Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

194. PAREIZA GRĒKU

194. PAREIZA GRĒKU PIEDOŠANA 1. (Kungs: ) „Kas labi redz, tas gan var savam brālim teikt: „Ļauj, ka es izņemu skabargu no tavas acs!” Bet kāds, kas paša acī nes ne tikai skabargu, bet gan grēku un muļķību veselu baļķi, tas lai skatās, kā viņš spēj izvilkt baļķi no savas acs! Ja viņa avs ir tīra, tikai tad viņš arī var savam brālim palīdzēt izņemt skabargu no acs. 2. Kas tad māca savus līdzcilvēkus, tas lai viņus māca ne tikai gudriem un smalki izmeklētiem vārdiem, kā to dara farizeji un citi neīsti pravieši, bet gan lai viņš viņus daudz vairāk māca ar savu rīcību un darbiem, tad viņš savus cilvēkus ierosinās patiesi un dzīvi sekot piemēram! Bet, ja viņš tikai māca, bet pats rīkojas pretēji savai mācībai, tad viņš līdzinās vilkam aitas ādā, kas tikai tādēļ ap sevi pulcina tuvredzīgās un lētticīgās aitas un dod viņām gudru mācību, lai tās padarītu padevīgas savai rīklei. 3. Vai tas tādam skolotājam, vilkam, gan ko līdzēs, ja viņš, slepenībā savu netaisnību saprazdams, Dievam saka: „Kungs piedod man manus grēkus; jo es bieži nogrēkoju pie Tavām aitām!”, bet pie tam tomēr paliek tas pats vecais vilks? Ak, šīs lūgšanas un lūgumi viņam neko nelīdzēs, jo viņš vēl ir tas vecais vilks. Lai viņš pilnīgi atmet vilku un top jērs, tad viņš savus grēkus pats sev piedod un tad tie viņam tiks piedoti Debesīs! 4. Ja tavs brālis tevi apvaino un nodara tev ļaunu, tad tev caur mīlestību tavā sirdī ir brīvas tiesības tev nodarītos grēkus tavam brālim piedot, un, ja tad arī viņš draudzīgi nāk pie tevis, apteicas tev par tavu mīlestību un nopietni apsola darīt tev labu, tad viņa tev nodarītie grēki arī Debesīs ir piedoti, arī tad, ja tu no viņa neņem atlīdzību. 5. Bet, ja brālis tev nodarīto netaisnību neatzīst, savā ļaunumā nocietinās, tad tava mīlestība un pacietība tev Debesīs tiks augsti pierēķināta, bet tavam brālim viņa grēki paliks tik ilgi, līdz viņš pats tos sev pilnīgi nepiedod, kas caur to var notikt, ka viņš tos pilnīgi atzīst kā grēkus, jūt pret tiem pretīgumu, pilnīgi atmet un nekad vairs nedara. 6. Bet ja tā, un neiespējami citādi, kā daži no jums, essejiešiem, var cilvēkiem teikt: „Mēs cilvēkiem esam no augstākā Dieva izraudzīti kā Viņa aizstājēji, un ir tiesības mums izsūdzētos grēkus un netikumus cilvēkiem piedot arī kā Debesīs spēkā esošu, ja ticības apliecinātais izpilda no mums uzlikto grēku nožēlošanu un nes šo vai to upuri!” – un pēdējais galvenokārt tiek ņemts vērā?! Bet, ja Es Pats nevienam cilvēkam iepriekš nevaru grēkus piedot, līdz viņš pats, jums parādītā veidā, tos sev nav piedevis, kā tad jūs Dieva vietā pret upuri varat piedot tos grēkus, kurus viņi pret jums nekad nav grēkojuši?! 7. Jā, jūs kā patiesi ārsti no tiem cilvēkiem, kas pie jums meklē palīdzību, gan jau varat nopietni prasīt, lai viņi jums atzīstas visos grēkos un netikumos, lai tad jūs tālākai dzīvei varat dot pareizu padomu, un, tam precīzi sekojot, varat panākt dvēseles un miesas vēlamo izdziedināšanu. Tomēr arī šajā gadījumā jūs neesat nekādi grēkus piedodoši Dieva pārstāvji, bet gan tikai izpalīdzīgi brāļi un draugi miesā un dvēselē slimajiem līdzcilvēkiem, kuriem tad arī Debesīs tiek piedoti visi grēki, ja viņi, precīzi sekojot jūsu padomam, paši sev pilnīgi piedos savus grēkus! 8. Tādēļ, ja jūs turpmāk patiesi gribas cilvēkiem palīdzēt, tad vispirms māciet viņiem, lai viņi vispirms paši sev palīdz, jo bez nopietnas iepriekšējas paša palīdzības, nekāda palīdzība no Dieva nav iespējama! Bet, galvenokārt, tas ir spēkā caur visādiem grēkiem, vājām un slimām, un bieži pavisam mirušām kļuvušām cilvēku dvēselēm, kas, pateicoties viņu brīvai gribai un no Dieva pareizam saprātam, vajag pašām uz sevi norādīt, un pašām sevi atbrīvot no visiem matērijas un tās tiesas sārņiem, lai tad viņas arī no gara var tikt attīrītas un spēcinātas. 9. Tādēļ atmetiet visas jūsu senās muļķības un tukšās krāpšanas, un atbrīvojiet sevi no tām; caur to tīriet savas dvēseles un tad Es jums varēšu teikt: „Tagad jūs esat tīri arī Manā priekšā!” Tad Es jūs spēcināšu caur Manu Garu, kas jūs atdzīvinās augstākai enerģijai un jūs darīs par patiesiem un pilnīgiem cilvēkiem. 290

10. Bet, ja jūs to zināt, un no Manas mutes dzirdat, tad arī rīkojieties pēc tā, jo citādi šie Mani patiesākie un dzīvākie vārdi jums līdz tikpat maz, kā cilvēkam jebkad kaut ko līdz jūsu tukšie, nepatiesie un mirušie vārdi. 11. Mani vārdi no paša Dieva ir pilni spēka un dzīvības, bet tie kļūst jūsu dzīvības daļa tikai caur jūsu darbību pēc tiem. Tādēļ vienmēr esiet patiesi darītāji, un nevis Manis jums teikto vārdu tīri klausītāji, tad visi jūsu daudzie grēki jums tiks piedoti arī Debesīs, un tad Es vienmēr varēšu jums palīdzēt! – Vai jūs to labi aptvērāt?” 12. Essejiešu pirmais un priekšnieks teica: „Ak, Kungs un Meistar, Tavā Garā kopš mūžības, kuram tas nebūtu aptverams?! Jo šī patiesība ir Saules gaiši mirdzoša, un tikai tās gaismā mēs nu pilnīgi saskatījām, kas ir cilvēks un kā viņam jādzīvo un jārīkojas, lai pēc Dieva gribas un kārtības ir patiess cilvēks. Bet tādēļ no šī laika mēs arī būsim ne tikai klausītāji, bet gan arī Tava svētā Vārda dzīvi darītāji, un paliksim līdz Zemes laika beigām. 13. Šai mūsu senai grēku pilij jātiek materiāli un garīgi no pamatiem nojauktai un sagrautai, un tās vietā mēs uzmūrēsim jaunu, no visām pusēm brīvu un atklātu. Nākotnē mūs no visādiem ienaidniekiem vairs nav jāaizsargā mūsu senās pils stiprajiem mūriem, bet gan vienīgi Tava Dieva vārda spēkam un mūžīgai varai. 14. Un, ja Tava Mācība caur visādiem neīstiem skolotājiem un praviešiem tiktu padarīta netīra, tad mūsu brīvos mūros un sirdīs tai jāpaliek tīrai prātā, izpratnē, garā un pilnīgā darbībā, cik dievišķi tīra tā no Tavas mutes ir iespiedusies mūsu sirdīs un mūsu dvēselēs. Bet Tu, ak, Kungs un Meistar, uz to saki Savu visvarenāko Āmen, un mēs, essejieši, kā nākamie Tavas Dieva pils starp cilvēkiem uz zemes, brīvi mūri un celtnieki paliksim arī tās uzticīgākie saglabātāji!” 15. ES teicu: „Jā, uz to Es saku lielo Āmen no Tēva mutes, kas Manā personā Pats Sevi nosūtīja lejā pie jums, grēciniekiem, un rīt jums jau jājūt šī Manis izteiktā lielā Āmen rezultātu! Tomēr šodien dienas darbu uzskatām kā pabeigtu. Bet kam vēl kas ir jautājams, tas var jautāt, un Es viņam atbildēšu.” 195. ARĀBA VĒLĒŠANĀS 1. Te pie Manis vēlreiz pienāca arābs un jautāja, vai arī arābiem var tikt piedoti viņu, noteikti, daudzie grēki, ja arī viņi darītu pēc tā, ko Es nu mācīju essejiešiem. 2. ES teicu: „Katrs cilvēks no Dieva var saņemt Gara kristības, ja viņš atzīst vienīgi patieso un mūžīgo Dievu, tad Viņu arī pār visu mīl un līdzcilvēkus kā sevi pašu, un rīkojas tā, kā viņam no Dieva mutes ir sludināts. Bet kas sievas mīl vairāk kā Dievu, tas paliek savos grēkos!” 3. Kad arābs kopā ar vairākiem šeit klātesošiem saviem ciltsbiedriem no Manas mutes to dzirdēja, tad sākumā viņš apmulsa, bet drīz saņēmās un teica: „Jā, tu, visgudrākais un varenākais kungs un meistar, runāji pavisam skaidri un es atzīstu tavas runas patiesību; bet mūsu zemes dzīvē to nav tik viegli izpildīt, kā uz pirmā acu skata tā lieta liekas. Dievu pār visu mīlēt un Viņam arī noteikti dzīvi ticēt, un tādēļ arī savus līdzcilvēkus mīlēt vairāk, kā pašam sevi, tas tieši būtu kaut kas pavisam viegls un vienlaicīgi kas ļoti aplaimojošs, ja visam tam pa priekšu nevajadzētu iet pareizai un patiesai Dieva atzīšanai! Bet kā tad var to vienu vienīgo, patieso Dievu pazīt un Viņu sev tā stādīties priekšā, kāds Viņš ir un kur Viņš ir? 4. Mēs kopš dzimšanas esam pagāni, kā jūs, jūdi, mūs dēvējat, un par kādu vienīgi patiesu Dievu, izņemot ļoti nesaprotamos vārdos no kāda jūda, nekad nedzirdējām, un tā mēs arī vienmēr paliekam stāvam pie mācības, ko pārņēmām no saviem vecākiem un turpinām dzīvot tikumos un parašās, kurās kopš bērnības esam audzināti, un kāds vienīgi patiess Dievs par to mūs nevar saukt pie atbildības. 291

