Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

214. KUNGA LIELĀKAIS

214. KUNGA LIELĀKAIS BRĪNUMS: VIŅA VĀRDS 1. Kad mēs beidzām mielastu un piecēlāmies no galdiem, tad saimnieks vienam māceklim jautāja, vai Es jau vairākas reizes darīju tādu brīnumu. 2. Tad izjautātais māceklis teica: „Līdzīgā veidā jau bieži uzreiz vairāki tūkstoši cilvēku zem klajām debesīm tika paēdināti! Tāpat Kungs vairakkārt, kur nebija vīns, bet gan tikai ūdens, un tas, ne tīrākā veida, caur Savu gribu to mums un daudziem citiem vienmēr pārvērta labākā vīnā, līdzīgi kā tāpat ar Savu Vārdu un Savu mācību mūsu veco, sasmakušo un duļķainu kļuvušo ticības ūdeni līdzīgi pārveidoja labākā vīnā. Patiesi, kopš divarpus gadiem Kungs darīja ļoti daudzus un lielus brīnumdarbus, tā kā tie tikko vairs varētu tikt saskaitīti un grāmatās aprakstīti! Tomēr tas lielākais un mūžam paliekošais brīnums ir Viņa Vārds; kas pēc tā vadās, tam sevī būs mūžīga dzīvība. 3. Bet brīnumi, kurus Viņš nu dara, mums ir tikai liecības, ka Viņš tieši ir tas Kungs. Bet nākamībā Viņa veiktie brīnumi vairs nebūs, kā līdz šim, Viņa Dieva diženuma liecinieki, bet gan Viņa Mācība to cilvēku sirdīs, kas pēc tās dzīvos un darbosies; jo tā mūsos radīs patiesas un gaiši apzinātas mūžīgas dzīvības aplaimojošākos brīnumus, - kas ir vairāk, ja Kungs nu mūsu priekšā radītu lai cik daudzus un lielus brīnumus, par kuriem mēs gan varētu pastāstīt vēlākiem pēcnācējiem, bet, kas mums tomēr tikai daļēji ticētu, un bieži pavisam nevēlētos ticēt. Un tā tagad veiktās zīmes maz ietekmēs viņu ticību paaugstināšanu, bet gan uz viņiem pārgājusī Mācība kā sevī gaišākā un neapstrīdamākā patiesība! 4. Draugs, ka mēs nu esam šeit, tas gan ir pavisam noteikti, patiesi un droši, un, ka Kungs mūsu acu priekšā dara lielus brīnumus, to neviens no mums gan neapšauba; tomēr it kā simts gados tas viss piederēs pie pasaules vēstures, un, kā viss, kas pie tās pieder, - pa lielākai daļai no daudziem tiek apšaubīts un noliegts. 5. Bet gaiša patiesība, ka 2 un 2 summā sastāda 4, līdz visu laiku beigām paliek neapšaubīta, un tā tad arī Mācība no Kunga Dieva mutes, pēc kuras katram cilvēkam Dievu jāatzīst, vienīgi Viņam jātic un Viņu pār visu jāmīl, un savu tuvāko kā sevi pašu, tāpat kā kāda nekad neapstrīdama dzīvības patiesība, jo bez tās, pirmkārt, uz šīs Zemes nevarētu pastāvēt neviena laicīgi un materiāli cilvēku sabiedriskā kopdzīve, un, otrkārt, tādēļ, ka bez tās un tās darbīgākās ievērošanas, neviena dvēsele no Dieva nevarētu mantot mūžīgu dzīvību. Jo mīlestība ir mūžīgais dzīvības gars un tā sevī un sev pati dzīvība. 6. Ja tad cilvēki savā starpā un pret Dievu ir bez mīlestības, tad no tā arī izriet matemātiska patiesība, ka viņiem arī nav iekšējā un, īstenībā, vienīgi patiesā dvēseles dzīvība. Tādēļ nākamībā rūpējies tikai par Kunga mums pasludināto mācību un tās gaišāko patiesības garu, un rīkojies pēc tā, lai tev top mūžīga dzīvība; jo brīnumi ne tev, ne kādam citam nevar sagādāt mūžīgu dzīvību. 7. Ka Kungs Sevī un par sevi ir visvarens un ļoti gudrs, to mums rāda ne tikai tagad veiktās brīnumzīmes, bet gan to visos laikos visu cilvēku acu priekšā apliecina lielā radība, kas visiem domājošiem cilvēkiem vienmēr skaļi uzsauc: „Aiz šiem neskaitāmi daudziem un gudriem darbiem vajag būt paslēptam vienam ļoti gudram un visvarenam, mūžīgam Meistaram!” Bet, kaut gan cilvēks dzird Viņa saucienu, un vienā vai otrā veidā sāk Meistaru meklēt – ko viņš dara labi, - tad pie tam viņš tomēr jūt sevis paša nevarību un vājumu, kuru viņš nevar pārveidot kādā Dievam līdzīgā spēkā. 8. Bet, ja tu nu dzīvosi un rīkosies pēc Kunga mums pasludinātās mācības, tad ar Dieva mīlestības spēku tava nevarība un vājums tevī pārvērtīsies paša varā un spēkā, un tas tev būs svētīgāk, ka, ja tu vēl tālāk būtu daudzu tūkstošu zīmju liecinieks, bet pie sevis tomēr paliec tavā senā nevarība un vājumā! Redzi, tāds ir mans labi pamatots uzskats!” 9. ES māceklim, kas tā nu runāja, teicu: „Natanel, tev Man vairs nevajag teikt: „Cik ilgi Man tevi vēl vajadzēs paciest, līdz tu Manā Valstībā kļūsi saprātīgs!”; jo tev jau ir pareiza izpratne! 322

Un tādēļ Es tavai runai saku „Āmen!” un visu tevis teikto apstiprinu kā pilnāko un tīrāko patiesību; jo tā tas ir, un tā arī paliks uz visiem laikiem. 10. Kas Mani meklēs Manos darbos un brīnumos, tam būs smags un pūļu pilns darbs, un viegli pagurs zem lielās nastas un smaguma; bet, kas Mani meklēs mīlestībā un ar mīlestību, tas Mani sevī drīz un viegli atradīs kā visas dzīvības spēku. Un, ja viņš Mani atrada, tad viņš jau arī atrada visu kā mūžīgu dzīvību, tās varu, spēku un gudrību. To visi ievērojiet, un to sprediķojiet arī citiem cilvēkiem! 11. Bet nu ejam ārā brīvā dabā un nedaudz apskatāmies apkārt, kas šur un tur notiek!” 215. KUNGS UN MĀŅTICĪGAIS SAIMNIEKS 1. Pēc tam mēs atstājām ēdamzāli un devāmies ārā, kur šajā dienā bija ļoti patīkami, tādēļ, ka ziemeļvējš mazināja dienas svelmi. No mūsu viesnīcas mēs devāmies plašā vietā, un tad arī nonācām lielās viesnīcas priekšā, kur Rokluss Manā Vārdā izdziedināja 21 slimnieku. 2. Saimnieks mūs pamanīja un kopā ar savējiem un izdziedinātajiem steidzās ārā un godbijīgi mūs sveicināja. Bet drīz pēc tam viņš jautāja pēc Manis, un Rokluss viņam norādīja Manu personu. Tad visi Mani apstāja un Man pateicās par viņiem parādīto lielo žēlastību, un pats saimnieks vairs nevarēja beigt savu slavēšanu un cildināšanu. 3. Bet Es viņam un visiem teicu: „Piecelieties nu atkal no zemes; jo pietiek, ja jūs savās sirdīs Mani patiesi slavējat un cildināt, bet ko nolemj un dara sirds, pieņem dalību arī visi citi locekļi!” 4. Pēc tam visi piecēlās no zemes un lūdza Mani, lai Es ar tādu Manu visvarenu žēlastību viņus nekad nepametu. 5. Un Es viņiem teicu: „Ja jūs arī turpmāk caur mīlestību uz Dievu un tuvāko dzīvi paturat Mani savās sirdīs, tad arī Mana žēlastība vienmēr paliks pie jums! Bet, ja minētā mīlestība jūsu sirdīs jebkad paliktu vāja un remdena, tad līdzīgi arī Mana mīlestība un no tās izejošā žēlastība kļūs vāja, remdena un auksta. 6. Sargieties no rijības un negausības, jo caur to tiek mazināta mīlestība uz Dievu, un barota un spēcināta pasaules mīlestība un patmīlība, un ar to matērijas tiesa un tās nāve! Tāpat sargieties arī no netiklības un visas izvirtības; jo netikļi, izvirtuļi un laulības pārkāpēji neieies Manas dzīvības Valstībā! 7. Bet jūs, kas nu esat izdziedināti no savām miesas slimībām, Es jum saku, ka turpmāk neļaujiet vairs grēkiem sevi pavedināt; jo tad Mana žēlastība jums atkal tiks atrauta, un jūs kristu vēl lielākās slimībās! 8. Bet sargieties arī no slinkuma un dīkdienības; jo tā ir visu cilvēka netikumu un nelaimju sakne! 9. Tā kā jūs to nu dzirdat no Manas mutes, tad paturiet to prātā un dzīvojiet, un rīkojieties pēc tā, un Mana žēlastība no jums nenovērsīsies! Āmen.” 10. Kad Es to pateicu, visi Man atkal par to pateicās. 11. Un pēc tam saimnieks Man teica: „Ak, Tu, mūžam lielais Kungs un Meistar! Vai tu nevēlētos ienākt arī manā mājā, lai tā tiek svētīta ar Tavu kāju soļiem?” 12. ES teicu: „Klausies tu, kas tik labi domā par Manām kājām. Manu kāju soļi tavai mājai neatstās nekādu svētību; bet, ja tu kopā ar tavējiem dzīvo un rīkojies pēc Manas gribas, tad tas tavai mājai būs par patiesu un paliekošu svētību! Tamlīdzīgi ticēja un vēl tic tie, kas tiek sagūstīti no visādām tumšām māņticībām, kas sevī ir mirušas, un kurām nav nekāda dzīvības vara. Ko kādam var līdzēt zināmas zīmes un relikvijas, zināmi akmeņi, skaitļi un jauns Mēness, un zvaigžņu zīmes? Tās ne tikai neko nelīdz, bet gan tikai dvēselei, un ar to arī miesai kaitē! Un 323

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR

 • Page 3 and 4:

  Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at

 • Page 5 and 6:

  96. Vēja izcelšanās ............

 • Page 7 and 8:

  197. Par svinamo dienu svinēšanu.

 • Page 9 and 10:

  14. Bet tagad man pietiek jūsu mu

 • Page 11 and 12:

  suņu vietā, bet, lai gan viņi ir

 • Page 13 and 14:

  8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a

 • Page 15 and 16:

  nesagādā cilvēkiem ciešanas, be

 • Page 17 and 18:

  3. Pirmais runātājs teica: „To

 • Page 19 and 20:

  tikai slepeni pie sevis [turēt], j

 • Page 21 and 22:

  septiņiem vīriem teiktu to pašu

 • Page 23 and 24:

  priekšrocība, ka Dieva visvarenī

 • Page 25 and 26:

  caur to tie desmit vairs nav saist

 • Page 27 and 28:

  ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu

 • Page 29 and 30:

  eigas, un Mana Mācība tomēr turp

 • Page 31 and 32:

  astos tik daudz cilvēku, ka tagad

 • Page 33 and 34:

  šķiršanās laikā no šīs zemes

 • Page 35 and 36:

  dzīvības pamatu formas, kā šīs

 • Page 37 and 38:

  20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis

 • Page 39 and 40:

  tieši nolādētais „vajag” lik

 • Page 41 and 42:

  2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu

 • Page 43 and 44:

  4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav

 • Page 45 and 46:

  īvībā kā inteliģences un griba

 • Page 47 and 48:

  14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k

 • Page 49 and 50:

  1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē

 • Page 51 and 52:

  caurstrāvots, bez kā viņš patie

 • Page 53 and 54:

  9. Bet, kad jūs paši dzīvības g

 • Page 55 and 56:

  5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv

 • Page 57 and 58:

  34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka

 • Page 59 and 60:

  tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu

 • Page 61 and 62:

  12. Bet kādēļ personīgie velni

 • Page 63 and 64:

  5. Bet visas citas lūgšanas un br

 • Page 65 and 66:

  8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se

 • Page 67 and 68:

  20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk

 • Page 69 and 70:

  1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v

 • Page 71 and 72:

  7. Tomēr, katram atstājiet viņa

 • Page 73 and 74:

  11. ES sacīju: „Šis vēsums ād

 • Page 75 and 76:

  4. Bet kā jūs tagad austrumos pie

 • Page 77 and 78:

  1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā

 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264:

  tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i

 • Page 265 and 266:

  jauni un veci - kļūstot taisni un

 • Page 267 and 268:

  18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā

 • Page 269 and 270:

  darbīgais priesteris, kura vārdie

 • Page 271 and 272: 1. Kad vecais kalpotājs atradās p
 • Page 273 and 274: „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es
 • Page 275 and 276: 184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK
 • Page 277 and 278: tām likšu izliet Manu gaismu, un
 • Page 279 and 280: 10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos
 • Page 281 and 282: visšaurākā, bet pusstundu tālā
 • Page 283 and 284: atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie
 • Page 285 and 286: 7. ES teicu: „Pavisam noteikti,
 • Page 287 and 288: essejiešu pilī, un viņam viņiem
 • Page 289 and 290: 5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū
 • Page 291 and 292: 10. Bet, ja jūs to zināt, un no M
 • Page 293 and 294: 1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav
 • Page 295 and 296: tālab mums arī nebūs vajadzīgs
 • Page 297 and 298: cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū
 • Page 299 and 300: palīdzību, tā kā arī tu Man ne
 • Page 301 and 302: 2. Arī tie daži pirmie essejieši
 • Page 303 and 304: tūkstoši ielenc lielo brīnumpili
 • Page 305 and 306: caur manu vārdu un lūgšanu Dievs
 • Page 307 and 308: 7. Rokluss teica: „Klausieties, d
 • Page 309 and 310: 2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar
 • Page 311 and 312: 8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t
 • Page 313 and 314: 5. Farizejs teica: „Jūs esat pil
 • Page 315 and 316: 14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,
 • Page 317 and 318: 22. Un Rokluss teica pēc tam: „P
 • Page 319 and 320: starp Maniem draugiem, kas Mani lab
 • Page 321: 13. Rokluss, tie citi essejieši un
 • Page 325 and 326: 216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.
 • Page 327 and 328: ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be
 • Page 329 and 330: no dienas nāca vairāk, šo naudu
 • Page 331 and 332: Rokluss pats jums visu jau skaidri
 • Page 333: 10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju
Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Notlar 8
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
1 - Vienna
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
AR 1. numuru - Vienotība
Solis Nr.1 - goldwell
MS 1986 / 1
HB LAFEROIS (1)