Views
4 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

20. Tie trīsdesmit

20. Tie trīsdesmit teica: „Augstākais meistar, arī mēs gan saņēmām šo ziņu, bet mūsu pārāk lielās skumjas par mūsu bērniem, kas nomira kādā bērnu sērgā, kurai līdzīga, kopš cilvēki atceras, mūsu pilsētā un apkārtnē nekad vēl neplosījās, mūs spieda tomēr vēlreiz pamēģināt, vai pret lielu upuri varbūt tomēr vēl it kā pēdējo reizi pie jums netiktu uzklausīti un apžēloti. Bet, ja, neskatoties uz visiem lūgumiem, gaidīšanu un upuriem, tas tā tomēr vairs nevar būt, tad mēs nolēmām savus mirušos bērnus nogādāt Galilejā pie jaunā un lielā pravieša, par kuru no ceļiniekiem dzirdējām, ka caur savu vārdu, caur savas gribas spēku, viņš ne tikai dziedina visas slimības, bet gan arī pamodina mirušos. Bet iepriekš mēs tomēr lūdzam tev tādu žēlastību, uzklausi mūs, un dod mums mūsu bērnus atkal dzīvus!” 204. ROKLUSS BAGĀTIEM NORĀDA UZ KUNGU 1. Rokluss teica: „Redziet, draugi, es esmu tikpat vājš un nevarīgs cilvēks, kādi jūs paši esat, un man arī nekad nebija spēks un vara kādu pilnīgi mirušu cilvēku atkal atsaukt dzīvē, vai kādai miesu zaudējušai dvēselei radīt jaunu miesu! Tas ir iespējams vienīgi tikai Dievam un kādam tādam pravietim, kas tādēļ ir pildīts ar Dieva Garu, lai viņš cilvēkiem, kas ir nomaldījušies, atkal rāda pazaudēto ceļu uz dvēseles mūžīgu dzīvību. 2. Bet, ja mums pavēl pats Dievs nomirušos cilvēkus atstāt no Viņa noteiktā mierā, un caur visādām maģiskām mākslām dzīvajiem neradīt nevajadzīgas cerības un tukšus priekus, tad jūs nu arī sapratīsiet, ka mums, essejiešiem, vajag Dievam paklausīt, tā kā Viņš Pats Sevi mums atklāja un rādīja, un mēs Viņu tikai tagad pazīstam, ka Viņš ir, kāds Viņš ir, un ko Viņš grib ar mums, cilvēkiem. Un tā mēs nu vairs nevaram noņemties ar seno un nederīgo maģiju, bet gan caur mīlestību uz Viņu un mūsu tuvākiem, sīki izpildot Viņa mums atklāto gribu, ar vienu un vienīgi patieso Dievu. UN tā mēs tad arī nekad nevaram un nedrīkstam darīt to, ko Viņš mums ir aizliedzis. Bet lūdziet paši Viņam, tam mūžam lielajam dzīvības Meistaram! Ko Viņš jums darīs, tas būs patiesi labi darīts.” 