Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

1. Kad pienāca rīts,

1. Kad pienāca rīts, Es kopā ar tiem divpadsmit jau atkal bijām kājās un Pēterim teicu: „Kā tev šķiet, tā kā šodien ir pirmssabats, par ko šajā vietā dzīvojošie vecjūdi ir augstās domās, - vai Man šodien jāstrādā cilvēku labumam, vai mums visu dienu jāsvin?” 2. Pēteris teica: „Kungs, kā es kā vājš, grēcīgs cilvēks varu Tev dot kādu padomu?! Jo Tu vienīgais vislabāk zini, kas ir pareizi! Bet Saule vēl nav uzlēkusi, un Tu ar Savu gribu nu vari visu nokārtot, pirms vēl Saule šo vietu apgaismos, un tad, lai vecjūdus nesadusmotu, mēs varam šo priekšsabatu svinēt līdz pilnīgākam rietam. Bet runāt un mācīt šī diena neaizliedz, kaut gan jūdi par to ir augstās domās, tādēļ, ka viņi tic, ka tieši šī diena ir Mozus dzimšanas diena.” 3. ES teicu: „Tas tieši ir tas, kāpēc Es ar jums nu runāju, un tad Es arī jums jautāju, vai jūs paši esat augstās domās par šo dienu.” 4. Pēteris teica: „Kungs, mēs turamies pie Mozus mācības, bet pašu dienu mēs neievērojam, tā kā tomēr nav pierādīts, ka tā gan ir lielā pravieša diena!” 5. ES teicu: „Šī gan ir pravieša diena, bet tam mūs ne mazākā mērā nav jāmulsina, tieši šodien mums jābūt, cik iespējams, darbīgiem, lai senos sapņu tulkus pamodinām no viņu maldiem un viņiem uzskatāmi parādam viņu muļķību. Ejam atkal ārā un ļaujam visiem citiem vēl atpūsties, un redzēsim, kas viss šodien būs darāms.” 6. Ar to mācekļi bija mierā, un mēs tūlīt devāmies ārā uz pakalna, no kura varēja pārskatīt visu Essaju un essejiešu plašos mūrus un pili. No pakalna redzēja arī ielas, kas no visām pusēm veda uz Essaju, un uz lielāko daļu no tām redzēja daudzus cilvēkus dodamies uz šo vietu, kur viņi meklēja palīdzību. Un tā šajā vietā drīz sanāca daudz ļaužu; tomēr mūsu viesnīca tika saglabāta mums. 7. Kādu laiku mēs aplūkojām cilvēku nākšanu, un virzīšanās mācekļiem likās ļoti gausa. 8. Un māceklis Simons un Jēkabs Lielais teica: „Kungs, ar tādu virzīšanos uz priekšu šiem cilvēkiem no šejienes līdz Jeruzalemei vajag iet 7-8 pilnas dienas, kamēr mums ar pārtraukumiem līdz šejienei vajadzīgas tikai divas dienas. Kā tad mēs varējām tik ātri šeit atnākt, un citi cilvēki, kas pie tam vēl liek sevi vest dažādiem nastu nesējiem dzīvniekiem, tam vajadzīgs uzkrītoši ilgāks laiks? Vai tad mēs pa laikam tikām neredzamu spēku nesti?” 9. ES teicu: „Vientuļos, garos ceļa posmos tas tā gan varēja būt, kā tas arī bija, kad mēs pārgājām plašo apvidu pie Eifratas un augšējo Sīriju; jo parastiem soļiem mums tam ceļojumam būtu vajadzīgs daudz ilgāks laiks. Kad jūs reiz ceļosiet Manā Vārdā, tad arī jūs caur tuksnešiem un tāliem zemes posmiem varēsiet virzīties ar lielāku ātrumu, kur nav nekādas apdzīvotas vietas un nedzīvo cilvēki.” 10. Pēc tam Andrejs jautāja, teikdams: „Kungs, ja es varētu saskaitīt kopā cilvēkus, kas noteikti jau vairākas dienas uzturas šeit palīdzības dēļ ar visiem šiem no jauna nākošiem, tad to skaits varētu būt vairāki tūkstoši! Ja Tu pēc Savas mīlestības un līdzcietības palīdzēsi katram, kas pie Tevis meklēs palīdzību, tad mums šeit būs ko darīt daudzas dienas; jo, pēc manas pieredzes, šeit katru dienu nāk meklēt palīdzību gandrīz vienāds daudzums cilvēku. Tādēļ essejiešiem arī vienmēr grūti būs palīdzēt, jo viņi ir ieguvuši tik lielu pasaules slavu, ko pēkšņi iznīcināt būs grūta lieta.” 11. ES teicu: „Tu vēl domā un runā kā parasts cilvēks! Vai tad tu vakar nedzirdēji, ko Es apsolīju essejiešu priekšniekam?! Es jums visiem, kad Es jūs reiz sūtīju pasaulē pirms Manis, tomēr arī piešķīru varu dziedināt slimos, izdzīt ļaunos garus un nabagiem sludināt Evaņģēliju, - un jūs daudzkārt patiesi pārliecinājāties par no Manis saņemtā spēka patiesību, tā, ka caur jūsu roku uzlikšanu Manā Vārdā varējāt dziedināt visus slimniekus, izņemot mēnessērdzīgo jaunekli, trūkstot viņa pareizai ticībai. 12. Bet, ja Es jums varu dot tādu varu, vai Man to nav jāvar piešķirt arī essejiešiem, tā kā viņi tomēr visā nopietnībā apņēmās Man uz Zemes uzmūrēt Debesu pili, brīvu no visām pasaules interesēm? Bet, ja viņi no Manis mantos tādu varu, un īstenībā jau mantoja, tad viņiem arī nevajadzēs iznīcināt viņu seno pasaules slavu, bet gan to likt citā un pareizā gaismā; un 294

tālab mums arī nebūs vajadzīgs šeit ilgi uzkavēties, lai varbūt palīdzētu visiem šiem daudzajiem palīdzību meklējošajiem – it kā katram atsevišķi. Viņiem jau ar to no Manis tiek palīdzēts, ja essejieši Manā Vārdā viņiem vienmēr varēs palīdzēt. Redzi, te tavas rūpes bija veltas. 13. Tieši tikai pie šīs izdevības šajā vietā nu var nākt ļoti daudzi, lai viņi uzzina par šīs vietas jaunu un patiesu iestādījumu! Caur to tad šī vieta drīz nu viegli un tālu, un plaši tiks pazīstama patiesā gaismā, un pavisam nebūs vajadzīgs no šī laika visos pasaules novados izsūtīt sūtņus, kas nomaldījušos cilvēkus atbrīvotu no viņu senās māņticības. Bet, ja tā lieta ir šāda un nebūs citāda, tad mums par daudziem atnācējiem nav ko raizēties.” 14. Pēc tam Pēteris teica: „Kungs, tas, ko Tu nu teici, ir skaidrs, un mēs visi par tās pilnīgu patiesību esam vairāk kā dzīvi pārliecināti, ka tas tā būs! Bet kā izskatīsies ar daudzo mirušo bērnu un citu cilvēku pamodināšanu? Jo, ja viņi netiks pamodināti, tad essejiešiem tomēr būs viņu vecās bēdas; bet, ja, kas Tev, protams, ir iespējams, viņi tiek pamodināti, tad drīz šurp nāks vēl vairāk ar saviem mirušiem bērniem, un atgrieztos essejiešus atkal spiedīs pamodināt viņu mirušos. – Kā tas nu būs novēršams?” 15. ES teicu: „Arī par to tiks gādāts, un jums visiem nav ko raizēties un rūpēties! Bet ir labi, ka šī vieta ir pavisam nošķirta no citām vietām, un tādēļ arī šeit dažs kas tiek pielaists darīt, kam šajā laikā citas vietas nebūtu piemērotas. Un tā arī, bet pēdējo reizi, ar mirušiem tas tiks pielaists darīt. Kā un kādā veidā, to Es jau zinu, un jums par to nav jārūpējas!” 16. Ar to Mani senie mācekļi arī bija mierā, tikai Jūda Iskariots gribēja vēl ko piezīmēt. 17. Bet Toms viņu tūlīt pārtrauca, teikdams: „Tas Kungs runāja, un tad mēs tikai tad runājam, kad Viņš mums jautās; bet citādi, mēs tikai klusējam un klausāmies!” 18. Jūda Iskariots teica: „Kādēļ tad citi runā, kas tam arī nav no Kunga uzaicināti?” 19. Toms teica: „Tas uz mums abiem atkal neattiecas; jo mēs nevaram zināt, vai viņi iekšēji tam no Kunga nav aicināti. Jo Kunga klātbūtnē nekas nenotiek pilnīgi bez Viņa gribas, tā kā Viņš ir arī mūsu domu, vēlmju un tieksmju Kungs, un arī turpmāk paliks. Bet tam neies labi, kas Kunga balsi un gribu savā sirdī neņem vērā, un, ja to labi dzird, pēc tās nevadās. Tāds ir mans uzskats, bet, ko arī Kungs lika manā sirdī; jo mēs, cilvēki, tīri no savas būtības nespējam domāt un runāt ko patiesi labu.” 20. Uz to Jūda Iskariots neko vairs neteica, un kopā ar mums vēroja diezgan tuksnešaino apvidu, bet, kas caur daudzo cilvēku pieplūdumu, tomēr bija ļoti dzīvs, un tādēļ, kā priecīgā rītā, to bija ļoti patīkami uzlūkot. 198. KUNGS UN ARĀBU LAUPĪTĀJI 1. Bet pāri mūsu pakalnam veda arī kāda taka, kas, iziedama no kāda augstāka kalnāja, kas bija arābu apdzīvots, kalpoja ceļā uz Essu, un no turienes arī tālāk. Bet šie arābi pa lielākai daļai dzīvoja no sava veida laupīšanas. Viņiem bija jau senas tiesības, pēc kurām viņi no ceļiniekiem drīkstēja ņemt meslus, un, ja ceļinieks prasībai nepakļāvās, tad viņi pielietoja varu. 2. Kad mēs tā pavisam miermīlīgi vērojām rīta ainu, tad pa norādīto taku no kalnāja pie mums nāca ap 20 iepriekš minētie kalnu arābi, palika stāvam un tieši ne draudzīgā veidā mums jautāja, vai mēs kādam no viņu cilts jau samaksājām parastās nodevas. 3. ES teicu: „Līdz šim vēl nē, un mēs to nedarīsim arī tagad un vēlāk, un aiz sekojošiem iemesliem: Ja mēs reiz nekad nenesam līdzi naudu vai citus zemes dārgumus, tad jums nav tiesības no mums, kā arī no citiem svešiniekiem prasīt nodevas – jo stāv rakstīts: „Tev tavam tuvākam nav jādara tas, ko tu negribi, ka arī viņš tev darītu!”, - un, beidzot, mēs esam ļoti varenas būtnes, kas noraidām tādu nekaunīgu nodevu izspiešanu un arī spējam jūs jūtami pārmācīt. Tādēļ Es jums dodu padomu, tūlīt no šejienes attālināties, un ne no viena ceļinieka, 295

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR

 • Page 3 and 4:

  Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at

 • Page 5 and 6:

  96. Vēja izcelšanās ............

 • Page 7 and 8:

  197. Par svinamo dienu svinēšanu.

 • Page 9 and 10:

  14. Bet tagad man pietiek jūsu mu

 • Page 11 and 12:

  suņu vietā, bet, lai gan viņi ir

 • Page 13 and 14:

  8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a

 • Page 15 and 16:

  nesagādā cilvēkiem ciešanas, be

 • Page 17 and 18:

  3. Pirmais runātājs teica: „To

 • Page 19 and 20:

  tikai slepeni pie sevis [turēt], j

 • Page 21 and 22:

  septiņiem vīriem teiktu to pašu

 • Page 23 and 24:

  priekšrocība, ka Dieva visvarenī

 • Page 25 and 26:

  caur to tie desmit vairs nav saist

 • Page 27 and 28:

  ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu

 • Page 29 and 30:

  eigas, un Mana Mācība tomēr turp

 • Page 31 and 32:

  astos tik daudz cilvēku, ka tagad

 • Page 33 and 34:

  šķiršanās laikā no šīs zemes

 • Page 35 and 36:

  dzīvības pamatu formas, kā šīs

 • Page 37 and 38:

  20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis

 • Page 39 and 40:

  tieši nolādētais „vajag” lik

 • Page 41 and 42:

  2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu

 • Page 43 and 44:

  4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav

 • Page 45 and 46:

  īvībā kā inteliģences un griba

 • Page 47 and 48:

  14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k

 • Page 49 and 50:

  1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē

 • Page 51 and 52:

  caurstrāvots, bez kā viņš patie

 • Page 53 and 54:

  9. Bet, kad jūs paši dzīvības g

 • Page 55 and 56:

  5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv

 • Page 57 and 58:

  34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka

 • Page 59 and 60:

  tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu

 • Page 61 and 62:

  12. Bet kādēļ personīgie velni

 • Page 63 and 64:

  5. Bet visas citas lūgšanas un br

 • Page 65 and 66:

  8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se

 • Page 67 and 68:

  20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk

 • Page 69 and 70:

  1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v

 • Page 71 and 72:

  7. Tomēr, katram atstājiet viņa

 • Page 73 and 74:

  11. ES sacīju: „Šis vēsums ād

 • Page 75 and 76:

  4. Bet kā jūs tagad austrumos pie

 • Page 77 and 78:

  1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā

 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244: 1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs
 • Page 245 and 246: 9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad
 • Page 247 and 248: jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k
 • Page 249 and 250: 12. Šī lieta šai vietai ir pavis
 • Page 251 and 252: 4. Viens vīrs teica: „Kungs un m
 • Page 253 and 254: 171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU
 • Page 255 and 256: skolotāji, kas ir spējīgi cilvē
 • Page 257 and 258: 13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne
 • Page 259 and 260: 175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME
 • Page 261 and 262: ausmu, un, kas no koka sev jau iev
 • Page 263 and 264: tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i
 • Page 265 and 266: jauni un veci - kļūstot taisni un
 • Page 267 and 268: 18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā
 • Page 269 and 270: darbīgais priesteris, kura vārdie
 • Page 271 and 272: 1. Kad vecais kalpotājs atradās p
 • Page 273 and 274: „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es
 • Page 275 and 276: 184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK
 • Page 277 and 278: tām likšu izliet Manu gaismu, un
 • Page 279 and 280: 10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos
 • Page 281 and 282: visšaurākā, bet pusstundu tālā
 • Page 283 and 284: atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie
 • Page 285 and 286: 7. ES teicu: „Pavisam noteikti,
 • Page 287 and 288: essejiešu pilī, un viņam viņiem
 • Page 289 and 290: 5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū
 • Page 291 and 292: 10. Bet, ja jūs to zināt, un no M
 • Page 293: 1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav
 • Page 297 and 298: cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū
 • Page 299 and 300: palīdzību, tā kā arī tu Man ne
 • Page 301 and 302: 2. Arī tie daži pirmie essejieši
 • Page 303 and 304: tūkstoši ielenc lielo brīnumpili
 • Page 305 and 306: caur manu vārdu un lūgšanu Dievs
 • Page 307 and 308: 7. Rokluss teica: „Klausieties, d
 • Page 309 and 310: 2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar
 • Page 311 and 312: 8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t
 • Page 313 and 314: 5. Farizejs teica: „Jūs esat pil
 • Page 315 and 316: 14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,
 • Page 317 and 318: 22. Un Rokluss teica pēc tam: „P
 • Page 319 and 320: starp Maniem draugiem, kas Mani lab
 • Page 321 and 322: 13. Rokluss, tie citi essejieši un
 • Page 323 and 324: Un tādēļ Es tavai runai saku „
 • Page 325 and 326: 216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.
 • Page 327 and 328: ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be
 • Page 329 and 330: no dienas nāca vairāk, šo naudu
 • Page 331 and 332: Rokluss pats jums visu jau skaidri
 • Page 333: 10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Unbenannt-1 - Till Nowak