Views
9 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

to pilnīgi jāinformē!

to pilnīgi jāinformē! Jo, ja kāds kādā amatā nezina, kā viņam tas jāvada, un nezina, iekš kā amats pastāv, kā viņš tad amatu pārvaldīs? Tādēļ katram, kas uz Zemes starp cilvēkiem grib pārvaldīt Manu amatu, tajā jābūt ar labu pieredzi, pašam jābūt par visu dzīvi pārliecinātam, citādi viņš ir un paliek miris un akls skolotājs. 8. Jo kādam patiesam un dzīvam skolotājam Manā Vārdā piederas vairāk kā prast lasīt rakstus un tad tos skaļi teikt priekšā citiem cilvēkiem. Es jums saku: Burts tad ir miris, kā arī tas, kas to tikai nolasa, pats nesaprot un tādēļ arī pēc tā nerīkojas, lai viņš to garā atmodinātu dzīvībai. Vienīgi gars dara dzīvu un dod pareizu izpratni un enerģiju. 9. Bet kā jūs nu no Dieva esat pamācīti, tā visā nākamībā arī katram patiesam skolotājam iepriekš no Dieva jābūt pamācītam, pirms viņš stājas Dieva amatā; jo, ja kāds cilvēks, lai kādā arodā, grib kļūt meistarīgi labs strādnieks, tad viņam iepriekš tomēr vajag mācīties no kāda aroda vai cita darba un mākslas meistara. Bet šajā arodā, kur ir runa pa katra cilvēka svarīgāko un svētāko, vienīgi Es esmu Meistars. Tādēļ, kas ar patiesiem panākumiem grib cilvēkus tajā apmācīt, tam tad to iepriekš arī vajag iemācīties no Manis! 10. Un tādēļ Es jums saku, ka tiem, kas ies jūsu pēdās un vedīs tālāk nu no Manis jums uzticēto amatu, visā jābūt labi apmācītiem, ko Es šeit jums nu uzticu. Bet citiem cilvēkiem pietiek, ka viņi Man dzīvi tic, Mani pār visu mīl, un tuvāko, kā sevi pašu. Jo tajā ir ietverts viss Mozus likums un visi pravieši, un tā panākums ir mūžīga dzīvība, bet pretējā gadījumā mūžīga nāve, no kuras kāda dvēsele diezin vai pamodīsies dzīvībai.” 11. Tagad priekšnieks vēl teica: „Ak, Kungs un Meistar, mēs visi šos Tavus svarīgākos dzīvības vārdus labi dzirdējām, aptvērām un arī dziļi ieslēdzām savā sirdī; tikai viens, mazākais man, līdz šim vēl nav pilnīgi skaidrs: To, kas mums darāms un jāņem vērā Tavā mums uzticētā amatā, nu dzirdējām un mācījāmies no Tevis, kā vienīgi patiesā Meistara, bet kā to spēs tie, kam vēlāk jāstājas mūsu amatā, pie kam Tu tomēr vienmēr noteikti nebūsi tā personīgi starp mums, kā mums, par ārkārtējāko laimi, ir tieši tagad?” 12. Jau ejot prom no pakalna Es teicu: „Bet jūs paši veļ no Manis nu neiemācījāties visu, kas jums ir vajadzīgs Mana jums uzticētā amata pārzināšanai, un tomēr tuvākā laikā, bez Manas personīgas klātbūtnes, jūs visu trūkstošo no Manis iemācīsieties! Jo, ja arī Es kaut kur neesmu klātesošs šajā Manā miesiskā personā, tad Es esmu Manas mīlestības, gudrības un spēka Garā, un šis Gars jums vienmēr mācīs, kas jums būs jādara un jārunā. Arī vārdi, kurus jūs runāsiet, būs jums likti sirdī un mutē. 13. Un kā jūs no Mana Gara vienmēr tiksiet pamācīti visā Dieva gudrībā, tā arī jūsu taisnīgie sekotāji, bez Manas miesīgās personības starpniecības, tiks visā pamācīti. Jo patiesi, Es jums saku: Kur Es nu runāju un darbojos, tur arī runā un darbojas tikai Mans Gars, kas ir Dievs kā Tēvs kopš mūžības, un ne šī Mana miesīgā persona, kurai vispirms vajag tikt izbeigtai, lai pilnīgi ieietu Tēva godībā. 14. Bet, ja tu to nu zini, tad tu nu gan arī aptversi, kā bez šīs Manas miesīgās personības kāds cilvēks vienmēr var tikt un arī tiks apmācīts mūžīgai dzīvībai.” 201. ESSEJIEŠU PRIEKŠNIEKA SLIMNIEKU DZIEDINĀŠANA 1. Kad priekšnieks no Manis to dzirdēja, tad viņš no visas sirds Man pateicās; jo ar to viņam no sirds bija nokritis smags akmens. Šīs ļoti svarīgās sarunas laikā mēs arī sasniedzām mūsu viesnīcu, kurā mūs jau gaidīja bagātīgas un labi pagatavotas brokastis. Mēs tad tūlīt sēdāmies pie liela, mums bagātīgi ar ēdieniem un dzērieniem klāta galda. ES pateicos un svētīju ēdienus un vīnu, un mēs, priecīgu prātu, ar mēru baudījām brokastis, par ko saimnieks un viņa sieva, kas mielastu mums pagatavoja, ļoti priecājās. 300

2. Arī tie daži pirmie essejieši ar priekšnieku priekšgalā sēdēja pie mūsu galda, ar lielu prieku un patiku ēda un dzēra tā, ka tas tā uzkrita dažiem svešiniekiem, kas, sēdēdami pie cita galda, arī baudīja brokastis, ka viņi savā starpā teica: „Tam vajag būt kam ļoti sevišķam, ka šie, citādi vienmēr tik dziļi nopietna izskata augstākie dziednieki, nu ir tik ļoti jautri, kādus viņus neviens nekad nav redzējis!” 3. Bet priekšnieks tādu sarunu labi dzirdēja un svešiniekiem teica: „Klausieties, kas, jūs, par mani izsakāt tādas pārdomas! Pietiek, ja mirstīgi cilvēki savā priekšā, redzēdami nāvi, pa zemi staigā skumjām un nopietnām sejām, un ar to rāda, ka viņi ir dzīvības un ne nāves draugi. Bet, ja kāds mirstīgs cilvēks, kā bijām arī mēs, no nāves ir izlauzies dzīvībā, uzvilcis pilnīgas nemirstības tērpu, tad viņš, kā jau esošs Dieva Debesīs, jau uz šīs zemes var būt priecīgs un līksms, ko jūs tagad, protams, vēl nesapratīsiet un neaptversiet. Bet arī jums jau var nākt laiks, kurā arī jūs to sapratīsiet un aptversiet!” 4. Uz to svešinieki neko vairs neteica, un mēs turpinājām ēst un dzert. 5. Bet, kad ar mielastu bijām galā, tad nāca jaunais arābs no Ēģiptes, kas vakarā bija Manis izdziedināts, kopā ar vēl dažiem, kas bija gaudenī un ļoti sakropļoti, pienāca pie Manis un Man lūdza, lai Es vēlētos arī viņiem palīdzēt; jo arī viņi esot no viņa apvidus, un esot sev un līdzcilvēkiem par nastu, kas viņiem visvairāk sāpot, tādēļ, ka tādā nožēlojamā stāvoklī viņi nevienam nevarot darīt ko labu un vienmēr vajagot ļaut līdzcietīgajiem sevi apkalpot un uzturēt. 6. ES arābam teicu: „Es tev gan teicu, ka tev un arī tiem, kas vakar bija kopā ar tevi, jums svešiniekiem nekas nav jārunā, ko Es tev darīju; un vispārīgi tu to ievēroji, un aiz līdzcietības tikai šiem dažiem cietējiem pastāstīji, kur un kā tev tika palīdzēts, atvedi viņus nu šeit un pats lūdzi par viņiem, kas Manā priekšā tavai sirdij dod labu liecību, un tā tavam labam lūgumam pie Manis arī nav jāpaliek neuzklausītam! Jo kāda cilvēka laba, tīra un nesavtīga mīlestība un līdzcietība savam cietējam brālim, arī pie Manis vienmēr atradīs mīlestību, līdzcietību un tiks uzklausīta; jo stāv rakstīts: „Dievs katrā laikā uzklausa labas, tīras, ticīgas un dievbijīgas sirds lūgšanu!” 7. Bet, lai jūs nākamībā, ja jūs ticēsiet tam, ko essejieši jums mācīs, arī pie viņiem varat atrast tādu pašu palīdzību, tad Es arī viņiem devu varu un spēku Manā Vārdā tāpat dziedināt slimības, kā Es vakar tevi dziedināju, un nu priekšniekam gaudeniem un kropliem jāuzliek rokas, un viņiem jātiek palīdzēts.” 8. Kad priekšnieks no Manis to dzirdēja, tad viņš Mani lūdza, lai šoreiz Es Pats palīdzētu cietējiem, jo viņš sevi tādam darbam vēl jūt pārāk necienīgu un savā sirdī arī vēl pārāk nevarīgu. 9. ES teicu: „Dari tikai, ko Es tev teicu! Jo īstam māceklim kādu darbu vienmēr vajag sākt meistara priekšā, lai meistars, ja māceklim kaut kas neizdotos, dara viņu uzmanīgu uz trūkumiem un neizdošanās cēloni. Neviens māceklis nav tik pilnīgs, kā viņa meistars; bet, ja ar savu čaklumu un dedzību viņš kļūst kāds ir viņa meistars, tad arī viņam, kā meistaram, viss izdosies. Un tā dari nu tikai to, ko Es tev teicu, un tad jau viss būs pareizi un pilnīgi labi!” 10. Tikai pēc tam priekšnieks saņēmās un teica: „Ak, Kungs un Meistar, lai tagad un vienmēr notiek tikai Tava griba!” Pēc šiem vārdiem viņš piecēlās, ļoti aizkustināts gāja starp cietējiem un teica: „Tā Vārdā, kas vienīgais ir visvarens, visu svēts un bezgala labs un mīlestības pilns, un žēlsirdīgs, es jums uzlieku šīs manas vājās rokas, un caur to jums palīdz lielais Kungs un Meistars!” 11. Kad priekšnieks ar tādu sentenci, kuru pēc tam pie slimnieku dziedināšanas izmantoja arī visi Mani mācekļi, cietējiem uzlika rokas, tad acumirklī katrs tika tā izdziedināts, kā viņam nekad nekas nebūtu kaitējis. 12. Tikai viens, kas caur kādu kritienu līdz elkoņiem bija zaudējis abas rokas, un, kas gan, kā arī kājām gaudens, tika izdziedināts, bet savas rokas neatguva, nu priekšniekam teica: „Tā kā tu 301

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR

 • Page 3 and 4:

  Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at

 • Page 5 and 6:

  96. Vēja izcelšanās ............

 • Page 7 and 8:

  197. Par svinamo dienu svinēšanu.

 • Page 9 and 10:

  14. Bet tagad man pietiek jūsu mu

 • Page 11 and 12:

  suņu vietā, bet, lai gan viņi ir

 • Page 13 and 14:

  8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a

 • Page 15 and 16:

  nesagādā cilvēkiem ciešanas, be

 • Page 17 and 18:

  3. Pirmais runātājs teica: „To

 • Page 19 and 20:

  tikai slepeni pie sevis [turēt], j

 • Page 21 and 22:

  septiņiem vīriem teiktu to pašu

 • Page 23 and 24:

  priekšrocība, ka Dieva visvarenī

 • Page 25 and 26:

  caur to tie desmit vairs nav saist

 • Page 27 and 28:

  ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu

 • Page 29 and 30:

  eigas, un Mana Mācība tomēr turp

 • Page 31 and 32:

  astos tik daudz cilvēku, ka tagad

 • Page 33 and 34:

  šķiršanās laikā no šīs zemes

 • Page 35 and 36:

  dzīvības pamatu formas, kā šīs

 • Page 37 and 38:

  20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis

 • Page 39 and 40:

  tieši nolādētais „vajag” lik

 • Page 41 and 42:

  2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu

 • Page 43 and 44:

  4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav

 • Page 45 and 46:

  īvībā kā inteliģences un griba

 • Page 47 and 48:

  14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k

 • Page 49 and 50:

  1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē

 • Page 51 and 52:

  caurstrāvots, bez kā viņš patie

 • Page 53 and 54:

  9. Bet, kad jūs paši dzīvības g

 • Page 55 and 56:

  5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv

 • Page 57 and 58:

  34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka

 • Page 59 and 60:

  tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu

 • Page 61 and 62:

  12. Bet kādēļ personīgie velni

 • Page 63 and 64:

  5. Bet visas citas lūgšanas un br

 • Page 65 and 66:

  8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se

 • Page 67 and 68:

  20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk

 • Page 69 and 70:

  1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v

 • Page 71 and 72:

  7. Tomēr, katram atstājiet viņa

 • Page 73 and 74:

  11. ES sacīju: „Šis vēsums ād

 • Page 75 and 76:

  4. Bet kā jūs tagad austrumos pie

 • Page 77 and 78:

  1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā

 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250: 12. Šī lieta šai vietai ir pavis
 • Page 251 and 252: 4. Viens vīrs teica: „Kungs un m
 • Page 253 and 254: 171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU
 • Page 255 and 256: skolotāji, kas ir spējīgi cilvē
 • Page 257 and 258: 13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne
 • Page 259 and 260: 175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME
 • Page 261 and 262: ausmu, un, kas no koka sev jau iev
 • Page 263 and 264: tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i
 • Page 265 and 266: jauni un veci - kļūstot taisni un
 • Page 267 and 268: 18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā
 • Page 269 and 270: darbīgais priesteris, kura vārdie
 • Page 271 and 272: 1. Kad vecais kalpotājs atradās p
 • Page 273 and 274: „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es
 • Page 275 and 276: 184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK
 • Page 277 and 278: tām likšu izliet Manu gaismu, un
 • Page 279 and 280: 10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos
 • Page 281 and 282: visšaurākā, bet pusstundu tālā
 • Page 283 and 284: atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie
 • Page 285 and 286: 7. ES teicu: „Pavisam noteikti,
 • Page 287 and 288: essejiešu pilī, un viņam viņiem
 • Page 289 and 290: 5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū
 • Page 291 and 292: 10. Bet, ja jūs to zināt, un no M
 • Page 293 and 294: 1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav
 • Page 295 and 296: tālab mums arī nebūs vajadzīgs
 • Page 297 and 298: cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū
 • Page 299: palīdzību, tā kā arī tu Man ne
 • Page 303 and 304: tūkstoši ielenc lielo brīnumpili
 • Page 305 and 306: caur manu vārdu un lūgšanu Dievs
 • Page 307 and 308: 7. Rokluss teica: „Klausieties, d
 • Page 309 and 310: 2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar
 • Page 311 and 312: 8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t
 • Page 313 and 314: 5. Farizejs teica: „Jūs esat pil
 • Page 315 and 316: 14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,
 • Page 317 and 318: 22. Un Rokluss teica pēc tam: „P
 • Page 319 and 320: starp Maniem draugiem, kas Mani lab
 • Page 321 and 322: 13. Rokluss, tie citi essejieši un
 • Page 323 and 324: Un tādēļ Es tavai runai saku „
 • Page 325 and 326: 216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.
 • Page 327 and 328: ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be
 • Page 329 and 330: no dienas nāca vairāk, šo naudu
 • Page 331 and 332: Rokluss pats jums visu jau skaidri
 • Page 333: 10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
AR 1. numuru - Vienotība