt.” 25. ES teicu: „Nu tad, ja tu tici, tad lai notiek pēc tavas ticības! Bet, ja tu esi izdziedināts, tad šodien klusē par to, lai šajā vietā nenotek drūzmēšanās!” 26. Pēc šiem Maniem vārdiem jaunais cilvēks pēkšņi kļuva tik pilnīgi vesels un no savas slimības izdziedināts, ka viņš savus kruķus pilnīgi nolika malā un brīvi kustējās istabā. 27. Bet, aiz tīras pateicības jūtām, viņš nevarēja citādi un pienāca pie Manis un, pateicības asarām acīs, teica: „Ak, tu, patiesais un varenākais brīnumdziedniek! Tas tomēr neiet, ka par tavu, man parādīto labdarību, man nu jāpateicas tikai rīt. Lai viens vai otrs šeit esošais drūzmējas, tad mana sirds man nu pavēl no sirds dziļumiem atklāti pateikties, ka tu mani tik pēkšņi izdziedināji.” 28. ES teicu: „Lai tas nu tikai paliek; jo tava klusa pateicība sirdī Man ir daudz mīļāka un patīkamāka, kā tūkstoš skaļi izteikti vārdi. Rīt tu svešiniekiem, kas tevi pazīst, vari arī jau runāt skaļi.” 29. Ar to jaunais cilvēks bija mierā un atkal devās pie sava iepriekšējā galda, nu arī lika padot maizi un vīnu, un bija ļoti labā garastāvoklī, jo pēc ārstu padoma, viņam jau ilgāku laiku vajadzēja atteikties no vīna. 30. Bet saimniekam, viņa ļaudīm un vairākiem šeit klātesošajiem svešiniekiem viņa pēkšņā izdziedināšana tomēr ļoti uzkrita, un viņi izdziedinātajam jautāja, ko Es it kā pavisam slepeni viņam darīju, caur ko viņš kļuva vesels. 31. Bet viņš (izdziedinātais) teica: „Jūs tak paši bijā šeit, istabā, un dzirdējāt, ko viņš man teica: „Lai notiek pēc tavas ticības!” Un pie šiem viņa vārdiem es kā caur brīnumainu triecienu tiku izdziedināts, un tagad esmu tik vesels, kā nekad iepriekš. Tas ir viss, ko es zinu un varu jums teikt; ja jūs gribat zināt vairāk, tad paši jautājiet viņam!” 32. Kad saimnieks to dzirdēja, tad viņš piegāja pie mācekļa Andreja, kuru viņš pazina, un jautāja viņam dažu ko par Mani; bet arī Andrejs viņu noraidīja līdz rītdienai, un pirms laika par Mani neizpauda. 193. PAR KUNGA NOPIETNĪBU 1. Nu pie Manis pienāca viens svešinieks un teica: „Kungs un meistar, vai tu vari katru cilvēka slimību tā izdziedināt, kā nu izdziedināji jauno ēģiptieti, un no kā tu mācījies šo brīnumaino veidu izdziedināt slimības?” 2. ES teicu: „Klausies, tu, ziņkārīgais arāb, Man neviena lieta nav neiespējama, un, kas Man ir, tas ir no Mana Tēva Debesīs! Bet šo Tēvu nepazīst neviens, kā vienīgi Es, un arī Mani neviens tik pilnīgi nepazīst, kā Mani pazīst Mans Tēvs. Esi mierā ar to un neko tālāk man nejautā; jo tu un tava vilts ir vēl tālu no Dieva Valstības! Jūsu debesis ir jūsu sievas un verdzenes, - un, kas tādas debesis slavē kā debesis, tie ir vēl tālu no Manis un Mana Tēva!” 3. Pēc šiem vārdiem arābs klusēja un Man tālāk neko nejautāja. 4. Bet, kad klātesošie essejieši ievēroja, ka Es arābu pavisam īsi noraidīju, tad viņi domāja, Es varbūt nebūtu labā garastāvoklī, un vai kāds varbūt nav Mani apvainojis. 288

5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jūs par Mani varat tā domāt, tā kā jūs Mani tomēr pazīstat?! Es neesmu vājš, visādu kaislību mocīts cilvēks, bet gan Es nācu šajā pasaulē, lai palīdzētu visiem cilvēkiem, kas Man tic un dzīvos, un darbosies pēc Manas Mācības; un tā Es nu esmu, kāds Es biju, pirms vēl šī Zeme bija radīta, un mīlu arī tos cilvēkus, kas Mani vēl nepazīst un arī nekad vēl nepazina, un īstā laikā arī viņiem tiks sludināts Evaņģēlijs. Kas pēc tam atgriezīsies, mantos mūžīgu dzīvību; bet kas Evaņģēliju nepieņems, tas paliks senā tiesā un senā nāvē. 6. Tātad, turpmāk rūpējieties, ka tie daudzie mirušie, kas nāk pie jums un pie jums meklē visādu palīdzību, saņem Manu Mācību, garā pamostas un var kļūt dzīvi, un ar to jūs viņiem patiesi palīdzēsiet. Bet Es apsolu, ka visiem cilvēkiem jākļūst svētlaimīgiem, un, ja Es to gribu un tādēļ arī nācu šajā pasaulē, lai visiem cilvēkiem atveru vārtus mūžīgai dzīvībai, tad Es šodien neesmu tāds un rīt citāds, bet gan vienmēr vienāds kā Tēvs Debesīs, kas ir Manī, dzīvo, rada, vara un uztur. 7. Bet, tā kā Es visiem cilvēkiem, neierobežojot viņu brīvo gribu, pilnā nopietnībā gribu labu, tad Es ar viņiem arī nevaru niekoties un jokot, bet gan tikai apieties nopietni, un ar Mācību un darbiem uzticami un patiesi rādīt ceļu, pa kuru viņi, ja viņi to grib, var sasniegt viņu dvēseles mūžīgu un patiesu dzīvību. 8. Bet, ja es pie cilvēkiem šajā pasaulē atnācu ar tādu nodomu, kā tad pie tam Es, līdzīgi kādam cilvēkam, jebkad būtu sliktā garastāvoklī, un kas var Mani apvainot? Kas Mani atzīst, Man tic, un dara pēc Manas Mācības, tas Mani noteikti neapvaino, bet, kas Mani neatzīst vai negrib atzīt, ja arī viņš varētu Mani atzīt, tad nevar Mani apvainot, viņš apvaino tikai pats sevi, tā kā viņš kļūst paša dzīvības ienaidnieks. 9. Bet Es meklēju tikai dvēseliski un miesīgi slimos, lai viņiem palīdzētu, un ne veselos, kam palīdzība nav vajadzīga. Kādu mīlestību, gudrību un taisnīgumu rādītu ārsts, kas slimnieku tādēļ ienīstu, vajātu un sodītu, ka viņš tieši ir slims?! Tādēļ pārdomājiet labāk par Mani un domājiet, ka Tas, kas uz jums runā, ir patiess un taisnīgs ārsts dvēselei un garam, un, vajadzības gadījumā, arī miesai.” 10. Kad essejieši no Manis to dzirdēja, viņi lūdza Man piedošanu, ka viņi tik vienkārši un cilvēciski domāja par Mani. 11. Un svešinieki savā starpā runāja: „Viņš tomēr ir dīvains brīnumārsts! Viņš nerunā kā kāds cilvēks, bet gan kā Dievs! Viņu vajag uzklausīt un vadīties pēc viņa vārdiem!” 12. Bet Es essejiešiem teicu: „Kādēļ tad jūs nu lūdzat Man piedošanu, ja Es iepriekš jums tomēr pietiekami skaidri rādīju, kā un kāpēc neviens cilvēks nekad nevar Mani apvainot? Es jums saku: Savstarpēji piedodiet paši sev jūsu grēkus un dumjības, pamodiniet jūsu mīlestību uz Dievu un tuvāko, tad arī no Manis jūsu grēki būs piedoti! 13. Bet, ja ir kāds nelga, kāds aklais un kāds mēmais, vai tad viņam ko līdzētu, ja Es viņam teiktu: „Es tev piedodu tavu muļķību, tev tavu aklumu un tev tavu mēmumu?” Nē, tad nevienam neko nepalīdzēs; jo pie tam nelga tomēr paliek nelga, aklais akls, un mēmais mēms. Bet ja Es ar Vārdu, padomu un darbu nelgu un aklo, un mēmo izdziedinu no viņa kaites, tad ar to visiem patiesi tiek palīdzēts. 14. Kas, tātad, dara kādu muļķību, tas lai to atzīst kā muļķību, to atmet un vairs nedara, un tā viņam tiek piedota arī Debesīs; bet cik ilgi viņš to nedara, un tomēr laiku pa laikam lūdz Dievu viņa grēkus piedot, tad tie viņam netiks ātrāk piedoti, līdz viņš, pilnīgi atmetot savu seno muļķību, pats savus grēkus piedod. Tādēļ lai katrs vispirms noslauka savu durvju priekšu, tad viņš var iet arī pie sava kaimiņa un viņam teikt: „Redzi, es nu netīrumus no sevis notīrīju un ar sevi esmu kārtībā, ļauj, ka es nu tīru arī tavu durvju priekšu tādā veidā, ka visas tev nodarītās netaisnības vēršu par labu, kā tu to vēlies!” Jā, ja abi kaimiņi tā nokārto un draudzīgi nolīdzina savu lietu, tad tā tiek nokārtota un nolīdzināta arī Debesīs! Bet, ja ne tā, tad neko nelīdz Debesīm lūgt savu grēku piedošanu!” 289

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR

 • Page 3 and 4:

  Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at

 • Page 5 and 6:

  96. Vēja izcelšanās ............

 • Page 7 and 8:

  197. Par svinamo dienu svinēšanu.

 • Page 9 and 10:

  14. Bet tagad man pietiek jūsu mu

 • Page 11 and 12:

  suņu vietā, bet, lai gan viņi ir

 • Page 13 and 14:

  8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a

 • Page 15 and 16:

  nesagādā cilvēkiem ciešanas, be

 • Page 17 and 18:

  3. Pirmais runātājs teica: „To

 • Page 19 and 20:

  tikai slepeni pie sevis [turēt], j

 • Page 21 and 22:

  septiņiem vīriem teiktu to pašu

 • Page 23 and 24:

  priekšrocība, ka Dieva visvarenī

 • Page 25 and 26:

  caur to tie desmit vairs nav saist

 • Page 27 and 28:

  ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu

 • Page 29 and 30:

  eigas, un Mana Mācība tomēr turp

 • Page 31 and 32:

  astos tik daudz cilvēku, ka tagad

 • Page 33 and 34:

  šķiršanās laikā no šīs zemes

 • Page 35 and 36:

  dzīvības pamatu formas, kā šīs

 • Page 37 and 38:

  20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis

 • Page 39 and 40:

  tieši nolādētais „vajag” lik

 • Page 41 and 42:

  2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu

 • Page 43 and 44:

  4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav

 • Page 45 and 46:

  īvībā kā inteliģences un griba

 • Page 47 and 48:

  14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k

 • Page 49 and 50:

  1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē

 • Page 51 and 52:

  caurstrāvots, bez kā viņš patie

 • Page 53 and 54:

  9. Bet, kad jūs paši dzīvības g

 • Page 55 and 56:

  5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv

 • Page 57 and 58:

  34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka

 • Page 59 and 60:

  tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu

 • Page 61 and 62:

  12. Bet kādēļ personīgie velni

 • Page 63 and 64:

  5. Bet visas citas lūgšanas un br

 • Page 65 and 66:

  8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se

 • Page 67 and 68:

  20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk

 • Page 69 and 70:

  1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v

 • Page 71 and 72:

  7. Tomēr, katram atstājiet viņa

 • Page 73 and 74:

  11. ES sacīju: „Šis vēsums ād

 • Page 75 and 76:

  4. Bet kā jūs tagad austrumos pie

 • Page 77 and 78:

  1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā

 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238: ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā
 • Page 239 and 240: 1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā
 • Page 241 and 242: 15. No pasaules jūras pastāvīgā
 • Page 243 and 244: 1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs
 • Page 245 and 246: 9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad
 • Page 247 and 248: jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k
 • Page 249 and 250: 12. Šī lieta šai vietai ir pavis
 • Page 251 and 252: 4. Viens vīrs teica: „Kungs un m
 • Page 253 and 254: 171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU
 • Page 255 and 256: skolotāji, kas ir spējīgi cilvē
 • Page 257 and 258: 13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne
 • Page 259 and 260: 175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME
 • Page 261 and 262: ausmu, un, kas no koka sev jau iev
 • Page 263 and 264: tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i
 • Page 265 and 266: jauni un veci - kļūstot taisni un
 • Page 267 and 268: 18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā
 • Page 269 and 270: darbīgais priesteris, kura vārdie
 • Page 271 and 272: 1. Kad vecais kalpotājs atradās p
 • Page 273 and 274: „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es
 • Page 275 and 276: 184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK
 • Page 277 and 278: tām likšu izliet Manu gaismu, un
 • Page 279 and 280: 10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos
 • Page 281 and 282: visšaurākā, bet pusstundu tālā
 • Page 283 and 284: atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie
 • Page 285 and 286: 7. ES teicu: „Pavisam noteikti,
 • Page 287: essejiešu pilī, un viņam viņiem
 • Page 291 and 292: 10. Bet, ja jūs to zināt, un no M
 • Page 293 and 294: 1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav
 • Page 295 and 296: tālab mums arī nebūs vajadzīgs
 • Page 297 and 298: cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū
 • Page 299 and 300: palīdzību, tā kā arī tu Man ne
 • Page 301 and 302: 2. Arī tie daži pirmie essejieši
 • Page 303 and 304: tūkstoši ielenc lielo brīnumpili
 • Page 305 and 306: caur manu vārdu un lūgšanu Dievs
 • Page 307 and 308: 7. Rokluss teica: „Klausieties, d
 • Page 309 and 310: 2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar
 • Page 311 and 312: 8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t
 • Page 313 and 314: 5. Farizejs teica: „Jūs esat pil
 • Page 315 and 316: 14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,
 • Page 317 and 318: 22. Un Rokluss teica pēc tam: „P
 • Page 319 and 320: starp Maniem draugiem, kas Mani lab
 • Page 321 and 322: 13. Rokluss, tie citi essejieši un
 • Page 323 and 324: Un tādēļ Es tavai runai saku „
 • Page 325 and 326: 216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.
 • Page 327 and 328: ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be
 • Page 329 and 330: no dienas nāca vairāk, šo naudu
 • Page 331 and 332: Rokluss pats jums visu jau skaidri
 • Page 333: 10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
No.8 NEWS - 東京国際大学
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Unbenannt-1 - Till Nowak