Views
1 month ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

4. Ko par Mani teiktu,

4. Ko par Mani teiktu, ja Es daudzās un dažādās vietās neceļotu pie cilvēkiem? Vai viņi būtu vainīgi, ja starp viņiem nenonāktu dzīvības gaisma?! 5. Bet Es Pats teicu, un vēl saku visiem Maniem mācekļiem: „Ejiet ārā visā pasaulē pie tautām, un sludiniet tām Evaņģēliju!” Bet, ja Es to saku, tad Es noteikti nevaru atzīt par labu cilvēku taisnīgas pārvietošanās brīvības pārāk ļaunus ierobežojumus, bet gan tos jums tikai parādīt gaismā, kādā tie stāv Manā priekšā! Jo pie cilvēku brīvas pārvietošanās ierobežošanas Manas Mācības izplatīšana tomēr ir tikpat kā pilnīgi neiespējama, un tādēļ Es pratīšu sodīt katru, kas darbosies pretī tādai Manai gribai. 6. Un tā tad jūs, essejieši, no šī laika šim mērķim nu arī dariet visu, un skatieties, ka ielas un ceļi tiek brīvi, un tādēļ Es jūs veļ vairāk svētīšu un došu jums varu pret ļauniem gariem, un, ko jūs Manā Vārdā gribēsiet, tam jānotiek! 7. Padomājiet, vai kāds cilvēks jebkad var kaut ko atrast, ja viņam tiek aizliegts meklēt? Katram cilvēkam vajag tikt brīvi atļautam meklēt, lūgt un pieklauvēt pie tuvākā durvīm. – Šo, ko Es jums nu, Saulei lecot, saku un rādu, labi ievērojiet un dariet pēc tā!” 8. Priekšnieks teica: „Ak, Kungs un Meistar, mēs darīsim visu, kas tikai vienmēr ir un būs mūsu spēkos, kurus Tu mums žēlīgi uz visiem laikiem gribi pastiprināt! Šo seno, nosodāmo rīcību, un, sevišķi šajā apvidū, mēs jau ilgi vērojam ar lielāko nosodījumu, un pēc iespējas arī tai pretojāmies. Bet tas vienmēr maz ko līdzēja; jo mēs pārāk drīz pārliecinājāmies, ka aiz tā ne tik daudz stāv Roma, kā Jeruzaleme ar Erodu un templiešiem, kuru acīs mēs bijām ērkšķis. Viņi pie arābiem vienmēr sūtīja viņu slepenos sūtņus un prata viņiem sagādāt laupīšanas sankcijas, kurām beigās mums pašiem vajadzēja rādīt laipnu vaigu, lai paši neesam pārāk apdraudēti. 9. Bet nu, no šī brīža, kur mēs zinām, kāda ir Tava griba pret šo nekrietno rīcību, jau noteikti cīnīsimies ļoti iedarbīgā veidā, un visas daudzās ielas no šiem laupītājiem noteikti tiks iztīrītas. Bet daudzos citos punktos, kur mēs nenonākam un par kuriem, cik mums zināms, klājas vēl ļaunāk, rūpēsies jau Tu, ak, Kungs un Meistar, ka viņiem pretosies ar visu nopietnību!” 10. ES teicu: „Par to jau tālu un plaši ir gādāts, un turpmāk pēc vajadzības tiks vēl daudz vairāk gādāts. 11. Bet katrs, kas Manā Vārdā izceļos visā pasaulē, lai tautām sludina Manu Mācību, tik tīru, kā viņš to no Manis dzirdēja, visos ceļos un ielās ceļos drošs, un viņam neuzbruks neviens lielceļu laupītājs. Viņš drīkstēs staigāt pa čūskām un salamandrām, un skorpioniem, un tie nespēs viņam nodarīt neko ļaunu, un, ja kāds viņam ēdienā vai dzērienā iemaisīs indi, tad tā viņa miesai un asinīm neko nekaitēs. Ja viņš nokļūs starp veseliem vilku, lauvu, tīģeru, panteru, hiēnu, lāču un meža kuiļu bariem, tad šie ļaunie dzīvnieki viņam ne tikai nenodarīs ļaunu, bet gan, vajadzības gadījumā, viņam pakalpos; jo katrs cilvēks, kas ir pilns Dieva Gara, tāpat ir kungs pār ļauno dzīvnieku niknumu un dusmām, kā viņš ir kungs pār visiem elementiem, ja viņš savā sirdī un, tātad, arī savā dvēselē tam bez šaubīšanās tic. 12. Bet ar laiku visās Zemes valstīs pie svešām tautām Manā Vārdā ceļos arī ļoti daudzi neīsti pravieši, lai šķietami starp visām tautām izplatītu Manu Mācību, bet galvenais iemesls tikai būs, lai no svešām tautām iegūtu daudzus zemes labumus, tādēļ viņi Manu Mācību tā sagrozīs, ka tā visvairāk derēs viņu alkatībai. 13. Nu tāda vieda sūtņiem šeit jums Manis apsolītā aizsardzība netiks piešķirta. Jo, kas te nestrādās tīri Man un Dieva Valstībai uz Zemes patiesai izplatīšanai, bet gan tikai sev un savai pasaulei, tas no Manis nekad netiks atzīts un no Manis arī neiegūs nekādu aizsardzību un algu; tas savu palīdzību un algu var meklēt sevī un savā pasaulē! 14. Un, ja savā prātā viņš arī sauks uz Mani: „Kungs, Kungs, palīdzi Man manā lielā nelaimē!”, tad viņa sirdī un sirdsapziņā viņam tiks likta atbilde: „Ko tu, pasaulīgais, sauc mani palīgā?! Es tevi nepazīstu un arī nekad neesmu atzinis, par ko tu pats sevi atzini bez kādas ticības Man, tikai pasaules labumu dēļ, kā neīsts skolotājs, ceļodams visā pasaulē, aizbildinoties ar Manu Vārdu. Ja tu nu esi postā un nelaimē, tad palīdzi tikai pats sev. Jo Es tev neesmu parādā 298

palīdzību, tā kā arī tu Man neko neesi darījis, ne brīvprātīgi ticot Man, ne ar patiesu mīlestību cilvēku svētībai, bet gan skrēji pasaulē tikai savam zemes labumam. Un vēl mazāk tu tam jebkad tiki saukts un aicināts! Jo tikai sevis paša dēļ devies briesmās, tad nu arī pats sev palīdzi, jeb, lai tev palīdz tie, kas tevi sūtīja.” 15. Gan arī Mani īstenie mācekļi Manā patiesā vārda dēļ ar pasaules cilvēkiem nu nākamībā ar daudziem, šķietami Manā Vārdā, neīstiem praviešiem un skolotājiem pārcietīs daudzas likstas un vajāšanas, bet pie tam, viņi vienmēr varēs rēķināties ar Manu palīdzību un Manu sevišķu palīdzību un algu, - bet pasaule un tās pravieši – nekad! Viņi varēs sevi aizsargāt un būt droši no briesmām vienīgi ar zobenu rokās; bet beigās tas nozīmēs: Kas zobenu nes, tas no zobena arī krīt!” 200. SKOLOTĀJU PAMĀCĪBAS 1. (Kungs: ) „Un, redzi, to tev un jums visiem, šeit klātesošiem, saka nu Tas, kam kopš mūžības no Sevis Paša ir dota visa vara Debesīs un uz Zemes, un jūs arī varat tam ticēt, ka Es darīšu visu, ko Es jums apsolīju; un tā jums nav jārūpējas ne par ko citu, kā, ka jūs Manu Mācību tautām nododat tikpat tīru, kā jūs to no Manis dzirdat. 2. Bet Es par velti jums dodu Mācību un varu Manā Vārdā darīt brīnumdarbus, un jums to visu arī ļaudīm jādara par velti! Bet, ja cilvēki Mana Vārda dēļ jūs mīlēs un visā draudzībā gribēs jums pakalpot, tad jūs draudzību jau drīkstat tā pieņemt, kā tas no Mozus ir atļauts; jo, kas mīlestībai kalpo ar mīlestību un tā patiesam Dieva altārim uz Zemes, tam arī no altāra jādzīvo! 3. Kas aiz patiesas mīlestības kādam Manis aicinātam skolotājam, kalpam un pravietim darīs kaut ko labu, to arī Es pieņemšu tā, ka viņš to darītu man, un viņš mantos pravieša algu; jo, ja Es jau tiem, kas savā nevainībā un pašu nepelnītā aklumā nes upuri neīstiem skolotājiem un praviešiem, to bagātīgi atlīdzinu, tādēļ, ka viņi tic, caur to darām patīkamu Dievam, tad Es tiem jo bagātīgāk atlīdzināšu, kas aiz patiesas un tīras mīlestības uz Mani ko labu izdara tiem, kurus Es viņiem sūtu un viņiem atmodinu. 4. Un tā arī jūs nākamībā tiem, kas pie jums atradīs mierinājumu un palīdzību, un pēc senas parašas un ieraduma jums jautās, kāds upuris viņiem par to jums samaksājams, variet teikt: „Mēs jums to darījām no mīlestības Dievā, kas mums par velti piešķīra tādu varenu žēlastību! Bet, ja arī jūsos ir Dieva mīlestība, kuru jūs caur mums iepazināt, tad dariet, ko šī mīlestība jums pavēl; jo mums apkārt ir daudz nabago, kuriem vajadzīga jūsu mīlestība! Bet par to, ko mēs Kunga Vārdā jums darījām, vairs nepastāv nekāds rēķins, kā pastāvēja iepriekš, bet gan mēs to nu līdz laiku beigām darām par velti, tādēļ, ka tādu nenovērtējamu žēlastību mēs no Dieva mantojam par velti katra cilvēka labumam, kas dzīvi tic mūsu sludinātam Dievam, tur Viņa baušļus, Viņu pār visu mīl, un savu tuvāko, kā sevi pašu!” 5. Ja tad cilvēki brīvprātīgi, aiz mīlestības, jums šo un to darīs un dos, tad jūs to bez pārdomām arī visā mīlestībā un draudzībā varat pieņemt. Bet no nabagiem jums arī zem šiem noteikumiem nekas nav jāpieņem, bet gan bez tam vēl visā mīlestībā un draudzībā viņus jāatbalsta, lai viņi pilnīgi ierauga Dieva mūžīgo mīlestību un draudzību! 6. Tagad Es jums, tieši essejiešiem, pasludināju to, kā nākamībā visam jābūt un arī būs, un kas Maniem patiesiem mācekļiem darāms un sagaidāms – un tā mēs nu varam šo pakalnu atstāt un doties lejā, viesnīcā, mums jau pagatavotās brokastīs! Pēc tam mēs tad īsti ķersimies pie darba, kura dēļ jūs pilnā ticībā Man lūdzāt nākt pie jums. 7. Bet, ko Es šeit jums teicu, to pagaidām paturiet pie sevis, tā kā arī Es jums te uz šī pakalna to uzticēju bez svešiem lieciniekiem; tomēr tiem, kas arī ies jūsu pēdās, jums viņus par 299

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR

 • Page 3 and 4:

  Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at

 • Page 5 and 6:

  96. Vēja izcelšanās ............

 • Page 7 and 8:

  197. Par svinamo dienu svinēšanu.

 • Page 9 and 10:

  14. Bet tagad man pietiek jūsu mu

 • Page 11 and 12:

  suņu vietā, bet, lai gan viņi ir

 • Page 13 and 14:

  8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a

 • Page 15 and 16:

  nesagādā cilvēkiem ciešanas, be

 • Page 17 and 18:

  3. Pirmais runātājs teica: „To

 • Page 19 and 20:

  tikai slepeni pie sevis [turēt], j

 • Page 21 and 22:

  septiņiem vīriem teiktu to pašu

 • Page 23 and 24:

  priekšrocība, ka Dieva visvarenī

 • Page 25 and 26:

  caur to tie desmit vairs nav saist

 • Page 27 and 28:

  ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu

 • Page 29 and 30:

  eigas, un Mana Mācība tomēr turp

 • Page 31 and 32:

  astos tik daudz cilvēku, ka tagad

 • Page 33 and 34:

  šķiršanās laikā no šīs zemes

 • Page 35 and 36:

  dzīvības pamatu formas, kā šīs

 • Page 37 and 38:

  20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis

 • Page 39 and 40:

  tieši nolādētais „vajag” lik

 • Page 41 and 42:

  2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu

 • Page 43 and 44:

  4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav

 • Page 45 and 46:

  īvībā kā inteliģences un griba

 • Page 47 and 48:

  14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k

 • Page 49 and 50:

  1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē

 • Page 51 and 52:

  caurstrāvots, bez kā viņš patie

 • Page 53 and 54:

  9. Bet, kad jūs paši dzīvības g

 • Page 55 and 56:

  5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv

 • Page 57 and 58:

  34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka

 • Page 59 and 60:

  tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu

 • Page 61 and 62:

  12. Bet kādēļ personīgie velni

 • Page 63 and 64:

  5. Bet visas citas lūgšanas un br

 • Page 65 and 66:

  8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se

 • Page 67 and 68:

  20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk

 • Page 69 and 70:

  1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v

 • Page 71 and 72:

  7. Tomēr, katram atstājiet viņa

 • Page 73 and 74:

  11. ES sacīju: „Šis vēsums ād

 • Page 75 and 76:

  4. Bet kā jūs tagad austrumos pie

 • Page 77 and 78:

  1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā

 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248: jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k
 • Page 249 and 250: 12. Šī lieta šai vietai ir pavis
 • Page 251 and 252: 4. Viens vīrs teica: „Kungs un m
 • Page 253 and 254: 171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU
 • Page 255 and 256: skolotāji, kas ir spējīgi cilvē
 • Page 257 and 258: 13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne
 • Page 259 and 260: 175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME
 • Page 261 and 262: ausmu, un, kas no koka sev jau iev
 • Page 263 and 264: tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i
 • Page 265 and 266: jauni un veci - kļūstot taisni un
 • Page 267 and 268: 18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā
 • Page 269 and 270: darbīgais priesteris, kura vārdie
 • Page 271 and 272: 1. Kad vecais kalpotājs atradās p
 • Page 273 and 274: „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es
 • Page 275 and 276: 184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK
 • Page 277 and 278: tām likšu izliet Manu gaismu, un
 • Page 279 and 280: 10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos
 • Page 281 and 282: visšaurākā, bet pusstundu tālā
 • Page 283 and 284: atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie
 • Page 285 and 286: 7. ES teicu: „Pavisam noteikti,
 • Page 287 and 288: essejiešu pilī, un viņam viņiem
 • Page 289 and 290: 5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū
 • Page 291 and 292: 10. Bet, ja jūs to zināt, un no M
 • Page 293 and 294: 1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav
 • Page 295 and 296: tālab mums arī nebūs vajadzīgs
 • Page 297: cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū
 • Page 301 and 302: 2. Arī tie daži pirmie essejieši
 • Page 303 and 304: tūkstoši ielenc lielo brīnumpili
 • Page 305 and 306: caur manu vārdu un lūgšanu Dievs
 • Page 307 and 308: 7. Rokluss teica: „Klausieties, d
 • Page 309 and 310: 2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar
 • Page 311 and 312: 8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t
 • Page 313 and 314: 5. Farizejs teica: „Jūs esat pil
 • Page 315 and 316: 14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,
 • Page 317 and 318: 22. Un Rokluss teica pēc tam: „P
 • Page 319 and 320: starp Maniem draugiem, kas Mani lab
 • Page 321 and 322: 13. Rokluss, tie citi essejieši un
 • Page 323 and 324: Un tādēļ Es tavai runai saku „
 • Page 325 and 326: 216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.
 • Page 327 and 328: ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be
 • Page 329 and 330: no dienas nāca vairāk, šo naudu
 • Page 331 and 332: Rokluss pats jums visu jau skaidri
 • Page 333: 10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju
Pages 1-8 - VA3CR
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Notlar 8
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
1 - Vienna
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No.8 NEWS - 東京国際大学
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
1 - Autodesk
. 1 _ ms
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Unbenannt-1 - Till Nowak
Untitled-1 - iibms
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl