Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

9. Pēc tam saimnieks

9. Pēc tam saimnieks jautāja, teikdams: „Vai tas varbūt ir lielais pravietis no Galilejas, kuru tu pirmīt, uzliekot rokas virs slimniekiem, farizeju priekšā, pieminēji un tieši arī viņa vārdā izdziedināji slimniekus?” 10. Rokluss teica: „Jā, draugs, tieši tas pats tas ir! Bet labi ievēro, Viņš nav pravietis, bet gan Viņš ir tas, par ko es viņu dēvēju, proti, - Pats Kungs, ko Tu, un arī visi šie izdziedinātie, varat man ticēt!” 11. Saimnieks teica: „Jā, draugs, es vēlētos Viņu redzēt un dzirdēt, jo es par Viņu no daudziem svešiniekiem, jūdiem un visa veida pagāniem, kas šeit caurbrauca, dzirdēju ļoti lielas lietas! Pagāni Viņu tur par kādu Dievu; tikai jūdi saka, ka Viņš esot liels pravietis. Ak, draugs, es ļoti vēlētos Viņu redzēt un dzirdēt, kā es jau teicu, ja tas man būtu atļauts!” 12. Rokluss teica: „Ne tikai tev, bet gan katram ir ļauts iet pie Viņa, un izdziedinātiem tas ir vairāk kā pienākums Viņam izteikt pateicību par izdziedināšanu; jo ne es, bet gan vienīgi tikai Viņš ar Savas svētās gribas visvarenību viņus izdziedināja. Tomēr nu vēl pāris stundas pagaidiet; pēc šī laika jūs visi varat nākt!” 13. Pēc tam arī izdziedinātie teica: „Ak, tu, tātad, Visaugstākā draugs, kā mēs, grēcinieki, varam iet pie Viņa un skatīt Viņa svētāko vaigu?! Tādu žēlastību mēs mūžam nebūsim cienīgi!” 14. Rokluss, izdziedināto pazemības dēļ, pavisam aizkustināts, teica: „Ja Viņš jūsu grēkus, pie kuriem galveno vainu nes templieši, jums nebūtu piedevis, tad Viņš arī nebūtu jūs dziedinājis. Bet, tā kā Viņš jūs dziedināja, un, tātad, noteikti arī piedeva jūsu grēkus, tad jo vairāk jums ir pienākums, jums norādītā laikā, visā mīlestībā iet pie Viņa un vienīgi Viņam nest pateicību!” 15. Pēc šiem Roklusa vārdiem visi nu apsolīja nākt un darīt, kā viņš viņiem ieteica. 16. Pēc tam Rokluss vēlreiz saimniekam ieteica rūpēties par izdziedinātiem, tad kopā ar brāļiem atstāja zāli un steidzīgi devās atkal pie Manis. 212. KUNGA ĒDIENA BRĪNUMS 1. Bet mēs visi vēl bijām kopā pie galda, un, kad Rokluss ar saviem brāļiem mūs te atrada, tad viņš par to ļoti priecājās; tikai domāja, ka laikā, kuru pavadīja ar farizejiem, Es būtu runājis dažu labu svētību nesošu, dzīvu vārdu. 2. ES teicu: „Mīļais draugs un pat brāli, nebaidies par to; jo Es Maniem mācekļiem stāstīju tikai to, kā un ko, pilnīgi pēc Manas gribas, tu runāji ar farizejiem, ar slimniekiem, ar zināmajiem galvenajiem laupītājiem un beigās ar saimnieku, un vēlreiz ar izdziedinātiem! Tu patiesi Man esi kļuvis krietns darba rīks pret Maniem ienaidniekiem, un tādēļ, ka tu Man biji uzticīgs nelielā darbā, tad Es tevi likšu arī pār lielāku. 3. Bet nu kopā ar brāļiem sēdies tikai atkal pie Manis; jo tūlīt tiks klātas pusdienas, ko Es Pats pasūtīju no Mana nekad neizsmeļamā ēdienu kambara, un arī vīnu no Mana pagraba! Jo, ja tevī un tavos brāļos Maniem laukiem un vīna kalniem ir ļoti krietni strādnieki, tad viņiem arī jātiek no Manis šajā dienā, šajā laikā, uz labāko apkalpotiem.” 4. Pēc šiem vārdiem ēdamzālē ienāca mūsu saimnieks un, nedaudz apmulsis, Man teica: „Kungs un Meistar, kad Es Tev pirms tam padevīgi jautāju, kādas Tev patīkamas pusdienas man Tev jāpagatavo, Tu žēlīgi teici, ka par šīm pusdienām man nav jāraizējas; jo šoreiz Tu Pats pagatavosi pusdienas. Bet mēs nu vairāk kā stundu pavisam veltīgi virtuvē Tevi gaidījām un šim galdam neko neaiztikām. Bet nu jau būtu laiks ēdienus likt galdā, un vēl nekas nav pagatavots! Kas man nu jādara?” 5. ES teicu: „Ak, draugs, cik tukšas tomēr ir tavas bažas! Vai tad tu domā, ka varbūt Man, līdzīgi jums, cilvēkiem, vajag virtuvi un kādu ar vīnu labi apgādātu pagrabu?! Redzi, Es esmu 318

starp Maniem draugiem, kas Mani labi pazīst, un, kas caur Mana Vārda varu un viņu ticību Man arī tāpat Manā Vārdā dara lielus brīnumus, un tā Es gribu arī viņiem piegādāt brīnumu. Virtuvē, protams, mums nekas nav pagatavots, - bet aplūko nu galdus!” 6. Kad Es to izteicu, tad visi vēl no brokastīm uz galdiem palikušie šķīvji bija pilni labākiem ēdieniem, pagatavotiem no cēlākā veida zivīm, labi pagatavota teļu un jēru gaļu, visādiem saldiem augļiem un labāko maizi; un tāpat arī krūzes līdz augšai bija pilnas labākā vīna, kas spēcināja sirdi un atspirdzināja miesu. 7. Kad saimnieks to redzēja, tad viņš ar rokām sita pie krūtīm un teica: „Ak, Kungs un Meistar! Kas to redz un netic Tev, ka Tevī visā pilnībā mājo Dieva Gars un Viņa vara, un spēks, tam viņa dvēselē un prātā vajadzētu būt sistam ar tūkstoškārtīgu aklumu! 8. Gan viss ir brīnums, cēlies no Tavas varas un gudrības, un debesis un šī zeme ir pilna tikai Tavu darbu, bet, kas mums tomēr neuzkrīt, tādēļ, ka mēs jau kopš dzimšanas pierodam pie to pagaidu izcelšanos, pastāvēšanu un arī atkal izbeigšanos; bet šī pēkšņā tādu ēdienu rašanās, kas parasti tiek pagatavoti no cilvēku rokām, un tāpat arī no tīrākā nekā vīns, tas ir kaut kas debesu augsti pavisam cits! 9. Jo, ja no sēklas grauds pamazām izaug un kļūst kāds stiprs koks un sāk nest augļus, tad pie tam ierauga visādus līdzekļus, kā no tiem izrietošu rezultātu cēloņus. Bet kur te ir tie līdzekļi? Te nav neviens koks, uz kura aug šie dažādie augļi, un būtu nogatavojušies Saules gaismā un siltumā! Kādā laukā ir iegūti kvieši šai brīnišķai maizei? Kādā ūdenī tika noķertas šīs zivis? Kur kauti jēri un teļu, un uz kādas uguns tik labi pagatavoti, un kādā vīna kalnā auga šis vīns? 10. Viss radās pēkšņi, tikai caur Tavas gribas bezgalīgo varu! Un tas tieši ir tas, kas mani augstākā mērā pārsteidz, un, proti, tādēļ, ka pēc manas pieredzes Tu, kā nekļūdīgs visu lietu debesīs un uz zemes Pirmrradītājs, kādā nemainīgā kārtībā visām lietām liki rasties pamazām un viens izriet no otra; bet šeit bija viens moments, un iepriekšējais nekas pēkšņi kļuva par to, kas mūsu pārsteigto acu un siržu priekšā pilda ēdamgaldu! Ak, Kungs un Meistar, Tavā Garā jau kopš mūžības, vai tad nebūtu arī iespējams veselu pasauli radīt pilnīgu un uz tās arī visam citam likt rasties tieši vienā acumirklī, kas cilvēkiem ietaupītu visu darbu un pūles, un daudzās rūpes?” 11. ES teicu: „Ak, jā, draugs, Es to noteikti varētu, ja tas cilvēkiem nestu labumu, ka viņš tad kristu visā slinkumā, un tad arī drīz nogrimtu visā matērijā un tiesā! Bet, ja Es gribu, ka cilvēks savā pasaulīgā, brīvā pārbaudījumu dzīvē tikai caur visādu darbību sevi vienmēr vairāk padara bagātāku ar visādām pieredzēm un no tām izrietošām zināšanām, un mācās pazīt Dievu un sevi, tad pašai pasaulei un visam tajā un uz tās vajag tieši tā rasties un pastāvēt, kā tas tieši rodas un pastāv. 12. Redzi, te tev pavisam īsi ir iemesls, kādēļ Es materiālās pasaulēs lieku rasties tikai pamazām un atkal izzust; jo materiālās pasaules ar visu, kas ir tajās, uz tām un virs tām, nav radītas mūžīgai pastāvēšanai, bet gan tikai cilvēku dvēseles, kas tieši iziet no matērijas tiesas un cilvēkā spēcinās neiznīkstošai, mūžīgai dzīvībai, un tā, arī Manā Garā kļūst stiprāka mīlestībā uz Mani. 13. Bet ja Es šeit starp Maniem garīgiem un gandrīz jau pilnīgiem mācekļiem un draugiem no Manas pirmmūžīgās kārtības daru nelielu izņēmumu, tad ar to neviena dvēsele netiek lika kādā viņu samaitājošā slinkumā un paliekošā bezdarbībā, un caur to Es jums visiem rādīju, ka pie Dieva viss ir iespējams. 14. Bet nu arī tu sēdies šeit pie mums un ēd, un dzer! Pēc ēšanas mēs vēl atradīsim laiku par dažu ko pavisam labi pārrunāt.” 15. Pēc tam saimnieks apsēdās pie mūsu galda, kopā ar mums pavisam krietni ēda un dzēra, un nevarēja vien pietiekami slavēt un cildināt labos ēdienus – ko tad darīja arī visi citi. 319

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR

 • Page 3 and 4:

  Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at

 • Page 5 and 6:

  96. Vēja izcelšanās ............

 • Page 7 and 8:

  197. Par svinamo dienu svinēšanu.

 • Page 9 and 10:

  14. Bet tagad man pietiek jūsu mu

 • Page 11 and 12:

  suņu vietā, bet, lai gan viņi ir

 • Page 13 and 14:

  8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a

 • Page 15 and 16:

  nesagādā cilvēkiem ciešanas, be

 • Page 17 and 18:

  3. Pirmais runātājs teica: „To

 • Page 19 and 20:

  tikai slepeni pie sevis [turēt], j

 • Page 21 and 22:

  septiņiem vīriem teiktu to pašu

 • Page 23 and 24:

  priekšrocība, ka Dieva visvarenī

 • Page 25 and 26:

  caur to tie desmit vairs nav saist

 • Page 27 and 28:

  ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu

 • Page 29 and 30:

  eigas, un Mana Mācība tomēr turp

 • Page 31 and 32:

  astos tik daudz cilvēku, ka tagad

 • Page 33 and 34:

  šķiršanās laikā no šīs zemes

 • Page 35 and 36:

  dzīvības pamatu formas, kā šīs

 • Page 37 and 38:

  20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis

 • Page 39 and 40:

  tieši nolādētais „vajag” lik

 • Page 41 and 42:

  2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu

 • Page 43 and 44:

  4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav

 • Page 45 and 46:

  īvībā kā inteliģences un griba

 • Page 47 and 48:

  14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k

 • Page 49 and 50:

  1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē

 • Page 51 and 52:

  caurstrāvots, bez kā viņš patie

 • Page 53 and 54:

  9. Bet, kad jūs paši dzīvības g

 • Page 55 and 56:

  5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv

 • Page 57 and 58:

  34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka

 • Page 59 and 60:

  tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu

 • Page 61 and 62:

  12. Bet kādēļ personīgie velni

 • Page 63 and 64:

  5. Bet visas citas lūgšanas un br

 • Page 65 and 66:

  8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se

 • Page 67 and 68:

  20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk

 • Page 69 and 70:

  1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v

 • Page 71 and 72:

  7. Tomēr, katram atstājiet viņa

 • Page 73 and 74:

  11. ES sacīju: „Šis vēsums ād

 • Page 75 and 76:

  4. Bet kā jūs tagad austrumos pie

 • Page 77 and 78:

  1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā

 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264:

  tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i

 • Page 265 and 266:

  jauni un veci - kļūstot taisni un

 • Page 267 and 268: 18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā
 • Page 269 and 270: darbīgais priesteris, kura vārdie
 • Page 271 and 272: 1. Kad vecais kalpotājs atradās p
 • Page 273 and 274: „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es
 • Page 275 and 276: 184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK
 • Page 277 and 278: tām likšu izliet Manu gaismu, un
 • Page 279 and 280: 10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos
 • Page 281 and 282: visšaurākā, bet pusstundu tālā
 • Page 283 and 284: atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie
 • Page 285 and 286: 7. ES teicu: „Pavisam noteikti,
 • Page 287 and 288: essejiešu pilī, un viņam viņiem
 • Page 289 and 290: 5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū
 • Page 291 and 292: 10. Bet, ja jūs to zināt, un no M
 • Page 293 and 294: 1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav
 • Page 295 and 296: tālab mums arī nebūs vajadzīgs
 • Page 297 and 298: cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū
 • Page 299 and 300: palīdzību, tā kā arī tu Man ne
 • Page 301 and 302: 2. Arī tie daži pirmie essejieši
 • Page 303 and 304: tūkstoši ielenc lielo brīnumpili
 • Page 305 and 306: caur manu vārdu un lūgšanu Dievs
 • Page 307 and 308: 7. Rokluss teica: „Klausieties, d
 • Page 309 and 310: 2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar
 • Page 311 and 312: 8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t
 • Page 313 and 314: 5. Farizejs teica: „Jūs esat pil
 • Page 315 and 316: 14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,
 • Page 317: 22. Un Rokluss teica pēc tam: „P
 • Page 321 and 322: 13. Rokluss, tie citi essejieši un
 • Page 323 and 324: Un tādēļ Es tavai runai saku „
 • Page 325 and 326: 216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.
 • Page 327 and 328: ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be
 • Page 329 and 330: no dienas nāca vairāk, šo naudu
 • Page 331 and 332: Rokluss pats jums visu jau skaidri
 • Page 333: 10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju
Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Notlar 8
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
1 - Vienna
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
. 1 _ ms
1 - Autodesk
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
stiege (1).pdf