Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

17. Bet saimnieki

17. Bet saimnieki pamatīgi lauzīja galvas un teica: „Tad mūsu vietā vajag būt atnākušam varenākam, jo tāda dziedināšana šeit vēl nekad nav dzirdēta!” 203. BAGĀTO PĀRBAUDĪŠANA 1. Bet nu daudzos pilnīgi izdziedinātos nabagos pamanīja arī daudz bagātie, kas arī šeit jau mēnešiem ilgi gaidīja palīdzību un daudz maksāja, un viņi teica: „Kādēļ tad jums, nabagiem, kurus mēs uzturam, tika ātrāk palīdzēts, kā mums?” 2. Viņi (nabagie) teica: „Mēs to nezinām! Bet mēs netikām izdziedināti pilī, bet gan brīvā dabā, šīs vietas pēdējās un neizskatīgākās viesnīcas priekšā, un tā mums lielajā brīnumpilī nebija priekšroka pirms jums! Bet mēs ticam, ka lielā brīnumpils nu atrodas tieši tajā viesnīcā. Bet ejiet paši un apjautājieties, un jums noteikti paskaidros!” 3. Kad bagātie no nabagiem to dzirdēja, viņi nezināja, kas viņiem acumirklī būtu jādara un jāuzsāk. Bet pēc kāda pārdomu laika viņi tomēr izlēma, un diezgan lielā skaitā devās uz mūsu viesnīcu, un pie mājas ļaudīm par to lietu apjautājās. Bet viņi viņus sūtīja pie mums ēdamzālē. 4. Bet bagātie mājas ļaudīm teica: „Klausieties, mēs esam cilvēki ar pasaules un citu augstu izglītību, un tad nevaram un negribam tūlīt kopā ar durvīm iekrist istabā! Lai tomēr ieiet kāds no jums nu atnes mums ziņu, vai tas ir atļauts, un ieiet pie dziedniekiem, un labas ziņas atnesēju mēs arī labi atalgosim! Jo mēs jau kopš gadiem zinām, ka šejienes dziednieki un, pavisam sevišķi, viņu priekšnieki, ir grūti sastopami un vēl grūtāk runājami. Ja mēs nu nepieteikti ieietu pie viņiem viņu apdzīvotā istabā, tad viņi viegli uz mums sadusmotos, un tad mēs varētu vēl ilgāk gaidīt, līdz mēs tiktu pie viņiem pielaisti. Tādēļ mēs jūs lūdzam, ka jūs, kā šejienes mājas ļaudis, vispirms mūs piesakāt, un, kā teikts, pret labu atlīdzību panākat atļauju ieiet pie viņiem.” 5. Viens kalpotājs teica: „Dziednieki kā galda viesi ir sapulcējušies ēdamzālē, un tajā katrs var brīvi ieiet, vai viņš ir bagāts vai nabags, un var sev ko pasūtīt miesas spēcināšanai; jo mūsu vīns ir labs, un arī maize, un visi citi ēdieni, un šajā mūsu viesnīcā nevienam nekad nav uzprasīta pārāk augsta cena. Ja nabagie ēdamzālē iegāja bez pieteikšanas, un viņu lūgumi tūlīt tika uzklausīti, kādēļ tad arī pārtikušiem šķiet slikti darīt tāpat?! Ejiet iekšā un dariet, ko pirms jums darīja nabagie!” 6. Pēc šiem vārdiem mājas kalpotāji bagātos atstāja un gāja savos darbos. 7. Kad bagātie redzēja, ka ar tādiem nesavtīgiem kalpotājiem nekas nav uzsākams, tad viņi savā starpā sāka lozēt, kuram no viņiem kā pirmajam jāiet zālē. Bet tad gadījās, ka loze krita tieši mazdūšīgākajam. 8. Bet viņš sāka atvainoties, un lūdza citiem, ka zālē tomēr pa priekšu lai iet viņi, tā kā viņam tam trūkst drosmes. Un tā viņi viens otru bīdīja un neviens neiedrošinājās likt roku uz durvju kliņķa, lai tās atvērtu. 9. Un viens no viņiem (skaitā trīsdesmit vīriem) teica: „Tas tomēr ir dīvaini! Es tomēr jau bieži, ar zobenu cīnīdamies, drosmīgs stājos pretī ļaunākiem ienaidniekiem un nejutu nekādas bailes, - un te man ir bailes! Kā tas nākas?” 10. Kad tie trīsdesmit bagātie viens ar otru tā vēl runāja, tad Es Roklusam teicu, ka viņam tiem 30 pārtikušiem jāatver durvis un viņus jāsauc zālē. 11. Rokluss to tūlīt darīja. Bet, kad tie trīsdesmit ieraudzīja Roklusu, kuru viņi labi pazina un turēja gandrīz par Dievu, tad viņi sabijās, viņa priekšā līdz zemei paklanījās un nevienam no viņiem nebija drosmes viņu uzrunāt. 12. Bet Rokluss teica: „Draugi, cilvēkam labi piederas pazemība un vienkāršība; bet te tas nav īsti vietā! Es esmu cilvēks, kā jūs, un no sevis paša spēju tikpat maz, kā kāds no jums; bet, ja 304

caur manu vārdu un lūgšanu Dievs, tas vienīgi viens un patiesais, kuram tic jūdi, kādam parāda žēlastību, tad arī vienīgi tikai Viņam pienākas viss gods, bet ne man, kas es esmu nespēcīgs un no sevis paša neko nespēju. Bet nu drosmīgi ejiet zālē pie mums un izsakiet savu lūgumu!” 13. Tikai pēc tam tie trīsdesmit piecēlās un nu nedaudz drosmīgāk un apņēmīgāk gāja zālē, kur draudzīgais saimnieks viņiem tūlīt norādīja galdu, un arī apjautājās, vai viņi vēlētos maizi un vīnu, un viņu tūlīt pieprasīja abus, tādēļ, ka šajā rītā viņi vēl neko nebija baudījuši. 14. Bet šie trīsdesmit vīri bija no Kairas Ēģiptē, un arī piederēja pie jūdu cilts, bet viņu senči jau Babilonijas jūga laikā aizbēga uz Ēģipti, un tā šim trīsdesmit arī bija vēl zināms par Mozu un dažiem praviešiem, un, ja viņi bija starp jūdiem, svinēja arī Mozus dienu, - tomēr pie sevis viņi vairāk ticēja Ēģiptes priesteriem, viņu mistērijām un likumiem. Tādēļ viņi, šeit būdami starp daudziem jūdiem, arī gribēja godāt Mozus dienu, un visu dienu gavēja; bet, tā kā viņi redzēja, ka uz mūsu galda atradās maize, vīns un visādi citi ēdieni, tad viņi tūlīt lika dot maizi un vīnu, un ar lielu prieku ēda un dzēra. 15. Kad viņi tādā veidā drīz pietiekami spēcinājās, tad viņi arī saņēma drosmi, viens no dižciltīgākajiem no viņiem piecēlās no savas vietas, ļoti godbijīgi nostājās Roklusa priekšā un teica: „Piedod, tu, šīs visā pasaulē slavenās pils augstākais dziedniek! Mēs un vēl daudzi mums līdzīgi, jau divus mēnešus ar saviem mirušiem bērniem, kas labi uzglabāti dzelzs zārkos, gaidām šajā apvidū, un labprāt tev jau sen būtu izteikuši mūsu vēlēšanos par mūsu bērnu varbūt vēl iespējamu atkalatdzīvināšanu, un tādēļ arī mūsu uzstādījām netālu no brīnumpils galvenajiem vārtiem. Pils kalpotāji deva mums drošību, ka drīz pienāks arī mūsu laimīgā kārta, - bet līdz šim tās bija veltīgas cerības. 16. Netālu no mums apmetās liels bars nabaga lūdzēju un visāda veida kropļi, kurus ik dienas apveltījām ar dāvanām. Nu, šim baram par sevi tomēr noteikti bija daudz mazākas cerības kā mums, tik drīz tikt ielaistiem brīnumpilī! Un, redzi, pirms tikko stundas, viņi piecēlās, tā kā noteikti tika šeit aicināti pirms mums, un drīz pēc tam mēs, mums jau labi pazīstamos, visāda veida nožēlojamos redzējām kā no visām viņu slimībām pilnīgi izdziedinātus! Viņi ārkārtīgi slavēja Dievu, gāja viesnīcās un spēcinājās ar maizi un vīnu. Kad mēs viņus izjautājām, kur viņiem esot piešķirta tāda ārkārtīga žēlastība, tad viņi tieši šo viesnīcu nosauca par jauno un patieso brīnumpili un vēlēja arī mums tad iet šeit un pašiem par visu pārliecināties. Un tā mēs tad arī esam šeit, lai beidzot reiz tev, kā essejiešu brīnumvarenam priekšniekam, dziļā godbijībā izteiktu mūsu lūgumus un rūpes.” 17. Uz to Rokluss teica: „Bet draugs, kā tad jums trūkst? Cik es redzu, jūs esat veseli, un jūsu tērpi norāda, ka jūs esat arī ļoti bagāti ļaudis, kā tad jums trūkst, un kā jums jātiek palīdzēts?” 18. Vēlreiz viens no tiem trīsdesmit vīriem teica: „Visa pateicība tam senam un vienīgi patiesam jūdu Dievam, tam Ābrama, Īzaka un Jēkaba Dievam. Veseli mēs gan vēl būtu, un mums arī netrūkst visādi dārgumi, bet mūsu bērni ir nomiruši, un mēs nu esam gandrīz bez bērniem, un, tātad, mums nav pēcnācēju un mantinieku. Bet mēs zinām, ka šeit jau ļoti daudzas reizes nomiruši bērni tika atsaukti dzīvībā, un tā mēs arī savus nomirušos bērnus slēgtos zārkos, kā tas tev jau būs zināms, atnesām šeit Essajā, lai par prasītu upuri, iespējamā kārtā, no jums liktu atkal atsaukt dzīvībā. Zārki atrodas no jums tam nozīmētā atkalatdzimšanas grotā. Tur mēs tos nogādājām jau pirms pāris mēnešiem, un tam nozīmētiem sargiem jau samaksājām zināmās nodevas. Un mēs esam te tev lūgt, ka tu mums parādītu žēlastību, un mūsu bērnus atkal atdotu dzīvus, par ko mēs gribam tev pie kājām likt katru tevis prasīto upuri.” 19. Nu Rokluss teica: „Uzklausiet mani, draugi! Es zinu, ka, neskatoties uz to, ka es visās man uz zemes zināmās vietās jau pirms kāda gada izsūtīju sūtņus, ka viņiem visur skaļi un nopietni cilvēkiem jāpasludina, ka mēs šeit nevienu mirušu bērnu vairs nedrīkstam atsaukt dzīvībā, un arī to nedarīsim, jūs savus bērnus, pie 200 skaitā, šeit atnesāt. Bet, ja mūsu sūtņi to pasludināja daudzās citās vietās, tad viņi to būs darījuši arī Kairā, kā mēs to arī pavisam noteikti zinām. Bet, ja jūs to zinājāt, kāpēc tad jūs velti pūlējāties un sev sagādājāt tik lielus izdevumus?” 305

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR

 • Page 3 and 4:

  Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at

 • Page 5 and 6:

  96. Vēja izcelšanās ............

 • Page 7 and 8:

  197. Par svinamo dienu svinēšanu.

 • Page 9 and 10:

  14. Bet tagad man pietiek jūsu mu

 • Page 11 and 12:

  suņu vietā, bet, lai gan viņi ir

 • Page 13 and 14:

  8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a

 • Page 15 and 16:

  nesagādā cilvēkiem ciešanas, be

 • Page 17 and 18:

  3. Pirmais runātājs teica: „To

 • Page 19 and 20:

  tikai slepeni pie sevis [turēt], j

 • Page 21 and 22:

  septiņiem vīriem teiktu to pašu

 • Page 23 and 24:

  priekšrocība, ka Dieva visvarenī

 • Page 25 and 26:

  caur to tie desmit vairs nav saist

 • Page 27 and 28:

  ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu

 • Page 29 and 30:

  eigas, un Mana Mācība tomēr turp

 • Page 31 and 32:

  astos tik daudz cilvēku, ka tagad

 • Page 33 and 34:

  šķiršanās laikā no šīs zemes

 • Page 35 and 36:

  dzīvības pamatu formas, kā šīs

 • Page 37 and 38:

  20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis

 • Page 39 and 40:

  tieši nolādētais „vajag” lik

 • Page 41 and 42:

  2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu

 • Page 43 and 44:

  4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav

 • Page 45 and 46:

  īvībā kā inteliģences un griba

 • Page 47 and 48:

  14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k

 • Page 49 and 50:

  1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē

 • Page 51 and 52:

  caurstrāvots, bez kā viņš patie

 • Page 53 and 54:

  9. Bet, kad jūs paši dzīvības g

 • Page 55 and 56:

  5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv

 • Page 57 and 58:

  34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka

 • Page 59 and 60:

  tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu

 • Page 61 and 62:

  12. Bet kādēļ personīgie velni

 • Page 63 and 64:

  5. Bet visas citas lūgšanas un br

 • Page 65 and 66:

  8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se

 • Page 67 and 68:

  20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk

 • Page 69 and 70:

  1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v

 • Page 71 and 72:

  7. Tomēr, katram atstājiet viņa

 • Page 73 and 74:

  11. ES sacīju: „Šis vēsums ād

 • Page 75 and 76:

  4. Bet kā jūs tagad austrumos pie

 • Page 77 and 78:

  1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā

 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254: 171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU
 • Page 255 and 256: skolotāji, kas ir spējīgi cilvē
 • Page 257 and 258: 13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne
 • Page 259 and 260: 175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME
 • Page 261 and 262: ausmu, un, kas no koka sev jau iev
 • Page 263 and 264: tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i
 • Page 265 and 266: jauni un veci - kļūstot taisni un
 • Page 267 and 268: 18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā
 • Page 269 and 270: darbīgais priesteris, kura vārdie
 • Page 271 and 272: 1. Kad vecais kalpotājs atradās p
 • Page 273 and 274: „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es
 • Page 275 and 276: 184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK
 • Page 277 and 278: tām likšu izliet Manu gaismu, un
 • Page 279 and 280: 10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos
 • Page 281 and 282: visšaurākā, bet pusstundu tālā
 • Page 283 and 284: atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie
 • Page 285 and 286: 7. ES teicu: „Pavisam noteikti,
 • Page 287 and 288: essejiešu pilī, un viņam viņiem
 • Page 289 and 290: 5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū
 • Page 291 and 292: 10. Bet, ja jūs to zināt, un no M
 • Page 293 and 294: 1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav
 • Page 295 and 296: tālab mums arī nebūs vajadzīgs
 • Page 297 and 298: cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū
 • Page 299 and 300: palīdzību, tā kā arī tu Man ne
 • Page 301 and 302: 2. Arī tie daži pirmie essejieši
 • Page 303: tūkstoši ielenc lielo brīnumpili
 • Page 307 and 308: 7. Rokluss teica: „Klausieties, d
 • Page 309 and 310: 2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar
 • Page 311 and 312: 8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t
 • Page 313 and 314: 5. Farizejs teica: „Jūs esat pil
 • Page 315 and 316: 14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,
 • Page 317 and 318: 22. Un Rokluss teica pēc tam: „P
 • Page 319 and 320: starp Maniem draugiem, kas Mani lab
 • Page 321 and 322: 13. Rokluss, tie citi essejieši un
 • Page 323 and 324: Un tādēļ Es tavai runai saku „
 • Page 325 and 326: 216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.
 • Page 327 and 328: ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be
 • Page 329 and 330: no dienas nāca vairāk, šo naudu
 • Page 331 and 332: Rokluss pats jums visu jau skaidri
 • Page 333: 10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
AR 1. numuru - Vienotība