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR

 • Page 3 and 4:

  Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at

 • Page 5 and 6:

  96. Vēja izcelšanās ............

 • Page 7 and 8:

  197. Par svinamo dienu svinēšanu.

 • Page 9 and 10:

  14. Bet tagad man pietiek jūsu mu

 • Page 11 and 12:

  suņu vietā, bet, lai gan viņi ir

 • Page 13 and 14:

  8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a

 • Page 15 and 16:

  nesagādā cilvēkiem ciešanas, be

 • Page 17 and 18:

  3. Pirmais runātājs teica: „To

 • Page 19 and 20:

  tikai slepeni pie sevis [turēt], j

 • Page 21 and 22:

  septiņiem vīriem teiktu to pašu

 • Page 23 and 24:

  priekšrocība, ka Dieva visvarenī

 • Page 25 and 26:

  caur to tie desmit vairs nav saist

 • Page 27 and 28:

  ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu

 • Page 29 and 30:

  eigas, un Mana Mācība tomēr turp

 • Page 31 and 32:

  astos tik daudz cilvēku, ka tagad

 • Page 33 and 34:

  šķiršanās laikā no šīs zemes

 • Page 35 and 36:

  dzīvības pamatu formas, kā šīs

 • Page 37 and 38:

  20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis

 • Page 39 and 40:

  tieši nolādētais „vajag” lik

 • Page 41 and 42:

  2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu

 • Page 43 and 44:

  4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav

 • Page 45 and 46:

  īvībā kā inteliģences un griba

 • Page 47 and 48:

  14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k

 • Page 49 and 50:

  1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē

 • Page 51 and 52:

  caurstrāvots, bez kā viņš patie

 • Page 53 and 54:

  9. Bet, kad jūs paši dzīvības g

 • Page 55 and 56:

  5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv

 • Page 57 and 58:

  34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka

 • Page 59 and 60:

  tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu

 • Page 61 and 62:

  12. Bet kādēļ personīgie velni

 • Page 63 and 64:

  5. Bet visas citas lūgšanas un br

 • Page 65 and 66:

  8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se

 • Page 67 and 68:

  20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk

 • Page 69 and 70:

  1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v

 • Page 71 and 72:

  7. Tomēr, katram atstājiet viņa

 • Page 73 and 74:

  11. ES sacīju: „Šis vēsums ād

 • Page 75 and 76:

  4. Bet kā jūs tagad austrumos pie

 • Page 77 and 78:

  1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā

 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240: 1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā
 • Page 241 and 242: 15. No pasaules jūras pastāvīgā
 • Page 243 and 244: 1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs
 • Page 245 and 246: 9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad
 • Page 247 and 248: jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k
 • Page 249 and 250: 12. Šī lieta šai vietai ir pavis
 • Page 251 and 252: 4. Viens vīrs teica: „Kungs un m
 • Page 253 and 254: 171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU
 • Page 255 and 256: skolotāji, kas ir spējīgi cilvē
 • Page 257 and 258: 13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne
 • Page 259 and 260: 175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME
 • Page 261 and 262: ausmu, un, kas no koka sev jau iev
 • Page 263 and 264: tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i
 • Page 265 and 266: jauni un veci - kļūstot taisni un
 • Page 267 and 268: 18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā
 • Page 269 and 270: darbīgais priesteris, kura vārdie
 • Page 271 and 272: 1. Kad vecais kalpotājs atradās p
 • Page 273 and 274: „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es
 • Page 275 and 276: 184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK
 • Page 277 and 278: tām likšu izliet Manu gaismu, un
 • Page 279 and 280: 10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos
 • Page 281 and 282: visšaurākā, bet pusstundu tālā
 • Page 283 and 284: atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie
 • Page 285 and 286: 7. ES teicu: „Pavisam noteikti,
 • Page 287 and 288: essejiešu pilī, un viņam viņiem
 • Page 289: 5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū
 • Page 293 and 294: 1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav
 • Page 295 and 296: tālab mums arī nebūs vajadzīgs
 • Page 297 and 298: cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū
 • Page 299 and 300: palīdzību, tā kā arī tu Man ne
 • Page 301 and 302: 2. Arī tie daži pirmie essejieši
 • Page 303 and 304: tūkstoši ielenc lielo brīnumpili
 • Page 305 and 306: caur manu vārdu un lūgšanu Dievs
 • Page 307 and 308: 7. Rokluss teica: „Klausieties, d
 • Page 309 and 310: 2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar
 • Page 311 and 312: 8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t
 • Page 313 and 314: 5. Farizejs teica: „Jūs esat pil
 • Page 315 and 316: 14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,
 • Page 317 and 318: 22. Un Rokluss teica pēc tam: „P
 • Page 319 and 320: starp Maniem draugiem, kas Mani lab
 • Page 321 and 322: 13. Rokluss, tie citi essejieši un
 • Page 323 and 324: Un tādēļ Es tavai runai saku „
 • Page 325 and 326: 216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.
 • Page 327 and 328: ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be
 • Page 329 and 330: no dienas nāca vairāk, šo naudu
 • Page 331 and 332: Rokluss pats jums visu jau skaidri
 • Page 333: 10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv