Views
4 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

7. Jā, būtu labi, ja

7. Jā, būtu labi, ja Tavu Dievišķo Mācību vienā naktī varētu ielikt visu cilvēku sirdīs kopā ar dedzību pēc tās rīkoties!? Bet tāds nav Tavs nodoms, jo katram cilvēkam visu to vajag padarīt par savu, tikai apgūstot mācību no ārienes, un tad viņam vajag būt nopietnai gribai pēc tās rīkoties. Bet šādā veidā cilvēce progresēs tikai ļoti lēnām, un nav nosakāms tas laiks, kurā visi cilvēki uz šīs zemes pārņems Tavu mācību, un tā Tavas mācības tīrākā dzīvības gaisma arvien paliks tikai nedaudzu cilvēku īpašumā, un pat ir jautājums – cik ilgi gluži tīra! 8. Jo, kamēr Tavas Mācības patiesība dzīvi necaurstrāvos cilvēkus, viņi vairāk vai mazāk tomēr paliks savos pasaules priekos. Un drīz no Tavas Mācības, ar dažiem pielikumiem, rādīs kādu laicīgu iedzīvošanās avotu, un tad ar Taviem vēlākiem mācekļiem nebūs labāk, kā tagad ir ar daudziem jūdiem un pagāniem, un Tavas Mācības patiesā svētība un dzīvie augļi būs cilvēkiem tālu; es gan neesmu pravietis, bet to man saka mans skaidrais saprāts, ko esmu guvis daudzu savu piedzīvojumu rezultātā, un es ticu, ka šinī lietā esmu devis gluži pareizu spriedumu.” 14. KUNGA RUNA PAR VIŅA MĀCĪBAS NĀKOTNI 1. Uz to Es teicu: „To tu gan /esi/, un arī Es labi zinu, ka pa lielākai daļai tā būs, - bet visā visumā tas tomēr neko nenozīmē, jo Manā radībā dvēselēm ir skolas vēl lielākā skaitā. Kas nemācās Jeruzalemē, tam tas tiks pasludināts citā vietā! 2. Jā, es zinu un saprotu, ka pēc Manis uzstāsies daudz neīstu skolotāju un teiks cilvēkiem: „Redziet, šeit ir Kristus” vai „Tur viņš ir!” Bet Es jums tagad saku un jūs sakiet to saviem tuviniekiem un bērniem, lai tādiem viltus skolotājiem netic; jo viņus būs viegli iepazīt pēc viņu darbiem. 3. Bet kādam jābūt īstam māceklim, saskaņā ar Maniem vārdiem, to tu pie izdevības vkaar redzēji Emmā Nikodema kalnā, kad Es aizsūtīju tos septiņdesmit mācekļus, lai viņi izplatītu Manu Mācību. 4. Kur tu pēc tam sastapi skolotājus, kuri pēc Manas Gribas tā izplatīs mācību par Dieva valstības atnākšanu cilvēku vidū, tad tu un citi turiet viņus par īstiem un patiesiem skolotājiem; bet kur skolotājs, kaut kur Manā Vārdā, no Manas mācības centīsies sev gūt peļņu naudas vai citu dārgumu dēļ, tos neatzīsti par īstiem, tie nav Manis nekad aicināti, Manas mācības izplatītāji. Jo Mani patiesie mācekļi un Manas tīrās Mācības izplatītāji, tāpat kā Es, uz šīs zemes vienmēr būs nabagi; bet tādēļ ļoti bagāti garīgi, jo viņiem nebūs vajadzīgs Manu mācību un Vārdus iemācīties no priekšgājējiem caur garlaicīgām mācībām, bet Manu Mācību un Manu gribu Es likšu viņu sirdīs un mutē. 5. Bet neīstajiem vajadzēs ilgi mācīties un no tikpat neīstiem skolotājiem apgūt dažādas mācības, vārdus un izteicienus, un, kad viņi ar lielām pūlēm visu to būs iemācījušies no viņu lielīgajiem skolotājiem, tikai tad viņus ar dažādām tukšām un nevajadzīgām ceremonijām tiks iesvaidīti par mācekļiem, kā tas arī tagad notiek templī pie farizejiem, rakstu mācītājiem un vecākiem, arī pie jums, pagāniem, kur priesteru stāvoklis veido pilnīgu kastu, kas tiek mantota no tēva uz dēlu, un kurā cilvēks no tautas vidus tiek uzņemts tikai tad, kad kādam priesterim nav bērnu, un pats tas kā bērns tiek audzināts par priesteri. 6. Kā, tātad patiess no Manis aicināts skolotājs, un Manas tīrās mācības izplatītājs būs atšķirams no nepatiesa, to Es jums visiem tagad paskaidroju. Un tā katrs viegli varēs pasargāties no neīstiem skolotājiem un praviešiem; bet kas viņiem būs labvēlīgs un viņiem ticēs, tas pats sevi varēs vainot, jo viņš tiks no viņiem aprīts. 7. Jā, pat notiks, ka neīstie priesteri uzkāps zelta tronī un patiesie, Manis izvēlētie un aicinātie, tiks dedzīgi vajāti. Bet, kad tas piepildīsies, tad arī pār viņiem nāks viņu tiesa un viņu 28

eigas, un Mana Mācība tomēr turpinās pastāvēt starp daudziem šīs zemes cilvēkiem, bet tā vienmēr mirdzēs, staros un mierinās kā brīvs dārgums klusībā starp cilvēkiem, bet nekad kā valdniece pār visu tautu valdnieka tronī ar vainagu, zizli un scepteri. 8. Kur tas notiks Manā Vārdā, tur es pats būšu tālu un Manas mīlestības vietā starp cilvēkiem mājvietu atradīs mantkārība, skopums, naids un visāda veida vajāšanas un viena krāpšana sniegs roku otrai. Bet, ja jūs starp cilvēkiem redzēsiet tādus Manas Mācības augļus, tad jūs gan labi manīsiet, kāda gara bērni ir tie uz troņiem sēdošie pravieši, un no kā cēlusies viņu neīstā mācība! 9. Bet, ja tu visos laikos gribēsi iegūt labo un patieso, un tikai pēc tā tev būs vēlēšanās, tad taču tu savu sirdi gan nepievērsīsi neīstam?! Un tā jūs nu ziniet, ka par spīti visiem vēlākiem neīstajiem praviešiem un skolotājiem, kas vēlāk parādīsies, Mana tīrā Mācība klusībā un bez spožuma pastāvēs starp cilvēkiem līdz laiku beigām. 10. Bet kā šī Mana Mācība reiz vairāk un vairāk izplatīsies visu zemju tautu vidū, to Es jums jau vairākkārt paskaidroju, jo kad kāda tauta ir gatava uzņem Manu Mācību, to es Pats vislabāk zinu. 11. Bet viss, kas varēja notikt pēc iespējas drīzākai Manas Mācības izplatīšanai, visos kaut nedaudz gatavos zemes punktos, ir arī noticis un drīz tiks darīts vēl daudz vairāk; un tā mēs varam šo tēmu bez tālākām piebildēm atstāt mierā, jo mums vēl jāpārrunā daudz svarīgākas lietas.” 12. Agrikola tagad atkal sacīja: „Tas jau noteikti tā būs – jo Tu vienīgais to vislabāk zini, kas uz šīs nepatīkamās zemes vēl viss notiek, bet tādi kā mēs, kuri nevaram ielūkoties nākotnē, un neredzam, kā tās lietas vēl veidosies, un kuriem Tu esi atļāvis savu šīszemes brīvo pārbaudījumu dzīvi pēc Tavas Mācības nodzīvot iespējami laimīgi, un kas pie tam uz gaismas ceļa atrod daudz šķēršļu, tomēr pat pie labākās apziņas un gribas, ir rūpju pārņemts un spiests jautāt: „Kas ar laiku no visa tā iznāks?” 13. Vai Tava, tagad tik svēti tīrā mācība nonāks pie visiem cilvēkiem un kad? Vai arī tā vienmēr paliks tikai nedaudzo izraudzēto sevišķs dārgums? Spriežot pēc Taviem tikko teiktiem vārdiem, liekas, ka būs pēdējais gadījums! Nu arī pareizi, jo kas Tev, ak, Kungs un Meistar, ir pareizi, tam jābūt gan pareizi arī mums, cilvēkiem, tā kā mēs to lietu bez Tevis nevaram grozīt, bet tādēļ kā Tev ir labpaticis mums, cilvēkiem, Taviem radījumiem, līdzās brīvai gribai, dot arī tikpat brīvu saprātu, arī tad caur to Tu mums piešķir brīvu spriedumu, un tādēļ es tā runāju! 14. Bet es no Tavas atbildes secināju, ka Tev ar cilvēkiem ir pavisam sevišķi plāni un nodomi, citādi Tu nepieļautu, ka līdzās Tavai, nu reiz dotai tīrākai Mācībai un līdzās Taviem labi apmācītiem mācekļiem, celsies vēl citi, neīsti, un atkal no jauna vadīs cilvēkus bezdievīgākā tumsībā; te es patiesi tālāk neko vairs nevaru runāt un nu atkal būšu pati uzmanība.” 15. ES sacīju: „Draugs, to tu ļoti labi darīsi: labāk ir klausīties, ko sludināt, kamēr vēl par maz tam pazīst īstos pamatus. 16. Tici Man: Ir viegli radīt pasaules, bet tā radīt brīvus cilvēkus, un atļaut viņiem pašiem pilnveidoties, pie kam Dievišķajai Visvarenībai, saskaņā ar Savas mīlestības un gudrības būtību, vajag būt klusai un atturīgai, tā beigās arī Man paliek lieta, kas nav nosaucama par vieglu! Te Man nepalīdz nekas cits, kā Mana neierobežotā pacietība un ļoti lielā lēnprātība. 17. Tādēļ cilvēkiem vajag caur viņu pašu personīgo ticību un darbību nokļūt dažādos labos un sliktos apstākļos, lai viņi tikai no savas ticības un darbības sekām kļūst gudri, un beigās lēnprātīgi sāk meklēt īsto gaismu. 18. Bet kā visa radība uz šīs zemes starp dienu un nakti, un starp vasaru un ziemu pilnveidojas materiāli, tāpat cilvēks garīgi. 19. Kad šīs zemes pirmcilvēki garīgi staigāja gaišā dienā, tad viņiem beigās gaisma bija pamatīgi apnikusi, bet kad vēlāk pie viņiem bija iestājusies garīga nakts, tad tikai viņi sāka aptvert un novērtēt garīgās dienas vērtību, un labākie bailīgi meklēja zudušo paradīzi. 29

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR
 • Page 3 and 4: Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at
 • Page 5 and 6: 96. Vēja izcelšanās ............
 • Page 7 and 8: 197. Par svinamo dienu svinēšanu.
 • Page 9 and 10: 14. Bet tagad man pietiek jūsu mu
 • Page 11 and 12: suņu vietā, bet, lai gan viņi ir
 • Page 13 and 14: 8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a
 • Page 15 and 16: nesagādā cilvēkiem ciešanas, be
 • Page 17 and 18: 3. Pirmais runātājs teica: „To
 • Page 19 and 20: tikai slepeni pie sevis [turēt], j
 • Page 21 and 22: septiņiem vīriem teiktu to pašu
 • Page 23 and 24: priekšrocība, ka Dieva visvarenī
 • Page 25 and 26: caur to tie desmit vairs nav saist
 • Page 27: ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu
 • Page 31 and 32: astos tik daudz cilvēku, ka tagad
 • Page 33 and 34: šķiršanās laikā no šīs zemes
 • Page 35 and 36: dzīvības pamatu formas, kā šīs
 • Page 37 and 38: 20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis
 • Page 39 and 40: tieši nolādētais „vajag” lik
 • Page 41 and 42: 2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu
 • Page 43 and 44: 4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav
 • Page 45 and 46: īvībā kā inteliģences un griba
 • Page 47 and 48: 14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k
 • Page 49 and 50: 1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē
 • Page 51 and 52: caurstrāvots, bez kā viņš patie
 • Page 53 and 54: 9. Bet, kad jūs paši dzīvības g
 • Page 55 and 56: 5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv
 • Page 57 and 58: 34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka
 • Page 59 and 60: tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu
 • Page 61 and 62: 12. Bet kādēļ personīgie velni
 • Page 63 and 64: 5. Bet visas citas lūgšanas un br
 • Page 65 and 66: 8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se
 • Page 67 and 68: 20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk
 • Page 69 and 70: 1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v
 • Page 71 and 72: 7. Tomēr, katram atstājiet viņa
 • Page 73 and 74: 11. ES sacīju: „Šis vēsums ād
 • Page 75 and 76: 4. Bet kā jūs tagad austrumos pie
 • Page 77 and 78: 1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā
 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264:

  tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i

 • Page 265 and 266:

  jauni un veci - kļūstot taisni un

 • Page 267 and 268:

  18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā

 • Page 269 and 270:

  darbīgais priesteris, kura vārdie

 • Page 271 and 272:

  1. Kad vecais kalpotājs atradās p

 • Page 273 and 274:

  „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es

 • Page 275 and 276:

  184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK

 • Page 277 and 278:

  tām likšu izliet Manu gaismu, un

 • Page 279 and 280:

  10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos

 • Page 281 and 282:

  visšaurākā, bet pusstundu tālā

 • Page 283 and 284:

  atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie

 • Page 285 and 286:

  7. ES teicu: „Pavisam noteikti,

 • Page 287 and 288:

  essejiešu pilī, un viņam viņiem

 • Page 289 and 290:

  5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū

 • Page 291 and 292:

  10. Bet, ja jūs to zināt, un no M

 • Page 293 and 294:

  1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav

 • Page 295 and 296:

  tālab mums arī nebūs vajadzīgs

 • Page 297 and 298:

  cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū

 • Page 299 and 300:

  palīdzību, tā kā arī tu Man ne

 • Page 301 and 302:

  2. Arī tie daži pirmie essejieši

 • Page 303 and 304:

  tūkstoši ielenc lielo brīnumpili

 • Page 305 and 306:

  caur manu vārdu un lūgšanu Dievs

 • Page 307 and 308:

  7. Rokluss teica: „Klausieties, d

 • Page 309 and 310:

  2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar

 • Page 311 and 312:

  8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t

 • Page 313 and 314:

  5. Farizejs teica: „Jūs esat pil

 • Page 315 and 316:

  14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,

 • Page 317 and 318:

  22. Un Rokluss teica pēc tam: „P

 • Page 319 and 320:

  starp Maniem draugiem, kas Mani lab

 • Page 321 and 322:

  13. Rokluss, tie citi essejieši un

 • Page 323 and 324:

  Un tādēļ Es tavai runai saku „

 • Page 325 and 326:

  216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.

 • Page 327 and 328:

  ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be

 • Page 329 and 330:

  no dienas nāca vairāk, šo naudu

 • Page 331 and 332:

  Rokluss pats jums visu jau skaidri

 • Page 333:

  10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Unbenannt-1 - Till Nowak
AR 1. numuru - Vienotība
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv