Views
6 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

213. SAIMNIEKA SIEVA 1.

213. SAIMNIEKA SIEVA 1. Bet drīz ēdamzālē ienāca arī viņa sieva, lai ilgi promesošajam vīram jautātu, kādas pusdienas Es pasūtīju, un vai gan Es Pats kādā brīnumainā veidā virtuvē līdzdarbošos pie to gatavošanas. 2. Bet, kad viņa tūlīt pamanīja, ka mēs visi sēdējām pie ar ēdieniem un dzērieniem bagātīgi klātiem galdiem, un ēdām un dzērām, tad viņa virs galvas sasita rokas un teica: „Bet Mozus dēļ, kura dienu mēs šodien godinām, kas tad tas?! No kurienes atnesti šie ēdieni un no kurienes vīns?” 3. Saimnieks teica: „Nejautā velti! Jo, ja arī mēs tev to teiktu, tu to tomēr neaptveru. Reiz vēlāk jau arī tu to uzzināsi, no kurienes ir atnesti ēdieni. Bet tagad tikai virtuvē skaties uz to, ka visi viesi citās istabās tiek krietni apkalpoti!” 4. Pēc tam sieva tūlīt atkal gāja virtuvē un izpildīja savu pienākumu. Bet viņai tomēr neizgāja no prāta, no kurienes nākuši šie ēdieni, kādēļ viņa starp mājas kalpotājiem arī sāka iztaujāt, caur ko, kā un kad, un no kurienes esot atnesti ēdieni. Bet, kad visi uz patiesāko apgalvoja, ka to nezinot, tad sieva aiz ziņkārības vairs neizturēja un vēlreiz nāca pie mums, lai varbūt pie kāda Mana mācekļa apjautātos, kāda ir tā lieta ar ēdieniem. 5. Te viens essejietis sievai teica: „Ja tu savā prātā nebūtu tik akla, tad tev jau būtu jāmana, kas viss brīnumains notiek jau šeit un arī ārpus šīs mājas, tikai caur mūžam lielā Kunga un Meistara gribu, - un tāpat radās arī šie ēdieni! Tie patiesi šeit ir atgādāti no augstajām Debesīm! Bet pienāc pie manis, visu nobaudi, un tad, kā laba pavāre, saki man, kā tev garšo šis Debesu ēdiens!” 6. Tad, nedaudz samulsusi, sieva piegāja pie essejieša un nogaršoja ēdienus, maizi un vīnu, un atzina, ka visā savā mūžā vēl nekad nav baudījusi kaut ko tik ļoti gardu. Nu jau viņa pati tic, ka šie ēdieni neesot pagatavoti nevienā zemes virtuvē. 7. Bet essejietis ar roku norādīja uz Mani un teica: „Redzi, tur sēž mūžam lielais ēdienu Meistars, kas šo brīnišķo pusdienas mielastu nu vienā acumirklī pagatavoja ne pēc cilvēciska veida, kā Viņš arī uz visas Zemes mūžam nepārtraukti visai radībai rada tai piemērotu barību. Un tagad tu pagaidām zini pietiekami; tici, lai tu kļūsti svētlaimīga! Šim namam ir notikusi liela svētība, un tā arī visai šai vietai, un par to mēs Dievu nekad nevarēsim pietiekami slavēt un cildināt. Un tagad tu, sieva, jau atkal vari iet pie tava darba; bet par to, ko tu šeit uzzināji, ar citiem cilvēkiem nerunā, - jo tas Kungs un Meistars nu tā grib!” 8. Tad sieva pienāca pie Manis un pateicās Man par to, ko viņa baudīja, un tad atkal devās virtuvē. 9. Bet Es visiem teicu: „Kopš sākuma gan neviena sieva nav aicināta kādas tautas priekšā kā praviete pareģot; bet, ja kādai sievai ir dievbijīga sirds, tur baušļus un savus bērnus gudri audzina patiesā dievbijībā un mīlestībā, tad arī viņa līdzinās pravietim, un Dieva Gars arī viņas sirdī ņem mājvietu. 10. Tādēļ nākotnē, ja jūs sludināsiet Manu Vārdu, jums sievas nav jānorobežo, kā tas bieži bija līdz šim, bet gan arī viņām neko neslēpt, kas jums no Dieva Valstības ir pasludināts, jo, ko sievas kā mātes un bērnu pirmās audzinātājas māca, tas ir paliekošāk un vairāk vērts, kā visu pasaules augsto skolu mācības. 11. Ja kāda sieva ir gudra, tad arī viņas bērni kļūst gudri; bet, ja sieva ir dumja un neizglītota, tad arī bērni diez vai varēs kļūt pravieši. Te vietā ir sakāmvārds, pēc kura ābols nekad nekrīt tālu no ābeles. 12. Ir jau pilnīgi pareizi, ka sieva ir laba un čakla mājsaimniece, un arī savus bērnus izglīto un vingrina mājsaimniecībā, bet vēl labāk ir tas, ja viņa kā pati Dieva patiesības gara piepildīta arī savu bērnu sirdis pilda ar to pašu Garu. Tādiem bērniem tad ir viegli un iedarbīgi sludināt Manu Evaņģēliju.” 320

13. Rokluss, tie citi essejieši un arī saimnieks pateicās Man par šo pamācību, un Rokluss vēl pavisam īpaši teica: „Jā, Kungs un Meistar, pie mums un pavisam sevišķi pie jūdiem Jeruzalemē vienmēr bija liela kļūda, ka daudz par maz ir piegriezta vērība sievas sirds un prāta patiesai izglītošanai, kurā tad arī vispirms ir meklējams iemesls cilvēku tīras ticības vienam Dievam pilnīgam aptumšojumam un sabrukumam. Tādēļ no šī laika mēs nu arī neslēpsim neko, kas līdzīgi kā vīriem attiecas uz viņu [sievu] garīgu izglītošanu.” 14. ES teicu: „Dariet tā, un tad starp cilvēkiem drīz kļūs gaišs! Bet, ja kaut kad vēlāk šim Manam padomam nesekos, un sievas atkal kļūs pasaulīgas un augstprātīgas, tad starp cilvēkiem atkal uzausīs senā tumsa, un ticība izdzisīs, un mīlestība atdzisīs, un tā, starp cilvēkiem atkal no jauna būs bēdas, kādas nekad iepriekš nebija. Jo tagad caur Mani visiem cilvēkiem ir uzlēkusi gaišākā gaisma. Ja Mēness aptumsīs, tad Zemes nakts tādēļ gan kļūs arī lielāka, bet beigās tomēr vēl daudz panesamāka, kā, ja gaišākā pusdienas laika Saule taptu pilnīgi aptumšota. Pie sevis par šo ainu labi pārdomājiet!” 15. Mani mācekļi teica: „Kungs un Meistar, mums šī aina nav skaidra! Ko attēlo Mēness un ko Saule? Kā mums tas jāiztulko?” 16. ES teicu: „Cik ilgi Man vēl vajadzēs staigāt starp jums, līdz jūs kļūsiet pilnīgi saprātīgi?! Laiks no Ādama, attiecībā uz cilvēku garīgu izglītošanu, caur daudziem praviešiem atklāsmju ceļā, līdzinājās Mēness gaismai. Mēness maina savu gaismu un kādu laiku pavisam nav redzams, pēc tam atkal pieaug, līdz kļūst pilns. Tā līdz šim laikam gāja ar Dieva atzīšanu. Caur Vārdu un caur praviešu zīmēm tā pie dažādām tautām palielinājās līdz pilnai gaismai. Tā, tātad, vienmēr līdzinājās pilnmēness gaismai, kuram arī nav sevis paša gaisma, bet gan no Saules aizgūta, kā tad arī visos laikos visiem praviešiem bija tikai no Dieva, kā no eņģeļu un garu Saules aizgūta gaisma, un ar to apgaismoja cilvēkus. 17. Līdzās un pēc praviešiem cēlās arī citi skolotāji, deva dažādas piebildes un izskaidrojumus, un nu tā vienmēr vairāk un vairāk aptumšoja pirmmācību, tā kā tad nu drīz nekas vairs nepalika. Tad cilvēkiem viņu naktī vajadzēja izlīdzēties ar zvaigžņu vājo mirdzēšanu, līdz atkal starp viņiem tika modināts kāds pravietis. Tumšāka kļuvusī garu nakts uz cilvēku sirdīm noteikti neiedarbojās tik nomācoši, tā kā ticība vienam Dievam, līdzīgi daudzu zvaigžņu mirdzēšanai, nekad pilnīgi nevarēja izdzist. 18. Bet tagad Manī cilvēkiem ir uzlēkusi pati debesu Saule. Tai nav aizgūta, bet gan tās pašas ļoti varenā gaisma, kas sevī nepieaug un nesamazinās. Un, kas Mani atzina, tas Mani reiz neatzīs vairāk, un drīz pēc tam atkal mazāk. Bet tas ir ļoti iespējams, ka caur viņa pasaules tieksmēm un caur augstprātību šī gaišā gaisma cilvēkā pavisam nodziest, un tad, salīdzinot ar viņu, kļūst tieši tā, kā būtu ar Zemi, ja Saule, kas visu apgaismo un sasilda, pēkšņi pie debesīm pilnīgi izdzistu. Tad zvaigžņu mirdzums cilvēkiem vairs nevarēs dot nekādu mierinājumu, tā kā bez Saules uz Zemes visam vajadzētu no aukstuma sastingt un nomirt. 19. Ja no šī laika ticība Man, kā Mana dzīvības gaisma cilvēkā, nodzisīs, tad kopā ar to pilnīgi atdzisīs mīlestība kā dzīvības siltums, un tā sekos starp cilvēkiem, tad būs tādas bēdas, ka viņi jutīsies daudz kā samīts tārps, kas aiz sāpēm lokās putekļos. Un daudzi skaļi sauks: „Cik laimīgi tomēr ir dzīvnieki, iepretī mums, cilvēkiem! Viņi dzīvo un nepazīst nāvi; bet mums vajag dzīvot, lai mūsu priekšā mums vienmēr ir nāve ar tās briesmām!” – 20. Redziet, tajā pastāv lielās bēdas starp cilvēkiem, ja gaisma un mīlestība tos pamet. Tādēļ cenšaties, ka cilvēki paliek gaismā, tad viņi arī paliks mīlestībā un savā priekšā neredzēs, nejutīs un nebaudīs nāvi! – Vai jūs to nu labi sapratāt?” 21. Visi teica: „Jā, Kungs un Meistar, bet tas tomēr ir skumji, ka tas ir iespējams!” 22. ES teicu: „Katrā ziņā, - bet tādēļ Es cilvēkiem nevaru atņemt brīvo gribu, tādēļ, ka bez tās nebūtu cilvēks. Bet nu tālāk par to vairs nē. Nu vēl ēdam un dzeram, un spēcinām mūsu locekļus, tad mēs atkal strādāsim!” 23. Pēc tam mēs pavisam labā garastāvoklī ēdām un nu vēl tika izteikta daža laba piezīme par ēdienu, maizes un vīna labo garšu. 321

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR

 • Page 3 and 4:

  Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at

 • Page 5 and 6:

  96. Vēja izcelšanās ............

 • Page 7 and 8:

  197. Par svinamo dienu svinēšanu.

 • Page 9 and 10:

  14. Bet tagad man pietiek jūsu mu

 • Page 11 and 12:

  suņu vietā, bet, lai gan viņi ir

 • Page 13 and 14:

  8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a

 • Page 15 and 16:

  nesagādā cilvēkiem ciešanas, be

 • Page 17 and 18:

  3. Pirmais runātājs teica: „To

 • Page 19 and 20:

  tikai slepeni pie sevis [turēt], j

 • Page 21 and 22:

  septiņiem vīriem teiktu to pašu

 • Page 23 and 24:

  priekšrocība, ka Dieva visvarenī

 • Page 25 and 26:

  caur to tie desmit vairs nav saist

 • Page 27 and 28:

  ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu

 • Page 29 and 30:

  eigas, un Mana Mācība tomēr turp

 • Page 31 and 32:

  astos tik daudz cilvēku, ka tagad

 • Page 33 and 34:

  šķiršanās laikā no šīs zemes

 • Page 35 and 36:

  dzīvības pamatu formas, kā šīs

 • Page 37 and 38:

  20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis

 • Page 39 and 40:

  tieši nolādētais „vajag” lik

 • Page 41 and 42:

  2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu

 • Page 43 and 44:

  4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav

 • Page 45 and 46:

  īvībā kā inteliģences un griba

 • Page 47 and 48:

  14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k

 • Page 49 and 50:

  1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē

 • Page 51 and 52:

  caurstrāvots, bez kā viņš patie

 • Page 53 and 54:

  9. Bet, kad jūs paši dzīvības g

 • Page 55 and 56:

  5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv

 • Page 57 and 58:

  34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka

 • Page 59 and 60:

  tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu

 • Page 61 and 62:

  12. Bet kādēļ personīgie velni

 • Page 63 and 64:

  5. Bet visas citas lūgšanas un br

 • Page 65 and 66:

  8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se

 • Page 67 and 68:

  20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk

 • Page 69 and 70:

  1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v

 • Page 71 and 72:

  7. Tomēr, katram atstājiet viņa

 • Page 73 and 74:

  11. ES sacīju: „Šis vēsums ād

 • Page 75 and 76:

  4. Bet kā jūs tagad austrumos pie

 • Page 77 and 78:

  1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā

 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264:

  tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i

 • Page 265 and 266:

  jauni un veci - kļūstot taisni un

 • Page 267 and 268:

  18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā

 • Page 269 and 270: darbīgais priesteris, kura vārdie
 • Page 271 and 272: 1. Kad vecais kalpotājs atradās p
 • Page 273 and 274: „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es
 • Page 275 and 276: 184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK
 • Page 277 and 278: tām likšu izliet Manu gaismu, un
 • Page 279 and 280: 10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos
 • Page 281 and 282: visšaurākā, bet pusstundu tālā
 • Page 283 and 284: atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie
 • Page 285 and 286: 7. ES teicu: „Pavisam noteikti,
 • Page 287 and 288: essejiešu pilī, un viņam viņiem
 • Page 289 and 290: 5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū
 • Page 291 and 292: 10. Bet, ja jūs to zināt, un no M
 • Page 293 and 294: 1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav
 • Page 295 and 296: tālab mums arī nebūs vajadzīgs
 • Page 297 and 298: cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū
 • Page 299 and 300: palīdzību, tā kā arī tu Man ne
 • Page 301 and 302: 2. Arī tie daži pirmie essejieši
 • Page 303 and 304: tūkstoši ielenc lielo brīnumpili
 • Page 305 and 306: caur manu vārdu un lūgšanu Dievs
 • Page 307 and 308: 7. Rokluss teica: „Klausieties, d
 • Page 309 and 310: 2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar
 • Page 311 and 312: 8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t
 • Page 313 and 314: 5. Farizejs teica: „Jūs esat pil
 • Page 315 and 316: 14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,
 • Page 317 and 318: 22. Un Rokluss teica pēc tam: „P
 • Page 319: starp Maniem draugiem, kas Mani lab
 • Page 323 and 324: Un tādēļ Es tavai runai saku „
 • Page 325 and 326: 216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.
 • Page 327 and 328: ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be
 • Page 329 and 330: no dienas nāca vairāk, šo naudu
 • Page 331 and 332: Rokluss pats jums visu jau skaidri
 • Page 333: 10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Unbenannt-1 - Till Nowak
AR 1. numuru - Vienotība