3. To trīsdesmit galvenais runātājs vēlreiz teica: „Meistar un vareno brāļu priekšniek! Bet tikai ar tavu roku uzlikšanu un tevis izteiktu vārdu, tu tomēr pēkšņi izdziedināji visus daudzos nelaimīgos, un vienam pat atdevi zaudētās rokas, un vairākiem acis, degunus un ausis, kas, man šķiet vēl vairāk, kā kādu mirušu ar visiem locekļiem vēl labi apgādātu bērnu pamodināt no nāves miega. Ja tu to varēji, tad mums gan tikko ticams, ka tādā pat veidā tu nevarētu atkalatdzīvināt arī mūsu bērnus, ja tikai to gribētu.” 4. Rokluss, nu nedaudz apmulsis, teica: „Draugs, es vairs ilgāk negribu jūs aizkavēt, bet gan jums atklāti pateikt un rādīt pilno un tīro patiesību! Redziet, pirmīt jūs paši atklāti pateicāt savu lēmumu, ka jūs, ja jūs šeit neatrastu nekādu palīdzību, gribat doties uz Galileju pie jaunā, lielā jūdu pravieša! Un es jums saku, ka jūs darītu ļoti pareizi, ja tas nu būtu vajadzīgs. Jūs pravieti nepazīstat, bet Es Viņu pazīstu un saku jums, ka Viņš ir bezgala vairāk kā kāds pravietis; jo Viņš ir tieši Tas, par kuru pareģoja visi pravieši, ka Viņš miesā nāks šajā pasaulē un cilvēkiem, kas Viņam ticēs un Viņu kā vienīgo Debess un Zemes, un visas dzīvības Kungu pār visu mīlēs, atbrīvos no senā grēka, velna un mūžīgās nāves kundzības. 5. Redziet, tas nu ir tas pravietis, pie kura gribat iet! Viņš jūsu mirušos bērnus, protams, varētu jums atdzīvināt, tā kā vienīgi Viņam nekas nav neiespējams. Un, redziet tālāk, tikai caur Viņa Vārdu, kas ir pār visu svēts, uz Viņa pavēli es palīdzēju visiem tiem nožēlojamiem: tādēļ izdziedināties slavēja arī tikai Viņu, un ne mani! – Vai jūs šo brīnumaino lietu nu aptverat?” 6. Te tie trīsdesmit izpleta lielas acis, un tas runātājs pavisam steidzīgi Roklusam jautāja: „Kur, kur Viņš, tas visvarenais, nu uzturas, lai mēs dodamies pie Viņa un vienīgi Viņam dodam pienākošo godu?” 306

7. Rokluss teica: „Klausieties, draugi, ja kāds cilvēks, bieži negaidītā kārtā, ir tuvu kādam lielam notikumam, un ar acīm un ausīm arī bieži nepamana, kas liels un ārkārtīgs jau atrodas viņa tuvumā, tad cilvēka sirdī ir kāda dīvaina sajūta, ko sauc par nojautu! Ja tas, kas viņam nezinot, atrodas cilvēkam pavisam tuvu, ir kas ārkārtīgi labs un laimi un svētību nesošs, tad caur nojausmu sirds kļūst pavisam priecīga un līksma, bet, pretējā gadījumā, skumja un nospiesta. Jautājiet nu savai iekšējai nojautai! Kā tā ir noskaņota? Ko jūsu sirdis jūt?” 8. Runātājs teica: „Mazākais, es jūtos tik priecīgs, kā tas Visdižākais un Svētākais atrastos kaut kur mūsu tuvumā, un pat kā šajā viesnīcā, un tāpēc es sevī jūtu sevišķu prieku, kaut gan man kopā ar visiem maniem biedriem tam nevarētu būt ne mazākais iemesls; jo es saku, viens tālu ceļu šeit atvedu 4 nomirušus bērnus, cerēdams, ka viņi te tiks no jauna atdzīvināi, un nu pilnus divus mēnešus uz to gaidīju. Tas tomēr ir apstāklis, kas aiz viegli saprotama iemesla, sirdi nevar noskaņot priecīgu un līksmu; un tomēr mēs šodien jau no paša rīta, dīvainā kārtā, varam būt līksmi un priecīgi, un nevaram grimt atpakaļ mūsu senās skumjās. Jā, man sirdī pat liekas, ka kāds man apgalvotu, ka es manus četrus bērnus aizvestu atpakaļ uz Kairu dzīvus!” 9. Pēc tam arī visi citi teica: „Arī mēs jūtamies līdzīgi, un mums liekas, ka tas jau tā būs, un ne citādi! Bet, tā kā mūsu sirdīs iedegušās priecīgākās alkas, tad, ak, meistar, neslēp mums vairs ilgāk, kur nu Savā Personā atrodas tas Visdižākais!? Garā – kā mēs kā seni jūdi vēl labi zinām, Ābrama, Īzaka un Jakoba Dievs ir visur klātesošs un redz visu, dzird visu, zina visu un visur rada un uztur visu. Bet, tā kā pēc sena apsolījuma Viņš Pats cilvēka stāvā uzturas starp šīs Zemes cilvēkiem un viņiem parāda lielas labdarības, tad mēs – protams diemžēl Dieva priekšā vienmēr lieli grēcinieki – cilvēku seno Radītāju un Tēvu vēlētos redzēt ar mūsu miesas acīm, un mūsu netīrām ausīm dzirdēt Viņa Tēva balsi, lai mēs dzimtenē visiem cilvēkiem varam teikt: „Mēs redzējām Dievu un sarunājāmies, un no Viņa mutes dzirdējām Viņa gribu, pēc kuras visiem cilvēkiem jārīkojas un jādzīvo!” – Saki mums tu, šīs senpazīstamās brīnumdziedniecības iestādes lielais meistar un priekšniek, kur nu it kā pat kaut kur mūsu tuvumā atrodas Tas, kura vārdu neviena cilvēka mēle, kā arī visu eņģeļu mēles, nespēj izrunāt?” 205. KUNGA PATIESA GODĀŠANA 1. Rokluss nu teica: „Nu tad paceliet augšup jūsu sirdis un acis! Šis vīrs, kas šeit pie galda sēž pie manas labās rokas, un pamatīgi mūs pārbauda, ir tas, pie kura jūs gribējāt ceļot uz Galileju.” 2. Kad tie trīsdesmit no Roklusa to dzirdēja, tad lielākā godbijībā viņi nokrita pie zemes un kliedza: „Gods Tev, Dievs augstībā! Svēts un mūžam pār visu varens lai ir Tavs Vārds! Ak, Kungs kopš mūžības, neatstum mūs, Ābrama bērnus, un esi mums žēlīgs un līdzcietīgs! Vienīgi Tava svētā griba ir mūsu likums visai nākotnei, pēc kuras mēs gribam darboties, dzīvot un mirt!” 3. Pēc tam Es teicu: „Tas viss no jums nu Manā priekšā ir ļoti slavējams, bet šādā jūsu stāvoklī Es nevaru ar jums runāt. Piecelieties kā brīvi un saprātīgi domājoši cilvēki, un atmetiet savu pārspīlēto godbijību; jo Es nenācu pie jums, lai Sevi, līdzīgi elkam, liktu pielūgt un godināt no akliem pagāniem, bet gan, lai no jauna jums iemācītu pazīt Dievu, kuru jūs aizmirsāt, un mācīt Viņa gribu, un uz Zemes iekārtot Dieva Valstību, mūžīgas dzīvības patieso valstību, un sagraut dvēseles grēka, velna, tiesas un nāves senās važas un cietumus, un tad Es gribu, ka cilvēki tukšā godbijībā Manā priekšā nerāpo līdzīgi tārpiem, bet gan kā tapt varoši un topoši Dieva bērni brīvi, atklāti un izslējušies sapulcējas ap Mani kā patiesi draugi un brāļi, Mani dzird un arī jārunā ar Mani. Un, ja jūs nu dzirdat Manu vēlēšanos un gribu, tad piecelieties un ar Mani runājiet brīvi un atklāti!” 307

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR

 • Page 3 and 4:

  Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at

 • Page 5 and 6:

  96. Vēja izcelšanās ............

 • Page 7 and 8:

  197. Par svinamo dienu svinēšanu.

 • Page 9 and 10:

  14. Bet tagad man pietiek jūsu mu

 • Page 11 and 12:

  suņu vietā, bet, lai gan viņi ir

 • Page 13 and 14:

  8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a

 • Page 15 and 16:

  nesagādā cilvēkiem ciešanas, be

 • Page 17 and 18:

  3. Pirmais runātājs teica: „To

 • Page 19 and 20:

  tikai slepeni pie sevis [turēt], j

 • Page 21 and 22:

  septiņiem vīriem teiktu to pašu

 • Page 23 and 24:

  priekšrocība, ka Dieva visvarenī

 • Page 25 and 26:

  caur to tie desmit vairs nav saist

 • Page 27 and 28:

  ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu

 • Page 29 and 30:

  eigas, un Mana Mācība tomēr turp

 • Page 31 and 32:

  astos tik daudz cilvēku, ka tagad

 • Page 33 and 34:

  šķiršanās laikā no šīs zemes

 • Page 35 and 36:

  dzīvības pamatu formas, kā šīs

 • Page 37 and 38:

  20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis

 • Page 39 and 40:

  tieši nolādētais „vajag” lik

 • Page 41 and 42:

  2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu

 • Page 43 and 44:

  4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav

 • Page 45 and 46:

  īvībā kā inteliģences un griba

 • Page 47 and 48:

  14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k

 • Page 49 and 50:

  1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē

 • Page 51 and 52:

  caurstrāvots, bez kā viņš patie

 • Page 53 and 54:

  9. Bet, kad jūs paši dzīvības g

 • Page 55 and 56:

  5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv

 • Page 57 and 58:

  34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka

 • Page 59 and 60:

  tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu

 • Page 61 and 62:

  12. Bet kādēļ personīgie velni

 • Page 63 and 64:

  5. Bet visas citas lūgšanas un br

 • Page 65 and 66:

  8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se

 • Page 67 and 68:

  20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk

 • Page 69 and 70:

  1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v

 • Page 71 and 72:

  7. Tomēr, katram atstājiet viņa

 • Page 73 and 74:

  11. ES sacīju: „Šis vēsums ād

 • Page 75 and 76:

  4. Bet kā jūs tagad austrumos pie

 • Page 77 and 78:

  1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā

 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256: skolotāji, kas ir spējīgi cilvē
 • Page 257 and 258: 13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne
 • Page 259 and 260: 175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME
 • Page 261 and 262: ausmu, un, kas no koka sev jau iev
 • Page 263 and 264: tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i
 • Page 265 and 266: jauni un veci - kļūstot taisni un
 • Page 267 and 268: 18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā
 • Page 269 and 270: darbīgais priesteris, kura vārdie
 • Page 271 and 272: 1. Kad vecais kalpotājs atradās p
 • Page 273 and 274: „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es
 • Page 275 and 276: 184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK
 • Page 277 and 278: tām likšu izliet Manu gaismu, un
 • Page 279 and 280: 10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos
 • Page 281 and 282: visšaurākā, bet pusstundu tālā
 • Page 283 and 284: atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie
 • Page 285 and 286: 7. ES teicu: „Pavisam noteikti,
 • Page 287 and 288: essejiešu pilī, un viņam viņiem
 • Page 289 and 290: 5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū
 • Page 291 and 292: 10. Bet, ja jūs to zināt, un no M
 • Page 293 and 294: 1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav
 • Page 295 and 296: tālab mums arī nebūs vajadzīgs
 • Page 297 and 298: cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū
 • Page 299 and 300: palīdzību, tā kā arī tu Man ne
 • Page 301 and 302: 2. Arī tie daži pirmie essejieši
 • Page 303 and 304: tūkstoši ielenc lielo brīnumpili
 • Page 305: caur manu vārdu un lūgšanu Dievs
 • Page 309 and 310: 2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar
 • Page 311 and 312: 8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t
 • Page 313 and 314: 5. Farizejs teica: „Jūs esat pil
 • Page 315 and 316: 14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,
 • Page 317 and 318: 22. Un Rokluss teica pēc tam: „P
 • Page 319 and 320: starp Maniem draugiem, kas Mani lab
 • Page 321 and 322: 13. Rokluss, tie citi essejieši un
 • Page 323 and 324: Un tādēļ Es tavai runai saku „
 • Page 325 and 326: 216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.
 • Page 327 and 328: ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be
 • Page 329 and 330: no dienas nāca vairāk, šo naudu
 • Page 331 and 332: Rokluss pats jums visu jau skaidri
 • Page 333: 10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Unbenannt-1 - Till Nowak
AR 1. numuru - Vienotība
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv