Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

4. Kad tie trīsdesmit,

4. Kad tie trīsdesmit, vēl uz sejām gulošie, to no Manas mutes dzirdēja, tad viņi lēnām piecēlās no zemes, bet pie tam tomēr aiz godbijības bija pilnīgi apreibuši un neviens neiedrošinājās Man kaut ko jautāt vai lūgt. 5. Bet Es, to labi redzēdams, viņiem teicu: „Jā, jūs, draugi, ja jūs nu iepretī Man vienmēr tā izturētos, tad mēs nespēsim viens ar otru noslēgt nekādus lielus darījumus. Kas tad jums Dieva priekšā ir iedvesis tādu smieklīgu un veltīgu godbijību? To jūs iemācījāties no pagānu elku priesteriem! Bet Dievs no cilvēkiem patiesi neprasa vairāk, kā lai viņi Viņam tic kā vienam, vienīgi patiesam un mūžam dzīvam Dievam, Viņa Vārdu velti nevalkā vai pat nezaimo, un Viņu jāatzīst kā patiesu Tēvu, un pār visu jāmīl, un savus līdzcilvēkus, kā sevi pašu. Viss, kas ir pāri tam, ir tikpat ļauns, kā zem tā! Tādēļ atmetiet Manā priekšā savu pārspīlēto godbijību un runājiet ar Mani brīvi un atklāti! Jeb vai jums patīk, ja jūs kaut kur redzat, ka vecāki savus bērnus tā audzina, ka viņiem visā godbijībā nepārtraukti viņu priekšā, proti, viņu vecāku, vajag zemoties?! Kas iznāks no tādiem bērniem? Nekas cits kā gļēvi un beigās tomēr patmīlīgi un valdonīgi lišķi, no kuriem nevienam līdzcilvēkam nekad kas labs nav sagaidāms. 6. Tādēļ, ka arī jūs savus bērnus tik muļķīgi audzinājāt, tad jums arī bija pilnīgi pareizi, ka viņi tika jums atņemti, pirms jūsu aklā elkdievības muļķība viņu dvēseles nevarētu pilnīgi padarīt mēmas un samaitāt. Tādēļ atmetiet Manā priekšā šo muļķību, citādi Es patiesi jūsu bērnus nekad nevarētu u neatdotu jums atpakaļ!” 7. Šie Mani vārdi iedarbojās un runātājs, pienākdams Man tuvāk, teica: „Ak, tu, svētākais, kā tad tu vēlies, lai mēs, nabaga grēcīgi cilvēki, tevi piesaucam?” 8. ES teicu: „Es esmu Kungs un Meistars, un tā Mani piesauciet un uzrunājiet; vairāk patiesi tad nav vajadzīgs! Ar izteicienu „Svētākais” vairs nenāciet pie Manis! Jo šeit, līdzīgi jums, Es esmu tikai cilvēks, un saku jums, ka te neviens nav svēts, kā vienīgi Dieva Gars. Tas gan Manī mājo, tomēr pagaidām tas uz jums vēl neattiecas, bet, kad jūs paši šajā garā atkalatdzimsiet, tikai tad tas uz jums attieksies, un jūs sapratīsiet Viņa svētumu! 9. Kad cilvēki savā aklumā uz Dievu sauks: „Svēts, svēts, svēts!” tad starp viņiem izskatīsies nožēlojami! Kas uz Dievu tā grib saukt, tam iepriekš pašam vajag kļūt pilnam Dieva Gara, citādi viņa sauciens ir tukši muļķīgs un līdzinās pagānu saucieniem, kuri, visas pasaules tiesas un grēku verdzināti un saistīti, tomēr nespēj aptvert un saprast mūžīgo un bezgalīgo brīvību Dievā, kas tieši ir tas svētums. 10. Tādēļ Es, cik ilgi jūs vēl staigājat pasaules tiesā, gan esmu jūsu Kungs un Meistars, bet, kad jūs paši Manā Garā kļūsiet brīvi un dzīvi redzīgi, tikai tad jūs Manī pazīsiet Dievu un uz Viņu sauksit: „Svētais Tēvs!”. Tomēr tad jūs ne tā, kā tagad, sauksiet ar muti, bet gan sevī no dzīva gara; jo dievs Sevī ir Gars un tādēļ arī var tikt piesaukts un pielūgts tikai garā un tās dzīvākā un gaismas brīvākā patiesībā. Ja jūs to nu aptverat, tad tūlīt mainiet savu muļķīgo prātu, un ar Mani runājiet brīvi un atklāti, un sakiet, ko jums šeit jādara!” 206. KO KUNGS PRASA NO SAVĒJIEM 1. Runātājs teica: „Ak, Kungs un Meistar, Tu patiesi esi bezgala labs un gudrs, un pie visa Tava dievišķā diženuma, esi neizsakāmi lēnprātīgs, pazemīgi labvēlīgs un pilns augstākās un lielākās pacietības! Un tas jo vairāk spēcina mūsu ticību, ka Tu patiesi esi Tas, kas mums caur praviešu mutēm no Jehova tika apsolīts, un, ka un kā Viņš uz šīs Zemes dibinās patiesu Dievu Valstību. Un tā kā mēs tam nu nešaubīgi ticam un ceram arī no Tevis to žēlastību, ka Tu mūsu mirušos bērnus mums atkal atdosi atpakaļ dzīvus, kurus turpmāk mēs noteikti audzināsim gudrāk, nekā tas bija līdz šim!” 308

2. ES teicu: „Jā, Es jums to darīšu, - tomēr iepriekš labi ievērojiet to, ko Es jums nu teikšu! Kad jūsu mirušie bērni jums tiks atkal atdoti dzīvi, tad jūs ne šeit, ne atpakaļceļā, ne dzimtenē neradiet sensāciju, un par Mani un essejiešiem tālāk neizpaudiet! Jo no šī laika neviens mierā mirušais vairs netiks atmodināts laicīgā dzīvē, bet daudzas garīgi mirušas dvēseles mūžīgā dzīvībā, kurai cilvēki ir radīti. Par šo, šajā vietā pēdējo darbu, izņemot Manus mācekļus, izņemot jūs un nedaudzus citus lieciniekus, nevienam nekas nav jāzina; jo Es to negribu, ka šeit jebkad kas tamlīdzīgs vairs tiek izpildīts. 3. Kas turpmāk šeit atnesīs mirušus bērnus vai citus nomirušos, tas ne tikai velti pūlēsies, bet gan pie tam piedzīvos visādas dažāda veida nepatikšanas. Bet, ja patiesā ticībā Manam Vārdam šeit izdziedināšanai tiks atgādāti visādi slimnieki, tad viņiem šeit arī jāatrod viņu izdziedināšanu. – Ar to jūs nu zināt, kas jums darāms un ievērojams. 4. Bet viena vai otra essejieša pavadībā vakarā ejiet kapenēs, atveriet noslēgtos zārkus un jums tūlīt kā dzīvi un pilnīgi veseli sekos jūsu bērni. Bet no rīta agri ātri aizceļojiet, lai dienā nesaistītu daudzo cilvēku, kas atrodas šajā vietā, uzmanību! 5. Ja jūs mājupceļā satiksiet cilvēkus ar mirušiem bērniem, un jums jautās, kā šeit iet, tad sakiet viņiem atklāti, ko Es jums teicu attiecībā uz turpmāk vairs nenotiekošu mirušu bērnu atkalatdzīvināšanu, un tad viņi vairs tālāk un velti nepūlēsies ceļot šeit. 6. Arī dzimtenē vairs neapmeklējiet elku tempļus, un, ja jums prasīs paskaidrot, tad sakiet, ka jūs meklējāt un arī atradāt to tikai vienu, vienīgi patieso un dzīvo Dievu, un tas jums uzticami, atklāti, gaiši un dzīvi rādīja, kas jums darāms! Ja pēc tam jūs atstās mierā, tad palieciet, bet, a jūs piespiedīs, tad ceļojiet tālāk! Jo Tas, kas jums šeit palīdz, var jums arī palīdzēt vienmēr un visur, ja jūs ticat Viņa Vārdam un Viņam uzticaties! Ja jūs to nu sapratāt, tad jūs šo viesnīcu nu varat atkal atstāt!” 7. Pēc tam runātājs, sirdī Man par visu pateikdamies, teica: „Ak, Kungs un Meistar, tā kā mēs pie Tevis jau atradām tik daudz žēlastības, tad mēs pēc savām spējām vēlētos par to izrādīt pateicību. Saki mums žēlīgi, kādu upuri, aiz lielas mīlestības uz Tevi, mums šeit jāveic un jāpasniedz!?” 8. ES teicu: „Man un arī essejiešiem jums nav jānes nekādu citu upuri, kā, ka jūs turpmāk ticat tikai vienam patiesam Dievam, un ar visiem saviem spēkiem Viņu mīlat, un jūsu līdzcilvēkus kā sevi pašu, un, ka savas sirdis pasargājat no skopuma un naida, no pasaules mīlestības un augstprātības, jo viss, kas pasaules acu, ausu un sirds priekšā ir liels un spožs, tas, klausieties, Manā priekšā ir pretīgs! 9. Ņemiet piemēru no Manis! Es vienīgais esmu Kungs un Meistars, un Debesis un Zeme ir Manā varā un spēkā, un tomēr Es no visas sirds esmu lēnprātīgs, pilns pazemības, mīlestības un līdzcietības, un nevienam nelieku Sevi godāt, kā to prasa farizeji, pagānu priesteri un citi iedomīgie pasaules varenie. 10. Tātad, šo upuri sniedziet Man, un jūs pastāvīgi iepriecinās Mana mīlestība un žēlastība! Bet, ko jūs mīlestībā Manā Vārdā darīsiet nabagiem, tas no Manis vienmēr tā tiks uzlūkots, ka jūs to būtu darījuši Man Pašam, un ar to jūs Manās Debesīs sev sakrāsiet mūžam lielus dārgumus. Tie ir tie upuri, kurus Es no jums prasu.” 11. Runātājs teica: „Ak, Kungs un Meistar, šos upurus mēs visi arī rūpīgi izpildīdami, Tev vienmēr pasniegsim! Vai tie dzelzs zārki mums jāatstāj šeit, vai tos atkal jāņem līdzi?” 12. ES teicu: „Tas ir muļķīgs jautājums! Ja jums atkal ir jūsu dzīvi kļuvušie bērni, kam jums pie tam jānoder zārki? Ja cilvēki jūs satiktu un redzētu tukšos zārkus, tad tas visātrāk nodotu, kas jums šeit notika, un tas ir tas, ko Es jums stingri aizliedzu. Un tā, pats par sevi saprotams, kas tad notiek ar tukšiem zārkiem. Brāļiem essejiešiem tos savās kalvēs jāliek pārveidot par arkliem un lāpstām, un tos izmantot tādiem labākiem mērķiem. – Tagad jūs zināt visu, kas jums darāms, un tā, mierināti, atstājiet šo viesnīcu!” 13. Pēc tam visi Man vēlreiz skaļi pateicās un mūs atstāja. 309

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR

 • Page 3 and 4:

  Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at

 • Page 5 and 6:

  96. Vēja izcelšanās ............

 • Page 7 and 8:

  197. Par svinamo dienu svinēšanu.

 • Page 9 and 10:

  14. Bet tagad man pietiek jūsu mu

 • Page 11 and 12:

  suņu vietā, bet, lai gan viņi ir

 • Page 13 and 14:

  8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a

 • Page 15 and 16:

  nesagādā cilvēkiem ciešanas, be

 • Page 17 and 18:

  3. Pirmais runātājs teica: „To

 • Page 19 and 20:

  tikai slepeni pie sevis [turēt], j

 • Page 21 and 22:

  septiņiem vīriem teiktu to pašu

 • Page 23 and 24:

  priekšrocība, ka Dieva visvarenī

 • Page 25 and 26:

  caur to tie desmit vairs nav saist

 • Page 27 and 28:

  ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu

 • Page 29 and 30:

  eigas, un Mana Mācība tomēr turp

 • Page 31 and 32:

  astos tik daudz cilvēku, ka tagad

 • Page 33 and 34:

  šķiršanās laikā no šīs zemes

 • Page 35 and 36:

  dzīvības pamatu formas, kā šīs

 • Page 37 and 38:

  20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis

 • Page 39 and 40:

  tieši nolādētais „vajag” lik

 • Page 41 and 42:

  2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu

 • Page 43 and 44:

  4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav

 • Page 45 and 46:

  īvībā kā inteliģences un griba

 • Page 47 and 48:

  14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k

 • Page 49 and 50:

  1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē

 • Page 51 and 52:

  caurstrāvots, bez kā viņš patie

 • Page 53 and 54:

  9. Bet, kad jūs paši dzīvības g

 • Page 55 and 56:

  5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv

 • Page 57 and 58:

  34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka

 • Page 59 and 60:

  tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu

 • Page 61 and 62:

  12. Bet kādēļ personīgie velni

 • Page 63 and 64:

  5. Bet visas citas lūgšanas un br

 • Page 65 and 66:

  8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se

 • Page 67 and 68:

  20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk

 • Page 69 and 70:

  1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v

 • Page 71 and 72:

  7. Tomēr, katram atstājiet viņa

 • Page 73 and 74:

  11. ES sacīju: „Šis vēsums ād

 • Page 75 and 76:

  4. Bet kā jūs tagad austrumos pie

 • Page 77 and 78:

  1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā

 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258: 13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne
 • Page 259 and 260: 175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME
 • Page 261 and 262: ausmu, un, kas no koka sev jau iev
 • Page 263 and 264: tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i
 • Page 265 and 266: jauni un veci - kļūstot taisni un
 • Page 267 and 268: 18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā
 • Page 269 and 270: darbīgais priesteris, kura vārdie
 • Page 271 and 272: 1. Kad vecais kalpotājs atradās p
 • Page 273 and 274: „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es
 • Page 275 and 276: 184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK
 • Page 277 and 278: tām likšu izliet Manu gaismu, un
 • Page 279 and 280: 10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos
 • Page 281 and 282: visšaurākā, bet pusstundu tālā
 • Page 283 and 284: atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie
 • Page 285 and 286: 7. ES teicu: „Pavisam noteikti,
 • Page 287 and 288: essejiešu pilī, un viņam viņiem
 • Page 289 and 290: 5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū
 • Page 291 and 292: 10. Bet, ja jūs to zināt, un no M
 • Page 293 and 294: 1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav
 • Page 295 and 296: tālab mums arī nebūs vajadzīgs
 • Page 297 and 298: cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū
 • Page 299 and 300: palīdzību, tā kā arī tu Man ne
 • Page 301 and 302: 2. Arī tie daži pirmie essejieši
 • Page 303 and 304: tūkstoši ielenc lielo brīnumpili
 • Page 305 and 306: caur manu vārdu un lūgšanu Dievs
 • Page 307: 7. Rokluss teica: „Klausieties, d
 • Page 311 and 312: 8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t
 • Page 313 and 314: 5. Farizejs teica: „Jūs esat pil
 • Page 315 and 316: 14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,
 • Page 317 and 318: 22. Un Rokluss teica pēc tam: „P
 • Page 319 and 320: starp Maniem draugiem, kas Mani lab
 • Page 321 and 322: 13. Rokluss, tie citi essejieši un
 • Page 323 and 324: Un tādēļ Es tavai runai saku „
 • Page 325 and 326: 216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.
 • Page 327 and 328: ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be
 • Page 329 and 330: no dienas nāca vairāk, šo naudu
 • Page 331 and 332: Rokluss pats jums visu jau skaidri
 • Page 333: 10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...