Views
3 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

10. Kad Rokluss par visu

10. Kad Rokluss par visu no lieciniekiem pārliecinājās, tad viņš, augstākā mērā nopietni satraukts, uzskatīja abus farizejus un arī viņu uzticami padevīgos, klātesošos kalpotājus, un teica: „Nē, kopš pasaules sākuma tā kas tomēr nav bijis! Pie tādas izturēšanās un rīcības templī, jūs man sakāt, ka es zaimoju templi, tā kā es to, tādu, kāds tas tagad ir, ar pilnām tiesībām nosaucu par laupītāju alu un slepkavu bedri?! Ak, jūs, nožēlojamie, kāds velns jūs pasaulē radīja, iecēla un iesvētīja pat par Jehova priesteriem! Ka drīz par to uzzinās pat ķeizars, to es jums jau šeit varu apgalvot! Ko viņš tad darīs, to varbūt drīzumā jūs uzzināsiet!” 11. Pēc tam Rokluss vērsās pie slimniekiem un teica: „Jehova Vārdā, kas nu šajā laikā Jēzus no Nācaretes personā, ir atnācis pie mums, cilvēkiem, bet kuru ļaunie un aklie farizeji ienīst un vajā, tādēļ, ka Viņš liecina pret viņiem, un, kas arī man piešķīra varu tikai caur manu ticību un gribu dziedināt visus slimniekus, es savas rokas turu virs jums un saku: Esiet pilnīgi izdziedināti!” 12. Pēc šiem vārdiem visi kļuva tik pilnīgi izdziedināti, ka pie viņu miesām vairs nevarēja atklāt nevienu sakropļojuma rētu, - un visi, kas to ieraudzīja, pat galvenie laupītāji, skaļi un atklāti teica: „Tas ir iespējams tikai Dieva spēkam un nevienam cilvēkam. Tādēļ slava, cildinājums un gods vienīgi tikai Viņam, un liels paldies par to, ka Viņš mums atklāja templi Jeruzalemē, un tagad mēs pilnīgi zinām, ko mums par viņiem domāt!” 13. Tā, ar asarām acīs, izdziedinātie pateicās un novērsa sejas no niknajiem farizejiem. 14. Pēc tam Rokluss abiem farizejiem teica: „Tas nu Kunga Vārdā būtu izdarīts, - un tagad pārejam pie citiem darījumiem!” 15. Tā kā abi farizeji labi zināja, ko Rokluss no viņiem vēl tālāk prasīs, tad viņi priekšniekam Roklusam teica: „Nosaki nu summu, kuru tu uzskati par nepieciešamu šo, skaitā kopā 20 personu, uzturam, un mēs gribam tev to nomaksāt! Bet kas attiecas uz lietu ar ceļu laupītājiem, tad tu pats esi kungs, un par to ar šeit klātesošiem vīriem pats vari nest sarunas. No mūsu puses mēs turpmāk uz visiem laikiem no tā atsakāmies; jo arī mēs nu sākam saprast mūsu lielo netaisnību, un pēc visas iespējas pūlēsimies to izpirkt. 16. Kad mēs nonāksim mājās, tad mūsu pirmais darbs būs attālināties no tempļa. Jo no šā brīža, kur mēs savām acīm redzējām darbojamies Dieva spēku, un no tevis, gudrais un patiesi Jehova Gara pildītais vīrs, dzirdējām arī pelnītos, asos brīdinājuma vārdus, un mūsos ir pamodusies ticības gaisma, mēs savu atlikušo dzīves laiku nu izlietosim citādi, kā tas bija līdz šim. Dievs tas Kungs, piedod mums mūsu daudzos grēkus, kurus mēs vairs nevaram padarīt par nebijušiem! Un nu nosaki viņiem uztura naudu, un mēs tev to tūlīt nodosim.” 17. Rokluss teica: „Jums klāt ir 800 pfundu zelta, un pie tam vēl 2000 pfundu sudraba. Jūsu mājupceļā jums būs vajadzīga tikko simtā daļa jūsu sudraba, un tā, atstājiet šeit tos 800 pfundus zelta un vēl 1000 pfundus sudraba, šo – saku – 21 personu uzturam, lai jūs ar to Dieva priekšā tomēr nedaudz nolīdzināt jūsu noziegumus pret viņiem! Bet, ja jūs paši gribat darīt vairāk, tad tas jums būs derīgi Dieva acīs!” 18. Abi teica: „Ar 100 pfundiem mēs nonākam mājās, un pie tiem 1000 pfundiem sudraba šeit atstājam vēl 900; un, ja ar laiku šiem brīnumaini izdziedinātiem cilvēkiem būtu vajadzīgs vairāk, tad mēs viņiem no Jeruzalemes to atgādāsim!” 19. Rokluss teica: „Tas nebūs vajadzīgs, un jums mājās daudz kas jāvērš par labu! No jums šeit atstātā summa šiem cilvēkiem ir vairāk kā pietiekama, par kuriem arī es rūpēšos, ka viņi arī ar savu roku čaklumu savu maizi ļoti labi varēs nopelnīt; jo katram cilvēkam ir derīgāk, ja viņš savu uzturu sagādā ar darbu, ne kā tikai ar bagātību dīkdienīgi kļūst par nastu saviem līdzcilvēkiem!” 20. Ar to arī izdziedinātie bija pilnīgi mierā, un tie abi kopā ar Roklusu iegāja kādā blakus kambarī, kur viņi uzglabāja zeltu un sudrabu, un nodeva viņiem minēto summu; bet sev viņi paturēja tikai tos 100 pfundus. 21. Pēc tam viņi atkal ienāca zālē un izdziedinātiem, kā arī Roklusam lūdza piedošanu. 316

22. Un Rokluss teica pēc tam: „Piedot saviem līdzcilvēkiem arī tad, ja viņi nesaprot savu netaisnību un negrib vērst par labu, ir Dievam patīkams darbs, un tā, pēc Dieva gribas, mums vēl vairāk ir pienākums piedot tiem ienaidniekiem, kas saprot mums nodarīto netaisnību, un, kam ir stipra griba pēc iespējas to atkal vērst par labu. Tādēļ jums abiem no mums viss tiek piedots; bet, skatieties, arī labojiet katru netaisnību, ko jūs kādam nodarījāt, un Dievs tas Kungs arī tad jums parādīs žēlastību, ja jūs savus, cilvēkiem nodarītos lielos grēkus vairs nevarat labot, tādēļ, ka viņi vairs neatrodas starp šaipusē dzīvojošajiem!” 23. Abi apsolīja darīt visu iespējamo, pēc tam ņēma savas lietas, un kopā ar saviem kalpotājiem, tūlīt devās atpakaļceļā. 211. ROKLUSS UN LAUPĪTĀJI 1. Pēc tam Rokluss pievērsās vēl klātesošajiem galvenajiem laupītājiem un viņiem teica, kas viņiem nu būtu darāms, ja viņi grib izbēgt Dieva dusmām. Un viņi arī tūlīt bija gatavi darīt visu, ko viņš, kā šīs vietas priekšnieks, no viņiem prasīs; tikai lai viņš no viņiem neprasa nekā neiespējama. 2. Pēc tam Rokluss teica: „Sevišķi pēdējās sešās nedēļās jūs uz ceļiem, kas veda šeit, no parasti netaisnīgi ņemtām nodevām, ieguvāt lielu laupījumu, un tad arī nabagus reti pilnīgi saudzējāt. Lielākā daļa vēl atrodas šeit. Ejiet nu pie viņiem visiem, bagātiem kā nabagiem, atdodiet atpakaļ ņemtās nodevas, un turpmāk nekad ne no viena neprasiet nodevas, un arī jums jūsu grēkiem jātiek piedotiem!” 3. Viens no viņiem teica: „Šīs vietas priekšniek! Mēs darīsim, kā tu mums to pavēlēji; bet mēs šo ļauno amatu piekopām jau vairāk kā 30 gadus, un ar to jau ieguvām ļoti lielu bagātību, kuru pie labākās gribas vairs nevaram atgriezt atpakaļ to likumīgiem īpašniekiem, tādēļ, ka mēs nezinām, kur viņi mīt, un vai viņi vēl ir dzīvi. Kas mums kā taisnīgi jādara?” 4. Rokluss teica: „Visvairāk jūs atņēmāt bagātiem, kuri mīt tālu no šejienes, un tur laicīgās bagātības viņiem jau tāpat ir pārpilnam. Bet šos sevišķos dārgumus pārvaldiet krietni un tos uzlūkojiet kā nabagu īpašumu, kuri ļoti bieži nāk šeit, meklēdami palīdzību; pēc vajadzības viņus atbalstiet, un Debess un Zemes Kungs jums piedos jūsu grēkus! 5. Iekārtojiet viesnīcas nabagiem, kuriem pārāk bieži nedēļām ilgi vajadzēja apmesties zem klajām debesīm, un ar to jūs darīsiet labu, un caur netaisno Mamonu Debesīs sev iegūsiet draugus! Ja jūs to visu nu sapratāt, tad ejiet un lieciet rokas pie darba!” 6. Kad Rokluss to pateica, visi viņam par to pateicās. Galvenie laupītāji gāja, un jau šajā dienā atnesa prasīto, kas tad caur starpniekiem tika atdots atpakaļ īpašniekiem. 7. Bet pēc tam, kad galvenie laupītāji, veicamā darba dēļ, izgāja no zāles, tad Rokluss vērsās pie viņam vienmēr kā krietnā un godīgi zināmā saimnieka un teica: „Izdziedinātie turpmāk paliek tavā aprūpē; rūpējies par to, ka pēc viņu spēkiem viņiem ir arī kāda nodarbošanās! Bet to šeit viņiem atstāto zeltu un sudrabu pārvaldi labi un taisnīgi, un, kas pienākas tev, lai tiek tavs no augļiem; ar laiku mēs jau visu pareizi nokārtosim. Tiks gādāts arī par jauniešu izglītību. 8. Dari to kā godīgs jūds, pēc samariešu veida, aiz mīlestības pret mūsu vienu vienīgi patieso Dievu, un aiz mīlestības uz tuvākiem, un tu no Dieva mīlestības saņemsi lielu žēlastību! Bet to, ko tu dari, dari visā draudzībā, jo draudzīgs labdaris dara dubult-labdarību, un par savu darbu pie Dieva arī atradīs desmitkārtīgu algu jau šeit, un viņpusē, noteikti, simtkārtīgu! Tā kā Kunga Vārdā, pēc Viņa gribas, es šo ļoti svarīgo lietu esmu labi nokārtojis, un nu jau ir pusdienas laiks, tad es nu kopā ar maniem brāļiem došos viesnīcā, kuru tu labi zini; jo tur mūs gaida lielais Kungs un Meistars. Kam vajadzīga kāda palīdzība, tas lai dodas turp!” 317

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR

 • Page 3 and 4:

  Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at

 • Page 5 and 6:

  96. Vēja izcelšanās ............

 • Page 7 and 8:

  197. Par svinamo dienu svinēšanu.

 • Page 9 and 10:

  14. Bet tagad man pietiek jūsu mu

 • Page 11 and 12:

  suņu vietā, bet, lai gan viņi ir

 • Page 13 and 14:

  8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a

 • Page 15 and 16:

  nesagādā cilvēkiem ciešanas, be

 • Page 17 and 18:

  3. Pirmais runātājs teica: „To

 • Page 19 and 20:

  tikai slepeni pie sevis [turēt], j

 • Page 21 and 22:

  septiņiem vīriem teiktu to pašu

 • Page 23 and 24:

  priekšrocība, ka Dieva visvarenī

 • Page 25 and 26:

  caur to tie desmit vairs nav saist

 • Page 27 and 28:

  ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu

 • Page 29 and 30:

  eigas, un Mana Mācība tomēr turp

 • Page 31 and 32:

  astos tik daudz cilvēku, ka tagad

 • Page 33 and 34:

  šķiršanās laikā no šīs zemes

 • Page 35 and 36:

  dzīvības pamatu formas, kā šīs

 • Page 37 and 38:

  20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis

 • Page 39 and 40:

  tieši nolādētais „vajag” lik

 • Page 41 and 42:

  2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu

 • Page 43 and 44:

  4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav

 • Page 45 and 46:

  īvībā kā inteliģences un griba

 • Page 47 and 48:

  14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k

 • Page 49 and 50:

  1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē

 • Page 51 and 52:

  caurstrāvots, bez kā viņš patie

 • Page 53 and 54:

  9. Bet, kad jūs paši dzīvības g

 • Page 55 and 56:

  5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv

 • Page 57 and 58:

  34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka

 • Page 59 and 60:

  tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu

 • Page 61 and 62:

  12. Bet kādēļ personīgie velni

 • Page 63 and 64:

  5. Bet visas citas lūgšanas un br

 • Page 65 and 66:

  8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se

 • Page 67 and 68:

  20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk

 • Page 69 and 70:

  1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v

 • Page 71 and 72:

  7. Tomēr, katram atstājiet viņa

 • Page 73 and 74:

  11. ES sacīju: „Šis vēsums ād

 • Page 75 and 76:

  4. Bet kā jūs tagad austrumos pie

 • Page 77 and 78:

  1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā

 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264:

  tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i

 • Page 265 and 266: jauni un veci - kļūstot taisni un
 • Page 267 and 268: 18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā
 • Page 269 and 270: darbīgais priesteris, kura vārdie
 • Page 271 and 272: 1. Kad vecais kalpotājs atradās p
 • Page 273 and 274: „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es
 • Page 275 and 276: 184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK
 • Page 277 and 278: tām likšu izliet Manu gaismu, un
 • Page 279 and 280: 10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos
 • Page 281 and 282: visšaurākā, bet pusstundu tālā
 • Page 283 and 284: atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie
 • Page 285 and 286: 7. ES teicu: „Pavisam noteikti,
 • Page 287 and 288: essejiešu pilī, un viņam viņiem
 • Page 289 and 290: 5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū
 • Page 291 and 292: 10. Bet, ja jūs to zināt, un no M
 • Page 293 and 294: 1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav
 • Page 295 and 296: tālab mums arī nebūs vajadzīgs
 • Page 297 and 298: cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū
 • Page 299 and 300: palīdzību, tā kā arī tu Man ne
 • Page 301 and 302: 2. Arī tie daži pirmie essejieši
 • Page 303 and 304: tūkstoši ielenc lielo brīnumpili
 • Page 305 and 306: caur manu vārdu un lūgšanu Dievs
 • Page 307 and 308: 7. Rokluss teica: „Klausieties, d
 • Page 309 and 310: 2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar
 • Page 311 and 312: 8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t
 • Page 313 and 314: 5. Farizejs teica: „Jūs esat pil
 • Page 315: 14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,
 • Page 319 and 320: starp Maniem draugiem, kas Mani lab
 • Page 321 and 322: 13. Rokluss, tie citi essejieši un
 • Page 323 and 324: Un tādēļ Es tavai runai saku „
 • Page 325 and 326: 216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.
 • Page 327 and 328: ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be
 • Page 329 and 330: no dienas nāca vairāk, šo naudu
 • Page 331 and 332: Rokluss pats jums visu jau skaidri
 • Page 333: 10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju
Pages 1-8 - VA3CR
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Notlar 8
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
1 - Vienna
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
No.8 NEWS - 東京国際大学
Unbenannt-1 - Till Nowak
Untitled-1 - iibms
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
stiege (1).pdf
HB LAFEROIS (1)
Solis Nr.1 - goldwell