Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

Tavas varas, tad tie abi

Tavas varas, tad tie abi patiesi tik viegli netiktu prom no šejienes! Bet kā Tu, Visvarenākais un Taisnīgākais, tik ilgi ar visu pacietību vari noskatīties patiesāko velnu, cilvēka izskatā, nekrietnā rīcībā, un vēl diezgan bieži ļaut izdoties viņu sātaniskiem plāniem? 22. Ļaut pastāvēt templim Jeruzalemē, kas jau sen ir kļuvis patiesa laupītāju ala, kopā ar tā nožēlojamākajiem priesteru salašņām, ir pārāk liela pacietība! Šī apkaunojošā rīcība tautā kļūst dienu no dienas redzamāka un zināmāka, un tādēļ arī tauta nepelnītā kārtā vienmēr vairāk atkrīt no ticības vienam vienīgi patiesam Dievam, un pāriet pie daudz saprātīgākiem un labākiem pagāniem. 23. Bet Tu, ak, Kungs un Meistar, esi ļoti gudrs un vislabāk zini, kādēļ tieši Tu to pielaid! Bet, kad tie abi nāks, tad, ak, Kungs un Meistar, pildi manu sirdi ar pacietību, lai es spēju to panest, ko viņi man pateiks!” 24. ES teicu: „Neraizējies par to, jo beigās tu ar viņiem pavisam labi tiksi galā, un, iespējamā kārtā, iegūsi viņus patiesībai un dzīvības labai lietai! Redzi, arī šeit starp Maniem mācekļiem atrodas vairāki atgriezti farizeji, kas nu jau ir iekšējās dzīvības visā patiesībā, un nav tieši pārāk sen, kur viņi tiecās pēc Manas miesas dzīvības, tādēļ, ka Mani vārdi liecināja pret viņiem. 25. Bet tempļa nekrietnību mērs drīz būs pilns, un, pirms vēl paies sešreiz desmit gadu, tikko vairs atradīs vietu, kur ir Jeruzaleme un templis. Mana pacietība un lēnprātība gan ir liela un gandrīz neierobežota, bet uz pasaules ķermeņiem tomēr ne bezgalīga. Mana griba, kas sagrauj pārāk ļaunas kļuvušās pasaules, var arī iznīcināt pilsētas un tautas, ja to nekrietnību mērs ir pilns. – Tomēr nu par to tālāk vairs nē! Bet tu nu ar taviem brāļiem jau vari doties ārā, priekšējā pagalmā, jo tie abi neliks ilgi uz sevi gaidīt!” 26. Kad Rokluss no Manis to dzirdēja, tad viņš kopā ar citiem brāļiem piecēlās un tūlīt devās priekšējā pagalmā. Bet saimnieks ar savējiem ķērās pie labu pusdienu pagatavošanas. 208. ROKLUSS UN TIE ABI TEMPLIEŠI 1. Bet Roklusam nevajadzēja ilgi uz abiem farizejiem gaidīt, jo viņi, kā jau pieminēts, no kāda izdziedinātā uzzināja, kur atrodas un savas brīnumdziedināšanas izpilda priekšnieks. Tad savus līdzņemtos slimos viņi atstāja viesnīcā saimnieka uzraudzībā, par ko viņi viņam deva nedaudz naudas, un izdziedinātā pavadībā tūlīt devās uz mūsu viesnīcu, lai, pirmām kārtām, ar priekšnieku nokārtotu to, kas viņu ļaunam plānam šķita svarīgākais. 2. Kad viņi ienāca priekšpagalmā, priekšnieks tūlīt gāja viņiem pretī, sveicināja viņus pēc templiešu parašas un teica: „Jūs meklējāt essejiešu priekšnieku? Jūs viņu savā priekšā redzat manā niecīgā un neievērojamā personā! Ko jūs gribat no manis? Bet es jums iepriekš saku, lai jūs savu priekšlikumu izsakāt atklāti un neko neslēpjat, citādi jūs pie manis būtu nākuši velti.” 3. Viens farizejs teica: „To mēs arī gribam un mums vajag; bet mēs nedaudz slepenas lietas dēļ vēlētos ar tevi runāt bez lieciniekiem, un varbūt kādā telpā!” 4. Rokluss teica: „Kas pie mums netiek atļauts firstiem, ķēniņiem un ķeizariem, tas arī jums netiek atļauts, jo mums vairs nav nekā slepena un nekāda, lai kāda veida, slepena izlikšanās, un, ka turpmāk neviens mūs nevar apvainot viena vai otra cilvēka apmānīšanā. Tādēļ mēs cilvēkus arī dziedinām atklāti visu cilvēku priekšā, un ne vairs vecā, caur jums visvairāk neslavā celtā un aizdomīgā pilī. Tātad, ja jūs no mums ko gribat, tad sakiet mums to šeit atklāti! Jo mēs, visi essejieši, esam tikpat kā tikai viens cilvēks, ko zina un var viens, visiem citiem nedrīkst palikt apslēpts. Jūs nu zināt, kā ar mums ir, un tādēļ runājiet ar mums atklāti, vai neko nepanākuši atkal ejiet tur, no kurienes nācāt! Bet, lai arī tas vēl jums ir teikts, lai jūs no mums neprasāt neko, kas būtu netaisnīgs Dieva un cilvēku priekšā!” 312

5. Farizejs teica: „Jūs esat pilnīgi mainījušies; jo, pirms tikko diviem gadiem, jūs runājāt un noteikti arī rīkojāties pavisam citādi!” 6. Rokluss teica: „Iespējams; bet, tā kā uz šīs Zemes nekas nav tik pilnīgs, kam nevajadzētu tālāku un augstāku pilnveidošanos, tad arī mēs vēl ilgi nebijām tik pilnīgi, lai mēs nevarētu vēl vairāk pilnveidoties, un tā mēs domājam, gribam, runājam un rīkojamies pavisam citādi! 7. Agrāk mēs slimniekus dziedinājām ar dažādām tukšām ceremonijām, un to tādēļ, ka aklie cilvēki to tā gribēja, un melnais iemesls tam bija tas, ka daudzi, kas šeit meklēja un arī atrada palīdzību, no saviem savtīgiem, varas un peļņas kāriem priesteriem, kas sevi uzdeva kā Dieva kalpus un vienmēr lika sevi augsti godāt, bija pilnīgi aprakti visādās ceremoniālās māņticībās. 8. Tā kā mēs ar cilvēkiem, kas, augsts vai zems, ir mūsu brālis, vienmēr domājām godīgi, tad mēs ilgāk vairs nevarējām noskatīties šajā ļaunajā rīcībā, un stingri nolēmām visiem cilvēkiem Saules gaišā patiesībā rādīt viņu seno muļķību, un tādēļ tad arī mēs pilnīgi attālinājāmies no visa, kam varēja būt tikai niecīgākā līdzība ar tukšiem viltus noslēpumiem, un tādēļ tagad runājam un darbojamies ar katru bez lai kāda veida viltus, un tātad arī ar jums bez kautrēšanās, bailēm vai respekta. Jo jūs templis un jūs, kā mums labi pazīstami augstākie priesteri tajā, esat tikpat daudz, kā katrs cits cilvēks. 9. Un, ja jūsu lūgums mums ir kaut kas pretrunā Dieva likumiem, tad jūs kopā ar jūsu templi un jūsu augstāko priesterību mūsu acīs esat tālu un dziļi zem dzīvniekiem! Es nu skaidri un atklāti attēloju, kādi mēs nu esam, un kāpēc, un tā jūs tad nu, cerams, arī sapratīsiet, kā pret mums izturēties, ja jūs pie mums gribat sasniegt jūsu pūļu kādu patiesu un labu mērķi.” 209. ROKLUSS ATKLĀJ FARIZEJU NODOMUS 1. Šī Roklusa uzruna, protams, ne mazākā mērā nederēja tam, ko abi templieši šeit īstenībā gribēja sasniegt, un tā viņi nu nezināja, kā viņiem te izteikt savu lūgumu. 2. Bet pēc kāda laika farizejiem ienāca prātā ar draudiem priekšnieku noskaņot citādi, un zināmā kārtā viņam elli padarīt, cik iespējams, karstu, un tādēļ farizejs ļoti augstprātīgi teica: „Klausies, tu, uz savu patiesību un godīgumu ļoti lepnais priekšniek! Savā dedzībā tu aizmirsi, pirmkārt, kā priekšā u stāvi un runā, un, otrkārt, tu atklāti ļauni zaimoji ne tikai mūs kā priekšniekus, bet arī templi; un nu par to esi augstākā mērā sodāms. Ja mēs tevi nu gribētu vajāt, tad tev un taviem piekritējiem klātos ļauni. Tādēļ ļauj ar sevi runāt bez lieciniekiem zem četrām acīm, un tad dari visu, ko mēs no tevis prasām, tad mēs tālāk neievērosim to, kas tevi mūsu priekšā padarīja augstākā mērā sodāmu!” 3. Kad Rokluss šo uzrunu dzirdēja, tad viņš iekarsa dusmās, abus uzlūkojas ar dzēlīgi pētošu skatienu un ļoti skaļā un spēcīgā balsī teica: „Klausieties, jūs, caur un caur blēdīgie farizeji! Cik patiesi dzīvs ir Dievs, kuru es labi pazīstu, bet kuru jūs vēl nekad nepazināt, un cik patiesi es te nu stāvu, runāju un dzīvoju, tik patiesi es nedarīšu to, ko jūs zem četrām acīm no manis, jūsu grēku slēpšanai, prasīsiet, ka man jums tas jādara! Jūs teicāt, ka es zaimoju jūs un templi, un, tātad, esmu augstākā mērā sodāms; bet kādā mērā jūs Dieva priekšā, tempļa un visas tautas priekšā caur jūsu izvirtību, laulības pārkāpšanu un zēnu apkaunošanu esat sodāmi templī? 4. Jūsu gandrīz līdz nāvei nomocītās netikles, kalpones un caur jums saviem vīriem neuzticīgas kļuvušās sievas un apkaunotos zēnus jūs šeit atvedāt zem nosaukuma „dziedināt,” bet jūsu prāts un griba ir pavisam citāda! Jūsu grēku pārmērs sāk Jeruzalemē kļūt visiem zināms, un jums uzmācas lielas bailes, ne it kā Dieva priekšā, kuram jūs nekad neticējāt, bet gan Romas likumu priekšā; un tādēļ jūs ar tiem, kas nu slikti aprūpēti atrodas viesnīcā pie lielā 313

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR

 • Page 3 and 4:

  Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at

 • Page 5 and 6:

  96. Vēja izcelšanās ............

 • Page 7 and 8:

  197. Par svinamo dienu svinēšanu.

 • Page 9 and 10:

  14. Bet tagad man pietiek jūsu mu

 • Page 11 and 12:

  suņu vietā, bet, lai gan viņi ir

 • Page 13 and 14:

  8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a

 • Page 15 and 16:

  nesagādā cilvēkiem ciešanas, be

 • Page 17 and 18:

  3. Pirmais runātājs teica: „To

 • Page 19 and 20:

  tikai slepeni pie sevis [turēt], j

 • Page 21 and 22:

  septiņiem vīriem teiktu to pašu

 • Page 23 and 24:

  priekšrocība, ka Dieva visvarenī

 • Page 25 and 26:

  caur to tie desmit vairs nav saist

 • Page 27 and 28:

  ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu

 • Page 29 and 30:

  eigas, un Mana Mācība tomēr turp

 • Page 31 and 32:

  astos tik daudz cilvēku, ka tagad

 • Page 33 and 34:

  šķiršanās laikā no šīs zemes

 • Page 35 and 36:

  dzīvības pamatu formas, kā šīs

 • Page 37 and 38:

  20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis

 • Page 39 and 40:

  tieši nolādētais „vajag” lik

 • Page 41 and 42:

  2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu

 • Page 43 and 44:

  4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav

 • Page 45 and 46:

  īvībā kā inteliģences un griba

 • Page 47 and 48:

  14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k

 • Page 49 and 50:

  1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē

 • Page 51 and 52:

  caurstrāvots, bez kā viņš patie

 • Page 53 and 54:

  9. Bet, kad jūs paši dzīvības g

 • Page 55 and 56:

  5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv

 • Page 57 and 58:

  34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka

 • Page 59 and 60:

  tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu

 • Page 61 and 62:

  12. Bet kādēļ personīgie velni

 • Page 63 and 64:

  5. Bet visas citas lūgšanas un br

 • Page 65 and 66:

  8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se

 • Page 67 and 68:

  20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk

 • Page 69 and 70:

  1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v

 • Page 71 and 72:

  7. Tomēr, katram atstājiet viņa

 • Page 73 and 74:

  11. ES sacīju: „Šis vēsums ād

 • Page 75 and 76:

  4. Bet kā jūs tagad austrumos pie

 • Page 77 and 78:

  1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā

 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262: ausmu, un, kas no koka sev jau iev
 • Page 263 and 264: tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i
 • Page 265 and 266: jauni un veci - kļūstot taisni un
 • Page 267 and 268: 18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā
 • Page 269 and 270: darbīgais priesteris, kura vārdie
 • Page 271 and 272: 1. Kad vecais kalpotājs atradās p
 • Page 273 and 274: „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es
 • Page 275 and 276: 184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK
 • Page 277 and 278: tām likšu izliet Manu gaismu, un
 • Page 279 and 280: 10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos
 • Page 281 and 282: visšaurākā, bet pusstundu tālā
 • Page 283 and 284: atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie
 • Page 285 and 286: 7. ES teicu: „Pavisam noteikti,
 • Page 287 and 288: essejiešu pilī, un viņam viņiem
 • Page 289 and 290: 5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū
 • Page 291 and 292: 10. Bet, ja jūs to zināt, un no M
 • Page 293 and 294: 1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav
 • Page 295 and 296: tālab mums arī nebūs vajadzīgs
 • Page 297 and 298: cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū
 • Page 299 and 300: palīdzību, tā kā arī tu Man ne
 • Page 301 and 302: 2. Arī tie daži pirmie essejieši
 • Page 303 and 304: tūkstoši ielenc lielo brīnumpili
 • Page 305 and 306: caur manu vārdu un lūgšanu Dievs
 • Page 307 and 308: 7. Rokluss teica: „Klausieties, d
 • Page 309 and 310: 2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar
 • Page 311: 8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t
 • Page 315 and 316: 14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,
 • Page 317 and 318: 22. Un Rokluss teica pēc tam: „P
 • Page 319 and 320: starp Maniem draugiem, kas Mani lab
 • Page 321 and 322: 13. Rokluss, tie citi essejieši un
 • Page 323 and 324: Un tādēļ Es tavai runai saku „
 • Page 325 and 326: 216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.
 • Page 327 and 328: ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be
 • Page 329 and 330: no dienas nāca vairāk, šo naudu
 • Page 331 and 332: Rokluss pats jums visu jau skaidri
 • Page 333: 10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv