Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

laukuma, atnācāt

laukuma, atnācāt šeit, un tagad jūsu ļoti lielo un daudzo grēku noslēpšanai nu negribat no jums slimus un nelaimīgus padarītos cilvēkus dziedināt, bet gan, ka mums viņi tomēr jāizraida kādā ļoti tālā zemē starp mežonīgiem cilvēkiem un zvēriem. 5. Jūs sakāt, ka es zaimoju jūs un templi, un esmu sodāms. Kā tad nu ir ar jums? – Bet, ko es, kas no Dieva esmu saņēmis spējas katru cilvēku caur un caur caurredzēt un pamatīgi pārbaudīt, šeit teicu, to es Dieva un katras pasaulīgas tiesas priekšā varu pierādīt ar tūkstoš lieciniekiem. Un, ja es to daru, kā tad būs ar jums? Ar jūsu virspriestera draudiem jūs ticējāt, ka piespiedīsiet mani uz nelietību, bet nu apstākļi jums mainās, un jūs nu esat manā varā! Ko jūs nu darīsiet?” 6. Tie abi, pavisam apstulbuši par priekšnieka vārdiem, teica: „Ja arī tu mums varētu pierādīt pirmo, tad tev tomēr būs grūti pierādīt, ka mēs slimniekus pie jums atvedām ar ļaunu nodomu! Ja arī tu it kā senēģiptiešu hiromantijas ceļā, un noteikti ne ar Dieva palīdzību, ar kuru tu ļoti lepojies un nepadomā, ka Dievam nav nekā kopēja ar burvestībām, mūsos arī atklāj ļaunus nodomus, tad tiesas priekšā tam nebūs nekāda vērtība. Jo tikai domas vēl ilgi nav nekāda rīcība, un arī vēl tad nebūtu, ja mēs paši būtu skaļi tev uzticējuši to, ko tu mums piedāvā! Tātad, šajā punktā tu mums neko nepanāktu. Bet pirmā punktā visi templieši ir gandrīz vienādi, un beigās tas tev tomēr varētu būt diezgan grūti. Jo, ja arī tu kā grieķis un pa pusei pagāns pie romiešiem esi lielā cieņā, tad tik lielu un cienījamu priesteru kolēģiju, kāds mūsējais ir Jeruzalemē, un, kam pieder liela vara, nav tik viegli un iedarbīgi apvainot. Tādēļ atmet savus draudus, un arī mēs tos nepielietosim un nelūgsim tev dziedināt mūsu šeit atvestos slimniekus, jo ir arī vēl citas dziedniecības iestādes!” 7. Pēc šiem vārdiem abi grasījās iet prom; bet Rokluss viņiem teica: „Šeit atnākt gan ir viegli, tomēr no šejienes atkal aiziet un atgriezties mājās ir daudz grūtāk, un jūs no šīs vietas patiesi netiksiet atlaisti ātrāk, pirms jūs neizpildīsiet to, ko mēs Jehova Vārdā jums diktēsim. Jūs esat mūsu varā, un jums būs grūti tai pretoties. 8. Šie slimnieki tiks šeit dziedināti, un par viņu tālāko uzturu jūs rūpēsieties ar saviem dārgumiem, bet kur izdziedinātie labi un droši uzturēsies, tās būs manas rūpes. 9. Jūsu šeit uzturētā ceļinieku aplaupīšana tiek pilnīgi izbeigta, un visi salaupītie dārgumi tiek sadabūti un atnesti šajā vietā, un daudziem šeit vēl klātesošiem atdoti atpakaļ; jo stāv rakstīts: „Tev nebūs zagt un tīkot tava tuvākā mantu!” 10. Vai jūs neesat tie ļaunākie Dieva zaimotāji, jo jūs sakāt, ka jūs esat pirmie Dieva kalpi, un, ka Viņš uzklausa tikai jūsu lūgšanas, un, ka jums ir dota vara cilvēku dvēselēm atvērt Debesu vārtus?! Bet paši jūs vēl nekad neticējāt Dievam, un savās sirdīs Viņam nedevāt patiesu godu, bet gan jūs vēl nikni vajājāt katru, kas no Dieva Gara modināts un pildīts, nepieciešamības spiests, sāka pret jums liecināt! 11. Es pats ceļoju uz nelielo tuksnesi pie Jordānas un klausījos Jāņa grēku nožēlošanas sprediķus, un katru viņa vārdu atradu pārāk patiesu, un tad arī pievērsu tiem uzmanību. Jūs gan arī viņu dzirdējāt un pēc tam kļuvāt pilni naida, un viņam vajadzēja kļūt par jūsu nepiepildāmās atriebības kāres zemisku upuri. Bet nu ir atnācis lielais apsolītais Mesija, pilns augstākās gudrības un dievišķa spēka, un varas, ko Viņš rāda ar vārdiem un darbiem, un jūs tiecaties arī Viņu nogalināt! Kāda gara bērni jūs tad esat? 12. Jūs cilvēkiem gan sprediķojat Mozus likumus, bet paši arī nevienu neievērojat, un paši atrodaties visos grēkos, ko jūsu patiesais tēvs jums vienmēr liek jūsu ļaunās sirdīs. Jūs vienmēr melojat Dieva un visu cilvēku priekšā, jūs krāpjat, nepatiesi liecināt, jūs zogat, laupāt, nonāvējat un slepkavojat, kā es jums to Dieva un katras pasaulīgas tiesas priekšā ar jau tūkstoš reiz tūkstoš lieciniekiem Saules gaiši varu pierādīt, un jūs uzdrošināties nosaukt par Dieva zaimotāju un tad arī vajāt to, kas, patiesa Dieva Gara modināts, liecina pret jums, un jūs pašus vēl vēlētos glābt no mūžīgās bojāejas bezdibeņa. 13. Sakiet un spriediet paši, vai sadomieši jebkad rīkojās ļaunāk kā jūs, - un tomēr Dievs ar uguni no debesīm no zemes lika viņus iznīcināt! Ko Viņš Pastarā Dienā darīs ar jums? 314

14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs, essejieši, jūs, melnos templiešus, pārāk labi pazīstam un arī labi zinām, cik labi un godīgi jūs ar mums domājat, un, ka jūs tos nabaga jūdus, kas pie mums meklēja un arī atrada palīdzību, izslēdzāt no baznīcas, bet, ja jums iet slikti, paši tomēr nākat pie mums! Vai tas arī nabaga jūdiem neatnestu labumu, kas nes labumu jums pašiem? Ak, jūs, ļaunie lišķi un liekuļi, jūs, čūsku perējums un odžu dzimums, ja jūs no pamatiem nelabojaties, tad pār jums jo vairāk nāks lāsts un mūžīga bojā eja! Jūs nu zināt, kas, mazākais šeit, jums ir darāms. 15. Ja jūs neizpildīsiet manu Dieva un visu cilvēku priekšā taisnīgo prasību, tad es ar no Dieva man piešķirto varu sākšu jūs sodīt tādā veidā, kuras priekšā bēgtu pat visi velni. – Vai jūs mani sapratāt?” 16. Iekšēji pavisam saniknotie farizeji teica: „Ak, jā, draugs, tas noteikti; pēc iespējas mēs šeit izpildīsim tavas prasības; bet, ko par šo, šeit mums nodarīto netaisnību vēlāk darīs viss templis, to mēs nezinām. Jo lielajā Padomē mēs pateiksim visu, kas mums šeit notika, kā arī – par ko mums tikai tagad atausa gaisma – ka tāpat kā bargais sprediķotājs Jānis un tagad sevišķi slavenais nācarietis ir no jūsu iestādes. 17. Bet mēs esam gatavi darīt visu, ko tu no mums prasi, un būtu laiks tūlīt ķerties pie darba, tā kā mēs vēl šodien vēlētos doties atpakaļceļā: Tad dodamies mūsu viesnīcā, kur atrodas mūsu slimnieki, un tur drīz viss var tikt nolīdzināts!” 18. Priekšnieks Rokluss teica: „Pavisam labi, tāda ir arī mana griba, un tā, ejam uz turieni!” 210. ROKLUSS IZDZIEDINA SLIMNIEKUS 1. Pēc šiem vārdiem visi devās viesnīcā pie lielā laukuma. 2. Kad viņi tur ienāca zālē, kurā atradās ievērojams skaits slimnieku, bet arī galvenie laupītāji jau gaidīja abus farizejus, lai ar viņiem nokārtotu savus rēķinus, tad Rokluss vispirms slimniekiem teica: „Es esmu šīs vietas priekšnieks, un man no Dieva tā Kunga ir brīnumaina vara jums visiem palīdzēt, kā es šodien jau daudziem palīdzēju, kā jūs par to jau zināt; tomēr, nekautrējoties, sakiet man, caur ko jūs galvenokārt nonācāt pie jūsu miesas slimībām!” 3. Kad zēni šo uzaicinājumu dzirdēja, tad viņi teica: „Kungs, ja mums vairs nevajag atgriezties Jeruzalemē un tiekam no tevis aizsargāti, tad mēs gribam visu pateikt; bet, ja mums atkal vajag atgriezties Jeruzalemē, tad niecīgā liecība nes mums drošu nāvi, ar ko mums visiem uz noteiktāko ir piedraudēts!” 4. Rokluss teica: „Tā, tad jums visiem nav ko raizēties, bet gan tiem, kas jums piedraudēja; es par jums rūpēšos! Tādēļ runājiet bez bailēm un kautrēšanās!” 5. Pēc tam zēni sāka pavisam atklāti stāstīt, kādas neģēlības templieši ar viņiem darījuši, un ar daudziem viņiem līdzīgiem vēl dara, un daudzi jau zaudējuši dzīvību, un vēl turpmāk zaudēs. 6. Rokluss vēlreiz teica: „Tā, - te par Jehovas templi un tā kalpiem dzird ļoti slavējamas lietas! Bet nu jau ir labi, jūs, mīļie nabaga bērni, jums jau tiks palīdzēts. Un nu runājiet jūs, jaunietes un sievas!” 7. Arī viņas iepriekš lūdz aizsardzību, tādēļ, ka arī viņām, līdzīgi zēniem, esot piedraudēts. 8. Rokluss teica: „Ko es apsolīju zēniem, tas attiecas arī uz jums, un tā arī jūs variet runāt brīvi un atklāti!” 9. Tad viņas sāka runāt tā, ka pie tam pat dažiem galvenajiem laupītājiem mati sāka slieties stāvus, sevišķi, kad dažas jaunietes un sievas atkailinājās un rādīja viņu miesas šausmas iedvesošos sakropļojumus, kurus bija nodarījusi templiešu neierobežotā miesas kāre. 315

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR

 • Page 3 and 4:

  Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at

 • Page 5 and 6:

  96. Vēja izcelšanās ............

 • Page 7 and 8:

  197. Par svinamo dienu svinēšanu.

 • Page 9 and 10:

  14. Bet tagad man pietiek jūsu mu

 • Page 11 and 12:

  suņu vietā, bet, lai gan viņi ir

 • Page 13 and 14:

  8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a

 • Page 15 and 16:

  nesagādā cilvēkiem ciešanas, be

 • Page 17 and 18:

  3. Pirmais runātājs teica: „To

 • Page 19 and 20:

  tikai slepeni pie sevis [turēt], j

 • Page 21 and 22:

  septiņiem vīriem teiktu to pašu

 • Page 23 and 24:

  priekšrocība, ka Dieva visvarenī

 • Page 25 and 26:

  caur to tie desmit vairs nav saist

 • Page 27 and 28:

  ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu

 • Page 29 and 30:

  eigas, un Mana Mācība tomēr turp

 • Page 31 and 32:

  astos tik daudz cilvēku, ka tagad

 • Page 33 and 34:

  šķiršanās laikā no šīs zemes

 • Page 35 and 36:

  dzīvības pamatu formas, kā šīs

 • Page 37 and 38:

  20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis

 • Page 39 and 40:

  tieši nolādētais „vajag” lik

 • Page 41 and 42:

  2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu

 • Page 43 and 44:

  4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav

 • Page 45 and 46:

  īvībā kā inteliģences un griba

 • Page 47 and 48:

  14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k

 • Page 49 and 50:

  1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē

 • Page 51 and 52:

  caurstrāvots, bez kā viņš patie

 • Page 53 and 54:

  9. Bet, kad jūs paši dzīvības g

 • Page 55 and 56:

  5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv

 • Page 57 and 58:

  34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka

 • Page 59 and 60:

  tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu

 • Page 61 and 62:

  12. Bet kādēļ personīgie velni

 • Page 63 and 64:

  5. Bet visas citas lūgšanas un br

 • Page 65 and 66:

  8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se

 • Page 67 and 68:

  20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk

 • Page 69 and 70:

  1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v

 • Page 71 and 72:

  7. Tomēr, katram atstājiet viņa

 • Page 73 and 74:

  11. ES sacīju: „Šis vēsums ād

 • Page 75 and 76:

  4. Bet kā jūs tagad austrumos pie

 • Page 77 and 78:

  1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā

 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264: tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i
 • Page 265 and 266: jauni un veci - kļūstot taisni un
 • Page 267 and 268: 18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā
 • Page 269 and 270: darbīgais priesteris, kura vārdie
 • Page 271 and 272: 1. Kad vecais kalpotājs atradās p
 • Page 273 and 274: „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es
 • Page 275 and 276: 184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK
 • Page 277 and 278: tām likšu izliet Manu gaismu, un
 • Page 279 and 280: 10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos
 • Page 281 and 282: visšaurākā, bet pusstundu tālā
 • Page 283 and 284: atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie
 • Page 285 and 286: 7. ES teicu: „Pavisam noteikti,
 • Page 287 and 288: essejiešu pilī, un viņam viņiem
 • Page 289 and 290: 5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū
 • Page 291 and 292: 10. Bet, ja jūs to zināt, un no M
 • Page 293 and 294: 1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav
 • Page 295 and 296: tālab mums arī nebūs vajadzīgs
 • Page 297 and 298: cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū
 • Page 299 and 300: palīdzību, tā kā arī tu Man ne
 • Page 301 and 302: 2. Arī tie daži pirmie essejieši
 • Page 303 and 304: tūkstoši ielenc lielo brīnumpili
 • Page 305 and 306: caur manu vārdu un lūgšanu Dievs
 • Page 307 and 308: 7. Rokluss teica: „Klausieties, d
 • Page 309 and 310: 2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar
 • Page 311 and 312: 8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t
 • Page 313: 5. Farizejs teica: „Jūs esat pil
 • Page 317 and 318: 22. Un Rokluss teica pēc tam: „P
 • Page 319 and 320: starp Maniem draugiem, kas Mani lab
 • Page 321 and 322: 13. Rokluss, tie citi essejieši un
 • Page 323 and 324: Un tādēļ Es tavai runai saku „
 • Page 325 and 326: 216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.
 • Page 327 and 328: ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be
 • Page 329 and 330: no dienas nāca vairāk, šo naudu
 • Page 331 and 332: Rokluss pats jums visu jau skaidri
 • Page 333: 10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
AR 1. numuru - Vienotība