Views
6 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

20. Tad nedaudziem atkal

20. Tad nedaudziem atkal tika dots atrast garīgo dienu, un daudzi devās pie laimīgajiem garīgās dienas atkal atradējiem un ļāva sevi ievadīt tās gaismā. Bet arī daudzi no pasaules apreibinātie nekad neaptvēra, kas tad ir garīgā diena, un sava slinkuma dēļ bija spiesti palikt viņu naktī. Viņi tad, protams, nekā nebaudīja no garīgās dienas laimes un atradās lielā postā, bet šis posts tomēr bija labs laimīgo sargs, tādēļ, ka viņi gluži labi redzēja, kādi augļi cilvēkiem aug pie viņu garīgās nakts koka. 21. Redzi, tā tas notiek, ka blakus apgaismotiem vienmēr arī uzturēsies un vairosies arī neapgaismotie! Bet tādēļ nekad uz šīs zemes netrūkst apgaismoti cilvēki, un viņiem vienmēr būs dotas spējas neapgaismotos ar savu patieso dzīves gaismu apgaismot; un kuri apgaismotie to darīs Manā Vārdā, tie saņems lielu algu reiz Manā Valstībā! 22. Būt pašiem apgaismotiem caur manu žēlastību ir liela un nenovērtējama laime cilvēkiem, bet tūkstošreiz vērtīgāk ir ar savu patieso dzīves gaismu apgaismot arī citus, kas staigā tumsībā, - tas ir, ja viņi grib šo gaismu pieņemt. Bet gribu atkārtoti jums arī pasvītrot, ka jūs manas mācības pērles nav jāmet priekšā cilvēkiem – cūkām! Jo ja reiz cilvēks ir kļuvis īsts cūka, tad viņš tāds arī paliek cūka; un ja tāds cilvēks kādā zināmā labā stundā ļoti labprāt arī klausa un arī pieņem patiesu un labu vārdu, tad tomēr pie pirmās izdevības atkal iekāpj savā vecajā peļķē, un ar visu omulību iekrīt tajā un tūlīt paliek tas pats vecais cūka. – Tātad, tādiem cilvēkiem nav sludināms Evaņģēlijs un man priekš tādiem tad jau ir kāds cits, kas viņiem pēc viņu pašu dabas sludinās ar daudz sāpēm un vaimanām, un zobu trīcēšanu! 23. Un tagad mēs atkal esam apskatījuši kādus svarīgu punktu un varam mierīgi pāriet pie kaut kā cita. Ja kādam no jums vēl ir kādas šaubas, tas lai nāk un runā, jo Es gribu, lai jūs rīt apgaismotāki kopā ar Mani šo Eļļas kalnu atstājat. Tādēļ katram ir brīvi runāt to, ko viņš domā.” 24. Uz šo vairums atbildēja: „Kungs, mums vairs nav nekādu šaubu, un tādēļ esam pavisam laimīgi!” 15. ZEMES NĀKOTNES BIEZA APDZĪVOTĪBA, VECUMA GRŪTĪBAS 1. Bet viens no indiešu magiem, kuri arī vēl bija pie mums, teica: „Lielais Kungs un Meistar, man vēl būtu dažs tas, par ko man nekaitētu lielāka gaisma! Ja es, tātad, kaut ko jautātu, vai Tu mani pagodināsi ar atbildi no Tavas mutes?” 2. ES teicu: „Tu neesi mazāk cilvēks kā jebkurš cits un ar to pietiek! Un tā jautā, par ko tu vien tikai vienmēr gribi, un Es tev atbildēšu!” 3. Pēc tam mags nedaudz pārdomāja, vai jautājums, varbūt gan, nebūtu par muļķīgu un vienkāršu, bet viņš tomēr drīz saņēmās un jautāja: „Kungs, pēc manas pieredzes es atrodu, ka uz šīs zemes tieši cilvēku turpmākai pastāvēšanai kaut kas tieši šim nolūkam tomēr [ir] ne sevišķi ierīkots! Ja šī lieta no Tevis netiek nedaudz izmainīta un zināmā mērā uzlabota, tad ar laiku ar cilvēku turpmāko pastāvēšanu ir noteiktas grūtības. 4. Redzi, cilvēki un zvēri ar katru dienu vairojas un viņiem arī vajag arvien vairāk barības līdzekļu; bet zeme nekur nesaņem pieaugumu un kādu palielinājumu! Ja tas tā vēl pāris tūkstoš gadu turpināsies, tad ar cilvēku tālāko pastāvēšanu vajadzēs būt noteiktām grūtībām. – Ko saki Tu, o Kungs, par šīm manām domām un uzskatiem?” 5. ES sacīju: „Mans mīļais draugs, aiz dažādiem iemesliem, šīs rūpes tu varēji sev pilnīgi aiztaupīt; jo cik daudz cilvēku tagad zemes apdzīvotā daļā var ļoti labi saiet, tas jau kopš mūžīgiem laikiem no Manis ir bijis precīzi aprēķināts. Ja zeme, kas līdz šim ir nosusināta cilvēku dzīves vajadzībām, -tā vēl pastāvēs 10/000 gadu, un cilvēku dzimums katru gadu dubultosies vai pat trīskāršosies, tad uz šīs zemes pavisam labi vēl varēs turpināt pastāvēt vēl desmit reiz tik daudz cilvēku, cik to nu pastāv. Un, ja ar laiku uz šīs zemes visā nopietnībā 30

astos tik daudz cilvēku, ka tagadējā lielā sauszeme nevarētu viņus pabarot, nu, tad mums krājumā vēl ir daudz līdzekļu rezervē, lai vienā acumirklī simts tūkstoš reiz lielākam cilvēku daudzumam, kā taga ir uz zemes, izceltu no jūras veselas pasaules daļas! Kas attiecas uz šo tev neskaidro punktu, tu vari būt pilnīgi bez rūpēm. 6. Uz zemes tagad dzīvo tik liels skaits cilvēku, ka tu nu nevienu tik lielu skaitli nepazīsti, ar ko tu varētu apzīmēt to skaitu, un tomēr uz zemes ir vēl tik daudz pilnīgi neapdzīvotu platību, ka cilvēks, ja viņš gribētu to apceļot un apskatīt, labi ja tūkstoš gados to varētu izdarīt. Un tomēr dažiem cilvēkiem pieder ļoti lielas zemes daļas, kas viņu vajadzībām patiesi ir vairāk kā simts reiz par lielām! Pieņem, ka ar laiku būs nedaudz vienlīdzīgāks zemes sadalījums, un visi cilvēki – ja viņi arī būs simts reiz tik daudz kā tagad – savai miesai vēl atradīs pietiekoši barības un pajumti, un pavisam viegli jau tad, ja viņi dzīvos pēc Manas Mācības! – Vai tu /esi/ ar šo Manu paskaidrojumu nu gan esi apmierināts?” 7. Mags sacīja: „Kungs un Meistar, pilnīgi, un tagad man ir daudz vieglāk ap sirdi! Bet man nu būtu vēl viens, par ko es no Tevis gribētu dabūt mazliet vairāk gaismas, kā līdz šim Tavā cēlā sabiedrībā varēju iegūt. Vispār par to jau tika runāts, un Tu sniedzi paskaidrojumus, kas man deva daudz gaismas; bet pie tam man tomēr šis tas palika nesaprotams. Tā kā es ar saviem biedriem reiz stāvu pie gaismas pirmavota, tad es vēlētos visā, kas man vēl ir neskaidrs, dabūt tikai vēl nedaudz vairāk gaismas, kā tas varēja notikt līdz šim. 8. Redzi, Kungs un Meistar, cilvēka esamība un dzīve patiesi ir kaut kas liels un brīnišķīgs! Viņš tiek radīts, piedzimst un viņa vecāki audzina viņu par cilvēku, kas var domāt, runāt un rīkoties pēc priekšrakstiem, kādus viņiem deva audzināšana, vai arī pēc tiem, kurus viņš kā domājošs vīrs, pats atrada caur savas pieredzes skoloto saprātu. 9. Kad labas gribas cilvēks ar lielām pūlēm un bieži caur rūgtu pieredzi savus garīgos spēkus ir attīstījis līdz iespējami augstai pakāpei, tad viņa fiziskie un garīgie spēki sāk mazināties, miesa kļūst veca, vārga, saslimst un tad mirst, parasti ar lielām ciešanām un bailēm no nāves. 10. Es no Tavas mutes gan zinu, ka cilvēkam nāve nebūtu nekas briesmīgs, un tā būtu arī pilnīgi bez sāpēm, ja cilvēki būtu palikuši pie viņiem pasludinātās kārtības, būtu dzīvojuši un rīkojušies saskaņā ar to; bet ir apstāklis, kas cilvēkam ir ļoti nožēlojama veida, ka daudzi cilvēki bez savas vainas, jo viņiem nav iespējams uzzināt pirmslaikos sludināto cilvēku dzīves kārtību, un tādēļ arī spiesti dzīvot lielākā nekārtībā. Viņi nepavisam nav vainīgi pie savas dzīves kārtības, un tomēr viņiem tikpat labi jānes tā ļaunās sekas, it kā savu pašu vainas dēļ viņi tās būtu nopelnījuši. Nu, atklāti sakot, es to no Tevis atrodu par ļoti dīvainu iestādījumu cilvēka ķermeņa mehānismā. 11. Tas likums ir gluži labs, ka tas, kas nonāvē cilvēku, par brīdinājumu citiem, kuriem arī varbūt kāds cilvēks traucē viņu ļaunās izpriecās, tiek sodīts ar nāvi. Bet likums, kas liek sodīt ar nāvi, piemēram, arī cilvēku, kas krizdams no jumta uzkrīt tieši virsū kādam lejā stāvošam cilvēkam un to nosit, tomēr būtu tāda netaisnība, ka lielāka netaisnība vairs nevar būt! Un, redzi, tieši tāds man šķiet minētais dievišķais rīkojums attiecībā uz slimībām un lielāko daļu cilvēku mokošo miesas nāvi; ar to viņi izcieš sodu, ko patiesībā nekad nav pelnījuši. Varbūt nākotnē Tu to tomēr varētu iekārtot kā citādi!? 12. Ir gan tieši indieši, kuri daudzus gadus ilgi ar lielāko izturību bieži pacieš vislielākās sāpes, tādēļ, ka mūsu Dieva mācība viņiem saka, ka Dievam ir liels prieks par tiem, kuri ļoti pacietīgi panes lielākās sāpes. Bet, uzlūkojot tādas bieži briesmīgas ciešanas un sāpes, kāda cilvēku drauga daba un dabisku, un aizspriedumiem brīvu raksturu pretojas, un zemes, un cilvēku Radītājam jautā: „Visvarenais un noteikti augsti gudrais Dievs! Vai Tev patiesi var būt prieks par Tavu radījumu mokām un ciešanām? Ja šie cilvēki ir prātā jukuši, tad tev tak pietiek līdzekļu viņus katrā laikā atkal no jauna apgaismot, kā Tu apgaismoji šīs zemes pirmradītos cilvēkus! 31

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR
 • Page 3 and 4: Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at
 • Page 5 and 6: 96. Vēja izcelšanās ............
 • Page 7 and 8: 197. Par svinamo dienu svinēšanu.
 • Page 9 and 10: 14. Bet tagad man pietiek jūsu mu
 • Page 11 and 12: suņu vietā, bet, lai gan viņi ir
 • Page 13 and 14: 8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a
 • Page 15 and 16: nesagādā cilvēkiem ciešanas, be
 • Page 17 and 18: 3. Pirmais runātājs teica: „To
 • Page 19 and 20: tikai slepeni pie sevis [turēt], j
 • Page 21 and 22: septiņiem vīriem teiktu to pašu
 • Page 23 and 24: priekšrocība, ka Dieva visvarenī
 • Page 25 and 26: caur to tie desmit vairs nav saist
 • Page 27 and 28: ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu
 • Page 29: eigas, un Mana Mācība tomēr turp
 • Page 33 and 34: šķiršanās laikā no šīs zemes
 • Page 35 and 36: dzīvības pamatu formas, kā šīs
 • Page 37 and 38: 20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis
 • Page 39 and 40: tieši nolādētais „vajag” lik
 • Page 41 and 42: 2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu
 • Page 43 and 44: 4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav
 • Page 45 and 46: īvībā kā inteliģences un griba
 • Page 47 and 48: 14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k
 • Page 49 and 50: 1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē
 • Page 51 and 52: caurstrāvots, bez kā viņš patie
 • Page 53 and 54: 9. Bet, kad jūs paši dzīvības g
 • Page 55 and 56: 5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv
 • Page 57 and 58: 34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka
 • Page 59 and 60: tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu
 • Page 61 and 62: 12. Bet kādēļ personīgie velni
 • Page 63 and 64: 5. Bet visas citas lūgšanas un br
 • Page 65 and 66: 8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se
 • Page 67 and 68: 20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk
 • Page 69 and 70: 1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v
 • Page 71 and 72: 7. Tomēr, katram atstājiet viņa
 • Page 73 and 74: 11. ES sacīju: „Šis vēsums ād
 • Page 75 and 76: 4. Bet kā jūs tagad austrumos pie
 • Page 77 and 78: 1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā
 • Page 79 and 80: 1. Bet, kad mēs šajā augstienē
 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264:

  tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i

 • Page 265 and 266:

  jauni un veci - kļūstot taisni un

 • Page 267 and 268:

  18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā

 • Page 269 and 270:

  darbīgais priesteris, kura vārdie

 • Page 271 and 272:

  1. Kad vecais kalpotājs atradās p

 • Page 273 and 274:

  „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es

 • Page 275 and 276:

  184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK

 • Page 277 and 278:

  tām likšu izliet Manu gaismu, un

 • Page 279 and 280:

  10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos

 • Page 281 and 282:

  visšaurākā, bet pusstundu tālā

 • Page 283 and 284:

  atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie

 • Page 285 and 286:

  7. ES teicu: „Pavisam noteikti,

 • Page 287 and 288:

  essejiešu pilī, un viņam viņiem

 • Page 289 and 290:

  5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū

 • Page 291 and 292:

  10. Bet, ja jūs to zināt, un no M

 • Page 293 and 294:

  1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav

 • Page 295 and 296:

  tālab mums arī nebūs vajadzīgs

 • Page 297 and 298:

  cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū

 • Page 299 and 300:

  palīdzību, tā kā arī tu Man ne

 • Page 301 and 302:

  2. Arī tie daži pirmie essejieši

 • Page 303 and 304:

  tūkstoši ielenc lielo brīnumpili

 • Page 305 and 306:

  caur manu vārdu un lūgšanu Dievs

 • Page 307 and 308:

  7. Rokluss teica: „Klausieties, d

 • Page 309 and 310:

  2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar

 • Page 311 and 312:

  8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t

 • Page 313 and 314:

  5. Farizejs teica: „Jūs esat pil

 • Page 315 and 316:

  14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,

 • Page 317 and 318:

  22. Un Rokluss teica pēc tam: „P

 • Page 319 and 320:

  starp Maniem draugiem, kas Mani lab

 • Page 321 and 322:

  13. Rokluss, tie citi essejieši un

 • Page 323 and 324:

  Un tādēļ Es tavai runai saku „

 • Page 325 and 326:

  216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.

 • Page 327 and 328:

  ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be

 • Page 329 and 330:

  no dienas nāca vairāk, šo naudu

 • Page 331 and 332:

  Rokluss pats jums visu jau skaidri

 • Page 333:

  10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Unbenannt-1 - Till Nowak